עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
הסכמי השכר עם ארגוני המורים שנחתמו ב-א' באלול
התש"ס, 1.9.2000
8.5‎-4
1. ההסכם עם הסתדרות המורים בנושא שחיקת שכר-בדיקה
הסכם קיבוצי
שנערך ונחתם ביום א' באלול התש"ס, 1.9.2000

בין: ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי הממונה על השכר
והסכמי עבודה במשרד האוצר, מר יובל רכלבסקי, ומנכ"לית משרד החינוך,
גב' שלומית עמיחי;
מרכז השלטון המקומי בישראל, בשמו ובשם כל הרשויות המקומיות (למעט
שלוש הערים הגדולות), המיוצג על-ידי מר גיורא רוזנטל ומר יעקב אגמון;
שלוש הערים הגדולות - ירושלים, תל-אביב-יפו וחיפה - המיוצגות על-ידי מר
אילן שדות;
כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד.

(להלן - "המעסיקים")

מצד אחד


לבין: הסתדרות המורים בישראל, המיוצגת על-ידי המזכיר הכללי, מר
אברהם בן-שבת;

(להלן - "הסתדרות המורים")

מצד שני


הואיל: והוסכם בין הצדדים על מינוי ועדה משותפת לבדיקת השחיקה של
שכר עובדי ההוראה לעומת שכר המהנדסים, לשנים 1996, 1997, 1998,
הכול כמפורט בהסכם זה;
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
המבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 
1. 
תחולת ההסכם
הסכם זה יחול על כל העובדים המועסקים בשירות המעסיקים,
המדורגים בדירוג עובדי הוראה והמיוצגים על-ידי הסתדרות המורים
(להלן: "עובדי ההוראה").
 
2. 
ועדת מומחים לבדיקת השחיקה  3. 
מוסכם בין הצדדים על הקמת ועדת מומחים משותפת לבדיקת
השחיקה. בוועדה יכהנו מומחה מטעם כל צד וכן מומחה נוסף
מוסכם, אשר יעמוד בראש ועדה זו ואשר יכריע בחילוקי הדעות,
במידה ויהיו, בין המומחים, והכול בהתאם לאמור במכתב בעניין
זה מיום .27.1.2000
 
3.1   
ועדת המומחים תפקח על השלמת הנתונים הנדריצוע
בדיקת השחיקה ותקיים דיונים לקביעת שיעור השחיקה, על בסיס
1993, לשנים 1996, 1997, 1998, בהתאם לקביעת הבוררים
מיום 4.10.99, ואולם כל מומחה רשאי להעלות בפני יו"ר הוועדה
את עמדתו לגבי אופן החישוב.
 
3.2   
ועדת המומחים תסיים את עבודתה עד ליום 31.10.2000, ותודיע
לצדדים את תוצאות בדיקת השחיקה.
 
3.3   
תוצאות בדיקת השחיקה ייושמו החל מיום 2.1.2001 או במועד
שלאחר מכן שייקבע על-ידי ועדת המומחים.
 
3.4   
מיצוי תביעות
הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בנושא
בדיקת השחיקה של שכר עובדי ההוראה לעומת שכר המהנדסים, בגין
השנים 1996, 1997, 1998, ולא ינוהל כל משא ומתן נוסף בעניין זה.
 
4. 
ביטול סכסוכי עבודה
כל סכסוכי העבודה הקיבוציים שהוכרזו או שהודעו עד ליום חתימת
הסכם זה, בנושאים שהוסדרו בהסכם זה, בטלים עם החתימה על
הסכם זה.
 
5. 
שקט תעשייתי
הצדדים מתחייבים, כי צד אחד או יחידה מיחידותיו לא ינקוט נגד הצד
השני או יחידה מיחידותיו באמצעי שביתה או השבתה, מלאה או
חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או סדריה, לגבי
העניינים שהוסדרו בהסכם זה.
 
6. 
יישוב חילוקי דעות
ועדה משותפת בהרכב הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד
האוצר, מנכ"ל משרד החינוך, נציג השלטון המקומי ומזכ"ל הסתדרות
המורים תעקוב אחר ביצוע הסכם זה ותכריע פה אחד בחילוקי דעות
הנוגעים לפירושו או ליישומו.
 
7. 
2. ההסכם עם ארגון המורים העל-יסודיים בנושא שחיקת שכר -
בדיקה
הסכם קיבוצי
שנערך ונחתם ביום א' באלול התש"ס, 1.9.2000
בין: ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי הממונה על השכר
והסכמי עבודה במשרד האוצר, מר יובל רכלבסקי, ומנכ"לית משרד החינוך,
גב' שלומית עמיחי;
מרכז השלטון המקומי בישראל, בשמו ובשם כל הרשויות המקומיות (למעט
שלוש הערים הגדולות), המיוצג על-ידי מר גיורא רוזנטל ומר יעקב אגמון;
שלוש הערים הגדולות - ירושלים, תל-אביב-יפו וחיפה - המיוצגות על-ידי מר
אילן שדות;
כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד.

(להלן - "המעסיקים")

מצד אחד


לבין: ארגון המורים העל יסודיים בישראל, המיוצג על-ידי היו"ר, מר רן ארז;

(להלן - "ארגון המורים")

מצד שני


הואיל: והוסכם בין הצדדים על מינוי ועדה משותפת לבדיקת השחיקה של
שכר עובדי ההוראה לעומת שכר המהנדסים לשנים 1996, 1997, 1998,
הכול כמפורט בהסכם זה;
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
המבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 
1. 
תחולת ההסכם
הסכם זה יחול על כל העובדים המועסקים בשירות המעסיקים,
המדורגים בדירוג עובדי הוראה והמיוצגים על-ידי ארגון המורים (להלן:
"עובדי ההוראה").
 
2. 
ועדת מומחים לבדיקת השחיקה  3. 
מוסכם בין הצדדים על הקמת ועדת מומחים משותפת לבדיקת
השחיקה. בוועדה יכהנו מומחה מטעם כל צד וכן מומחה נוסף
מוסכם, אשר יעמוד בראש ועדה זו ואשר יכריע בחילוקי הדעות,
במידה ויהיו, בין המומחים.
 
3.1   
ועדת המומחים תפקח על השלמת הנתונים הנדריצוע
בדיקת השחיקה ותקיים דיונים לקביעת שיעור השחיקה, על בסיס
1993, לשנים 1996, 1997, 1998, בהתאם לקביעת הבוררים
מיום 4.10.99, ואולם כל מומחה רשאי להעלות בפני יו"ר הוועדה
את עמדתו לגבי אופן החישוב.
 
3.2   
ועדת המומחים תסיים את עבודתה עד ליום 31.10.2000, ותודיע
לצדדים את תוצאות בדיקת השחיקה.
 
3.3   
מיצוי תביעות
הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בנושא
בדיקת השחיקה של שכר עובדי ההוראה לעומת שכר המהנדסים, בגין
השנים 1996, 1997, 1998, ולא ינוהל כל משא ומתן נוסף בעניין זה.
 
4. 
ביטול סכסוכי עבודה
כל סכסוכי העבודה הקיבוציים שהוכרזו או שהודעו עד ליום חתימת
הסכם זה, בנושאים שהוסדרו בהסכם זה, בטלים עם החתימה על
הסכם זה.
 
5. 
שקט תעשייתי
הצדדים מתחייבים, כי צד אחד או יחידה מיחידותיו לא ינקוט נגד הצד
השני או יחידה מיחידותיו באמצעי שביתה או השבתה, מלאה או
חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או סדריה, לגבי
העניינים שהוסדרו בהסכם זה.
 
6. 
יישוב חילוקי דעות
ועדה משותפת בהרכב הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד
האוצר, מנכ"ל משרד החינוך, נציג השלטון המקומי ויו"ר ארגון המורים
תעקוב אחר ביצוע הסכם זה ותכריע פה אחד בחילוקי דעות הנוגעים
לפירושו או ליישומו.
 
7. 
3. ההסכם עם הסתדרות המורים בגין יום לימודים ארוך
הסכם קיבוצי
שנערך ונחתם ביום א' באלול התש"ס, 1.9.2000
בין: ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי הממונה על השכר
והסכמי עבודה במשרד האוצר, מר יובל רכלבסקי, ומנכ"לית משרד החינוך,
גב' שלומית עמיחי;

(להלן - "המדינה")

מצד אחד


לבין:
הסתדרות המורים בישראל, המיוצגת על-ידי המזכיר הכללי, מר
אברהם בן-שבת;

(להלן - "הסתדרות המורים")

מצד שני


הואיל: והכנסת חוקקה את חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה,
התשנ"ז-1997;
והואיל: ומכוח החוק האמור מופעל יום חינוך ארוך (להלן "יוח"א) בחלק
מבתי הספר היסודיים ומגני הילדים במערכת החינוך, וכתוצאה מכך הוארכו
שעות הלימוד התקניות שבגני הילדים ובבתי הספר היסודיים כאמור מעבר
לשעות אשר היו קיימות ערב הפעלת יוח"א;
והואיל: והצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן בדבר המענק אשר ישולם לעובדי
ההוראה האמורים לעיל, אשר ישובצו במסגרת יוח"א;
לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
המבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 
1. 
תקופת ההסכם
תקופת תוקפו של הסכם זה היא מיום 1.9.2000 ועד ליום
.31.8.2001
 
2. 
תחולת ההסכם
הסכם זה יחול על כל העובדים המועסקים בשירות המדינה, המדורגים
בדירוג עובדי הוראה, אשר מועסקים בבתי הספר היסודיים ובגני
הילדים אשר בהם מופעל יוח"א ואשר משובצים ביוח"א בשנת
הלימודים התשס"א (להלן - "עובדי ההוראה").
 
3. 
מענק יוח"א:  4. 
בהסכם זה - "שעות יוח"א":
בבתי הספר היסודיים - השעה השביעית והשעה השמינית ביום
הלימודים;
בגני הילדים - מהשעה 20:13 עד השעה 30:15.
 
4.1   
לעובד הוראה אשר ישובץ בהסכמתו בשנת הלימודים התשס"א
בשעות יוח"א ואשר היקף העסקתו בשעות העבודה שאינן שעות
יוח"א אינו נמוך מהיקף שעות יוח"א בהן הוא משובץ, ישולם מענק
חד פעמי, בשנת הלימודים התשס"א בלבד (להלן - "מענק יוח"א").
לעובד הוראה אשר ישובץ בשעות יוח"א בהיקף של 8 שעות ישולם
מענק מלא (100%) בגובה 5000 ש"ח. לעובד הוראה אשר ישובץ
בשעות יוח"א בהיקף קטן מ-8 שעות ישולם החלק היחסי של
המענק.
על אף האמור בסעיף זה, עובד הוראה לא יהיה זכאי לחלק היחסי
של מענק יוח"א בגין תקופת שירות במילואים או תקופת שהייה
בחופשת לידה. כמו כן, עובד הוראה אשר העסקתו הסתיימה
במהלך שנת הלימודים התשס"א יהיה זכאי רק לחלק היחסי של
המענק בהתאם לתקופה בה היה מועסק.
למען הסר ספק מובהר כי גובה המענק אשר ישולם לעובד ההוראה
לא יושפע מהיקף המשרה שבה הוא מועסק.
 
4.2   
 9/01 (תשע עשיריות) מתוך המענק ישולמו במשכורת חודש מאי
2001, תוך פירוט הפריסה לחודשי עבודתו של עובד ההוראה
בחודשים ספטמבר 2000 עד מאי 2001.  1/01 (עשירית) מתוך
המענק תשולם במשכורת חודש יוני 2001.
 
4.3   
בגין מענק יוח"א יבוצעו הפרשות וניכויים לקופת גמל (5% חלק
המעביד ו-5% חלק העובד), בהתאם לעקרונות הקבועים בהסכם
הקיבוצי מיום .17.12.98
 
4.4   
בלי לפגוע בהוראות סעיף 4.2 לעיל מובהר, כי עצם העסקתו של
עובד הוראה בבית ספר או בגן ילדים שבו מופעל יוח"א אינה מקנה
לו זכות לקבל מענק יוח"א על פי הסכם זה.
 
4.5   
משא ומתן
מוסכם כי במסגרת המשא ומתן לקראת הסכם השכר הבא יקיימו
הצדדים דיונים גם לגבי הנושאים שהוסדרו בהסכם זה.
 
5. 
מיצוי תביעות
הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בנושאים
שהוסדרו בהסכם זה לתקופת תוקפו של הסכם זה.
 
6. 
ביטול סכסוכי עבודה
כל סכסוכי העבודה הקיבוציים שהוכרזו או שהודעו עד ליום חתימת
הסכם זה, הנוגעים לנושאים שהוסדרו בהסכם זה, בטלים עם חתימת
הסכם זה.
 
7. 
שקט תעשייתי
הצדדים מתחייבים, כי בתקופת הסכם זה לא ינקוט צד אחד או יחידה
מיחידותיו נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו אמצעי שביתה או
השבתה, מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי עבודה
או סדריה, לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.
 
8. 
כללי
תנאים ותניות שנקבעו בעבר בין הצדדים בהסכמים קיבוציים או
בהסדרים קיבוציים או בהתחייבויות אחרות שבכתב ימשיכו להיות
תקפים לתקופת תוקפו של הסכם זה, אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש
או במשתמע על ידי הוראה מהוראות הסכם זה.
 
9. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/3, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000