אורחות חיים במוסדות החינוך .2
בריאות 2.2
הצהרה על מצב בריאותו של תלמיד - שינוי 2.2-19
 
1 בדצמבר 2000
 
   תחולה תאריך
סעיף החלפת
בחוזר 2.2-15
הוראות הקבע
סא/1(א)


חוזר זה בוטל

     מטרת הפרסום  
סעיף זה מחליף את סעיף -2.2 בחוזר הוראות הקבע סא/1(א).
הצהרת ההורים על מצב הבריאות של ילדם מיועדת להבטיח עבור התלמיד
התנהגות, היערכות וטיפול נכונים בשגרה ובמקרה חירום. המוסד החינוכי
ייערך למגבלות בריאות קיימות ולמצבים בלתי צפויים רק על פי התוכן
והמהימנות של הצהרת ההורים.
טופס הצהרת הבריאות ניתן מטעם המוסד החינוכי וחייב להימסר
על ידי ההורים בתחילת כל שנת לימודים.

הצוות הבריאותי ינחה את הצוות החינוכי הרלוונטי כיצד לנהוג ולהיערך
בהתאם לכתוב בהצהרה.
טופסי הצהרת הבריאות יתויקו בתיק מיוחד לשנת לימודים ויוחזקו במקום
נגיש כדי שהמידע בהם יהיה זמין לכשיידרש.
טופסי הצהרת הבריאות יישמרו בתום שנת הלימודים כמקובל בשמירת
רשומות רפואיות.
הורי תלמיד הבוחרים להצהיר על מצב בריאותו של ילדם בערבית ולא
בעברית יכולים לעשות זאת.


אפשר לפנות אל הממונה על הבריאות ועל החינוך בשאלות
לבריאות במשרדנו,
.02-5603451הגב' עירית ליבנה, טל'


להלן דוגמת הטופס בעברית ובערבית (מצ"ב צילום)הוראות קבע


2000 חוזר מנכ"ל סא/4(א), ד' כסליו תשס"א, 1 בדצמבר