ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
לוח הזמנים להגשת הצעות למוסדות חינוך ניסויים לשנת
התשס"א
3.1‎-1
הצעות בתי הספר תוגשנה על ידי מנהלי בתי הספר, באמצעות
המפקחים, למנהלי המחוזות, ובחינוך הממ"ד למחמ"דים, עד יום
חמישי, ג' בכסלו התשס"א (30.11.2000).
הצעת מוסדות על-יסודיים המבקשים שינוי במתכונת בחינות הבגרות
תוגש אל המחוז ואל הגף לניסויים במקביל.
 
1. 
הצעות גני ילדים יש להגיש בשני עותקים: אחד להנהלת המחוז הממונה
והשני לאגף לחינוך קדם יסודי, למחלקה לשיטות ולמודלים חינוכיים,
עד יום חמישי, ג' בכסלו התשס"א (30.11.2000).
 
2. 
בכל מחוז תוקם ועדת אד-הוק בראשות מנהל המחוז ובהשתתפות
המחמ"ד ונציגי הגף לניסויים וליזמות. הוועדה תבחן בקפדנות את
ההצעות, את אישור הרשויות המקומיות ואת נכונות המחוז להשתתף
במשאבים השונים. אם יאושר הניסוי, על הוועדה המחוזית להגיש את
רשימת בתי הספר המומלצים על פי סדר עדיפויות. הצעות אלו תובאנה
להחלטת הוועדה העליונה.
 
3. 
הצעות מנהלי המחוזות תועברנה למזכירות הפדגוגית עד יום א', ה'
בטבת התשס"א (31.12.2000).
 
4. 
החלטות הוועדה העליונה והמנכ"לית תימסרנה למחוזות החל מיום ב',
ז' באייר התשס"א (30.5.2001).
הערה: במוסדות שאושרו כניסויים לשנת התשס"א ייקבע המשך הניסוי
והיקפו בשנת התשס"ב בהתאם לנהלים המפורסמים בחוזר "הוראות
קבע" תשסא/3, סעיף 11-.3.1 ראה שם את הוראות הקבע בנושא
מוסדות חינוך ניסויים
.
 
5. 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגף לניסויים וליזמות במזכירות
הפדגוגית, טל' 02‎-5603804.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/3, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000