חוזר זה בוטלארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
תשלומים עבור תלמידי חוץ - תיקון 3.7‎-16
 
1 בדצמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
תיקון חוזר תשסא/2(א)
סעיף 3.7‎-15
 
  מטרת הפרסום  


בחוזר הוראות הקבע סא/2(א) פרסמנו בסעיף 3.7‎-15 את הוראות הקבע
הנוגעות לתשלומים עבור תלמידי חוץ.
לצערנו נפלה טעות במספרי הטלפון המופיעים בעמ' 6 של הסעיף ולכן אנו
מבקשים להחליף את עמ' 5 ו-6 של הסעיף בעמ' 17 ו-18 שלהלן:
נוהל הביצוע
מנהלי בית הספר והגן ימלאו את הפרטים האישיים אודות התלמיד
במוסד החינוכי על גבי הטופס "אישור נתונים לגביית תשלומי חוץ" אשר
יובא מדי שנה בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע".
 
- 
מנהלי בית הספר והגן/הבעלות יעבירו את הטפסים המלאים כנדרש
לאישור המפקח על החינוך המיוחד. המפקח יאמת את הקטגוריה
הכיתתית שהתלמיד משתייך אליה, ויאשר קיום שירותים נוספים.
 
- 
הרשות/הבעלות תוכל לבוא בדרישת תשלום לרשות השולחת אך ורק
באמצעות הטופס המקורי המאושר (דו צדדי) על ידי המפקח על החינוך
המיוחד.
 
- 
אכיפה
רשות שולחת שאינה עומדת בתשלום חובותיה לרשות הקולטת או לבעלות
בגין תלמידי חוץ בחינוך המיוחד, ולאחר פניותיה של הרשות
הקולטת/הבעלות היא ממשיכה באי-עמידה בתשלום חובותיה, יבדוק משרד
החינוך אפשרות של חיוב חשבונה בגובה חובותיה במערכת התשלומים
המאוחדת של המשרד וזיכוי חשבונה של הרשות הקולטת/הבעלות.
במקרה דנן תפנה הרשות הקולטת/הבעלות, בצירוף הוכחות מתועדות על
סירוב הרשות השולחת לשלם את חובותיה, למר חגי יהודאי במינהל הפדגוגי,
לבדיקת אפשרויות הקיזוז.
מסגרות חינוך בבתי חולים פסיכיאטריים
 
ב) 
כללי
תלמידים בבתי ספר ובגני ילדים בבתי חולים פסיכיאטריים הם חלק ממערך
ההשמה בחינוך המיוחד. אפיון חריגותם ייקבע על-ידי הרופא המטפל בבית
החולים, כמובחן בקטגוריה 3. דין תלמידים במחלקות פסיכיאטריות כדין
תלמידים בבתי חולים פסיכיאטריים.
נוהל הביצוע
עקב הצורך בחיסיון על מידע שמי ייגבו תשלומי חוץ עבור תלמידים במסגרות
החינוך בבתי חולים פסיכיאטריים המאושפזים 21 יום ומעלה באופן הזה:
התשלומים יקוזזו מהרשות המקומית השולחת לרשות הקולטת/לבעלות (בית
הספר/גן בבית החולים) באמצעות מטה המינהל הפדגוגי.
הרשויות/הבעלויות תפנינה בפנייה מנומקת, בצירוף אישור המפקח על החינוך
המיוחד (ראה בנספח להלן), לנאמן על מידע שמי לתלמידים אלו, מר חגי
יהודאי, המינהל הפדגוגי, ירושלים 91911, טל' 02‎-5604030/1.


לבירורים נוספים בעניין תשלומים עבור תלמידי חוץ אפשר לפנות
אל מר חגי
יהודאי במינהל הפדגוגי, טל' 02‎-5604030/1, ובעניין חינוך
מיוחד אפשר לפנות
אל הגב' לאה שקד, האגף לחינוך מיוחד, טל' 03‎-6896104/5,
פקס' 03‎-6896169.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/4(א), ד' כסליו תשס"א, 1 בדצמבר 2000