בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בספרדית - 5 י"ל 4.3‎-12
בשנת הלימודים התשס"א תתקיימנה בחינות בגרות בספרדית גם
בשלוש י"ל, נוסף לחמש היחידות הנהוגות עד עתה. אוגדן תכנית
הלימודים והבחינות יצא לאור בסוף שנת הלימודים התש"ס ונשלח לכל
בתי הספר המלמדים ספרדית ולכל המחוזות. אפשר לבקש עותק מאגף
המפמ"רים במזכירות הפדגוגית.
 
1. 
לתשומת לב מנהלי בתי הספר שמלמדים בהם ספרדית: הפיקוח על
הוראת המקצוע יכול לספק רשימת מורים מוסמכים לכל בית ספר אשר
יבקש זאת.
 
2. 
לימודי הספרדית אינם יכולים לבוא במקום לימודי הערבית כשפה זרה
שנייה, אלא רק כמקצוע בחירה נוסף.
 
3. 


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר משה אדרי, המפמ"ר להוראת
הספרדית,
טל' 050‎-783459 ו-02‎-6540481.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/3, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000