הארוה ידבוע .8
תוריש יאנת 8.5
א"סשתהב ךוניחו הארוה ידבועל םיצירמת 8.5‎-3(אס)

 יללכ  .1
1998‎-1993 םינשה ךלהמב ולבקתהש הלשממ תוטלחהל םאתהב
םוימ לחה) א"סשתה םידומילה תנשב םירומל םיצירמתה תכרעמ לעפות
  :ןמקלדכ תוירוגטק שולש יפ לע (1.9.2000 ,ס"שתה לולאב 'א
 
ידבוע לכל תויברמ תובטה הנתנית 'א תימואל תופידע רוזאב
  .ןלהל א חפסנב טרופמכ ,ךוניחהו הארוהה
 1.1  
,תותחפומ תובטה הנתנית לטובש 'ב תימואל תופידע רוזאב
ררוגתהל ורבעש ךוניחו הארוה ידבועל ,ןלהל ב חפסנב טרופמכ
1.12.95. ינפל הז רוזאבש םיבושייב דובעלו
אל ךליאו 1.12.95 םוימ הז רוזאב דובעלו ררוגתהל רבעש ימ
  .םיצירמתה תא לבקל יאכז היהי
 1.2  
דוע םיללכנ םניאו חותיפה ירוזאו ירע ןיב רבעב וללכנש םיבושייב
(ןלהל ג חפסנב םיבושייה תמישר תא האר) תימואל תופידע רוזאב
םיצירמתל םיאכז ויהש ךוניחו הארוה ידבועל קר םיצירמת ונתניי
ג"נשתה םידומילה תנשב והשש הארוה ידבוע הז ללכבו) ג"נשתהב
.(ןותבש תנשב
םיצירמתה םתוא תא לבקל וכישמי ולא ךוניחו הארוה ידבוע
עבק ךרד םידבועו םיררוגתמ םה דוע לכ ג"נשתהב ולביקש
םיבושייב דובעלו רוגל ורבעש םירומ ,תאז תמועל .בושיי ותואב
.םיצירמתל םרשאל היהי ןתינ אל ,ךליאו ד"נשתהמ הלא
 
 1.3  
 תושקב תשגהל םינמז חול  .2
ךוניחו הארוה-ידבועל םיקנעומה םיצירמתה תכרעמ לע הז טרופמ עדימ
.הז אשונב תומדוקה תועדוהה לכ תא לטבמ תימואל תופידע רוזאב
א"סשתה םידומילה תנשב םיצירמתל םיאכזה ךוניחו הארוה ידבוע
גוס לכמ םיצירמת לבקל תושקב םידומילה תנש תליחת םע ושיגי
הנשגותש תושקבב לפטי אל םיצירמתלו רוידל ףגה .תויזוחמה תוכשלל
.(2001 ינויב 15) א"סשתה ןוויסב ד"כ ירחא
אל םישקבתמ ,קתווב םרכשב ומדוקו ,רבעב תושקב ושיגהש םירומ
וא םתדובע םוקמב יוניש לח אל דוע לכ ,תושקבה יספוט תא תינש אלמל
.םהירוגמ םוקמב
 
 
 םיצירמתל םיאכזה  .3
ילהנמ ,םיחקפמ) הארוה ידבוע גורידב םיגרודמה ךוניחו הארוה ידבוע
ךוניח ידבוע ,םיס"נתמ ידבוע ,םיכירדמ ,תוננג ,םירומ ,רפס-יתב
ימדקאה גורידב םיגרודמה םייכוניח םיגולוכיספו (תויולעבבו תויושרב
  :הלאה םיאנתב םיצירמתל םיאכז הלא לכ -
 
ימדקא ראות ילעב וא הארוה תדועת ילעב ,םיכמסומ םה םא
ידוסיה ךוניחב הארוה תדועת ודיב שיש ימ אוה "ךמסומ" הרומ)
  (ידוסי לעה ךוניחב עובק הארוה ןוישר וא
 (א)  
םידבועו 'א תימואל תופידע ירוזאב אצמנה בושייב םירג םה םא
  .וב
 (ב)  
 תורעה  
רחא בושייב דבועו 'א תימואל תופידע רוזאב בושייב רגה הרומ
וא ותדובע םוקמ תא הנשמה הרומ ןכו ,'א תימואל תופידע רוזאב
,'א תימואל תופידע רוזאב בושייל בושיי ןיב וירוגמ םוקמ תא
להנמ ידי לע עבקית םיצירמת תלבק ךשמהל וא םיצירמתל ותואכז
  .םיצירמתלו רוידל ףגה
 (א)  
ןיב וירוגמ םוקמ תא וא/ו ותדובע םוקמ תא הנשמה הרומ
םיחפסנ יפל) תימואל תופידע ירוזאב דוע םיללכנ םניאש םיבושייה
  .לטובת םיצירמת תלבק ךשמהל ותואכז ,(ג-ו ב
 (ב)  
דחאב םירוגמהו הדובעה תפוקתל תלבגומ םיצירמתה תלבק
קיספה וא/ו בושייה תא הארוהה דבוע בזע .המישרבש םיבושייה
  .יטמוטוא חרואב םיצירמתה ולטובי - איהש הביס לכמ - דובעל
 (ג)  
ורשואי ידוסי-לעה ךוניחב תויולעב ידי לע םיקסעומה םירומ
  .רפסה תיב ליפורפב םיעיפומ םהש יאנתב
 (ד)  
תיסחי הדימב םיצירמתל יאכז תיקלח הרשמב דבועה הרומ
לכ ךלהמב תוחפל הרשמה תיצחמב דובעיש יאנתב ,ותרשמ ףקיהל
  .םידומילה-תנש
 (ה)  
 .ןירוטיפ ייוציפו היסנפ ךרוצל רכשה ןמ קלח םניא םיצירמתה  (ו)  
גורידב םילחה םייצוביק םימכסהמ תעבונ הניא םיצירמתה תקנעה
  .הלשממ תטלחה ירפ איה אלא הארוה ידבוע
 (ז)  
ףגה רושיאב קר ןתנית הרומל םיצירמת לוטיב לע העדוה
  .םיצירמתל
 (ח)  
 .קוחכ םיסמ וכוני םיצירמתהמ  (ט)  
תושקבה יספוט תא תינש אלמל שקבתמ ןותבש תנשמ רזוחה הרומ
.(תומלתשה ןרק ללוכ) םיצירמתל
 (י)  
 
םיצירמתה טוריפ  .4
תונש לש יפסכ יוושב םודיק הווש ץירמת) קתו םודיק
(קתו

  - םדוקי רכשה םולשת ךרוצל רכומה קתווה
 4.1  
 ;םינש 4-ב :'א תימואל תופידע רוזאבש םיבושייב  -  
 .םינש 3-ב :לטובש 'ב תימואל תופידע רוזאבש םיבושייב  -  
לכב ,םיאכזה ךוניחהו הארוהה ידבוע יבגל לוחי קתווה םודיק
ךוניחו הארוה ידבוע לש רכומה קתווה .יעוצקמה קתווה יבלש
רכשה ןיב שרפהל הוושה רועישב םדוקי 36‎-33 קתווה תונשב
לופכ ,36-ה קתווה תנשב רכשל 35-ה קתווה תנש לש בלושמה
.בושייה גוס יפל ,םודיקה תונש רפסמ
םיבושייה דחאב םירוגמהו הדובעה תפוקתל לבגומ קתווה םודיק
קתווה םודיק לטובי ,בושייה תא הארוהה דבוע בזע .המישרבש
.הדובעב ילאירה וקתוול רזחוי דבועהו ,יטמוטוא-חרואב
דרשמ לש תיזוחמה הכשלל תונפהל שי קתווה םודיקל השקב
תוקלחמבו תיזוחמה הכשלב לבקל ןתינש ספוט יבג לע ,ךוניחה
.תימואל תופידע ירוזאב ךוניחה
ךוניחה דרשמ ידי לע ןירשימב קסעומ וניאש ךוניחו הארוה דבוע
קיסעמל חלשיי השקבה רושיאו ,תיזוחמה הכשלל השקב שיגי
םודיקל רושיאה תלוחת .תורבזגלו הרומל חלשיי וקתעהו ,עוציבל
.השקבה השגוה הבש םידומילה תנש תישאר :קתווה
םיגולוכיספ ומכ ,תוגרד יפל אלא ,קתו יפל תוגרודמ ןניאש תוצובק
ותוא יפל ןמדקל שי ,ימדקאה גורידה יפל םיגרודמה םייכוניח
  :םיצירמתלו רוידל ףגה רושיאל םאתהב ,ןורקיע
 
תוגרד 2 לש יפסכ יווש :'א תימואל תופידע רוזאבש םיבושייב
 -  
לש יפסכ יווש :לטובש 'ב תימואל תופידע רוזאבש םיבושייב
  .תוגרד 1.5
 -  
םימייקה םילהנה םתוא יפ לע השעית תויושרה םע תונבשחתהה
  .תויושרה ידי לע ןירשימב םיקסעומה ךוניחו הארוה-ידבוע יבגל
 
לארשיב םיראת תארקל םיימדקא םידומיל
רכש תואצוהב 75% לש רועישב ףתתשמ םיצירמתלו רוידל ףגה
לש - ההובג הלכשהל הצעומה ידי לע םירכומה תודסומב דומילה
רוידל ףגהש רחאל - םיצירמתל יאכזה ךוניחו הארוה דבוע לכ
דמול אוהש יאנתבו ,םידומילה תינכת תא רשאמ םיצירמתלו
ורשואיש דומילה יגוח .תוחפל תויעובש תועש 6 לש תועש תכרעמ
יאשונב וא רפסה תיבב םידמלנה תועוצקמה םוחתב תויהל םיבייח
.ראות תארקל ,םיללכ ךוניח
רוזאב הארוהב הדובעבו םירוגמב תינתומ תופתתשהה תלבק
תיזוחמה הכשלל שיגהל שי תופתתשהל השקב .'א תימואל תופידע
.הכשלב לבקל ןתינש ספוט יבג לע ,ךוניחה דרשמ לש
ךוניחה דרשמ ידי לע ןירשימב קסעומ וניאש ךוניחו הארוה דבוע
קיסעמל חלשיי השקבה רושיא .תיזוחמה הכשלל השקבה תא שיגי
.תורבזגלו הרומל חלשיי רושיאה קתעהו ,עוציבל
.השקבה הב השגוהש םידומילה תנש תישארמ ןתנית תופתתשהה

 תורעה
 4.2  
תועש יקנעמ םילבקמה 'א תימואל תופידע רוזא יבשות םירומ
רכש רזחה םג לבקל אופא םיאכז תומלתשהל ףגה םעטמ
תוארוהל םאתהב ,םיצירמתלו רוידל ףגה םעטמ דומיל
  .ליעל תורכזנה
 (א)  
ל"וחמ תואטיסרבינוא לש תוחולשב ץראב םידמולה םירומל
תרקת היהת ההובג הלכשהל הצעומה ידי לע תורכומה
דומילה רכשמ 75% לש הבוגב דומיל רכשב תופתתשהה
תחא םידומיל תנשל ןתניתו ,ץראב תואטיסרבינואב גוהנה
  .דבלב
 (ב)  
רכש רזחהל םיאכז החותפה הטיסרבינואב םידמולה םירומ
ךלהמב ראותל םיימדקא םיסרוק ינש ודמליש יאנתב דומיל
  .םידומילה תנש
 (ג)  
 .ל"וחב םידומיל לע הלח הניא דומיל רכשב תופתתשהה  (ד)  
לעו תוניחב ימד לע ,םידומיל תורגא לע הלח הניא תופתתשהה
דומיל רכש הבוג לע הלעי אל תופתתשהה םוכסו ,םירוגיפ
  .יתנש
 (ה)  
הריד רכשב תופתתשה
ירוזאב הריד רכשב םיצירמתלו רוידל ףגה לש תופתתשהה םוכס
הבוגמ 80% לע דומעי א"סשתה םידומילה תנשב תימואל תופידע
תויושרל תוכיישה תורידב ןכו רוגימעו רדימע תורידב הרידה רכש
.דועו תוימוקמ
תללוכה תיתנשה האצוהה יפ לע היהי ףגה תופתתשהל בישחתה
םימולשת 12-ב עצובת איהו ,םישדוח 12-ל הריד-רכש ןיגב
.םיווש םיישדוח
,הז רדסהב תולולכ ןניא ישפוחה קושב תורוכשה תורידה
רדימע לש הריד רכש יריחמ לע אופא ססבתת ףגה תופתתשהו
הרידה רכשו רויד תקוצמ םהב תמייקש םיבושיי איצוהל ,בושייב
.דועו הירבט ,דרע ,תליא ומכ ,ץראב םיהובגה ןמ אוה םהב
תושארב הדעו ידי לע תופתתשהה רועיש עבקיי הלא תומוקמב
לע הנוממה - זוחמה גיצנ תופתתשהבו םיצירמתלו רוידל ףגה להנמ
םיצירמתה אשונ
.ךוניחה תקלחמ להנמ - תושרה גיצנו - זוחמב
,ךוניחה דרשמ לש תיזוחמה הכשלל שיגהל שי תופתתשהל השקב
וניאש ךוניחו הארוה דבוע .הכשלב לבקל ןתינש ספוט יבג לע
הכשלל השקבה תא שיגי ךוניחה דרשמ ידי לע ןירשימב קסעומ
רושיאה קתעהו ,עוציבל קיסעמל חלשיי השקבה רושיא .תיזוחמה
.תורבזגלו הרומל חלשיי

 תורעה
 4.3  
,ךמסומ ךוניחו הארוה דבוע יאכז הריד רכשב תופתתשהל
הריד לעב וניא אוהש יאנתב ,בושיי ותואב דבועו רגה
בושייב וא בושיי ותואב - ותשא םש לע וא ומש לע - תרחא
  .תימואל תופידע רוזאבש רחא
 (א)  
םניא רחא םרוגמ הריד-רכשב תופתתשה םילבקמה םירומ
  .דרשמה םעטמ תפסונ תופתתשהל םיאכז
 (ב)  
בורקמ הריד םירכושה הארוה ידבועל ןתנית אל תופתתשהה
,הלכ/ןתח ,תוחא/חא ,תב/ןב ,םא/בא) הנושאר הגרדמ החפשמ
  .(הארוהה-דבוע לש גוזה תב/ןב ,אתבס/בס
 (ג)  
הריד םירכושה םירומל ןתנית הריד-רכשב תופתתשה
  .םידומילה תנש ךלהמב תוחפל םישדוח 6 לש הפוקתל
 (ד)  
ותריד תא רכומה הרומ ךליאו ח"נשתה םידומילה תנשמ לחה
  .הריד רכשב עויס לכ לבקמ וניא תימואל תופידע רוזא ךותב
 (ה)  
,םידומיל תנש לכב שיגהל שי הריד רכשב תופתתשהל השקב
  .קוחכ רדוסמ ירוקמ תוריכש הזוח ףוריצב
 (ו)  
 ךוניחו הארוה ידבוע לש תומלתשהה תונרקל תופרטצה  4.4  
לשו דבועה לש - ןרקל תושרפהב אשיי םיצירמתלו רוידל ףגה
יאכזה ךוניחו הארוה דבוע יבגל - דחי םג קיסעמה
תופידע רוזאבש םיבושייה דחאב דבועו רגה ,םיצירמתל
תומלתשהה תונרק שולשמ תחאל ףרטצי רשאו תימואל
  .תונרקה ינונקתל םאתהב ,הארוה ידבועל
 (א)  
םולשתמ רוטפ קיסעמה קלח תימואל תופידע רוזאב
בייח קיסעמה ידי לע םלושמה דבועה קלח .הסנכה-סמ
  .הסנכה-סמ ךרוצל "הבטה תפיקז"ב
 (ב)  
תישיא השקב שיגהל הארוהה דבוע לע רדסהה ןמ תונהיל ידכ
  .םירומל םיצירמתלו רוידל ףגה ידי לע תרשואמ ,תופרטצהל
 (ג)  
רוידל ףגה ידי לע תומלתשהה ןרקב דבועה לש וקלח םולשת
דחאב וירוגמו ותדובע תפוקתל לבגומ היהי םיצירמתלו
תא וא וירוגמ םוקמ תא דבועה בזע .המישרבש םיבושייה
ןוכסיחה תליחתמ םינש 5 םות ינפל בושייב ותדובע םוקמ
םיצירמתלו רוידל ףגה קיספי ,איהש הביס לכמ ןושארה
םימולשתה לכ תא ןרקה ןמ הבגיו ,רומאה רדסהה תא ויבגל
.תומלתשהה ןרקב דבועה לש ותורבח ןיגב ודי לע ומלושש
,א"סשתה םידומילה תנש תישארמ רשואת ןרקל תופרטצהה
.(2000 רבמצדב 31) א"סשתה תבטב 'ח ינפל שגותש דבלבו
ןוויסב ד"כ-תבטב 'ו םיכיראתה ןיב תושקב ושיגיש םירומ
תבטב 'ו םוימ ןרקל ופרוצי (5.6.2001‎-1.1.2001) א"סשתה
.(1.1.2001) א"סשתה
,תוילאמרופ יתלבה ךוניחה תוכרעמב םיקסעומה ךוניח ידבוע
םיאכז ,ףגה ידי לע ורשואש ,תימואל תופידע רוזא יבשות
"רושימ"ו "רוקמ" תורצוקמה תומלתשהה תונרקל ףרטצהל
לש ןרקל תושרפהב אשיי קיסעמהו ,םיצירמתה תרגסמב
ריזחי םיצירמתלו רוידל ףגה .דחי םג קיסעמהו דבועה
.ןרקב דבועה לש וקלח תא דיבעמל
ורשואש ,תימואל תופידע רוזא יבשות ,םייכוניח םיגולוכיספ
ןרקל ףרטצהל םיאכז ,םיצירמתלו רוידל ףגה ידי לע
אשיי קיסעמהו ,םיצירמתה תרגסמב םיאמדקאל תומלתשהה
רוידל ףגה .דחי םג קיסעמהו דבועה לש ןרקל תושרפהב
  .ןרקב דבועה לש וקלח תא םידיבעמל ריזחי םיצירמתלו
 (ד)  
ןותבש תנשב םימלתשמ םירומ לש העיסנ תואצוה
תומלתשהה םוקמל העיסנה תואצוהב אשיי םיצירמתלו רוידל ףגה
תופידע רוזאבש םיבושייה דחאב רגה הארוה דבוע לש הרזחבו
הרובחתה לש םיפירעתה יפל היהי העיסנה תואצוה רזחה .תימואל
עסונה דבוע .תומלתשהה תונרק ידי לע עצוביו ,תירוביצה
יפל העיסנ תואצוה רזחהל יאכז היהי יטרפה ובכרב תומלתשהל
הרובחתה יפירעת יפלו תומלתשהל עסונ אוה םהבש םימיה רפסמ
.דבלב םיינוריעניב העיסנ יווק םתואב תירוביצה
תומלתשהה ןרקל תורישי שיגהל שי רזחהה תלבקל השקב
.ןרקב לבקל ןתינש ספוט יבג לע ,המיאתמה
העיסנ תואצוה רזחהל םיאכזה
ילהנמ ,םיחקפמ) הארוה ידבוע גורידב םיגרודמה הארוה ידבוע
העיסנ תואצוה רזחהל םיאכז (םיכירדמו תוננג ,םירומ ,רפס יתב
  :הלאה םיאנתב
 4.5  
ידי לע םיצירמתה תרגסמב ןותבש תנשל תאצל ורשוא םה םא
  ;םירומל םיצירמתלו רוידל ףגה
 (א)  
 ;'א תימואל תופידע ירוזאב רוגל םיכישממ םה םא  (ב)  
אוה תומלתשהה קנעמ תרגסמב עצוממה םתרשמ רועיש םא
  .50% תוחפל
 (ג)  
 תורעה  
.הבורקה הטיסרבינואל דע קר רשואי העיסנה תואצוה רזחה
 (א)  
תויעובש תועש 6 לש בישחת יפל היהי העיסנה תואצוה רזחה
  .עובשב םיימעפמ רתוי אלו םוי ותואב םידומיל לש
 (ב)  
הרשמה ףקיהל תיסחי הדימב עצובי העיסנה תואצוה רזחה
  .םיצירמתל ףגה רושיא רחאלו תומלתשהה תועשלו
 (ג)  
זומתב ד"כ רחאל תומלתשהה תונרקל ועיגיש העיסנ תוח"וד
.ודבוכי אל (15.7.2001) ס"שתה
 
 (ד)  


,ןמציו קחצי רמ ,םיצירמתל ףגה להנמ לא תונפל רשפא תולאשב
.02‎-5604771/2 'לט


םיחפסנ
 
 .5
א חפסנ
'א תימואל תופידע ירוזא
ךוניחו הארוה ידבועל תונתינה תובטהה ןיינעל
('ב-'א יפל אוה םיבושייה טוריפ)
'א תימואל תופידע רוזא

ןאש תיב .53
ימע ןב .54
הדוהי ינב .55
ןומצע ינב .56
תצב .57
תועקב .58
התעקב .59
יאחוי רב .60
ליח רורב .61
שורב .62
םערב .63
קרב .64
(בלח שוג) ש'ג .65
תולובג .66
םיבג .67
םילועבג .68
באוי תעבג .69
תודג .70
דידג .71
שידג .72
הנועדג .73
ןנוג .74
ןרוג .75
לילגה תונרוג .76
תליג .77
תיתיג .78
 
זפילא .27
טלפילא .28
גומלא .29
שוקלא .30
םירימא .31
םעינא .32
קיפא .33
ןמגרא .34
זרא .35
לובשא .36
בקעי תודשא .37
(דוחיא)
בקעי תודשא .38
(דחואמ)
אישנה לשא .39
םילשא .40
הרוא ראב .41
יראב .42
חלודב .43
החטב .44
הרוכיב .45
היריב .46
ן'ג תיב .47
ידגה תיב .48
ללה תיב .49
הברעה תיב .50
ףסוי תיב .51
המק תיב .52
 
םיביבא .1
לטיבא .2
םיריבא .3
םחנמ ןבא .4
ןתיא ינבא .5
תנבא .6
םולשבא .7
םירידא .8
תימדא .9
םדוא .10
דהוא .11
ןמוא .12
םיקפוא .13
זונגה רוא .14
רנה רוא .15
לטרוא .16
םירוא .17
םיביא .18
רחשה תלייא .19
ןוליא .20
תוליא .21
תליא .22
םור לא .23
ןשבה ינולא .24
יניס ילא .25
לע ילא .26
 
בורח רפכ .149
ןומימ רפכ .150
דלאס רפכ .151
הזע רפכ .152
הרקנה שאר רפכ .153
תיערז-דלוונזור רפכ .154
ןיפור רפכ .155
יאמש רפכ .156
אשד ירכ .157
הרמז ןב םרכ .158
םולש םרכ .159
ןשבה תובהל .160
ןטול .161
ןמיל .162
דורמנ זחאמ .163
המחה אובמ .164
םיעובמ .165
םיחטבמ .166
סמש לד'גמ .167
ראגמ .168
ןגמ .169
לואש ןגמ .170
ןוירוג ןב תשרדמ .171
גרומ .172
הלוחמ .173
דדלב הנחמ .174
ריתי הנחמ .175
םיינחמ .176
הלוטמ .177
בטימ .178
רצימ .179
ברימ .180
ןורימ .181
הרוכמ .182
 
שיפרח .114
שירח .115
הירבט .116
אירגנז אבט .117
יבצ תריט .118
םיללט .119
לובי .120
להי .121
לבוי .122
ןתנוי .123
היבשוי .124
לאערזי .125
םעיחי .126
התבטי .127
בטיי .128
יניכי .129
הלעמה דוסי .130
לעי .131
הרעי .132
תיפי .133
חתפי .134
ןוארי .135
הנדרי .136
םחורי .137
עשי .138
דתי .139
ירבכ .140
םיפוסיכ .141
ןיהמכ .142
ףנכ .143
םולב רפכ .144
ידעלג רפכ .145
םורד רפכ .146
אישנה רפכ .147
םידרו רפכ .148
 
לגלג .79
רוא ןג .80
לט ינג .81
ןותעג .82
תיפורג .83
רושג .84
רשג .85
ויזה רשג .86
הרובד .87
ב"בוד .88
תיגוד .89
תורוד .90
הנומיד .91
ןושיד .92
ןותלד .93
ןד .94
הנפד .95
לקד .96
ןואה .97
םירשוגה .98
הליה .99
וחירי דרו .100
תרמז .101
העורז .102
רבח .103
סנ-דח .104
תילוח .105
התלוח .106
ןסוח .107
תדמח .108
הרמח .109
התינח .110
ןיפסח .111
הבצח .112
תילילגה רוצח .113
 
הרשעה ביתנ .252
תוביתנ .253
אסאס .254
הפוס .255
רמס .256
דעס .257
רעס .258
ריפס .259
הפוספס .260
ר'ג'ע .261
ןודבע .262
ןורבע .263
זוזע .264
ןדיע .265
דסא-לא ןיע .266
בג ןיע .267
ידג ןיע .268
רושבה ןיע .269
ב"יצנה ןיע .270
השולשה ןיע .271
ןוויז ןיע .272
הבצח ןיע .273
בהי ןיע .274
בקעי ןיע .275
אינק ןיע .276
רמת ןיע .277
תובוא ריע .278
םימולע .279
המלע .280
הקומע .281
זועימע .282
רימע .283
השמארע .284
דרע .285
 
הירהנ .218
בונ .219
רוא הוונ .220
ב"יטא הוונ .221
ןתיא הוונ .222
םילקד הוונ .223
רהוז הוונ .224
ףירח הוונ .225
עשילא ל"חנ .226
יתימא ל"חנ .227
תועבג ל"חנ .228
ריתי ל"חנ .229
תויכשמ ל"חנ .230
אנסנס ל"חנ .231
הלגח ןיע ל"חנ .232
םתור ל"חנ .233
זוע לחנ .234
העוטנ .235
רוטנ .236
תינסינ .237
(ךוניח תליהק) הנצינ .238
יניס ינצינ .239
קחצי רינ .240
הפי רינ .241
השמ רינ .242
זוע רינ .243
םע רינ .244
אביקע רינ .245
םירינ .246
ןרינ .247
ימענ .248
ינזח רצנ .249
םירצנ .250
דודגה ביתנ .251
 
האלמ .183
תולילמ .184
היכלמ .185
עושיכלמ .186
תונמ .187
הרנמ .188
הדסמ .189
תוליסמ .190
לולסמ .191
הדעסמ .192
םילגעמ .193
ןגעמ .194
םייח זועמ .195
הנועמ .196
ךורב ןיעמ .197
םירפא הלעמ .198
עובלג הלעמ .199
אלמג הלעמ .200
אחישרת תולעמ .201
אילעמ .202
םיסלפמ .203
הבוצמ .204
ןומר הפצמ .205
םלש הפצמ .206
תוילגרמ .207
ןלוג םורמ .208
הדש יבאשמ .209
םע בגשמ .210
האושמ .211
ןדריה רמשמ .212
בגנה רמשמ .213
תתמ .214
ןלוג תואנ .215
רכיכה תואנ .216
יכדרמ תואנ .217
 
הרמוש .342
הירמוש .343
הדקוש .344
תורחש .345
םילוביש .346
ןופזיש .347
םיטיש .348
תוחולש .349
ימולש .350
וילש .351
רימש .352
רינש .353
לעש .354
ןלוגה רעש .355
רפש .356
תרשרש .357
הלותש .358
רושאת .359
רהדת .360
רמות .361
הישות .362
ריצק לת .363
םימואת לת .364
והילא ימלת .365
ו"ליב ימלת .366
ףסוי ימלת .367
חרפת .368
המוקת .369
 
היוור .314
המחור .315
יעור .316
בוחר .317
הינאחיר .318
ןוא םר .319
תומר .320
ילתפנ תומר .321
םימישגמ תמר .322
ןנר .323
םיער .324
םי חיפר .325
םיפשר .326
םימתר .327
בושי ראש .328
ןויצ יבש .329
והילא הדש .330
רזעילא הדש .331
רקוב הדש .332
הימחנ הדש .333
ןצינ הדש .334
יבצ הדש .335
םהרבא ידש .336
תומורת ידש .337
הלוחמ תומדש .338
תורדש .339
הבוש .340
לבוש .341
 
ןראפ .286
הדש-תאפ .287
םייודפ .288
שיטפ .289
הטוספ .290
ז"שת ימעפ .291
לאצפ .292
(העיקב) ןיעיקפ .293
השדח ןיעיקפ .294
ןוזרפ .295
ןגירפ .296
םילאצ .297
ןועבצ .298
רחוצ .299
רפוצ .300
לאירוצ .301
תפצ .302
יבצ תמדק .303
הרוטק .304
ףיטק .305
םיחלק .306
הילק .307
עלק .308
ןירצק .309
הנומש תירק .310
תשק .311
הניפ שאר .312
םיביבר .313
 
- 'א תימואל תופידע רוזאל ע"שימ םיבושיי תפסוה
27.1.1997 ךיראתמ הלשממה תטלחה י"פע
לאירא .370
לאונמע .371
(ןורבחב ידוהיה בושייה) עברא תירק .372
(דבלב םחנמ הוונ) ןורמוש ינרק .373

רפסא .412
סומע הלעמ .413
םידקונ .414
עוקת .415

רה תירוזא הצעומ
ןורבח

הרודא .416
תולוכשא .417
אשמע רה .418
יגח .419
אנט .420
למרכ .421
ןועמ .422
הדוהי תודצמ .423
איסוס .424
לאינתע .425
רבח ינפ .426
העמש .427
ינש .428
םלת .429
 
הטמ תירוזא הצעומ
ןימינב

לא תיב .394
בלוד .395
(ףוצ הוונ) שימלח .396
ןומלט .397
רחשה בכוכ .398
בקעי בכוכ .399
הנובל הלעמ .400
שמכמ הלעמ .401
וחירי הפצמ .402
לאילחנ .403
הרפוע .404
תרטע .405
ילע .406
תוגספ .407
םינומיר .408
הליש .409

ןויצע שוג תירוזא הצעומ
ןיע תיב .410
רוצ ימרכ .411
 
ןורמוש תירוזא הצעומ
ץפח ינבא .374
רמתיא .375
הרומ ןולא .376
הכרב .377
םינג .378
שמוח .379
תינניח .380
'ב תינניח .381
שמרח .382
רהצי .383
םידכ .384
חופת רפכ .385
ןתוד אובמ .386
םילדגמ .387
(בנע) בניע .388
םימודק .389
ןחיר .390
ןורמוש יבש .391
דקש .392
רונ-אש .393
 
ב חפסנ
(לטובש) 'ב תימואל תופידע רוזא
ךוניחו הארוה ידבועל תונתינה תובטהה ןיינעל
('ב-'אה רדס יפל םיבושייה טוריפ)
ףונמ .51
*הימחנמ .52
דסמ .53
הפצמ .54
ב"יבא הפצמ .55
הפוטנ הפצמ .56
*דוד רינ .57
*דעימע .58
הדובע רפכ - הירופ .59
דבוע הוונ - הירופ .60
תיליע הירופ .61
*דורפ .62
היבצ .63
תירוצ .64
תינרוק .65
תג תירק .66
תפקר .67
(ןומצע) בגש .68
ןליא הדש .69
*םוחנ הדש .70
הרובד תומדש .71
םישרוש .72
הינכש .73
הנורש .74
 
*יכדרמ די .26
םילבוי .27
תפדוי .28
דעי .29
תילע םענקי .30
ירודכ .31
*םיזרוכ .32
לחכ .33
לילכ .34
תינלכ .35
ןומכ .36
*תרנכ .37
עימס ארסכ .38
םיתיז רפכ .39
םיטיח רפכ .40
היננח רפכ .41
שיק רפכ .42
*םוכרכ .43
*הימרכ .44
איבל .45
םינבל .46
תודיפל .47
*לדגמ .48
תשרומ .49
םינמכמ .50
 
ןוילטבא .1
הינליא .2
*רוגמלא .3
*ןונמא .4
*םיקיפא .5
לברא .6
רחשא .7
רגתא .8
*ערז-תיב .9
ינבא תעבג .10
ןוליג .11
התיג .12
*רסונג .13
*'א הינגד .14
*'ב הינגד .15
םיערוזה .16
תיררה .17
*םיקיז .18
ןוזח .19
ץולח .20
*הידמח .21
םישרח .22
לא-לט .23
תוחפט .24
לאנבי .25
 
1.9.98. ךיראתמ לחה ודרוהש םיבושיי *


ג חפסנ
חותיפה ירוזאו ירע ןיב רבעב וללכנש םיבושייה תמישר
תימואל תופידע ירוזאב דוע םיללכנ םניאו

תירוזא הצעומ
ןורמוש

ןקרב .47
ריקי .48
ןורמוש הלעמ .49
םיפונ .50
תיעלס .51
בהז ילע .52
םירפא ץע .53
לאודפ .54
םיפוצ .55
םיפטנ תירק .56
הווקת ירעש .57
הבבר .58

תירוזא הצעומ
ןויצע-שוג

תובש ןולא .59
רזעלא .60
הליג רה .61
ןויצע רפכ .62
זוע לדגמ .63
לאינד הוונ .64
רדיק .65
םירוצ שאר .66
 
ףרוצ .27
יכאלמ תירק .28
ישי תמר .29
ריצק .30
תליש .31
תרמת .32

הטמ תירוזא הצעומ
ןימינב

ןולא .33
ןורוח תיב .34
ןימינב עבג .35
השדחה ןועבג .36
רדא רה .37
תמר) םיאנומשח .38
(ןיעידומ
םימודא רפכ .39
ןורוח אובמ .40
והיתתמ .41
תרפ יפונ .42
ילינ .43
הלענ .44
(תותנע) ןומלע .45
םירפוע .46
 
תינרוא .1
לילגה ןולא .2
הנקלא .3
השנמ יפלא .4
תרפא .5
הירא תיב .6
שמש תיב .7
רתיב .8
לא תעבג .9
באז תעבג .10
םע-רבג .11
ןורמוש תוניג .12
היעשוה .13
ףודרה .14
הנבי .15
תור רפכ .16
רובת רפכ .17
*לאימרכ .18
קמעה לדגמ .19
תילע ןיעידומ .20
םימודא הלעמ .21
לחנ הלעמ .22
*תילע תרצנ .23
ידע .24
*וכע .25
הלופע .26
 
1.9.98. ךיראתמ לחה ודרוהש םיבושיי *תועדוה


2000 רבוטקואב 2 ,א"סשת ירשת 'ב ,2/אס ל"כנמ רזוח