ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
מוסדות חינוך ניסויים - גני ילדים ובתי-ספר 3.1‎-11
 
1 בנובמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיף
3.1‎-5 בחוזר
נט/5(א)
   
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


1. מבוא
המוסדות הניסויים - גני ילדים ובתי ספר - הם ביטוי משמעותי
למדיניות משרד החינוך לעודד חדשנות על היבטיה המגוונים במערכת
החינוך בישראל. באמצעות המוסדות הניסויים המשרד בודק מודלים
אפשריים למוסד החינוכי העתידי, והמוסדות הניסויים גם משפיעים על
כלל מערכת החינוך. תכנון, עידוד ופיתוח מדיניות זו מצוי באחריות הגף
לניסויים וליזמות חינוכיות, הפועל במזכירות הפדגוגית.
למעלה משמונים מוסדות חינוך מכל רחבי הארץ מבצעים מגוון מרתק
של ניסויים. מוסדות אלו יוצרים ומעצבים תרבות חדשה ואחרת של
מהות המוסד החינוכי, והם דגם מוביל לדרכי התחדשות וצמיחה
במערכת החינוך. קהילת המוסדות הניסויים מטפחת קשר ותמיכה
הדדית בין חבריה ומקיימת רשתות שהן מסגרות ייחודיות של למידה
ופיתוח הרעיונות הניסויים. תוכני הרשתות ונושאיהן הן פועל יוצא של
הצרכים הייחודים של המוסדות הניסויים, והם מקבלים תמיכה
מקצועית מהגף לניסויים וליזמות.
הגף לניסויים וליזמות פועל באמצעות ה"מרשתים" שהם אנשי השטח
המכוונים את ביצוע הניסוי על היבטיו השונים, מפקחים עליו ותומכים
בכל מוסד ניסויי. ההוראות שלהלן הן הנחיות להגשת מועמדות להכרה
במוסד החינוכי כמוסד ניסויי והן מפרטות גם את שלבי המועמדות,
הבחירה והמחויבות.
 
 
סעיף זה מבטל את הסעיפים 3.1‎-1, 3.1‎-3 ו-3.1‎-5 העוסקים באותו נושא.
הקריטריונים למוסד ניסויי  2. 
מוסד חינוכי יוכר כניסויי אם יתקיימו בו המאפיינים האלה:   
הוא מפתח ומיישם רעיון בעל מהות/משמעות חינוכית חדשנית
ויוצר דגמים חדשים, שאינם מצויים כיום.
 
2.1   
המעשה החינוכי המתקיים בו הוא ביטוי לרעיון ומקיף את כלל
מסגרות המוסד:
- ארגון סביבות הלימוד
- שינוי מקיף בניהול הזמן
- ארגון התכנים
- איגום המשאבים והרעיונות
- ארגון הלומדים.
 
2.2   
הרעיון הניסויי הוא בעל פוטנציאל להשפעה על כלל מערכת החינוך
בישראל, וניתן להתאימו וליישמו בשלמותו או בחלקו במוסדות
אחרים.
 
2.3   
הנחיות להגשת בקשה להכרה במוסד כמוסד חינוכי ניסויי  3. 
גני ילדים, בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים
על המוסד להכין הצעה מודפסת הכוללת את המרכיבים האלה:
 
3.1   
תיאור פרטי המוסד (כמפורט בנספח א שלהלן)  -   
הצגה ברורה וקצרה של מהות הניסוי, תוך הדגשת ממדיו
השונים, על החידוש שבו
 
-   
תיאור הרקע הפילוסופי/האידיאולוגי/החינוכי/החברתי של
הניסוי, לפי בחירת מוסד החינוך
 
-   
הסברים המתארים את ההתאמה לדיני החינוך ולמטרות
המרכזיות של מערכת החינוך (כגון מדיניות האינטגרציה בין
שכבות חברתיות שונות)
 
-   
הדגשת החלקים/המרכיבים בניסוי הניתנים להפצה וללמידה
על-ידי המערכת
 
-   
תכנית עבודה אופרטיבית תלת-שנתית, שתכלול מטרות
לטווח קצר וארוך, תוך פירוט השימוש המתוכנן בשעות
התקן ובתקציב המבוקשים לצורך הניסוי  
-   
פירוט התפוקות הצפויות מן הניסוי  -   
הדרכים המוצעות לתיעוד מהלך הניסוי ותפוקותיו  -   
האופנים שבהם המוסד מתכנן להטמיע את הניסוי לאחר תום
תקופת הניסוי המוכר, תוך שימוש במשאביו הוא
 
-   
שמות ורקע קצר של מובילי הניסוי  -   
התחייבות מנהל המוסד לנהלו משך שנת הניסוי הראשונה
לפחות
 
-   
פרוטוקול המועצה הפדגוגית המאשר את הגשת הבקשה של
המוסד.
 
-   
גני ילדים יצרפו מכתב התחייבות של הרשות להעברת התקציב
לגן.
 
 
מוסדות על יסודיים - היערכות לבחינות הבגרות
נוסף להגשת הבקשה כנאמר ב-3.1 לעיל נדרשים מוסדות על
יסודיים שהניסוי בהם מחייב היערכות שונה לבחינות הבגרות
לצרף לתכנית הניסוי הצעה מפורטת לבחינת הבגרות. ההצעה
תוגש לגף לניסויים עד סוף חודש פברואר (במקביל להגשה
למחוז).
הגף לניסויים יוודא שהשינוי במתכונת בחינות הבגרות הוא חלק
אינטגרלי מהניסוי. הגף גם יפנה אל המפמ"ר לבדיקה אם התכנית
המוצעת לבחינה תואמת את הדרישות המקצועיות הממלכתיות.
אם מולאו שני תנאים אלה, יתבקש אגף הבחינות לאשר את
המתכונת המוצעת.
ההצעה לניסוי תוגש לוועדה העליונה בליווי שלושת האישורים.
עם אישור הניסוי על ידי הוועדה העליונה ינפיק אגף הבחינות סמל
בחינה למוסד הניסויי.
בתום שנות הניסוי יוכל המוסד העל יסודי להמשיך במתכונת
בחינות הבגרות כפי שפותחה במהלך הניסוי על ידי הגשת בקשה
מחודשת מדי שנה לגף לניסויים וליזמות בהתאם לנוהל.
 
3.2   
נוסף להצעה המפורטת יגיש המנהל גם תמצית של התכנית
שאורכה לא יעלה על 5 עמודים.
 
3.3   
קבלת ההכרה על-ידי הוועדה העליונה
 
4. 
ההחלטה הסופית לגבי ההכרה בבית ספר כמוסד ניסויי תתקבל
על-ידי הוועדה העליונה שעל-יד המזכירות הפדגוגית במשרד
החינוך.
הבחינה הראשונית וההמלצה על ההכרה בגני-ילדים תתקבל בשלב
ראשון על-ידי האגף לחינוך קדם-יסודי ולאחר מכן תעבור להכרעת
הוועדה-העליונה.
הוועדה העליונה תתכנס פעם בשנה, בהתאם למועד שייקבע,
ותעניק את ההכרה למוסד כמוסד ניסויי על-פי המסמכים וראיונות
אישיים וצוותיים.
 
4.1 
הרכב הוועדה
- יו"ר המזכירות הפדגוגית - יו"ר הוועדה
- מנהל הגף לניסויים וליזמות ונציגיו - מרכזי הוועדה
- חברי ועדה נוספים אשר ייקבעו מדי שנה על ידי המזכירות
הפדגוגית ומנהל הגף לניסויים וליזמות.
 
4.2   
התחייבות המשרד והרשות למוסד שהוכר כניסויי  5. 
הגף לניסויים וליזמות במזכירות הפדגוגית הוא הגורם המרכז,
המפקח והמקצה את מאגר השעות ואת התקציב עבור המוסדות
שקיבלו הכרה כניסויים, כדלהלן:
הקצאה לגני ניסוי
 
5.1   
במשך תקופת ההכרה יקבל גן ניסויי בודד תוספת תקן של עד
30% מהתקן הבסיסי של גן ילדים שהוא 30 ש"ש.
 
א.   
מקבץ גנים שייקבע כמוסד ניסויי יקבל עד 20% מהתקן
הבסיסי.
 
ב.   
הקצאה לבתי ספר
במשך תקופת ההכרה יקבל בית הספר הניסויי תוספת שעות תקן
(עד 10% מהתקן הבסיסי או שווה ערך תקציבי) מהגף לניסויים
וליזמות באמצעות מחלקות התקן. תוספת השעות או התקציב
מיועדת אך ורק לפיתוח הניסוי.
 
 
במשך תקופת ההכרה יקבל בית הספר הניסויי תוספת שעות תקן
(עד 10% מהתקן הבסיסי או שווה ערך תקציבי) מהמחוז הממונה
ו/או מהבעלות.
 
5.2   
ביצוע הניסוי מותנה בהשתתפות הרשות המקומית בתוספות
ובשינויים המתבקשים כתוצאה מהניסוי בסעיפים כגון מבנה,
ציוד ייעודי וריהוט, וכן בסעיפים הנובעים משינויים בארגון
עבודת המוסד, כגון הסעות.
 
5.3   
המוסד הניסויי יוכל ליהנות ככל מוסד אחר משעות סל טיפוח,
יוח"א ותשלום הורים לתל"ן.  
5.4   
דין תרומה למוסד ניסויי כדין תרומה לכל מוסד אחר.  5.5   
בכל מקרה שבו יחייב הניסוי שינויים במבנה והתאמה למסגרת
החינוכית החדשה ייבחן הנושא על ידי מינהל הפיתוח במשרד,
בתיאום עם הרשות המקומית, לבדיקת האפשרות למצוא משאבים
המתאימים לביצוע השינוי.
 
5.6   
התארגנות בית הספר הניסויי ומחויבויותיו  6. 
הקמת ועדת היגוי למוסד הניסויי
ועדת היגוי תוקם בכל מוסד חינוכי ניסויי ותלווה את כל תקופת
הניסוי. בעזרת ועדת ההיגוי יפעל המוסד לקיים מעקב ובקרה
שוטפים וכן לביצוע הערכה ותיעוד של ההתפתחות והתוצאות של
הניסוי.
מינוי הוועדה
הוועדה תמונה על-ידי מנהל המחוז, בתיאום עם המזכירות
הפדגוגית, ובמוסד ממלכתי-דתי גם בתיאום עם המחמ"ד. המפקח
של המוסד או מנהל הניסוי יוציאו את כתבי המינוי.
הרכב ועדת ההיגוי המוסדית
- המפקח הכולל של המוסד החינוכי הניסויי
- נציג המזכירות הפדגוגית, המרשת של המוסד
- מנהל המוסד
- מוביל הניסוי
- היועץ האקדמי של הניסוי
- מתעד הניסוי
- נציג הרשות המקומית
- נציג ההורים
- נציג המועצה הפדגוגית של המוסד החינוכי הניסויי
- נציג התלמידים
- נציגים נוספים, לפי רצון המוסד.
 
6.1   
 
תפקידי ועדת ההיגוי הבית ספרית   
ללוות את העשייה החינוכית של המוסד ממועד תחילת הניסוי
-   
לבדוק את מידת ההתאמה של המתבצע במוסד ליעדים של
הניסוי שאושר
 
-