(א)2/בס רזוחב ןוכדע םסרופ הז רזוחל
ךוניחה תודסומב םייח תוחרוא .2
תואירב 2.2
תורגבתמ לש ןנכותמ יתלב ןויריה 2.2-17
 
2000 רבמבונב 1
 
   הלוחת ךיראת
שדח
 
     םוסרפה תרטמ


אובמ .1
30%-כ יכ אצמנ רעונ ינב לש תינימ תוגהנתה וקדבו לארשיב ושענש םירקסב
תונב לש ןטק זוחא םכותמו ןימ-יסחי םימייקמ 18-15 ליגב םירגבתמהמ
יעצמאב שומישב ןולשיכ וא שומיש-יא תובקעב) ןנכותמ יתלב ןויריהל תוסנכנ
.(העינמ
זוחא יכ םיארמ 1998 תנשמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ
ליג דע תורענה ללכמ ,18 ליג דע תורענל ונתינש ןויריה תקספהל םירושיאה
.(םירושיא 1,774) 0.6% לע דמע ,הז
ירבשמו השק בצמ אוה ןויריהל ששח לש וא ןנכותמ יתלב ןויריה לש הז בצמ
תונופ ןקלח ,החפשמל תונופ ןקלח .תונפל ימלו ןאל תוטבלתמ ןהו ,תורענל
(רפסה תיב ברל ד"מחבו תוחאל ,ת/ךנחמל ,ת/ץעויל) רפסה תיבב םימרוגל
.אפורל וא רעונ ינבל ץועיי יזכרמל תורישי תונופ תונבהמ קלחו
תוטילחמ ץועייל תונופה תונבה בור יכ ונל עודי רבטצהש עדימה ךותמ
שי רשאכ הריהמ תוברעתהל הבורמ תובישח שי ןכלו ,ןויריהה תא קיספהל
.יאדו אוה ןויריהה רשאכ וא ןויריהל ששח
:ןה הז רזוח תורטמ
םירושקה םילהנהו םיקוחה יבגל רפסה תיבב םימרוגה תא עדייל
תורגבתמ לש ןנכותמ אל ןויריהב
 
 -
העינמה תינכת לש םינכתה תאו תונורקעה תא יכוניחה תווצל גיצהל
תינימ תוירחא אשונב
 
 -
תונפל ןתינש תומוקמה תא םידימלתהו רפסה תיב תווצ תעידיל איבהל
.(םייאופרה םיזכרמהו רעונה יזכרמ) אשונב הרזע לבקל ידכ םהילא
 
 -
ברל ד"מחבו ,תוחא ,ת/ךנחמ ,ת/ץעוי - רפסה תיבב םרוגל היינפ .2
רפסה תיב
תויהל דואמ בושח ,רפסה תיב תווצמ יכוניח םרוגל הרזעל הנופ הרענ רשאכ
:הלאה םיכלהמב התוא תווללו הל רוזעל ,הב ךומתל ,התוא ,עומשל ,התא
הרענה תיינפ
:הלאה םיאשונה תא הרענה םע ררבל יוצר הנושארה החישה ךלהמב
תקידב ,(ןויריהל ששח וא ןויריה) בצמה םע תישגרה התודדומתה
החפשמ יבורק וא םירוהה תא ףתשל תורשפאה יבגל היתודמע
רושקה לכב עדימ ןתמו רבחה ףותיש תורשפא ,םירחא םייתועמשמ
 .('וכו ןויריה תקספהל הדעווה ,רעונל ץועיי יזכרמ) ךילהתה ךשמהל
 2.1
ירה ,ןויריהה תקספה תלאש הלוע החישה ךלהמב םא
לכל עדימה תריסמו ,יוסח אוה ותקספהו ןויריהה אשונש
תלבק תבייחמ - ול ץוחמ וא רפסה תיבב - רחא םרוג
.הרענה לש המכסה
 J
 J  
אשונב יכ (1997-ז"לשתה) ןישנועה קוחל 316 ףיעס עבוק הז ןיינעב
םירוה) "הגיצנ רושיא הנועט הניא הניטק לש התמכסה" ןויריה תקספה
.(סופורטופא וא
תווצמ ילופיט םרוגב ץעוויהל יאשר וילא הנופ הרענהש יכוניחה םרוגה
המיכסה םא אלא) הרענה םש ןויצ אלל - גולוכיספ וא ץעוי - רפסה תיב
תיבל ץוחמ םימרוגב ץעוויהל רשפא ןכ ומכ .(ןיוצי המש יכ הרענה
הרענה םא המש תא ןייצל רשפא ,בוש) הרענה םש ןויצ אלל ,רפסה
תיזוחמ הכירדמ ,י"פשב םוחתה לע יארחאה ,ריכבה ץעויה :(המיכסה
םוקמב רעונ ינבל ץועייה זכרמב ךמסומ םרוג וא ינימה ךוניחה םוחתב
.םירוגמה
ןייע) ןימ תרבע הרבענ יכ החישה ךלהמב דשח הלוע םהבש םירקמב
דיקפל ירשפאה םדקהב ךכ לע חוודל הבוח (ןלהל 2א-4 ףיעס תתב
קוחל (ב)'ד 368 ףיעסב העובק חווידה תבוח) הרטשמל וא דעסה
ךישמהל שי ,ליעל רומאכ ,חווידל ליבקמב .(1977-ז"לשתה ,ןישנועה
.ןויריהה ןיינעב לופיטב
 
 
הרענה תיינפה
דחאל לופיטה ךשמהל התוא הנפי וילא התנפ הרענהש יכוניחה םרוגה
- אשונב לפטמה יאופר זכרמל וא אפורל וא רעונל ץועייה יזכרממ
.םוקמב םיאנתלו הרענה ןוצרל םאתהב
 
 2.2
וילא התנפ הרענהש יכוניחה םרוגה לע
ףוגל העיגה םנמא איה יכ אדוולו בוקעל
תא ןוחבל וילע ןכ ומכ .ךמסומה לפטמה
תדימב ,הרענה תא תוולל תורשפאה
.וילא התנפוהש םוקמל ,ךרוצה
 J
 
בקעמ
שמשלו הרענה תא תוולל דואמ בושח ןויריהה-תקספה עוציב רחאל
ידומילה ,ישגרה טביההמ) הרזעלו הכימתל רפסה תיבב תבותכ הרובע
.ךרוצל םאתהב יאופר בקעמב תאצמנ הרענה יכ אדוול ןכו ,(יתרבחהו
רפסה תיב לע הקונית תא תדלל הטילחה הרענהש הרקמב יכ ןיוצי
תא םילשהל הל רוזעל ,םדקהב םירידס םידומילל רוזחל הל רשפאל
הוולי ךילהתה יכ בושח .התתיכל התרזח ךלהמב הב ךומתלו הריסחהש
הבכשב ןהו הרענה תתיכב ןה המיאתמ תיתרבסהו תיכוניח תוליעפב
.הב תדמול איהש
 
 2.3


,החפשמ ייחלו ינימ ךוניחל הדיחיל תונפל רשפא ץועיי תלבקל
,י"פש
.02-5603235/6 'לט


םירגבתמל ץועיי יזכרמ .3
םג רשפאו ,הינפהב ךרוצ אלל ,רישי ןפואב ץועייה יזכרמ לא תונפל רשפא
תרסומ הרענהש עדימ לכ .הלבקה תועשב אובל וא ןופלטב השיגפ עובקל
.יוסח אוה ץועייה זכרמב
תוצעוויה ןכלו ,םינתונ םהש תורישב םינושה םיזכרמה ןיב םילדבה שי
הרענ תיינפה ךרוצל רתויב הבושח םיימוקמה םיתורישה תרכהו תמדקומ
.הרזע תלבקל
:םיאשונ המכל םיסחייתמ םיזכרמב ןתינה ץועייה ךלהמב
תונושה תויורשפאב ןויד ,ןנכותמ אל ןויריה םע תישגר תודדומתה
ץומיאל הריסמ ,ןויריהה ךשמה ,ןויריהה תקספה) הרענה ינפל תודמועה
רוחבל תורשפא וזיאב הטלחהו ('וכו
 
 -
תוחא ,בא ,םא) החפשמה ינבמ רתוי וא דחא לש ףותיש-יא וא ףותיש
('וכו
 
 -
דיתעבו הווהב ןותנה בצמה לע ךכל שיש תוכלשההו רבחה תוברועמ
 
 -
 :הלאה םיאשונב עדימ ןתמ - ןויריהה תא קיספהל איה הטלחהה םא  -
 ןויריה תקספהל הדעוול היינפה ךרד    
 תויתואירבה תוכלשהה לעו יאופרה ךילהתה לע רבסה    
הרקמב םילוח תפוקמ תיפסכה תובייחתהה תרדסהב הרזע
הניא הרענה 17-18 יאליג ןיב) 17 ליגל תחתמ איה הרענהש
- ןומימה ןכלו ,םילוח תפוק ידי לע ןויריהה תקספה ןומימל תיאכז
(החוורה יתוריש עויסב וא יאמצע ןפואב השעיי - ח"ש 2000-כ
 
   
זכרמלו ןויריה תקספהל הדעוול ,ךרוצה תדימב ,הרענה יוויל
םילוח תיבל/יאופר
 
 -
ןכו ,ןויריהה תקספה עוציב רחאל החישל ץועייה זכרמל הרענה תנמזה
.ךכב ךרוצ היהי םא ,דיתעב העינמ יעצמאב שומישב הכרדה
 
 -
ןויריה תקספהל הדעווה .4
ןישנועה קוחל 315 ףיעס חוכמ תלעופ ןויריה תקספהל הדעווה
:ןייצמה ,1977-ז"לשתה
 
תתל ,השיאה לש תעדומה התמכסה הלבקתהש רחאל ,תיאשר הדעווה
:הלאמ תחא תמחמ ךכל הקדצה שיש התאר םא ןויריה תקספהל רושיא
 .א"
 .הנש 40 הל ואלמ וא ןיאושינה ליגמ הטמל איה השיאה  .1  
,תוירע יסחימ וא ילילפה קוחה יפל םירוסא םיסחימ עבונ ןויריהה
 .ןיאושינמ אלש אוהש וא
 .2  
 .ישפנ וא ינפוג םומ לעב תויהל לולע דלווה  .3  
קזנ השיאל םורגל וא השיאה ייח תא ןכסל לולע ןויריהה ךשמה
.ישפנ וא ינפוג
 
 .4  
המכסה - ןויריה תקספהל השיאה לש 'תעדומ המכסה' ,הז ףיעס ןיינעל
םיכורכה םיישפנהו םיינפוגה םינוכיסה הל ורבסוהש רחאל בתכב
רושיא הנועט הניא הניטק לש התמכסה הז ןיינעל .ןויריה תקספהב
.הגיצנ
 
 
הינפב עיפוהל תונמדזה השיאל הנתינ םא רושיא תתל הדעווה ברסת אל
.היקומינ הדעוול רוסמלו
 
 
".ןויריהה תקספה תא הקידצמה הביסה תא שרפיו בתכב היהי רושיאה
 
 
ינש :ןויריהה תוקספה תא רשאל תיאשרה הדעווה בכרה תא רידגמ קוחה
השיא תוחפל תויהל תבייח הדעווב יכ עבק קוחה .ילאיצוס דבועו םיאפור
.(גולוקינג) םישנ אפור תויהל בייח םיאפורה דחאו ,תחא
התא הנדו הרענה םע תשגפנ הדעווה תדובע תא תזכרמה תילאיצוסה תדבועה
םיטביהה ;ןויריהה-תקספהל היינפל הביסה :הלאה םיאשונב
תקספהל תוירשפא תופולח ;הרענה לש הכימתה תוכרעמ ;םיילאיצוס-וכיספה
.ותקספה וא ןויריהה ךשמה לש תוכלשהה ;ןתועמשמו ןויריהה
הדעווה תדובע ירדס יבגל הרענה תא תעדיימ תילאיצוסה תדבועה ןכ ומכ
הינפה הז ללכבו ,ילאיצוס-וכיספה לופיטה ךשמהב ךרוצה תא תקדובו
הנתומ) התהוזש היעבלו שרדנל םאתהב הליהקב םייכשמה לופיט יתורישל
.(תוידוס לע רותיו תלבקב
ךרוצה וא ןומימל התואכז רבדב הרענה תא תעדיימ תילאיצוסה תדבועה
םע תקדובו ,ןויריהה תקספה הרשוא ויפלש ףיעסל תופיפכב ,ימצע ןומימב
םיכמסמב התוא תדייצמ איה ןכ ומכ .ןויריהה תקספה ןומימל תורוקמ הרענה
בתכב ריקסת הניכמ תילאיצוסה תדבועה .ןומימל התואכז יוצימל םישורדה
יכ ןייצל שי .הדעווה ספוטב תומשרתהה ירקיע תא תדעתמו הדעוול הפ-לעבו
תדבועה םע השיגפהו ,הדעווה ינפל העיפומ הניא הרענה ללכ-ךרדב
.הקיפסמ תילאיצוסה

תרזוע תילאיצוסה תדבועה ,ןויריהה תקספה תא תרשאמ הדעווהש רחאל
תעצבתמ הלפהה הבש הקלחמל התעגה ךרוצל םישרדנה םיכילהה לכב הרענל
יאופר דסומב עצבתת הלפההש תשקבמ איה םהבש םירקמב הל תעייסמ ןכו
.רחא
התיינפ עגרמ תרבוע הרענהש ךילהתה םיגירח םירקמב דבלמ
.ריהמ אוה הלפהה עוציב דעו ןויריה תקספהל הדעוול
שומישל ןתנווכהבו ןתכרדהב דחוימ שגד םשומ תורענב רבודמש תויה
ןיאש ףא ,ןכ ומכ .םילוחה-תיבמ ןרורחש רחאל םימלוה העינמ יעצמאב
םותב הרענה תא הנפמ תילאיצוסה תדבועהש לבוקמ ,תשרופמ היחנה
יאנתב ןבומכ תאז .הדעוול התוא הנפהש רפסה-תיבב םרוג ותואל םיכילהה
ךשמהב הבר תובישח וז הינפהל .ךכל תשרופמה התמכסה תא הנתנ הרענהש
.ליגרה םייחה לולסמל התרזחבו הרענל םינתינה הכימתהו יווילה
תיתעינמ-תיכוניח תינכת .5
עקר
ינבב תוניינעתהבו תינימ תוררועב ,רתיה ןיב ,ןייפואמ תורגבתהה ליג
הבהא ,תורבחו רשק ,תוינימו ןימ תודוא תובשחמו תולאש .ינשה ןימה
.םירגבתמה תא דואמ םיקיסעמ הלא לכ - הכישמו
תליחת ןיב ןמזה ךשמו ,תורגבתהה תפוקת הכראתה תינרדומה הרבחב
(תרחאתמה) האלמה תורגבה תגשה ןיבל (המידקמה) תינימה תורגבה
ןיב רשקבו תויגוזב ,תוינימב תורושקה תויתרבח תומרונו תוסיפת .הלוע
לצא תינימה תוליעפה תלחתה :ונתשה םינימה
 
 5.1
ןיאושינה ינפל ןימ-יסחי םויקו ,הלע ןיאושינה ליג ,המדקוה םירגבתמ
.תיברעמה הרבחב רתוי לבוקמ
םיפושח םירגבתמו םידלי ;יתרבח "ובאט" תויהל קיספה תוינימה אשונ
,היזיוולט ,םיטרס) םינושה תרושקתה יעצמאב םיינימ םינכתל
ןפואב םירגבתמ לש םיכרצה לע םינוע הלא תורוקמ םיתעל .(טנרטניא
תובר םימעפ ךא .םהייח תואיצמלו םליגל םיאתמה ,ןימאו יתימא
םיריבעמה ,םימילאו םיטוב םיינימ םינכתב םיפוצ םירגבתמו םידלי
םירגבתמ לעו םידלי לע םתעפשה רשא ,םילצנמו םיפלוסמ םירסמ
.תינסרהו הקיזמ תויהל הלולע
(םירוהל ,םירומל) םירגובמל תונפל םילוכי םירגבתמה דימת אל
תישיא-ןיבה המרב .תונכבו תוחיתפב הלא םיאשונ לע םתא חחושלו
םע ךכ לע רבדל םישקתמ םירגובמו ,"ובאט" ןיידע םה תוינימו ןימ
.םירגבתמ
תלחתה ומכ תנכוסמו תנכסמ תינימ תוגהנתהל םורגל םילולע הלא לכ
לש ההובג תוחיכש ,גוז-ינב תפלחהו יוביר ,ריעצ ליגב תינימ תוליעפ
.דועו העינמ יעצמאב שומיש יא ,םיינימ םיעגמ
 
   
יללכה ךוניחב ינימ ךוניחל תינכת תלעפה
וקדב רשא ,ימלועה תואירבה ןוגרא ידי-לעו ב"הראב ושענש םירקחמ
ןפואב ועיפשה ןה יכ ואצמ ,ינימ ךוניחב תוינכתה לש תויביטקפאה תא
,ןכאו .תיארחא תינימ תוגהנתה יסופד םלצא וקזיחו םירגבתמ לע יבויח
החפשמ ייחלו ינימ ךוניחל תינכתה יכ עבקנ ,342 ףיעס ,9/זמ רזוחב
תוביטח ,ידוסיה רפסה תיב ,ךרה ליגה - ליג ילגעמ 4-ב הבוח תינכת איה
תוחפל ושדקוי םילגעמהמ דחא לכב יכו - תונוילעה תוביטחהו םייניבה
.תינכתל תועש 12
ידי לע םידימלתה תייסולכואל םאתותו הנבית ינימ ךוניחל תינכתה
העינמ תינכתמ קלח היהתו ,אשונב הרשכה רבע רשא ,יכוניחה תווצה
לש הלעפההו היחנהה .רפסה תיבב תלעפומה ("םייח ירושיכ") תללוכ
הב ובלושיו ,םיכנחמו םיצעוי ,רפסה תיב תווצ ידי לע השעית תינכתה
,ןויריה תקספה ,העינמ יעצמא ןוגכ םיאשונב) ךרוצה יפ לע םיחמומ
.('וכו סדייא
ןיבו םידימלתל םירומ ןיב ןכו חותפ גולאיד םדקל הלוכי וז הדובע ךרד
לע וב רבדל רשפאש םוקמכ רפסה תיב תא קזחלו םמצע ןיבל םידימלת
תורושקה תוקוצמלו תולאשל הנעמו תבשק ןזוא אוצמלו אשונ לכ
 .םינימה ןיב םיסחיבו תורגבתהב
 5.2
 תינכתה תונורקע  
תויוסנתהל תסחייתמו ,תיוושכעו תיטנבלר איה תינכתה
םיכרצלו הב םייח םהש תואיצמל ,םידימלתה לש תויווחלו
.םהלש םייתוחתפתהה
 J
 -  
,םיצעוי) רפסה תיבב םימרוג םיברועמו םיפתוש תינכתב
,םיאפור) הליהקב םימרוגו (םידימלתו םירוה ,םירומ ,םיכנחמ
 .(דועו תותומע ,ץועיי תונחת ,תויחא
 -  
דה הל שי - רפסה תיבב םייחהו ייווההמ קלח אוה תינכתה
תוכרענה תועפוהבו תועדומה-חול לע ,םינושה תועוצקמה תארוהב
 .רפסה תיבב
 -  
םע "הלדג"ו תכשמתמ אלא ,תימעפ-דח הנניא תינכתה
 .םהלש םינתשמה םיכרצה םעו םידימלתה
 -  
םיאירב תויגוזו תוינימ יסופד תקזחמו השיגדמ תינכתה
 .םילצנמו םיפלוסמ ,םימילא םיסופד תללושו
 -  
 תינכתה תורטמ  
תינימ תוחתפתהו תוינימ ,ןימ תודוא ינכדעו ןימא עדימ ןתמ
 (דועו םיקוח ,םירקחמ ,תוירואית)
 -  
תוישנל ,תוירבגל םירושקה םיפיטואירטסו םיסותימ תקידב
 םינימה ןיב םיסחילו
 -  
דובכ לע ,תוחיתפ לע תססובמה םינימה ןיב תרושקת יצורע תחיתפ
 הנבה לעו תונלבוס לע ,ידדה
 -  
תוגהנתהל תורושקה תוטלחה לבקל תלוכיהו תועדומה חותיפ
 יארחאו רגוב ןפואב ןימ יסחילו תינימ
 -  
תלבק ,תרושקת :לשמל ;תויתוגהנתה תויונמוימו םילכ ןתמ
 תויביטרסא ,ץחל יבצמב הדימע ,הריחבו תוטלחה
 -  
,תוירחא ,תופתוש ,תישפוח הריחב ,המכסה ןוגכ םיגשומ תרהבה
 דועו ןונכת ,"ר'צנפ" ,הטילש דוביא ,ןוכיס ,תוינטנופס ,תורגב
 -  
 .ךרוצה תעב הרזע תשקבל היינפה תלוכי חותיפ  -  
תינכתב םיאשונ
יללכה ךוניחב תונוילעה תוביטחל תינכתל םיעצומה םיאשונה ןלהל
"תיארחא תינימ תוגהנתה" אשונב םידקוממה
 תוינימלו ןימל םירושקה תוסיפתו םיכרע ,תודמע
 
תודוא הידמבו הרבחב ,החפשמב םייתרבחה םירסמה תקידב
 םינימה ןיב םיסחיו תוישנו תוירבג ,תוינימ
 -  
תונומאה לעו םיכרעה לע ,עדיה לע טנרטניאהו תרושקתה תעפשה
 אשונב
 -  
אשונב םינימא יתלבו םינימא עדימ תורוקמ תקידב
 
 -  
 תינימו תינפוג תוחתפתה - "םתוא ארב הבקנו רכז"  
 םייבקנהו םיירכזה ןימה ירביא  -  
 הדילו ןויריה - הייבר  -  
 תויתרבחו תוישיא תויועמשמ -ןויריה תקספה  -  
 םינימה ןיב רשקו תורבח  
 ןתשמגהו תויפיטואירטס תוסיפת תקידב  -  
 ןהיניבש המו תורבח-הבהא-תובהאתה-תודידי  -  
 ?רשק םיקיספמ ךיאו "םיליחתמ" ךיא  -  
 תינימ הדרטה אשונב קוחה תרכה - הדרטה וא רוזיח  -  
 ?יתמ ?אל ?ןכ :ןימ יסחי  
 (ץחל ,תונכומ ,ןוצר) ןימ-יסחי םויק ביבס תומליד  -  
 ןונכתו הבישח לומ תוינטנופס  -  
 העינמ יעצמאו תיארחא תינימ תוגהנתה  -  
 סדייא הז ללכבו ,ינימ עגמב תורבעומה תולחמ  -  
הרזעל היינפ
?ימ לאו הרזעל תונפל יתמ -
הרזע-הנשלה-דוס -
ןויריה תקספה אשונב קוחה תרכה -
.םייטנבלר ןופלט ירפסמ ןתמו םינושה םיתורישה תרכה -
 
 
ד"מחב החפשמ ייחל ךוניחל תינכת תלעפה
- תיתד תינויצה החפשמה" אשונב תינכת הנכהב תאצמנ הלא םימיב
םיצעוילו םיכנחמל תדעוימ תינכתה ."הנתשמ םלועב תודדומתהל ךוניח
תונב ,יתד-יתכלממה ךוניחה לש תונוילעה תוביטחבו םייניבה תוביטחב
.םינבו
רעונה תא תוקיסעמה תומלידלו תולאשל הנעמ תתל תדעוימ תינכתה
.הניבל וניבו החפשמב םיסחיה םוחתב יתדה
ךרדב הדימלו םיכרעל ךוניח תבלשמו ,תימוחתניב איה תינכתה
הכלהב ,לארשי תרותב הקימעמ תוננובתה ךות ,תישגרו תיביטינגוק
.היגולויבבו ץועייב ,היגולוכיספב ,תורפסב ,לארשי תבשחמב ,תידוהיה
םיטסקטב ,םיידוהי תורוקמב שומיש השענ תינכתב
 
 5.3
ייחמ עוריא ירופיסבו תומלידב ,םיטרסב ,תולעפהב ,םייתורפס
תויסולכואל תינכתה תמאתה תא רשפאמ םירמוחה ןווגמ .םידימלתה
יתימא ףתוש תויהל דימלתו הרומ לכל תונמדזה ןתונו תונוש דעי
.יתייווח הדימל ךילהתב
תמקה תארקל"ו "תורבח" ,"תורגבתה" :םירעש השולש תינכתב
."החפשמ
 
 


:תוצעייתהלו הקידבל ,רוריבל םינופלט


דרשמ לא תונפל שי תויומלתשה לע עדימו תוינכת תלבקל .1
:ךוניחה
,החפשמ ייחלו ינימ ךוניחל הדיחיה ,ענרב הוח 'בגה ,י"פש -
5603235-6-02 'לט
'לט ,החפשמ ייחל ךוניח - הקר'צ הקבר 'בגה ,ד"מחה -
02-5604117
04-8353642 'לט ,סונאט םאיה 'בגה ,םיברעל ךוניחה -
02-5602538 'לט ,חותפה וקה -
 
'לט ,"החותפ תלד" יזכרמ ,החפשמה ןונכתל הדוגאה .2
03-5101511/2
02-6248412 'לט ,ותעינמו ןויריהל ץועיי יתוריש - "הליש" .3
,03-6470049 'לט ,רעונל ץועיי יזכרמ - "ךופה לע ךופה" .4
4 החולש
.תונושה םירעב םירגבתמל תוינוריע תואפרמ .5
 
 


עבק תוארוה


2000 רבמבונב 1 ,א"סשת ןוושחרמ 'ג ,(תשס"א/3 א) ל"כנמ רזוח