אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
הנחיות להקמה ולהפעלה של חדר לגרייה רב-חושית 1.2‎-27
 
1 בדצמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. מבוא
ההנחיות להקמה ולהפעלה של חדר לגרייה רב-חושית גובשו בוועדה
בין-תחומית שהקים האגף לחינוך מיוחד. בוועדה השתתפו אנשי מקצועי
מתחומי החינוך, הרווחה, הבריאות והביטוח הלאומי. הוועדה הסתמכה
בעבודתה על ניסיון רב שהצטבר בארץ ובעולם בנושא גרייה רב-חושית.
ההנחיות שגובשו על ידי הוועדה והמפורטות בחוזר זה מבוססות על ההנחה
כי הפעילות בחדר לגרייה רב-חושית מאפשרת הפעלת תלמידים בגישה
חינוכית-טיפולית עקיפה, המפחיתה חרדה והתנהגויות לא רצויות ותורמת
להתנסות בפעילויות חיוביות.
חדר לגרייה רב-חושית (כדוגמת סנוזלן) הוא חלק ממרחב חינוכי טיפולי של
בית הספר/הגן המאפשר למצוא איזון בין רגיעה לפעילות של התלמיד בתוך
סביבה מותאמת ובטוחה. הסביבה הרב-חושית נוצרת בחדר שיש בו מגוון
אבזרים שהורכבו בהתאמה המזמנת פעילויות גרייה או חוויות מרגיעות
במטרה לשפר את האיזון התחושתי של התלמיד. ייחודיותו של החדר לגרייה
רב-חושית היא בריכוז של אמצעי גרייה מגוונים המאפשרים תנאים מעודדים
ליצירת קשר בלתי אמצעי. החדר לגרייה רב-חושית מאפשר פעילות בסביבה
מותאמת, ידידותית וחווייתית.
אפשר להפעיל את הציוד בחדר הרב-חושי באופן מבוקר מבחינת הכמות
והסוג של הציוד ועוצמת הגירויים. כמו כן אפשר להפעיל את האבזרים בחדר
בצירופים שונים, בהתאם לצרכים של כל תלמיד.
הפעילות בחדר לגרייה רב-חושית היא אמצעי נוסף להשגת המטרות
הטיפוליות של התלמיד כחלק מתכנית הלימודים האישית שלו.
הניסיון המקצועי המצטבר בתחום מצביע על כך שבתנאים מסוימים הסביבה
הטיפולית בחדר לגרייה רב-חושית מאפשרת -
ויסות של פעילות התלמיד בתחום התחושתי, התנועתי והתקשורתי;
 
א. 
הפחתת התנהגויות סטריאוטיפיות;
 
ב. 
הפחתת תוקפנות;
 
ג. 
קשר בלתי אמצעי עם התלמיד בזמן קצר יחסית;
 
ד. 
יזמה, בחירה ושליטה של התלמיד על האבזרים בחדר מבחינת הכמות,
העוצמה והתדירות;
 
ה. 
הפגה בסביבה בטוחה.
 
ו. 
2. נהלים להפעלת החדר לגרייה רב-חושית
החדר לגרייה רב-חושית יוקם במסגרת החינוכית רק לאחר אישור
הפיקוח לחינוך מיוחד. המפקח לחינוך מיוחד יאשר בכתב את נחיצותו
של החדר במסגרת החינוכית, לאחר שיוודא שאיש צוות אחד לפחות
עבר השתלמות בתחום לפני הקמתו.
 
2.1 
העבודה בחדר לגרייה רב-חושית תתבצע רק על ידי אנשים שעברו
השתלמות בתחום.
 
2.2 
מנהל המסגרת יקבע מי מאנשי הצוות במסגרת רשאי להשתמש בחדר
לגרייה רב-חושית.
 
2.3 
מומלץ שבכל מסגרת חינוכית שיוקם בה חדר לגרייה רב-חושית ימונה
אחראי מצוות בית הספר או הגן שיתאם את הפעילויות בחדר.
 
2.4 
האחראי ידאג לתחזוקתו השוטפת של החדר ולתקינותו.
 
2.5 
האחראי יתאם את לוח הזמנים לשימוש בחדר בהתאם למערכת
הלימודים בבית הספר.
 
2.6 
הצוות החינוכי העובד בחדר לגרייה רב-חושית צריך להכיר את
השימושים המקצועיים האפשריים בחדר ואת המכשירים בו.
 
2.7 
עם תום הפעילות יוודא איש צוות כי הופסקה פעולתם של כל האבזרים
בחדר.
 
2.8 
מתפקידו של האחראי לרכז את המידע ולהעבירו לכל המשתמשים בו.
 
2.9 
המנהל יאשר את כניסתם של אנשי תחזוקה וניקיון לחדר.
 
2.10
 
מנהל המסגרת או הרכז מטעמו ידריך את עובדי המינהל והמשק לגבי
תחזוקת החדר
וההתנהגות בו.
 
2.11
 
רצוי למספר את המזרנים המצויים בחדר, כדי שאפשר יהיה להציבם
חזרה במקומם
המדויק.
 
2.12
 
3. העבודה בחדר לגרייה רב-חושית
תלמידים בעלי חריגויות ומגבלות שונות עשויים להפיק תועלת
מהפעילות בחדר לגרייה רב-חושית. אין צורך באישור רפואי לפני
התחלת העבודה עם התלמיד בחדר הרב-חושי.
 
3.1 
אפשר להשתמש בחדר הרב-חושי בכל גיל.
 
3.2 
יש לדבר בחדר בטון נמוך ורגוע.
 
3.3 
חשוב להקפיד כי התלמיד יגיע לחדר נקי.
 
3.4 
4. תכנון הפעילות בחדר לגרייה רב-חושית
תכנית העבודה של התלמיד בחדר הרב-חושי היא תמיד חלק מתכנית
הלימודים האישית. הפעילות בחדר תסייע להשגת מטרות ויעדים
מסוגים שונים: לימודיים, טיפוליים וחברתיים.
 
4.1 
יש חשיבות שתכולת החדר תהיה קבועה לצורך תחושת הביטחון של
התלמידים.
 
4.2 
יש להתחשב בקצב ההסתגלות האישית של התלמיד ובתגובתו לגירויים.
התלמיד הוא המנחה את קצב הפעילות והשולט במידה רבה בשינוי
הסביבתי.
 
4.3 
הפעילות בחדר לגרייה רב-חושית אפשרית גם כפעילות פרטנית וגם
כפעילות קבוצתית. יש להתחיל בעבודה פרטנית עם התלמיד כדי להכיר
את תגובותיו לגירויים ואת הסתגלותו לחדר. זמן ההסתגלות לסביבה
הטיפולית הוא אישי. רק בשלב מאוחר יותר אפשר לצרף את התלמיד
לפעילות בקבוצה.
 
4.4 
לשם השגת היעדים מומלץ כי משך העבודה בחדר הרב-חושי יהיה
30‎-20 דקות למפגש, פעמיים בשבוע לפחות.
 
4.5 
על איש הצוות להיות עירני וקשוב לכל שינוי בתגובותיו של התלמיד, גם
אם הן מזעריות ביותר, ולהתאים את התכנית לשינויים האלה.
 
4.6 
5. הקמת חדר לגרייה רב-חושית
החדר לגרייה רב-חושית הוא מרחב שמתבצעת בו פעילות מקצועית.
בניית החדר בצורה שאינה מקצועית עלולה לגרום נזק לתלמידים. תכנון
החדר ובחירת המקום והאבזרים בו צריכים אפוא להביא בחשבון
שיקולים מקצועיים, ולכן חשוב לקחת בחשבון גורמים אלו:
א. משתנים אינדיווידואליים
ב. מספר האנשים שישהו בחדר בו-זמנית
ג. סוגי הנכויות
ד. גיל התלמידים
ה. ניידות התלמידים.
 
5.1 
אפשר להתאים כמעט כל גודל של חדר להקמת חדר לגרייה רב-חושית.
עם זאת, גודל החדר המומלץ הוא 25 מ"ר.
 
5.2 
בתכנון החדר יש להתחשב בנתונים האלה:  5.3 
רצוי שהחדר יהיה ממוקם באזור שקט ומבודד יחסית.  א.   
רצוי שלפני החדר יהיו מבואה או מסדרון המובילים אליו כדי
שהשטח יאפשר מרחב הסתגלות לכניסה וליציאה הדרגתיים.
 
ב.   
במבואה או במסדרון יחולו כללי ההתנהגות החלים בחדר עצמו.  ג.   
חשוב מאוד שתהיה אפשרות לאוורר את החדר (באמצעות פתחי
החלונות, מזגן שקט או ונטה שקטה).
 
ד.   
על הציוד להיות נגיש לתיקונים.
 
ה.   
6. אמצעי זהירות ובטיחות בחדר לגרייה רב-חושית
התלמיד יימצא בחדר בהשגחת איש צוות בלבד.
 
6.1 
יש להקפיד על כללי הבטיחות בהתקנת הציוד. הבטיחות קודמת
לכול.
 
6.2 
החדר חייב להיות מאוורר כיאות.
 
6.3 
החדר והציוד חייבים להיות חסיני אש.
 
6.4 
לנושא השימוש בתאורה אולטרה סגולית תפורסם הנחיה נפרדת, לאחר
סיום בדיקת העניין במכון התקנים הישראלי.
 
6.5 
יש למקם את המכשיר "סיבים אופטיים" ("ספגטי") באופן שלאיש
הצוות תהיינה שליטה מלאה ואפשרות פיקוח על השימוש בו. בכל מקרה
יש למנוע הכנסת סיבים אופטיים לפה.
 
6.6 
יש להשתמש בריחות רק אם איש הצוות עבר הכשרה מתאימה בתחום.
 
6.7 
יש להקפיד כי כדור המראות יסתובב באיטיות מרובה, אם בכלל.
 
6.8 
7. האבזרים הבסיסיים המומלצים לחדר גרייה רב-חושית
אלה האבזרים הבסיסיים המומלצים לחדר:  7.1 
תאורה + עמעם  א.   
מזרנים על הרצפה ועל הקירות  ב.   
כדור מראות (בעל תנועה סיבובית איטית) + ספוט צבעוני מחליף
צבעים
 
ג.   
נקודת מיקוד בחדר כגון ערכת בועות על רקע מראות  ד.   
מראות גדולות המותקנות בזווית ומאפשרות את ראיית כל הגוף  ה.   
רשמקול ורמקולים מפוצלים בפינות החדר  ו.   
קלטות ותקליטורים עם מוזיקה מרגיעה  ז.   
אבזרים רוטטים (כריות, צינורות)  ח.   
מבחר של מתגים להפעלת עזרים.
 
ט.   
המכשירים חייבים להיות באיכות טובה.
 
7.2 
8. הנחיות כלליות לבחירת הציוד
כל האבזרים בחדר הגרייה הרב-חושית חייבים להיות נושאי
תו תקן. פריטים שלא ניתן בהם תו תקן ישראלי חייבים בתו
תקן אירופי.

 
8.1 
אסור להתקין ציוד רועש בחדר.
 
8.2 
יש להתאים את עובי המזרן ואת מידת רכותו למאפיינים של אוכלוסיות
התלמידים במסגרת.
 
8.3 
עומס של ציוד אינו הופך את החדר לטוב יותר. יש לשמור על יחס
מתאים בין גודל החדר לכמות המכשירים.
 
8.4 
מומלץ שתהיה בחדר מיטת מים.
 
8.5 
9. יידוע ההורים
מנהל בית הספר יביא לידיעת הורי התלמידים מידע רלוונטי הנוגע לרציונל
הפדגוגי של הפעילות, לאופי העבודה ולהנחיות נוספות.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' לאה שקד, הממונה על שח"ם באגף
לחינוך מיוחד,
טל' 03‎-6896104/5, פקס' 03‎-6896169.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/4(א), ד' כסליו תשס"א, 1 בדצמבר 2000