חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן
עמותת תללי"ם חדלה לעבוד עם המשרד החל מ-1.1.2015, י' בטבת התשע"ה
החל מתאריך זה יש לפנות לזכיין החדש – "קדימה מדע", באמצעות פקס 03-9244493
ולוודא שהפנייה התקבלה בטלפון 03-9101714 / 03-9244438 / 073-2033294
למעבר להודעה בעניין הזכיין החדש
אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
נוהל מתן הסיוע הלימודי לתלמידים חולים בבתיהם
באמצעות עמותת תללי"ם
2.2‎-18
 
1 בנובמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיף
2.2‎-3 בחוזר
הוראות הקבע
נט/1(א)
 
  מטרת הפרסום  


1. מבוא
עמותת תללי"ם, בסיוע ובפיקוח המינהל הפדגוגי, מסייעת בסגירת
פערים לימודיים לתלמידים חולים בביתם. הנוהל שיפורט להלן חל על
תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד ממסגרות רשמיות וממסגרות
מוכרות שאינן רשמיות.
 
1.1 
הזכאים לקבל סיוע לימודי באמצעות עמותת תללי"ם הם תלמידים
המרותקים לביתם מפאת מחלה, תאונה או טיפולים רפואיים לתקופה
העולה על 21 יום, גילאי 18‎-5 בחינוך הרגיל וגילאי 21‎-13 בחינוך
המיוחד.
 
1.2 
2. נוהל הפניית תלמידים לתללי"ם
מנהל מסגרת חינוכית שבה נעדר תלמיד עקב מחלה ממושכת/תאונה או
טיפולים רפואיים המחייבים שהות בבית, בהתאם לכללים שפורטו
במבוא, יפנה אל הורי התלמיד לשם קבלת אישור להפניה לסיוע לימודי
באמצעות עמותת תללי"ם.
לאחר קבלת הסכמת ההורים יפנה מנהל המסגרת החינוכית אל עמותת
תללי"ם בבקשת סיוע לימודי לתלמיד על גבי טופס המצורף בנספח להלן.
3. האחריות למתן הסיוע הלימודי
הצוות החינוכי ישמור על קשר עם התלמיד ועם משפחתו כדי להקל ככל
האפשר על השפעות היעדרותו מהמסגרת החינוכית. האחריות על לימודי
התלמיד מוטלת על בית הספר או על גן הילדים.
המסגרת החינוכית תהיה אחראית לבניית תכנית לימודים מקפת לתלמיד
ותפעל בתיאום ובשיתוף עם עמותת תללי"ם. יצירת מערכת התמיכה
המשולבת בין הגורמים המסייעים נועדה להקל על חזרתו של התלמיד
למסגרת החינוכית ועל שילובו בה.
4. נהלים להגשת סיוע לימודי בבית לתלמידים בעלי הפרעות
נפשיות
עמותת תללי"ם תעניק סיוע לימודי לתלמידים הנמצאים בתהליך אבחון
שבמהלכו הם עדיין שייכים לבית ספר רגיל ופסיכולוג או רופא
פסיכיאטר המטפל בהם ממליץ לאשר להם שהות בבית.
 
4.1 
הפנייה לתללי"ם תיעשה על ידי מנהל המסגרת החינוכית, והיא תהיה
מגובה בהמלצה של הפסיכולוג/הפסיכיאטר המטפל.
 
4.2 
מנהל המסגרת החינוכית יפנה למנהל המחוז בבקשה לאשר לתלמיד
פטור מלימודים לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים.
 
4.3 
אם במהלך תקופה שאינה עולה על 6 חודשים, כאמור, לא יצליח
התלמיד לשוב ולהשתלב במערכת החינוכית הרגילה, יופנה עניינו על ידי
מנהל המסגרת לדיון בוועדת השמה במקום מגוריו. ועדת ההשמה
תחליט על המסגרת החינוכית ההולמת עבורו להמשך לימודיו.
 
4.4 


בשאלות ובבירורים אפשר לפנות אל תללי"ם, טל' 02‎-5710555,
פקס' Z.02‎-5710527


נספח: טופס פנייה לקבלת תמיכה לימודית מתללי"ם
 
5. 
הנחיות למילוי הטופס: הטופס ימולא ב-4 עותקים (לתיק התלמיד במסגרת
החינוכית, למפקח הכולל, לסגן מנהל המינהל הפדגוגי ולעמותת תללי"ם).
לכבוד
עמותת תללי"ם
משעול הקורנית 1
ירושלים 97278
טל' 02‎-5710555 (המזכירות הפדגוגית, שלוחה 4), פקס' 02‎-5710527
פרטי התלמיד/ה
שם התלמיד/ה:___________________________
כיתה:___________________________
מס' ת"ז:___________________________
כתובת התלמיד/ה בבית:___________________________
מס' הטלפון:___________________________ טלפון
סלולרי:___________________________
פרטי ביה"ס/הגן
שם ביה"ס/הגן___________________________
היישוב:___________________________
הכתובת:___________________________
מס' הטלפון:___________________________ מס'
הפקס':___________________________
הגורם המטפל בתלמיד בביה"ס/בגן הילדים:
1) ___________________________
תפקיד:___________________________ מס'
טלפון:___________________________
2) ___________________________
תפקיד:___________________________ מס'
טלפון:___________________________
תאריך תחילת ההיעדרות מהמסגרת
החינוכית:___________________________
משך ההיעדרות הצפוי:___________________________
סיבת ההפניה:___________________________ (נא לצרף אישור
רפואי מגורם מוסמך)
הסיוע שהתלמיד מקבל מביה"ס (לצורך תיאום
סיוע):___________________________
הערות נוספות:___________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________
___________________________________________________
______________________________
___________________________________________________
___
שם מנהל/ת המסגרת חתימה חתימת ההורים
___________________________

תאריךהוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/3א, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000