בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
לימודי הבחירה בהיסטוריה בחינוך כללי 4.3‎-10
הציון במקצוע היסטוריה ברמה מוגברת, 5 י"ל, ייקבע על ידי שקלול
הציון הסופי בשתי יחידות החובה עם הציון הסופי בשלוש יחידות
הבחירה.
 
1. 
החל ממחזור תלמידי כיתות י' בשנת התשס"ב (בוגרי שנת התשס"ד)
ילמדו וייבחנו התלמידים הבוחרים ללמוד היסטוריה ברמה מוגברת לפי
מבנה חדש: א. יחידה שלישית-מיזם (עבודת חקר) ב. יחידות רביעית
וחמישית - בחינה על שני נושאים נבחרים.
להלן הפירוט:  
2. 
היחידה השלישית, סמל שאלון J028104 היחידה השלישית
תהיה יחידה בית ספרית, מיזם בנושא היסטורי (עבודת
חקר). המורה המלמד את קבוצת הבחירה, בתיאום עם מרכז
המקצוע, יגישו לאישור המפמ"ר הצעה לנושא הכללי של המיזם,
וממנו יבחרו התלמידים תת-נושאים לעבודותיהם. את ההצעה יש
להגיש עד 1 ביולי של השנה שלפני שנת הלימוד של הנושא. במהלך
שנת הלימודים יילמדו נושאים מרכזיים הקשורים לנושא המיזם
והיבטים הקשורים לדרך כתיבת עבודה בהיסטוריה. התלמידים
יציגו את עבודותיהם, במועד שיקבע המורה, אך לא יאוחר מתום
שנת הלימודים. העבודות תיבדקנה על ידי המורה המלמד את
קבוצת הבחירה, ותיערך בדיקה מדגמית על ידי הפיקוח.
חובה על בית הספר למסור את הציונים ביחידה זאת במועד הקיץ
של אותה שנה שבה התקיים המיזם, בהתאם להנחיות אגף
הבחינות.
היחידה השלישית יכולה להשלים את המקצוע היסטוריה או את
המקצוע ידיעת העם והמדינה להיקף של שלוש יחידות.
 
א.   
היחידות הרביעית והחמישית
במסגרת היחידות הרביעית והחמישית יילמדו שני נושאים, נושא
לכל יחידה מתוך רשימת נושאים שתפורסם על ידי המפמ"ר
במחצית השנייה של שנת הלימודים התשס"א.
על שני הנושאים ייבחנו התלמידים בבחינה אחת, בהערכה
חיצונית. אגף הבחינות יקבע ויפרסם סמל שאלון לבחינה זאת.
הבחינה ביחידות אלה תהיה לראשונה במועד קיץ התשס"ג.
התלמידים הלומדים בכיתות י', י"א ו-י"ב בשנת התשס"א (בוגרי
השנים התשס"א-התשס"ג) ילמדו וייבחנו לפי המבנה הקודם, כפי
שפורט בחוזר המפמ"ר תש"ס/3, עמ' 2.
 
ב.   
מועד קיץ התשס"ג יהיה המועד האחרון שבו יינתנו שאלוני הבחינות
ביחידות ב'-911221, ג'-911231, ד'-911241 ו-ח'-911261.
 
2. 
החל משנת התשס"ד ייבחנו נבחני משנה בלימודי הבחירה לפי המתכונת
החדשה בלבד. תלמידים שנבחנו בלימודי החובה בלבד (2 י"ל), הרוצים
להרחיב להיקף של 3 י"ל, ייבחנו בבחינה נוספת של י"ל אחת (במקום
המיזם). התכנים ליחידה זו יפורסמו, ואגף הבחינות יקבע את סמל
השאלון. תלמידים שנבחנו ב-3 י"ל, הרוצים להרחיב להיקף של 5 י"ל,
ייבחנו ביחידות הרביעית והחמישית שפורטו לעיל.
 
3. 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר להיסטוריה בחינוך הכללי,
מר מיכאל ירון, טל' 02‎-5603478.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/3, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000