בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
השימוש במילון בבחינות הבגרות באנגלית לתלמידים עולים
4.3‎-16
סעיף 4.3‎-6 בחוזר הוראות הקבע נט/2(א) עוסק בזכויות של תלמידים עולים
ותושבים חוזרים בבחינות הבגרות. לפי הנאמר שם תלמידים עולים שלמדו
בכיתה י' משנת הלימודים התשנ"ט אינם רשאים לענות בשפת אמם בבחינות
הבגרות, אלא עליהם לענות בעברית. לאור שינוי זה, החל ממועד קיץ
התשס"א מותר לתלמידים עולים הנבחנים בבחינת ההשלמה ל-3 י"ל ובבחינה
של 4 י"ל באנגלית להשתמש בשני מילונים במידת הצורך: אנגלי-אנגלי-עברי
ומילון בשפת אמם.
על המורה ללמד שימוש נכון ויעיל במילון ולתת הזדמנויות לתלמידים לתרגל
שימוש זה.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לאנגלית, הגב' ג'ודי שטיינר,
טל' 02‎-5603587.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/3, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000