בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
הכרה במקצוע תורה שבע"פ בחינוך הכללי כמקצוע מן
התרבות הכללית
4.3‎-15
הצוות הבינאוניברסיטאי לענייני קבלה נתן הכרה זמנית למקצוע תורה שבע"פ
בחינוך הממלכתי כמקצוע מן התרבות הכללית.
אישור זה הוא זמני, והוא ניתן לתלמידים שסיימו את לימודיהם או יסיימו
את הלימודים בשנים התשס"א-התשס"ב.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לתושבע"פ בחינוך הכללי,
הגב' חגית דינור, טל' 02‎-5602904.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/3, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000