בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
פרס שר החינוך ושר התחבורה לבתי ספר מצטיינים בחינוך
לבטיחות בדרכים
5.2‎-5
 
1 בדצמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיף
5.2‎-4 בחוזר
הוראות הקבע
תשס/8(א)
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


1. הרקע
פרס שר החינוך ושר התחבורה ניתן מדי שנה לבתי-ספר שהצטיינו בפעילות
חינוכית מוגברת בנושא הבטיחות בדרכים בשילוב כל מקצועות הלימוד
העיוניים והטכנולוגיים ובכל האמצעים החינוכיים.

2. המטרות
העמקת המודעות לנושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך
 
2.1 
העמקת העשייה בתחום החינוך לבטיחות בדרכים בבתי-הספר
ובקהילה
 
2.2 
מתן הזדמנויות ליזמות מיוחדות ולהרחבת מעגלי הפעילויות
 
2.3 
חיזוק המעמד של מקצוע הבטיחות בדרכים והעלאת יוקרתו במערכת
החינוכית והציבורית
 
2.4 
מתן הזדמנות לבתי-ספר מצטיינים להצגה יישובית, מחוזית וארצית של
הפעילות ולשמש בתי-ספר מדגימים
 
2.5 
הענקת הערכה וגמול לבתי-ספר מצטיינים ולצוותים חינוכיים על
פעילויות ייחודיות בתחום הבטיחות בדרכים.
 
2.6 
3. הנהלים
בתי-ספר יכולים להגיש את מועמדותם לפרס במהלך השנה השנייה או
השלישית לפעילותם.
 
3.1 
בית-ספר שזכה בפרס יכול להגיש מועמדות נוספת כעבור חמש שנים
משנת הזכייה.
 
3.2 
בחירת בתי הספר המצטיינים מתבצעת בשני שלבים - מחוזי וארצי -
ובשני מסלולים: לבתי-הספר היסודיים ולבתי-הספר העל-יסודיים.
 
3.3 
השלב המחוזי  3.4 
הוועדה המחוזית תמונה על ידי מנהל המחוז. מרכז הוועדה
המחוזית יהיה המפקח על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז, ויהיו
חברים בה מפקחים כוללים, נציג המנהלים במחוז שזכה בפרס
בשנה שקדמה, נציג של משטרת ישראל ונציג של מטה הבטיחות
העירוני והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
 
א.   
הוועדה המחוזית תבקר בבתי-הספר בחודשים ינואר-מרס 2001
ותקבע את דירוג בתי-הספר המצטיינים ואת בית-הספר שייגש
לשלב הארצי של הפעילות.
 
ב.   
בסיום שנת הלימודים יתקיימו במחוזות טקסים להענקת הפרסים
לבתי-הספר המצטיינים.
 
ג.   
השלב הארצי  3.5 
לשלב הארצי יוגשו מכל מחוז בית-ספר יסודי אחד ובית-ספר
על-יסודי אחד.
 
א.   
הוועדה הארצית תמונה על ידי מנהל התחום זהירות ובטיחות
בדרכים, והיא תורכב מנציגי הפיקוח הארצי לבטיחות בדרכים,
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המשטרה, אגף המרפ"דים,
מרכז השלטון המקומי וועד ההורים הארצי.
 
ב.   
הוועדה הארצית תבקר בחודשים מרס-אפריל בכל המחוזות
ותצפה בפעילות של בתי-הספר שנבחרו לשלב הארצי.
 
ג.   
מנהלי בתי-הספר הנבחרים יגישו למפקחים המחוזיים תיק תלקיט
(פורטפוליו) עם תיעוד מצולם וכתוב של התהליך החינוכי
מראשיתו ועד להצגת התוצרים. תיק זה יימסר ליו"ר הוועדה
הארצית ויהיה חלק מתהליך הדירוג של בתי-הספר המצטיינים.
 
ד.   
הטקס הארצי להענקת הפרסים לבתי-הספר המצטיינים יתקיים
במעמד ממלכתי בחודש יוני.
 
ה.   
4. אמות המידה שבתי-הספר המצטיינים נבחרים לפיהן
התאמת לימוד הנושא למיקום בית הספר ולצורכי אוכלוסיית
התלמידים והקהילה
 
4.1 
מערך הפעילות הנעשית בבית-הספר בנושא הבטיחות בדרכים:
 
4.2 
 
משך תקופת הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות
ובניית תכנית להמשך הפעילות בנושא  
(א)   
מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים ביחס לגודלו של בית הספר
(ב)   
שיתוף הורים בפעילות  (ג)   
פעילות קהילתית (התנדבות עם קשישים בבתי-ספר על-יסודיים,
עזרה/חונכות במשמרות הזה"ב לכיתות ו' ביסודי, מחויבות אישית
ועוד)
 
(ד)   
פעילות מעבר לשעות הלימוד בבית הספר
 
(ה)   
יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הבטיחות בדרכים:  4.3 
שילוב טכנולוגיות עדכניות (אינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב)  (א)   
בניית מודלים והצעות לשיווק במטרה לקדם את נושא הבטיחות
בדרכים בבית-הספר וביישוב
 
(ב)   
יזמות חדשניות שמטרתן לענות על הצרכים של אוכלוסיות שונות
בבית-הספר ובקהילה
 
(ג)   
לימוד נושא הבטיחות בדרכים על-פי תכנית הלימודים וכנושא
אינטגרטיבי במקצועות הלימוד השונים בבית הספר:  
4.4 
הכנת תכנית לימודים אינטגרטיבית, בית-ספרית, שכבתית
וכיתתית (גרעינית והיקפית)
 
 
הכנת חומרי למידה ייחודיים בהתאמה לאינטגרציה של תחומי
הדעת
 
-   
יצירת סביבות לימודיות בבטיחות בדרכים בכיתות, במרחב
בית-הספר ובחצר
 
-   
שילוב פעילויות יצירתיות ואמנותיות בהוראת הנושא (ריקוד,
תנועה, המחזה, משחק, קולנוע וכו')
 
-   
הוראה באמצעות התנסויות (במגרשי הדרכה ובפארקים
מוטוריים, יציאה לתצפית ולתרגול ברחוב)
 
-   
שימוש בשיטות הוראה עדכניות ושילוב אמצעי הוראה מגוונים
וייחודים להוראת נושא הבטיחות בדרכים בבתי-הספר
 
-   
שילוב הנושא המרכז השנתי עם נושא החינוך לבטיחות בדרכים  -   
לימוד תכנית החינוך התעבורתי בבתי-ספר על-יסודיים  -   
שילוב תכניות לימודים חדשות בהוראה בכיתות (תכניות א, ה, ט,
י)
 
-   
שילוב המחויבות האישית בבטיחות בדרכים
 
-   
הפעלת משמרות הזה"ב:  4.5 
פעילויות מיוחדות של תלמידי משמרות הזה"ב בבתי הספר
ובכיתות, כגון שילוב תלמידים בוגרים עם צעירים מהם
 
-   
בבתי-ספר שיש בהם הסעות תלמידים - הפעלת משמרות הסעות  -   
הקפדה על התקינות והאחסון של ציוד משמרות הזה"ב
 
-   
עבודה משותפת עם גורמים הקשורים לנושא הבטיחות בדרכים
בקהילה: המשטרה, המשמר האזרחי, מטה הבטיחות העירוני, מגן דוד
אדום, מכבי אש ועוד.
 
4.6 
5. בית ספר מדגים
בית-ספר שיצטיין ויגיע לשלב הארצי יקבל על עצמו תפקיד על בית-ספר
מדגים בשנת הלימודים שלאחר קבלת הפרס ויסייע בהדרכה של כ-4‎-3
בתי-ספר שיהיו מעוניינים להשתתף בפעילות המחוזית של בתי הספר
המצטיינים.
מידע נוסף אפשר לקבל מהמפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים
במחוזות:

טל'  המפקח על  טל'  המפקח על  המחוז 
   בתי-הספר    בתי-ספר   
   העל-יסודיים    היסודיים   
02‎-5601482
 
מאיר ריפס
 
02‎-5601484
 
ציונה סקר
 
מנח"י
 
    02‎-5601482
02‎-5601507
 
שושי כהן
(יסודי ועל-יסודי)
 
ירושלים
 
03‎-6896362
 
רונית דרן
 
03‎-6935115
 
שרית פרידמן
 
תל-אביב
 
03‎-6896534
 
יעקב נגר
 
03‎-6896529
03‎-6896528
 
חיים רובינשטיין
 
מרכז
 
04‎-8353812/3
 
אביבה אלעזרי
 
04‎-8353812/26
 
נוגה בכרך
 
חיפה
 
    06‎-6500265/366
 
מרגלית רטר
(יסודי ועל-יסודי)
 
צפון
 
    04‎-8353819
 
יוסף אבו-מוך
(יסודי ועל-יסודי)
 
המגזר הערבי
 
    07‎-6464246/7
07‎-6464281/024
 
שרה וויסלר
יצחק אביגזר
(יסודי ועל-יסודי)
 
דרום
 
03‎-6898834/5
 
משה אדרת
 
    המגזר
ההתיישבותי
 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/4(א), ד' כסליו תשס"א, 1 בדצמבר 2000