ארגון ומינהל 3.
הסעות 3.3
הסעות תלמידים ועובדי הוראה 3.3‎-2
 
1 בספטמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון
 
  מטרת הפרסום  


 
החוזר המיוחד
א', התשנ"ז
 
 
מבוא
הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה
לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר
מביתם. ההסעות מתבצעות על-פי אמות מידה שנקבעו לצורך כך והמפורטות.
הבסיס להפעלת מערכת ההיסעים מושתת על קביעת מיפוי ואזורי רישום, תוך
הקפדה על ויסות נכון של תלמידים בין מוסדות החינוך השונים ושמירה על
שילוב חברתי - אינטגרציה.
מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר, בעיקר ביישובים קטנים,
שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי במקום
מהיבטים פדגוגיים וכלכליים. המערכת מאפשרת השגת אינטגרציה בחינוך
בין תלמידים בעלי רקע חברתי שונה באמצעות הקמת חטיבות ביניים
שהתלמידים מגיעים אליהן בדרך כלל מאזורים שונים. מערכת ההיסעים גם
נותנת מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד בכך שהיא מתחשבת בסוגי
הלקויות השונים הקיימים בחינוך המיוחד ומאפשרת לתלמידי החינוך
המיוחד ללמוד בבתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים.
תוקף ההוראות בחוזר זה החל בתחילת שנת הלימודים התשס"א. בכל מקרה
שהן סותרות הוראות או הנחיות שניתנו בעבר, הן הקובעות.
 
הסעות תלמידים  1. 
כללי - קני מידה לזכאות
ההסעות מיועדות להביא את התלמידים אל מוסדות החינוך
ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי
חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב
מביתם.
בסעיפים הבאים מפורטים הנהלים וקני המידה המזכים
השתתפות בהסעה.
 
1.1
 
סוג היישוב/המוסד
הסעות תלמידים מאושרות רק אם הם מתגוררים ביישוב
שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות חינוך הפועלים
ביישובים שהוקמו כחוק.  
1.2   
אוכלוסיות התלמידים הזכאים להשתתפות המשרד
בהסעה
 
1.3   
בחינוך הרגיל, לגילאי חובה
המשרד משתתף בהוצאות הסעה לגני חובה ולבתי ספר
רשמיים בלבד, מכיתה א' עד כיתה י' ועד בכלל.
 
א.   
בחינוך הרגיל, לתלמידי כיתות י"א-י"ב  ב.   
במועצות אזוריות לא תיערך כל הפרדה בין התלמידים
על פי הגילים, וכל התלמידים המוסעים, בכל רמות
הכיתה, זכאים להסעה.
 
1)   
ברשויות מקומיות שאין בהן בית ספר על יסודי כלשהו
תאושרנה הסעות ליישוב הקרוב ביותר, או למקום אחר
שייקבע על ידי תחום המיפוי, גם לתלמידי כיתות
י"א-י"ב. ביישוב שיש בו בית ספר על-יסודי מקיף
תאושרנה הסעות למגמות הכוון ומסמ"ם בלבד.
 
2)   
הערה: השתתפות המשרד בעלות ההסעות כמפורט לעיל ב-1
וב-2 תינתן בתנאי שהתלמידים לומדים במוסדות חינוך על
יסודיים בפיקוח האגף לחינוך על-יסודי במשרד החינוך.
 
 
בחינוך המיוחד  ג.   
המשרד משתתף בהוצאות הסעה של תלמידי החינוך
המיוחד גילאי 21‎-3 לבתי ספר רשמיים, לבתי ספר
"מוכרים שאינם רשמיים" ולגני ילדים, על פי החלטת
ועדת השמה/ערר, לפי הדוגמה המופיעה בנספח א
ובכפיפות לאישורי ועדת ההסעות המחוזית.
 
1)   


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/3א, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000