עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
המרכז להשתלמויות מורים במדעים ובטכנולוגיה בשלומי,
התשס"א
8.2‎-2
ה"מרכז" נקבע כמוסד מוביל בכל הנוגע להשתלמויות במדעים ובטכנולוגיה
ובמחשבים, ונערכות בו גם השתלמויות במתמטיקה.
מתקני הלימוד ב"מרכז" נבנו במגמה לאפשר קיום השתלמויות מורים
במדעים ובטכנולוגיה, במתמטיקה ובמחשבים, בתנאי לימוד משופרים,
משולבים באירוח מלא, בתנאי פנימייה נוחים. חדרי הלימוד צוידו בציוד
מעבדתי ובאמצעי עזר חדישים להוראה, במחשבים ובתקשורת שיאפשרו
קיום קורסים ברמה גבוהה.
לרשות המשתלמים ספרייה וחדר-עיון ובהם גישה למאגרי מידע ממוחשבים
קרובים ורחוקים. המרכז מופעל על ידי האגף להשתלמויות ולהדרכת עובדי
הוראה.
פעילויות המרכז מונחות על ידי ועד מנהל בראשותו של פרופ' בני גיגר,
וחברים בו מפמ"רים למקצועות מדעי הטבע והטכנולוגיה, ממלאי תפקידים
בכירים במשרד, אנשי אקדמיה בתחום הוראת המדעים ועוד. מנהלת
ה"מרכז" היא הגב' אידה גונן.
יעדי ה"מרכז"
לבצע חשיפה ראשונית של אוכלוסיות היעד השונות במערכת החינוך
לגישות חדשות, לרציונל ולשינויים המתבקשים תוך הצגת המסגרות
הכלליות כגירוי וכמנוף לחשיבה ולהמשך של הרחבה והעמקה במחוזות
(במרכזי מורים אזוריים, במרפ"דים ובמרכזי השתלמויות נוספים)
 
א. 
לבצע חשיפה מערכתית מתוכננת של אוכלוסיות היעד הרלבנטיות
(מפקחים, מנהלים, מדריכים, רכזי מקצוע, מורים ובעלי תפקידים
נוספים) לחידושים במגמה לאפשר תהליכי שינוי ולקצר את תהליך
הטמעתם באופן משמעותי
 
ב. 
להעלות את רמת ההוראה בתחומי המדע-הטכנולוגיה והמתמטיקה של
עובדי החינוך בחטיבה הקדם יסודית, בבית הספר היסודי ובחטיבת
הביניים, תוך אפשרות להיענות לצרכים מסוימים של מורי החטיבה
העליונה במקצועות אלה
 
ג. 
ללמד דרכי הוראה מגוונות ואת אופן יישומן של תכניות הלימודים
במדע ובטכנולוגיה ובמתמטיקה ולשלב מחשב וטכנולוגיות מתקדמות
בהוראתם.
 
ד. 
הפעילות הלימודית כוללת את תחומי התוכן האלה:
רקע מדעי בתחומים הדיסציפלינריים והאינטרדיסציפלינריים של
המדע-הטכנולוגיה (פיזיקה, כימייה, ביולוגיה) והמתמטיקה
 
 
תכניות הלימודים בתחומים האלה (רציונל ומפרטי תוכן)
 
 
המחשב, שילוב פעילויות לימוד ממוחשבות בהוראת המדע והטכנולוגיה
והמתמטיקה תוך נגישות למאגרי מידע מקומיים ועולמיים
 
 
פילוסופיה של המדע ופילוסופיה חינוכית והשתמעותן להוראת המדע
והטכנולוגיה והמתמטיקה
 
 
פסיכולוגיה קוגניטיבית ודרכי חשיבה של תלמידים ותפיסת מושגים
מדעיים
 
 
חומרי למידה והתאמתם לאוכלוסיות תלמידים שונות
 
 
תכניות לימודים ייחודיות וחומרי למידה
 
 
טכנולוגיה חינוכית ואמצעי עזר להוראת המדעים והטכנולוגיה
 
 
טיפוח יזמות בית ספרית, חממה ליזמות בית ספריות
 
 
למידה חוץ-כיתתית של מקצוע המדע והטכנולוגיה.
 
 
החינוך הדתי מקיים במרכז פעילות ייחודית בשילוב טכנולוגיה והלכה
ורפואה והלכה.
במהלך הקורסים המחשב משולב ככלי חישוב, כמאגר מידע, כמעבד
תמלילים, כאמצעי למידה ברשת, ככלי תקשורת וככלי הדמיה לניסויים
מדעיים טכנולוגיים.
הקורסים במסלולים השונים מתבססים על הרצאות רקע, על סדנאות, על
הדרכה פרטנית ועל שימוש במגוון של אמצעים פדגוגיים.
נוסף לפעילויות הלימודיות הסדירות מתקיימות פעילויות העשרה ותרבות
בשעות הצהריים והערב. תשומת לב מיוחדת ניתנת לאזור הגליל המערבי
מבחינת התעשייה, החי והצומח וההתיישבות.
מסגרת ההשתלמות
הקורסים מתקיימים בדרך כלל במשך שבוע ימים (בימים א'-ה'), 50
שעות לימוד (נוסף לעבודות ולמטלות שיתחייבו בהן המשתלמים).
 
1. 
מספר המשתתפים בכל קורס הוא 32‎-28 משתלמים.
 
2. 
מסגרות תוכני הקורס נקבעות במשותף עם המפמ"רים ועם הפיקוח
הארצי.
 
3. 
נוסף לשבועות השתלמות מתקיימים במרכז גם ימי עיון (יום אחד)
והשתלמויות קצרות מועד (3 ימים).
 
4. 
גמול השתלמות
המורים שימלאו אחר דרישות הקורס יקבלו אישור לגמול השתלמות - עם
ציון - על מספר שעות ההשתלמות שלמדו, בהתאם לתקנות משרדנו.
הארגון וסדרי ההרשמה לקורסים
ההרשמה לקורסים תיעשה במחוזות על ידי המפקחים המקצועיים
למדע-טכנולוגיה, למחשבים ולמתמטיקה ועל ידי המפקחות על גני
הילדים, על פי הנחיית הנהלת המחוז.
 
1. 
דמי ההרשמה להשתלמות בת 5 ימים הם 300 ש"ח ולהשתלמות בת 3
ימים 225 ש"ח.
 
2. 
הסעה תעמוד לרשות המשתלמים מתל אביב למרכז ההשתלמות.
 
3. 
המשתלמים יקבלו החזר של הוצאות נסיעה בכפיפות לנהלים שנקבעו
בחוזר המנכ"ל בנושא.
 
4. 
למרכז בשלומי אתר בית באינטרנט. באתר אפשר לקבל מידע אודות תכנית
ההשתלמויות השנתית ותוכני ההשתלמויות, נוסף לחומר העשרה מגוון לאנשי
החינוך. כתובת האתר: www.shlomi.org.il.


מידע אודות למידה ברשת במרכז אפשר לקבל באתר זה:
/http://www.kishurim.k12.il/shlomi


למרכז להשתלמויות בשלומי תרבות איכות, ובשנת הלימודים התשנ"ט הוא
קיבל את ההסמכה לאיכות בחינוך, תו תקן ISO 9002 של מכון התקנים.
במהלך שנת הלימודים התשס"א ייהפך המרכז למרכז ירוק (מרכז המקפיד
על איכות סביבה וחיים).
בשנת הלימודים התשס"א יהיה "המרכז" סגור בתאריכים האלה:
- בחול המועד סוכות, ט"ז-כ' בתשרי התשס"א, 19‎-15 באוקטובר 2000
- בחול המועד פסח, ט"ו-י"ט בניסן התשס"א, 12‎-8 באפריל 2001
- בחופשת הקיץ, כ"ד בתמוז-ט' באב התשס"א, 15 ביולי-15 באוגוסט 2001.


בשאלות אפשר לפנות למרכז בטל' 04‎-9809308, שלוחה 104
(למירב).
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/3, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000