הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת

בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
ידיעת העם והמדינה לתלמידים בנתיב הטכנולוגי, החקלאי
והימי בחינוך הכללי
4.3‎-11
תכנית הלימודים בידיעת העם והמדינה לתלמידים בנתיב הטכנולוגי,
החקלאי והימי בחינוך הכללי שונתה לתכנית המשלבת נושאים נבחרים
מתולדות ישראל והעמים בשנים 1970‎-1920 ופרקים נבחרים
באזרחות. התכנית פורסמה בראשי פרקים בחוזר המפמ"ר תש"ס/3.
 
1. 
כדי לאפשר ליותר תלמידים לגשת לבחינת הבגרות ולהצליח בה פוצלה
ההיבחנות בפרקי הלימוד השונים לשני שאלונים, בהתאם לעקרון
הצבירות. בחישוב הציון של המקצוע ידיעת העם והמדינה, 2 י"ל, יהיה
משקלו של שאלון א' 40% ומשקלו של שאלון ב' 60%.
 
2. 
על הבחינה בשאלון א' ייבחנו לראשונה במועד קיץ התשס"ב, ועל
הבחינה בשאלון ב' במועד קיץ התשס"ג. אגף הבחינות יקבע ויפרסם את
סמלי השאלונים לבחינות אלה.
 
3. 
הלימודים והבחינות לפי המתכונת החדשה יחייבו את התלמידים
שילמדו בכיתות י' בשנת התשס"ב (בוגרי שנת התשס"ד).
 
4. 
התלמידים הלומדים בכיתות י', י"א ו-י"ב בשנת התשס"א (בוגרי השנים
התשס"א-התשס"ג) ילמדו וייבחנו לפי המתכונת הקודמת במקצוע ידיעת
העם והמדינה (סמל שאלון 913611).
 
5. 
מועד קיץ התשס"ג יהיה המועד האחרון שבו תהיה הבחינה בידיעת
העם והמדינה לפי המתכונת הקודמת. החל משנת התשס"ד ייבחנו גם
נבחני משנה לפי המתכונת החדשה, אלא אם כן יקבלו מהמפמ"ר אישור
מיוחד להיבחן לפי שאלון בית ספרי.
 
6. 
תלמידים שיהיו מעוניינים להגביר את לימודיהם בתכנית זו של ידיעת
העם והמדינה עד לרמת 3 או 5 י"ל יוכלו לעשות זאת על ידי צירוף
יחידה אחת או 3 י"ל מלימודי הבחירה בהיסטוריה (ראה סעיף 10 -
4.3 בחוזר זה).
 
7. 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר להיסטוריה בחינוך הכללי,
מר מיכאל ירון, טל' 02‎-5603478
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/3, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000