בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בגיאוגרפיה - קיץ התשס"א 4.3‎-13
שאלוני בחינת הבגרות  1. 
בשאלוני בחינות הבגרות בגיאוגרפיה בקיץ התשס"א
(ולאקסטרנים גם בחורף התשס"ב) תיכלל בפרק "הגיאוגרפיה של
ארץ ישראל" שאלת בחירה (נוספת על שש השאלות המופיעות
כרגיל בפרק זה) שתתבסס על המאמרים הבאים בספר "תמורות
בגיאוגרפיה של ישראל - גלעין ושוליים", בהוצאת האגף לתכניות
לימודים ו"מעלות", התשנ"ב:
 
1.1   
תפיסת גלעין-שוליים לאומיים - אריה שחר  א.   
מדיניות פיזור התעשייה בישראל - ערן רזין  ב.   
שינויים בתפיסת המדבר: גישות חדשות לפיתוח הנגב - יהודה
גרדוס ושבתאי דובר
 
ג.   
ההתיישבות החדשה בגליל כאמצעי לפיתוח אזור שוליים -
גבריאל ליפשיץ.
 
ד.   
בפרק "המזרח התיכון" תיכלל במועדים שהוזכרו לעיל שאלת
בחירה (נוספת על ארבע השאלות המופיעות כרגיל בפרק זה),
שתתבסס על המאמרים הבאים בספר "יישוב, חברה וכלכלה -
פרקים בגיאוגרפיה של המזרח התיכון", בהוצאת האגף לתכניות
לימודים ו"מעלות":
 
1.2   
המזרח התיכון: אזור שולי במערכת העולמית? - גבי שפר  1.   
האוכלוסייה במדינות הערביות של המזרח התיכון, בעיות
ותחזיות - עבדל רחים עומראן
 
2.   
הגירה במזרח התיכון ממדינות עניות למדינות עשירות -
אליהו קנובסקי
 
3.   
אווירת נכאים - עמירם סיון  4.   
עלייתו ונפילתו של כוח הנפט הערבי - אליהו קנובסקי  5.   
התפוצצות האוכלוסייה במצרים - עודד ינון.  6.   
חלק מן הנתונים שבמאמרים האלה אינם מעודכנים. המורים
מתבקשים לעיין במקורות מידע ונתונים מעודכנים ולהציגם
לתלמידים.
 
1.3   
מומלץ להיעזר גם באתר האינטרנט של המורים לגיאוגרפיה,
בכתובת זו: http://geography.boker.org.il.
 
1.4   
מומלץ ללמד את הגיאוגרפיה של ישראל ושל המזרח התיכון גם על
פי המאמרים האחרים הנכללים בספרים שהוזכרו לעיל, נוסף
למאמרים שצוינו.
 
1.5   
בשאלות הבחירה שהוזכרו לעיל, בפרקים "ארץ ישראל" ו"המזרח
התיכון", תיתכן התייחסות הן למאמרים שצוינו והן לנושאים
הרלבנטיים מספרי הלימוד המקובלים. לדוגמה: ייתכן שילוב בין
המאמר על "ערי המזרח התיכון" (שאינו מופיע בשנה זו) לבין
החומר המקביל לו בספרו של ארנון סופר, "תמורות בגיאוגרפיה
של המזרח התיכון".
 
1.6   
במגמה לעודד הטמעה הדרגתית של הנושא החדש, "מערב אירופה
לקראת המאה ה-21", לא ייכללו בשאלונים במועד קיץ התשס"א
(ולאקסטרנים גם בחורף
התשס"ב) הפרקים הבאים מספר הלימוד "מערב אירופה לקראת
המאה ה-21" (בהוצאת האגף לת"ל, התשנ"ח, 1998):
חלק ראשון
פרק 2: התפתחות האיחוד האירופי
פרק 5: אנרגיה - משברים ותמורות
פרק 9: תמורות בחקלאות והשפעתן על הנוף הכפרי
פרק 11: דיג ומשאבי טבע בימים המקיפים את אירופה
חלק שני
פרק ב': איטליה - צפון מול דרום
פרק ד': בלגיה - מדינה דו-לאומית מקוטבת
פרק ו': הולנד - היווצרות "עיר הטבעת"-רנדשטד
פרק ח': אירלנד ויוון - מדינות שוליים בתהליכי פיתוח.
 
1.7   
מבנה בחינת הבגרות  2. 
בהתשס"א לא יחולו שינויים במבנה בחינות הבגרות בגיאוגרפיה, והן
תתקיימנה כבעבר במתכונת כדלהלן:
 
 
3 י"לJ נושאי החובה: ארץ ישראל והמזרח התיכון.
נושאי הבחירה: נוסף לנושאי החובה יש לבחור 2 חבלים או 2
נושאים או חבל ונושא מבין אלה:
החבלים
א. ארצות הברית
ב. ארצות הברית הבתר-תעשייתית
ג. מערב אירופה
ד. העולם המתפתח (העולם השלישי).
הערה: מבין החבלים א' ו-ב' הנבחן רשאי לבחור את חבל א' או
את חבל ב' (ולא את שניהם).
הנושאים
א. יישובים עירוניים
ב. גיאוגרפיה כלכלית
ג. גיאולוגיה
ד. גיאומורפולוגיה
ה. האקלים ומזג האוויר.
 
2.1   
5 י"ל
נושאי החובה: ארץ ישראל והמזרח התיכון, וכן חבל שלא נכלל
בתכנית הבחינה (unseen).
נושאי הבחירה: נוסף לנושאי החובה ייבחנו התלמידים על 2
חבלים או על 2 נושאים או על חבל ועל נושא נוספים על אלו
שבתכנית 3 י"ל (סה"כ 4 נושאים וחבלים) על פי רשימת החבלים
והנושאים שהוזכרו לעיל.
הערה: בשאלון 057202 - 2 י"ל מתוך 5 י"ל - יש לענות על 5
שאלות מבין הנושאים והחבלים, כבעבר.
 
2.2   


בשאלות אפשר לפנות אל מר יצחק הינברגר, המפמ"ר לגיאוגרפיה,
טל' 02‎-5603598.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/3, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000