חוזר זה מבוטל

ארגון ומינהל 3.
הסעות 3.3
הסעות תלמידים ועובדי הוראה 3.3‎-3
 
1 בנובמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר תשסא/1(א)
סעיף 3.3‎-2
 
  מטרת הפרסום  


בחוזר הוראות הקבע סא/1(א) פרסמנו בסעיף 3.3‎-2 הוראות להסעות
תלמידים ועובדי הוראה. כדי להבהיר עניין מסוים אנו מפרסמים תיקון בעמ'
2 של הסעיף.
יש להחליף אפוא את העמודים 1 ו-2 של סעיף 3.3‎-2 בעמודים שלהלן:


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/3א, ג' מרחשוון תשס"א, 1 בנובמבר 2000