בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בחינוך גופני - קיץ התשס"א 4.3‎-14
בשנת התש"ס נכנסה התכנית החדשה לבגרות בחינוך גופני. החל מהקיץ
הקרוב (קיץ התשס"א) ייבחנו התלמידים על-פי תכנית זו בבחינות
הבגרות.
 
א. 
בשנים התשס"א והתשס"ב ייבחנו תלמידי המגמה לחינוך גופני על-פי
התכנית הישנה או על-פי תכנית הלימודים החדשה. שאלון 4 י"ל הישן
יבוטל בהדרגה, עם המעבר המלא למתכונת החדשה.
 
ב. 
החל משנת התשס"ג ייבחנו כל תלמידי המגמה לחינוך גופני בבחינות
הבגרות על-פי תכנית הלימוד החדשה. תלמידי משנה יוכלו להיבחן
על-פי התכנית הישנה בתיאום עם המפמ"ר.
 
ג. 
להלן מבנה בחינות הבגרות ב-3 וב-5 י"ל על-פי תכנית הלימודים
החדשה:  
ד. 
הבחינה ב-3 י"ל - בכתב ומעשית - על-פי המתכונת
החדשה, עומדת בפני עצמה וניתנת להשלמה לרמת 5 י"ל.
משך הבחינה:
שעתיים וחצי.
מבנה השאלון: בשאלון זה שני פרקים:
פרק ראשון: פרקים נבחרים בתורת החינוך הגופני ובתולדותיו
פרק שני: חינוך לבריאות, תהליכים ביולוגיים, תהליכים
ביוכימיים ותורת הכושר הגופני.
הבחינה תיערך בכיתה י"א או בכיתה י"ב.
 
1.   
הבחינה בי"ל אחת: שאלון חדש - בכתב - תהיה השלמה
לרמת 5 י"ל בלבד
.
משך הבחינה: שעה וחצי.
בשאלון זה יש שתי אפשרויות לבחירה:
אפשרות א': לימוד הנושא "היבטים פיזיולוגיים, קינסיולוגיים
ובריאותיים בחינוך גופני"
אפשרות ב': לימוד הנושא "היבטים פסיכולוגיים וחברתיים
בחינוך גופני".
הבחינה תיערך בכיתה י"א או בכיתה י"ב.
 
2.   
הבחינה בי"ל אחת - מעשית - תהיה השלמה לרמת 5 י"ל
בלבד, על-פי אחת משלוש אפשרויות הבחירה המופיעות
בתכנית הלימודים:
קורס "מדריכים" או קורס מעשי
מתקדם + קורס "שופטים" או קורס מעשי מתקדם + ארגון מפעלים.
הבחינה תיערך בכיתה י"א או בכיתה י"ב.
 
3.   
הציון הסופי במקצוע חינוך גופני, 5 י"ל, ייקבע על ידי צירוף השאלונים
1, 2 ו-3. שאלון 3 י"ל יהיה 60% מן הציון הסופי.
השאלון בי"ל אחת עיוני יהיה 25% מן הציון הסופי, והשאלון בי"ל אחת
מעשי יהיה 15% מן הציון הסופי.
 
ה. 
סמלי השאלונים החדשים יפורסמו בקובץ השאלונים והבחינות למועד
קיץ
התשס"א-2001, שיפורסם על ידי אגף הבחינות.
 
ו. 
בתי הספר יקבלו דגמים מפורטים לשאלונים החדשים. המבנה החדש
יוצג למורים בכנסי מורים במהלך החודשים הראשונים של שנת
הלימודים.
 
ז. 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-6896136.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/3, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000