חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
פרסים 7.10
התכנית החינוכית "חוקרים צעירים" (ח"ץ) (סא)7.10‎-1

בחוזר הוראות הקבע סא/2 (א), סעיף 7.10‎-1, אנו מביאים את הוראות
הקבע הנוגעות להשתתפות בתכנית החינוכית "חוקרים צעירים".
להלן לוח הזמנים להגשת העבודות ולטקסים במפעל החינוכי
"חוקרים צעירים" (בנושאים "חקר אישי, משפחתי, קהילתי" ו"חקר
חכמי ישראל ויצירותיהם"):

המעוניינים להשתתף בתכנית יירשמו עד ב' במרחשוון התשס"א, 31
באוקטובר 2000 (ראה דף הרשמה בנספח להלן).
1. 
עבודות יש להגיש למחנכים או לרכזי ח"ץ ברשות לא יאוחר מכ"ו באדר
התשס"א, .1.3.2001
2. 
טקס חלוקת התעודות ברשויות יתקיים עד א' באייר התשס"א,
.23.4.2001
3. 
טקס חלוקת התעודות במחוזות יתקיים עד כ"ד באייר התשס"א,
.17.5.2001
4. 
חלוקת הפרסים בטקס הארצי תתקיים ביום חמישי, כ"ג בסיוון
התשס"א, 7.6.2001 (בכנס מינהל החברה והנוער).
 
5. 
קבלת פרטים והרשמה
בתי ספר, רשויות ומוסדות המעוניינים להצטרף לתכנית כתיבת העבודות
מתבקשים להתקשר אל ראשי תחום מורשת במחוזות:
 
מס' הטלפון במשרד
הכתובת המשרד  השם  המחוז 
02‎-5601528  כנפי נשרים 22, ירושלים  רבקה גלבשטין  ירושלים 
03‎-5124884  שוקן 18, תל-אביב  חנה שוורץ  תל-אביב 
03‎-5124879  שוקן 18, תל-אביב  מרדכי תפארת  מרכז 
04‎-8353724  רח' חורי 2, חיפה  חנה לדרמן  חיפה 
06‎-6500110  ת"ד 530, נצרת עילית  גבי לובטון  מחוז צפון 
07‎-6464014  דרך הנשיאים, ב"ש  נילי פורמן  מחוז דרום 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מטה מורשת בירושלים, טל'
02‎-5603164/5:
- אל מר משה זעפרני, מפקח ארצי, מורשת, החינוך הממלכתי
- אל ד"ר יצחק יצחקי, מפקח ארצי, מורשת, החינוך הממלכתי
דתי.


נספח דף הרשמה לתכנית ח"ץ

לכבוד
ראש תחום מורשת במינהל החברה והנוער
מחוז _________________
שלום רב,
הנדון: תחרות מחוזית בכתיבת עבודת חקר

אנו מעוניינים ליטול חלק במפעל החינוכי "חוקרים צעירים (ח"ץ)",
- חקר אישי, משפחתי, קהילתי   בנושא: 
- חכמי ישראל ויצירותיהם
(סמן v בריבוע הרצוי)
 
 
שם בית הספר: __________________כתובתו: ______________
המיקוד: ______________ היישוב: ___________________
שם המנהל/ת: ______________ מס' הטלפון בבית הספר: _____________
המורה האחראי/ת: __________________________________
סוג בית ספר: חטיבה, תיכון; ממלכתי, ממלכתי דתי (הקף במעגל)
מס' התלמידים שישתתפו בפרויקט: ________ מכיתות: ___________
______________
חתימת מנהל/ת בית הספר
______________
חותמת בית הספר
______________
תאריך


העתק: המפקח הכולל של בית הספר.


הודעות


חוזר מנכ"ל סא/2, ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000