לטוב הז רזוח

ךוניחה תודסומב םייח תוחרוא .2
תומילא 2.1
ךוניחה תודסומב תומילאה םוצמצו חוטב םילקא תריצי 2.1-3
 
2000 רבמצדהלוחת ךי
 
   
רזוחה ןוכדע
 
    םוסרפה תרטמ
,ז"ט דחוימה
ד"נשתה
 
 
אובמ
ךכבו ,וילתכ ןיב םיאבה לש םנוחטיב תאו םמולש תא חיטבהל בייח רפסה תיב
לע ,םפוג לע הרימשל רגובמ לכ לשו הדלי לכו דלי לכ לש םתוכז תא קפסל
.םשוכר לעו תישפנה םתואירב
ינבו םידלי ברקב תומילאה םוצמצב לפטל ךרוצה רבגתה תונורחאה םינשב
םיימינפ םיחווידמו םירקחממ ,הרטשמ תורוקממ ורגאנש םינותנ .לארשיב רעונ
היעבה ףקיהל רשאב השק בצמ תנומת לע םיעיבצמ ךוניחה תכרעמב
תודסומב תומילאה תעפות תורבגתהל הרמוחב סחייתהל שי .התרמוחלו
יכוניחה דסומה לש ותוכמס תא תרערעמ העפותה םע תודדומתה יא .ךוניחה
רפסה תיב םא .ומויקל תיכרעהו תירסומה הקדצהה תא תלטונו ,ךנחמ םרוגכ
ומנפוי אל ,היפלכ תונחלס וא תרחא תוניירבע םע וא תומילא םע המלשה רדשמ
.תומילאה תלילשו קוחה תרימש לש םיכרעה םידימלתה לצא
,אשונה לש תזכורמ הדימלב דרשמה עיקשה ט"נשתה םידומילה תנשמ
:הלאה תורוקמה לע הססבתהש
,יתשינבנב ;1999 יאמ ,לארה) וז הנשב ומסרופש םיפיקמ םירקס ינש
הקמועבו הפקיהב הרומח העפות לע םיעיבצמה ,(1999 רבמבונ
 
 .1
םלועבו ץראב םינוש םיחמומ םע תושיגפ
 
 .2
,ךוניחה דרשמ יגיצנמ הבכרוהש תירוביצ הדעו - יאנליו תדעו תוצלמה
ןוגראו םירומ ינוגרא) םייזכרמ םינוגרא יגיצנמ ,רקחמו הימדקא ישנאמ
רעונו רוביצ יגיצנמו (םירוהה
 
 .3
.רצינמרק ח"וד
 
 .4
:הלאה תודבועל דחוימב ל בושח ולבקתהש םינותנהמ
םירושקה םינתשמל רפסה תיבב תומילאה לש התוחיכש ןיב רשקה
,רפסה תיבל םידימלתה לש תוכייתשהה תשוחתב ,רפסה תיב םילקאב
תא םתסיפתבו םידומילב םיצחלה םע דדומתהל םתלוכי תא םתסיפתב
תוכמות תויומדכ םירגובמה
 
 .1
,םינושה ןוכיסה ימוחתב םיברועמה םידליה ליגב תיתועמשמה הדיריה
םימסב שומיש ,לוהוכלא לש תזרפומ הייתש , תוירגיס ןושיע ,תומילא ןוגכ
תורחא תועפותו
 
 .2
לש המגמ לע םיעיבצמה ,ךרה ליגב םייכוניח םימרוגמ םיעיגמה םיחווידה
םידליה ןגב ףא תומילאה תיילע
 
 .3
םימסב הערל שומיש ,תומילא - תונושה תועפותה ןיב אצמנש רשקה
לש ןתוחיכש תניחבמ ןה - תינוכיס תינימ תוגהנתהו ןושיעו לוהוכלאבו
םיפתושמה םימרוגה תניחבמ ןהו הייסולכוא התוא לצא הלא תועפות
.הלא תועפותב תיתעינמ-תיכוניח תוברעתהלו ןוחבאל
 
 .4
לכב ךוניחה תודסומב תומילאה תא םצמצל רשפא יכ איה דוסיה תחנה
תיבקע ,תננכותמ תיתכרעמ היגטרטסא םושיי ידי לע יתועמשמ ןפואב םירזגמה
תונורקעה לע תתשומה ,חוטב רפס תיבל ףואשל שי ,ןכ לע רתי .חווט תכוראו
,תומילאמ ישפוח רפס תיב קר וניא הזכ רפס תיב .תדמול תיתרבח הליהק לש
דסומ ,ויפלכ יבויח סחיו וילא תוכייש םישיגרמ םידימלתהש יכוניח דסומ אלא
,תויתריצי ריבגמ ,ץחל יבצמב םתדימע תלוכי תא םדקמ ,וידימלת תא חתפמה
תרושקתל ,הלועפ ףותישל רישכמו ,הנושל תונלבוסו דובכ לש םיכרע הנקמ
ףקשת יכוניח דסומ לכב רחביתש תינכתה .חתפתהלו דומלל תלוכילו תישיא-ןיב
דסומה לש תידוחייה תוברתה תא תאטבמה תיכרעה-תיכוניחה הסיפתה תא
.וילא ךייתשמ אוהש רזגמה לשו
רזוחה תורטמ
אשונב לפטל ךוניחה תודסומ לכ תא תבייחמה הרורב תוינידמ גיצהל
 
 .1
ותוברתב ,רפסה תיבב ףיקמ לופיטמ קלחכ תומילאב לופיטה תא גיצהל
דבלב תיתדוקנ תוברעתהכ אלו ולש םילקאבו
 
 .2
תינכת יפ לע לעופה יכוניח דסומב תופוצמה תולועפ תמישר גיצהל
חווט תכורא תיתכרעמ
 
 .3
ךוניחה תכרעמב םיפתושה לכ לש תוירחאה תאו תוכמסה תא רידגהל
אשונב לפטל
 
 .4
תומילאה תעפות לש העינמלו רותיאל עדיו םילכ ךוניחה ישנאל קפסל
הב לופיטלו
 
 .5
לופיטלו תוברעתהלו תומילא ירקמ רותיאל תוגהנתה יללכ ץבוק גיצהל
םהב
 
 .6
.תכרעמב םויה תולעפומה תוברעתה תוינכתב רפסה יתב תא עדייל
 
 .7
:םיקלח השולש ללוכ רזוחה
רפסה תיב תוברת לע העיפשמה תללוכ תיתכרעמ תיכוניח תוכרעיה
 
 .1
תומילא לש תויתדוקנ תועפות םע תודדומתהל תוגהנתה יללכ ץבוק
 
 .2
תוינכת לש ןדגוא םג אבומ רזוחל ד חפסנב) תוברעתה תינכת תיינב
.(תוברעתה
 
 .3
חווטל ןהו רצקה חווטל ןה הליעי תוברעתה רוציי םיקלחה תשולש ןיב בוליש
.ךוראה
תורעה
.יאנליו תדעו תוצלמה לע ססובמ הז רזוח
 
 .1
םימיאתמה תומוקמב ךרה ליגל תדקוממ תוסחייתה תאבומ רזוחה ףוגב
 
 .2
.ומוקמב אבו ,ד"נשתה ,ז"ט דחוימה רזוחה תא לטבמ הז רזוח
 
 .3


.הז רזוח לש ב חפסנב םיאבומה רזעה יפוג לא תונפל רשפא תולאשב


רפסה תיב תוברת לע העיפשמה תללוכ תיתכרעמ תיכוניח תוכרעיה .1
 
יללכ
 
1.1
יזכרמ םרוג אוה ,םידליה ןגב וא רפסה תיבב ,יכוניחה דסומב םילקאה
ךותב תומילא תרשפאמ הניאו תנמזמ הניאש הביבס תריצי לע עיפשמה
.יכוניחה דסומה ילתוכ
תווחל םידימלתל תורשפא תריצי השוריפ יכוניחה דסומב םילקא תריצי
.תויתרבח תויונמוימב תוסנתהלו םמינפהלו םייתרבח םיכרע ףוצר ןפואב
תובשחתה ךות תושעיהל תבייח יכוניחה דסומב יבויח םילקא תריצי
הריווא ןיבל תויתוכמס ןיב חתמה םויקבו יתוכמס דסומ ותויה תדבועב
ןפואב טטרסל בושח .םידימלתל םירומ ןיב תורבדיהו תוחיתפ תדדועמה
םיפתתשמ םירוההו םידימלתהש םיאשונהו םימוחתה ףקיה תא רורב
ותטיש יפל רפס תיב לכ) םהב םתוא םיפתשמ ןיאש םיאשונה תאו םהב
.(הל םיאתמה יפל תיכוניח המר לכו
 
 
 
רפסה תיבב תונגומ לש םילקא תריציל םיחנמ םיווק
 
1.2
תוברעתה ןיבל ךורא חווטל תיתכרעמ תיכוניח תוברעתה ןיב בוליש
  רצק חווטל תיתכרעמ תיכוניח
   
תוברועמ ,תויתפכא ,תוכייש) תיתליהק-תיתרבח םלוע תסיפת םושיי
  רפסה תיבב תדמול תיתרבח הליהק תריציב (תוברעו
   
,יכוניחה תווצה ףותיש) רפסה תיב תליהק לש תפתושמ הלועפ תריצי
  (הליהקהו םירוהה ,םידימלתה
   
ידדה דובכ לש םיכרעו ןוחטיב ,תונגומ תומדקמה תורגש תריצי
םילולעה םימרוג םוצמצו רפסה תיב לש םייתרבחה םייחבו הדימלב
  תומילא ריבגהל
   
(ZERO TOLERANCE) תומילאל תונלבוס-יא לש תוינידמ תטיקנ
דסומב םייקתמה תומילא עוריא לכל תידיימ תוסחייתה העמשמש
  יכוניחה
   
ןיב םיסחיה תוכרעמבו רפסה תיב לש םייחה חרואב יוטיב ןתמ
םמצע ןיבל םידימלת ןיבו םמצע ןיבל םירומ ןיב ,םידימלתל םירומ
  הליהקב םייח לש תוברת םירצויה ,םייכרע םיאשונל
   
ןיבל םיכרעה ןיב ,עוציבה תמר ןיבל הרהצהה תמר ןיב רעפה םוצמצ
  םתוא תואטבמה תויוגהנתהה
   
.המילא אל תוגהנתהל יוקיחל לדומ םירומה תויה
 
   
 
תיתכרעמ תינכת יפ לע לעופה יכוניח דסומב תופוצמה תולועפ תמישר
חווט תכורא

 
1.3
ךירצ יכוניחה דסומה םיברועמו םיחוטב ,םיכייש ושיגרי םידליהש ידכ
  :ןעוציב תמר יפ לע קדביי אוהו ,ןלהל תוטרופמה תולועפה תא טוקנל
 
תא תסייגמה תיתכרעמ תוליעפ שחרתהל הכירצ יכוניחה דסומב
םימרוגו םירוה ,םידימלת ,םירומ ,הלהנה - םייתועמשמה םיפתושה
 .חוטב םילקא תריציל תפתושמ הדובעל - םיילופיט
   
הרורב תוינידמ יפ-לע לועפל ךירצ ,ויפתוש לכ לע ,יכוניחה דסומה
לש תובוחהו תויוכזה הב םירדגומ רשאו תוגהנתה יללכ תללוכה
םירורב םילהנו תולובג ןכו ,וב םילעופה םירגובמה לשו םידימלתה
לע .הלא םילהנמ גרוחש ימל תורורב תובוגת םיטרפמה םינגוהו
םיפתושה לכל םינבומו םיעודי םיללכה לכש אדוול יכוניחה דסומה
םילהנה לש הפיכאלו הרימשל ןונגנמ םייקלו םהילע םימכסומו
  .וילתכ ןיב םיאבה לכ לש תונגומו ןוחטיב חיטבהל ידכ ,ועבקנש
   
תריציב םיפתושכ הליהקב םינוש םיפוג םותרל יכוניחה דסומה לע
תליהק לש תוברועמ רוציל וילעו ,(
WELL-BEING) החוור לש תוברת
 .בושייב רפסה תיב
   
ןפואב םיברועמ םידימלת ןהבש תורגסמ םייקל יכוניחה דסומה לע
,םידימלת תצעומ ןוגכ) תוטלחה תלבק לש םיכילהתב םיפתושו ליעפ
תורגסמ ןכו ('וכו םיצ"דמו םיצ"שמ ,םידלי תרבח ,םידימלת תודעו
חורה יפ לע םירוהלו םידימלתל ,םירומל תופתושמ הלועפ
  .רפסה-תיב לש תונורקעהו
   
לש יופימלו ןוחבאל םינונגנמ תויהל םיכירצ יכוניחה דסומב
תשוחת םירצויה םימרוג יוהיז) חוטב רפס תיב םירצויה םימרוגה
,םירזועכ רפסה תיבב םירגובמה תסיפתו תוכייתשהו תונגומ
,הגוס) רפסה תיבב תומילאה תנומת לשו (םיבישקמכו םידדועמכ
ןוגכ תורחא תוילאיצוס-א תויוגהנתה לש ןמויק ,היותיע ,המוקימ
םיקחשמ ,תוינימ תועיגפ ,תינוכיס תינימ תוגהנתה ,םימסב שומיש
תויוברעתה רוציל יכוניחה דסומה לע .('דכו םירומיה ,םירוסא
תויוברעתה לש תויביטקפאה תא קודבלו םינותנ ביבס תודקוממ
  .הלא
   
הפיקמ תיתוחתפתה תינכת עימטהלו רוציל יכוניחה דסומה לע
.םידומילה תינכתמ קלחכ תואירבה םודיקלו תויבטימ חותיפל
תלוכיו תוכייש ,תולגוסמו הטילש תשוחת חותיפל לעפת וז תינכת
ליכת תינכתה .רבשמו ץחל ,ישוק יבצמב הדימעו תורשקתה
שומישה תעינמ ,תומילא תעינמ) העינמה יאשונ לכל תללוכ תוברעתה
תינימ תוגהנתה תעינמ ,ןושיע תעינמ ,לוהוכלאבו םימסב הערל
לע ססבתתו ,('דכו תוינימ תועיגפו תוינימ תודרטה תעינמ ,תינוכיס
.הלא םיאשונב ל"כנמה ירזוח
 
   
תויונמוימב תוסנתה תורשפאמה תורגסמ םייקל יכוניחה דסומה לע
לוהינל תורגסמ תונבהל לוכי דסומה ,המגודל .תויתרבח-תוישגר
לע היצקלפרל הארוהב ןמז קספ רוציל ,הדימלהמ קלחכ םיטקילפנוק
ןמזל ,הדימלל םיתימע ישגפמ תונבהל ,םייתרבח םיישגר םיכילהת
  .'וכו תנגוה הליהק תארקל תויוסנתה
   
םירומ ןיב םיישיא םישגפמל םוקמו ןמז תוצקהל יכוניחה דסומה לע
  .םידימלתל
   
ימדקמ םיכילהת תלמגתמה תכרעמ םייקל יכוניחה דסומה לע
דצל םידימלת לש תויתרבח תויוברועמו םייח ירושיכו החימצ
תומרונ תומשיימה תויוגהנתה הנכרעות רפסה תיבב .םיגשיה תכרעה
תותיכו ,דחאכ םירומו םידימלת לצא ידדה דובכ לש םיכרעו
  .תומילאה םוצמצלו הליהקה ןעמל תויתרבח תולועפ לע הנלמגותת
   
תויסולכואב תדקוממה הדובע תינכת םייקל יכוניחה דסומה לע
לופיטל םהיתונברקו םימילא םידימלת תיינפהל םינונגנמו ןוכיסב
.בקעמלו
 
   
 
תכורא תיתכרעמ תיכוניח תוברעתה תורצויה תולועפה םושייל םיכרד
חווט

 
1.4
םירוהו םידימלת ףותיש
תענומ תוברת תריציבו תיכוניחה היישעב םידימלתו םירוה ףותיש
סויג תא תדדועמה תיתליהק תיתכרעמ הסיפת לש רצות אוה תומילא
םיפתוש ויהי םידימלתהו םירוהה .ףתושמה ךלהמל םיברועמה לכ
םידימלתה תצעומ ןיב תרושקתה יצורע ובחרויו ,הנמא הביתכב
םישגפמו תובישי תועצמאב יכוניחה דסומב םירוהה דעוול
  .'וכו תופטוש תויונכדעתה ,םיפתושמ
   
םידימלתה ףותיש
םה ובש דסומה ינפ בוציעב םיפתוש תויהל םידימלתה לש םתוכז
ועיפשיש םיכילהתב קלח תחקלו םמוי תועש תיברמ תא םילבמ
12 ףיעסב שרופמ יוטיב האצמ וז תוכז .םהילע הנושארבו שארב
תונידמ" :עבוקה ,1989 תנשמ דליה תויוכז רבדב ם"ואה תנמאל
עיבהל תוכזה תא ולשמ תועד שבגל לגוסמש דליל וחיטבי תורבח
לש ויתועדל ונתייו ,ול םיעגונה םיניינעה לכב תוישפוחב ולא תועד
".ותורגב תדימלו וליגל םאתהב ,יואר לקשמ דליה
תונושה תורגסמב תוליעפהו םינווגמ תוגיהנמ ידיקפתב תוסנתהה
תא תוקזחמו ,תודימלתהו םידימלתה לש תישיאה םתחימצל תומרות
תליהקל םורתל םתונוכנ תאו רפסה תיבל םהלש תוכיישה תשוחת
.הרבחלו רפסה תיב
 
 
 :ולא םידעצ טוקנל שי ךכיפל  
,ןונכתב ,הבישחב םיפתוש תויהל םידימלתה תרבחל רשפאל שי
ירפס תיבה םילקאהו םייתרבחה םייחה תכרעהבו םושייב
הדלי לכל" תניחבב ,רשפאה לככ םידימלת לש בר רפסמ ףתשלו
  ."תומילא תעינמב דיקפת שי דליו
   
 .הנמא וא ןונקת תביתכב םידימלת ףתשל שי    
אטבל םידליל תורשפאמה תונווגמ תויתרבח תורגסמ חפטל שי
  .םיידוחייה םהירושיכ תא
   
ןפואב רחביתש תירפס-תיב םידימלת תצעומ םויקל לועפל שי
היהתו םידליה תרבח ללכ תא יתימא ןפואב גציית ,יטרקומד
  .יכוניחה דסומה תלהנה םע דימתמ גולאידב
   
תיתבכש ,תיתתיכ המרב תונוש תודעו לש תוליעפ דדועל שי
  .םידימלתה תצעומ דצל ,תירפס תיבו
   
םירוהה ףותיש
השיגה ןמ תינמז-וב תעפשומ םידימלתה תוגהנתהש רוכזל שי
יתש ןיב המילהו םואית ןכ לע .תיבה לשו רפסה תיב לש תיכוניחה
.רפסה תיבב תומילאה םוצמצ לש ךילהתב יזכרמ םרוג םה תושיגה
ןתמו הכותב לעופ רפסה תיבש הליהקה תוברת לש הנבהו הרכה
תוברועמו םירוהה םע תורבדיה תריציב ךרע ילעב םה הל דובכ
תידסומ הנמא תביתכ איה תויורשפאה תחא .יכוניחה דסומב םהלש
םירוהל דסומה תווצ ןיב תולובגה תאו םיסחיה תא תיתשהל ידכ
ףסונ תאז .("םירוההו רפסה תיב" ,ו"נשתה , ז"י דחוימ רזוח האר)
להונ ,רדס" ,ז"נשתה ,'ט דחוימ רזוח האר) ירפס תיב ןונקת תביתכל
.("רפסה תיבב םייח תוחרואו
  :ולא םידעצ טוקנל ץלמומ ךכיפל
 
תא ריהבתש הנמא תביתכב תרחבנ םירוה תוגיצנ ףתשל יאדכ
הנמא .תומילאה םוצמצל תינכתב םירוהה ףותישל תונורקעה
  :לולכת וז
   
םידימלת-םירומ לש תורבדיהה יכרד לש דוסימו תונורקע
  ;םידימלת-םירוה-םירומ לשו
 -  
םימוחתהו םהב םיפתוש םירוההש םימוחתה תרדגה
  ;םהב םיפתוש םניא םהש
 -  
םהידלי תוגהנתה לע םירוהה לש תוירחאה ימוחת תרדגה
  ;תיכוניחה תרגסמב
 -  
יכרדו תומילאה םוצמצב תויביטרפוא תורטמ תרדגה
  ;בושמו בקעמ ,הכרעה
 -  
תויביטקא-ורפ תוינכת תלעפהב תוטלחה תלבקו ףותיש
  ;תומילאה םוצמצל
 -  
.יכוניחה דסומב תומילא יעוריאב לופיטה ןפואב ףותיש
 
 -  
 .םירוה םע הדובעל ךוניח ישנא רישכהל ץלמומ    
ןכו םירוה ידעוולו םירוהל תויומלתשה תכרעמ תונבל ץלמומ
  .םירומלו םירוהל תופתושמ תואנדס
   
רפסה תיבל םירוהה ןיב תרושקתה יצורע תא ביחרהל ץלמומ
תיב ןותיע ןוגכ (ןמז המכב םעפ) תופטוש תויובתכתה תועצמאב
,עדימ ריבעהל שי .םירוה יסנכ תועצמאב ןכו הרוהל ףדו רפסה
  .תונושה תודעווב קרפה לע םידמועש םיאשונו תומליד
   
ימצמצמו תדמול תיתרבח הליהק ימדקמכ הארוה-הדימל יכילהת
תומילא

לעו יכוניחה דסומב םילקאה לע העפשה שי הארוה-הדימל יכילהתל
םידומילה ןונכתב סחייתהל שי ךכיפל .וב תומילאה םוצמצ
  :הלאה םיטביהל
   
הפדעה ןתמ ,הדימלה ןונכתב םידימלתה לש תוברועמה תרבגה
דחיב דובעל םידימלתל תרשפאמה תיפותיש הדימל לש תוטישל
  תפתושמ הרטמ תגשהל
 -  
לש ןיינע ימוחתל םירבוחמה ,םירגתאמ םינכת תפדעה
תוכייתשהה ילגעמב שחרתמלו םהייח תויווחל ,םידמולה
  םהלש םיקוחרהו םיבורקה
 -  
תומלידב םיקסועה דומילה ינכותב םייכרע םיטביה קוזיח
  תוירסומ
 -  
לש תולוכיבו תונונגסב תונוש תודבכמה הארוה יכרד תלעפה
  םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלתב תובשחתמהו הדימלה
 -  
 ויתימע תאו דמולה תא תפתשמה תנווגמ הכרעה תריצי  -  
הכרעהו הארוה יכרד תריחבו תידומיל הביבס תריצי
,תולגוסמה ,ןוחטיבה תושוחת תא תומדקמו הענה תוריבגמה
  הימונוטואהו תוכייתשהה
 -  
השוע תכרעמה יכ םידמולה לש ןומאה חופיטו םיגשיהה רובגת
  םהיתולוכי לש יברמ שומימל םינכ םיצמאמ
 -  
זכורמ ץמאמ תעקשהו תויטמגיטס דומיל תורגסמ םוצמצ
.תויביטרגטניא תורגסמב םידימלת בולישל
 
 -  
תיתרבח הליהק תתשות םהילעש תויתרבח תויונמוימו םיכרע חופיט
תדמול

דסומב םילקאהמ דרפנ יתלב קלח תויהל םיבייחה םיאשונ ןלהל
  :וב םידמלנה םינכתהמו יכוניחה
   
 הליהקבו יכוניחה דסומב םיללכה לעו םיקוחה לע הרימש  -  
 הרומה דובכו דימלתה דובכ םג אוהש ,םדאה דובכ  -  
תוארל תלוכיה) ויתודמעלו ויתושגרל ,תלוזה יכרוצל היתפמא
 (תלוזה לש ותואר תדוקנמ םירבד
 -  
םידימלת לש תויולבגומלו תולוכיל ,םיכרצל תועדומ חותיפ
םידחוימ םיכרצ ילעב
 
 -  
םהב יארחא שומיש ,תרוקיבהו יוטיבה ,העדה שפוח
 םהיתולובגו
 -  
 ךכל הנרדגותש תורגסמב ,יטרקומד חרואב תוטלחה תלבק  -  
הצובקה גיצנ ,הצובקה רבח לש טביההמ הצובק ייחב תוסנתה
 השארב דמועש ימו
 -  
רושימבו הליהקב ,רפסה תיבב תיחרזא המזיו תיחרזא תוירחא
 יצראה
 -  
 םייתוברת-ןיב םיעגמל תויונמוימ תוברל ,תונושה דוביכ  -  
ךומכ ךערל תבהאו" ,ה"בקה ריציכ םדאה דובכ - יתדה ךוניחב
  ."'ה ינא -
 -  
יכוניחה תווצה תרשכה
לבקי רפסה תיבב יכוניחה תווצהש גואדל רפסה תיב להנמ לע
םעו חוטב רפס תיב לש םילקא תריצי םע תודדומתהל הרשכה
םיאשונה תא לולכת וז הרשכה .וב םישחרתמה תומילא יעוריא
  :הלאה
   
םילקא תריציו דובכ לע תתתשומה תירפס תיב תוברת תריצי
  תומילא ענומ
 (1  
תידומיל הביבס תריציו םידימלתה יכרוצ תרכה : התיכ לוהינ
םידדובמו םייוחד םידימלת רותיא ;ולא םיכרצל תמאתומה
תורגמה תויוגהנתהו ץחל יבצמ רותיא ;םהל עויס יכרדו התיכב
יכרדלו םיכוסכס ןורתפל תופולח תרכה ;םהב לופיטו תומילאל
  םימילא םיעוריאל הבוגת
 (2  
תיתרבח-תיכוניח תוברעתה תינכת תריציל תונורקע תרכה
  רצקה חווטלו ךוראה חווטל התיכב
 (3  
 תומילא יעוריא תואבנמה תויוגהנתהל הרהזא ינמיס יוהיז  (4  
 .םירוה םע הדובע  (5  
תיזיפה הביבסה חופיט
לש המוצמצ לע םיעיפשמ דימלתה תא םיבבוסה םייזיפה םיאנתה
  :ולא םידעצ טוקנל שי ךכיפל .תונגומה תרבגה לעו תומילאה
   
ןויקינ :םידימלתה לש םייזיפה דומילה יאנת תא רפשל שי
  .'דכו רפסה תיב רצח ,תונורדסמה ,תותיכה טושיקו
   
תושרל םידמועה םינקתמה לש םנויקינלו םתוניקתל גואדל שי
טרופסה ינקתמ ,הייזרבה ,םיתורישה ירדח ןוגכ םידימלתה
  .'דכו
   
תסינכ עונמל ידכ ןיקת בצמב רפסה תיב תורדג תא קזחתל שי
רזוחה תא האר) חוקיפ אלל םידימלת תאיציו רפסה תיבל םירז
.(ךוניחה תכרעמב תוחיטב ילהונב קסועה
 
   
הביבס וב היהתש ןפואב יונב היהי םידליה ןגש גואדל שי
םימחתמ םג וב ויהי ךא אסיג דחמ םייוריגב הרישע
עגריהל ידכ ךכל םיקוקזה םידליל םייוריג תתחפה םירשפאמה
  .אסיג ךדיאמ
   
 .יתוחיטב ןוכיס תויהל םילולעה םיצפח תונפל שי    
םידימלתה לע החגשההו חוקיפה תרבגה
םה תועסההו תוקספהה ,ונממ האיציהו רפסה תיבל הסינכה
חוקיפה תאו החגשהה תא ריבגהל שי .תומילא יעוריאל םידקומ
  :ןמקלדכ תומילא יעוריא לע ידיימ ןפואב ביגהלו הלא תועשב
   
עובקלו רפסה תיב חטשב םמקמלו םינרות-םירומ תונמל שי
הקספהב םידימלתה תוליעפ תרדסה םשל תוירחא יחטש
םינכוסמ םיקחשמו תנכוסמ תוגהנתה עונמל ידכ הילע חוקיפהו
ילהונ" ,ז"נשתה ,'ז דחוימ רזוח האר) תונואתל םורגל םילולעה
לכב םירומ תונרות לע דיפקהל שי .("ךוניחה תכרעמב תוחיטב
תוניפ ןוגכ ,םייופצ תומילא ידקומב דחוימבו ,תוקספהה
  .'דכו םיתוריש ירדח ,תויובח
   
הקספה :רצחבו תועסהב םיעוריאב לופיט ילהונ עובקל שי
םיעוריא לע םיכנחמל חוויד ,תומילא עוריא לכ לש תידיימ
להונל םאתהב תידיימ הבוגתו םהידימלת םהב םיברועמ ויהש
  .יכוניחה דסומב תומילא יעוריאב לופיטה
   
 .ןרות רגובמ היהי העסה לכבש ץלמומ    
תוהשה ןמזב רגובמ לש תוחכונ דימת היהת םידליה ןג תרגסמב
.רצחב םידליה לש
 
   
Jתילולימ תונפקותו תוילולימ תועיגפ תעינמ - רובידה תוברת חופיט
העפשה תורבדיה לש תוברתו רוביד תוברת תללוכה חישה תוברתל
יכ םיחוודמ םידימלת לש הובג זוחא .רפסה-תיב םילקא לע תיזכרמ
.רפסה תיבב םירגובמו םידימלת דצמ הלפשהלו געלל םיפשחנ םה
  :רוכזל בושח
   
 .ךורא חווטל העפשה תלעבו השק תויהל הלולע תילולימ העיגפ    
הנכס שי ,תיזיפ תומילא יבגל ומכ אלש ,תילולימ תונפקות יבגל
  .הדמע תטיקנ-יאו "תונלבוס" חותיפל
   
תיזיפ העיגפל עינמ םיבר םירקמב ןה תוילולימ תועיגפ
  .תוילולימה תועיגפה ושחרתה ובש עוריאה לש ותמלסהלו
   
ףוזנלו חיכוהל ,סועכל ,חכוותהל םידליו םירגובמ דמלל רשפא
.תילולימ תונפקות אלל
 
   
םירומ ןיב תילולימ תונפקותב שומישמ ענמיהל שי הרקמ לכב
איה הרומה לש ותוביוחמ תילולימ העיגפ לש םירקמב .םידימלתל
עגופל גיצהלו תיכוניח הרוצב הילע ביגהל ,העיגפה תא דימ קיספהל
  .ןודנה אשונב ומצע תעבהל הפולח
 
תוינוכיס תויוגהנתהב ללוכ יתכרעמ לופיט
תיב גולוכיספ וא רפסה תיב ץעוי לש ותייחנהב ,רפסה תיב תווצ
תינוינשהו תינושארה העינמל תללוכ תיתכרעמ תינכת ןנכתי ,רפסה
  :ןמקלדכ ,העינמה יאשונ לכב
   
לכל יוטיב תנתונה תואירב םודיקל תללוכ תינכת תונבל שי
דחא לכל ידוחייה לעו םהיניב ףתושמה לע ,העינמה יאשונ
  .םהמ
 (1  
יוטיב תתל שי ןהבש תוחתפתהב תויטירק תופוקת תוהזל שי
  .םינוש העינמ יאשונל דקוממ
 (2  
תינכתב םייתרבחה םיאשונב לופיטה תא עימטהל שי
  .םידומילה
 (3  
םיעוריא םע תודדומתהל תויגולודותמו םילהנ תונבל שי
  .הלא םיאשונב םיגירח
 (4  
ורכזוהש םיאשונה לולכמב לופיטל תירפס תיב הדעו םיקהל שי
  .ליעל
 (5  
 :הלאה ל"כנמה ירזוחב רזעיהל רשפא הדובעה ןונכתב  
ירסחבו םיניטקב תוללעתה תעינמ" ,ח"נשתה ,'א דחוימ רזוח
  "עשי
 -  
תודדומתה" ,2.1-2 ףיעס ,(א)2/סשת עבקה תוארוה רזוח
  "םידימלתב םידימלת לש תינימ העיגפ םע ךוניחה תכרעמ
 -  
ברועמ אצמנש דימלתב לופיטה להונ" ,ח"נשתה , 'ו דחוימ רזוח
  "םימסב שומישב
 -  
(תדבעה) תקסעה" ,2.3-2 ףיעס ,6/סשת עבקה תוארוה רזוח
  ."תונמגודבו םוסרפב ,תועפוהב םידלי
 -  
תעינמ ןיבו םינבלו תונבל תויונמדזה ןויוושל ךוניחה ןיב רשקה
,ול הצוחמ ןהו תיבב ןה ,תומילאה ישעמ לש עירכמה םבור Jתומילא
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ לע .םירבג ידיב םיעצובמ
יאליג) ןידב וביוחש םיריעצה םיניירבעהמ 95% 1998 תנשמ
  .םינב םה (19-12
   
יעצמאכ קר אל תרבגתמ םינב לצא תומילאהש םידיעמ םירקחמ
.תישגר הקוצמ יוטיבל תימיטיגל ךרדכ אלא תויעב ןורתפל
םג הליבומ ,תירבגה תוהזה שוביגב יזכרמ קלח איהש ,תוינחוכה
םייעוצקמה ,םיישיאה םייחל םתנכהב םינבה לש הפדעהל
.םייתרבחהו
 
 
תירדגמ תוגהנתה קזחמ ,הרבחה לש תרזגנכ ,רפסה תיב
לש הנושה תוסחייתהב ןהו םידומילה תינכתב ןה תיפיטואירטס
.םהמ תונושה תויפיצבו םינבלו תונבל הארוהה ידבוע
םיסחיו םירשק חתפל תונבה תא םידדועמ ירדגמה תורבחה ךילהתב
ךא ,'וכו הרזעל היינפ ,ןומאו תונכ ,המינפ תוננובתה ,םימחו םיבורק
תוירוביצה ןהיתולוכי תא אטבלו חתפל ןתוא םידדועמ ןיא
םוחתב תויונמוימ חתפל םידדועמ םינבה תא .תויביטרסאהו
תואמצעה ,תויתורחתה ,תויגשיהה ,תירוביצה תיביטרסאה תוליעפה
תאו ישגרה דצה תא אטבלו חתפל םתוא םידדועמ ןיא ךא ,'וכו
.תושגרב טולשל איה םהמ השירדה ,אוה ךופהנ .רשקב ךרוצה
תונתינ הבש תיתרבח הינבה םדקמ םינימה ןיב ןויוושל ךוניחה
םהלש ישיאה לאיצנטופה יוצימל םינבלו תונבל תווש תויונמדזה
  .םהירושיכלו םהיתויטנל םאתהב
 
תומילא םימצמצמה םייתכרעמ םייוניש
לש תונגומ תריצי לע תורישי תוכלשה םיתעל שי םיינוגרא םייונישל
ןלהל .תומילאה םוצמצ לעו (םירגובמו םידימלת) רפסה-תיב יאב לכ
  :תינוגרא הניחבמ לוקשל לוכי רפסה תיבש רפסמ תונויער
   
םישקבמה םירומלו םישדח םירומל תוכנוח ףוג םיקהל רשפא
  .עויס
 (1  
תומלידו תויגוס הנילעות ובש םיתימע םורופ רוציל רשפא
  .'דכו תויתרבח תולאשב ,תעמשמ תויעבב לופיטב
 (2  
רפסמ תא םילוקישה ןיב איבהל שי תותיכה יכנחמ תעיבקב
  .וכנחיש םידימלתה םע והשי םה ןהבש תועשה
 (3  
םירטסמיסל דומילה תועוצקמ לש הארוהה תא קלחל רשפא
ןמז והשיו תותיכ תוחפ ודמלי ,םיכנחמ דחוימבו ,םירומש ידכ
  .םידימלתה םע רתוי בר
 (4  
ץוחנ םהבש םיבצמ םימייק .העיגר תוניפ רוציל יאדכ
ידכ העוגרו הטקש הביבסב וא םמצע םע תויהל ןמז םידימלתל
יכוניח דסומ לכב יכ עצומ ןכל .שדחמ ןגראתהלו עגריהל
תחגשהב הגופהו עגור יאנת ורשפאיש הניפ וא רדח ורתואי
יפ לע וא םתמזי יפ לע םידימלתה ואובי הז םוקמל .רגובמ
וא הרומ היהי רדחה לע יארחאה רגובמהש יוצר .תרחא המזי
לעב היהי רשא ,םהילע לבוקמו םידימלתל רכומה רחא רגובמ
,דומיל ירמוחב דיוצי הז רדח .עייסלו בישקהל תלוכי
העיגרה תוניפ .'דכו הריצי ירמוחב ,האירק ירמוחב ,םיקחשמב
תא עבקי יכוניחה דסומה .םידימלת תשנעהל תודעוימ ןניא
.רדחה תלעפהל םידעומה
 
 (5  
תיב תלהנה לוקשת םיפופצ רצחה יאנת םהבש רפסה יתבב
םינמז תריצי םידימלתה תצעומ םע תוצעייתה רחאל רפסה
ידכ 'דכו ליג תוצובקל קחשמ תוקלח תאצקה ,תוקספהל םינוש
  .קחשמה יחטש לע תופיפצה תא םצמצל
 (6  
,םידימלתה תצעומ עויסב "תוליעפ תוקספה" ןגראל ץלמומ
  .'וכו םידימלתה תרבח
 (7  
םיגולוכיספבו םיצעויב יעוצקמה תווצה תא רבגתל ץלמומ
  .םייכוניח
 (8  
תועצמאב רפסה תיב לש יכוניחה תווצה תא רבגתל ץלמומ
םירנויסנפ ,תולייח תורומ ,םיטנדוטס ןוגכ ,םיינוציח תוחוכ
ימואלה תורישה תונבו ינב ןכו ,הל הצוחמו ךוניחה תכרעממ
.םירחא םיבדנתמו
 
 (9  
דסומו זוחמה ,הטמה תמרב םיפתושה לש תוירחאהו תוכמסה ,םידיקפתה 1.5
ךוניחה
הדובעה לכ לש אצוי לעופ איה תומילא םצמצמה חוטב םילקא תריצי
שי ןלהל םיניוצמה םידיקפתה ילעבל .ךוניחה דסומב תישענה תיכוניחה
דסומב תיבויח הריווא תריצי לעו תומילאה םוצמצ לע תיברמ העפשה
  :ךוניחה
 
זוחמה תלהנה/דרשמה הטמ
- לע םיארחא זוחמה תלהנהו דרשמה הטמ
;תומילאה םוצמצ לע תויארחא הנייהתש תויזוחמ תודעו יונימ -
;ל"כנמה רזוחב םיעיפומה םיבייחמ םילהנו םיללכ ,תוינידמ תעיבק -
;םתצפהו הדשהמ םירמוח זוכירו הדשב םתצפהו םירמוח חותיפ -
יכוניחה דסומב תומילא םצמצל ידכ הב שיש תוליעפ לומגתו דודיע -
הכימתו
;הב 
;עויסל םייעוצקמ םימרוג תדמעה -
זוחמב תומילאה ירקמ לע םינותנ זוכיר -
  .ךוניחה תכרעמב תומילאה תעפות רוטינ -
   
תימוקמה תושרה
הליהק תריציל ךוניחה דרשמ םע תפתושמ תוירחא תימוקמה תושרל
.טרפב ךוניחה תודסומבו ללכב בושייב תומילאה םוצמצל תסיוגמ
םילעופה םיפוגה לכ לש תיביטרגטניא הלועפ רוציל תיארחא תושרה
יגיצנ תא לולכתש הדעו תונמל הילע ךכ םשל .תומילאה םוצמצל הב
,םילהנמ ,םירומ ,םירוה ,הייריעב תוקלחמו םיפגא ילהנמ ,הצעומה
יפכ םיפסונ םיגיצנו םייתובדנתה םינוגראו רעונ תועונת ,םידימלת
.הרטשמה גיצנו הצעומה ועבקיש
 
   

 - ץלמומ הז ךרוצל  
לש המוי רדס לע עובק אשונכ תומילאה אשונ תא עובקל
  ;בושייב דליה דמעמ םודיקל הדעווה
 -  
ךוניחה תודסומ לכב תידסומהו תיבושייה המרב םיכרצ תופמל
  ;בושייב
 -  
תוינכתה לכ תא תדגאמה לע-תינכת ,תיבושיי תינכת תונבל
  ;תיבושייה הייארב ףסומ ךרע תחתפמו תוידסומה
 -  
קוזחתל גואדל ,רפסה תיב לש םייזיפה םיאנתה תא רפשל
תועסה לש תוחיטבה תרבגהל לועפלו רפסה תיב תורדג
  ;םידימלתה
 -  
 .רחא רפס-תיבל דימלת ריבעהל - ךרוצה הרקמב  -  
רפסה יתב יחקפמ
םגו רפסה יתב תכרדהב םג יוטיב ידיל אובי םיחקפמה לש םדיקפת
  - םיארחא םיחקפמה .תומילאה םוצמצ אשונב םהילע חוקיפב
   
םודיקל ולש תללוכ תוינידמ בוציעב רפסה תיב תווצל עייסל
  ;חוטב םייח חרוא
 -  
לכ) ץוח ימרוג םע םיתומיעב םתוא תובגלו םילהנמב ךומתל
  ;(תוגהנתהה יללכ ץבוקמ וגרח אל םהש יאנתב ןבומכ תאז
 -  
רזוח חורב תומילאה םוצמצל תולועפ טקונ רפסה תיבש אדוול
  ;הז
 -  
יתב לש םתדובע לע בושמ תתלו תואצותה תדידמ לע חקפל
  ;רפסה
 -  
 ;םיגירח םיעוריאב ילהנימו יכוניח לופיטב רפסה יתבל עייסל  -  
הגירח היעשה לע הטלחה רפסה תיבב תלבקתמ םהבש םירקמב
  ;םירחאה םיכילהה לכ וצומ ןכאש אדוול - דימלת לש
 -  
 .הז רזוח חורב םירומ תומילא לש םירקמב לפטל  -  
רפסה יתב ילהנמ
,רפסה תיבב השענל תוירחאהו תוכמסה לעב אוה רפסה תיב להנמ
םילהנמל .םידימלתה לש םנוחטיבלו םמולשל דחוימב יארחא אוהו
יאנתב ,השינעלו העתרהל ,לופיטל תוינידמ תעיבקל שפוח קנעוי
לש 2 קלחב םיאבומה תוגהנתהה יללכמ גורחת אל וז תוינידמש
.הז רזוח
  J
   
 :רפסה תיב להנמ לש ותוירחא ימוחת הלא  
יכוניחה תווצה םע םינגוהו םירורב םיללכו תוינידמ שוביג
  יבקעה םמושייו םמוסרפו
 -  
תויוגהנתהבו תומילאב לופיטל העובק תירפס תיב הדעו יונימ
  השארב הדימעו תופסונ תוינוכיס
 -  
רפסה תיבב םידיקפתה ילעב לש תוירחאהו תויוכמסה תרדגה
  תומילאה םוצמצ לש אשונב
 -  
,תכרעמה יופימ לע תססובמה תללוכ תוברעתה תינכת תלבוה
תינכת תיינב לעו הב ררושה םילקאהו היכרצ ןוחבא לע
  רפסה תיבל תמאתומה
 -  
 תוברעתהה תינכת תא שממל םירומל םוקמו ןמז תריצי  -  
תויוגהנתהו םיגירח תומילא ירקמ לש םיעוריא ןמוי לוהינ
ןמויה ינכות תוידוס יבגל םיללכ עובקל שי) תורחא תוינוכיס
תנש לכ םותבו ,וכותמ עדימ תרבעה יבגלו ותרימש ןפואו
םייטסיטטס םינותנ ריאשהלו ןמויה תא סורגל שי םידומיל
  (דבלב םיימינונא
 -  
 .ורדעה תעשב ךנחמה לש עובק ףילחמל תווצ שיא יונימ  -  
תירפס-תיבה הדעווה
הדיקפתש תחא תירפס תיב הדעו רפסה תיבב ליעפהלו םיקהל שי
תוינוכיס תועפותו תוינימ תועיגפ ,םימסה ,תומילאה אשונב לועפל
.תיגוגדפה הצעומה תא גציית וז הדעו .תורחא
ךוניחל זכר ,יכוניחה ץעויה ,רפסה תיב להנמ ויהי הדעווה ירבח
תצעומ יגיצנ ,דחוימ ךוניחל הרומ ,םיכנחמה יגיצנ ,יתרבח
להנמהש םיפסונ םימרוגו םירוהה דעו יגיצנ ,גולוכיספ ,םידימלתה
תיב בר םג יתדה ךוניחבו ,ןודנה הרקמל םאתהב םהילע טילחי
םירקמב וא - םיוסמ דימלת לש וניינע ןודנ םהבש םירקמב .רפסה
םייקתי - רפסה תיב להנמ לש ותעד לוקיש יפ לע ,םירחא םיגירח
.םידימלת יגיצנו םירוה יגיצנ אלל הדעווב ןוידה
להנמ הנפי ,יצועיי-יגולוכיספה תורישה לש גיצנ רפסה תיבב ןיא םא
.יגולוכיספה תורישה להנמל וא ריכבה ץעויל רפסה תיב
תיכוניח תוברעתה םישרודה םירקמל תובוגתב םג קוסעל הדעווה לע
הדעווה יפוא .העינמה יאשונב חווט תוכורא תוינכת שוביגב םגו
.הדי לע לפוטמה אשונלו עוריאה גוסל םאתהב הנתשי
 
   
 
 :תומילא תעינמ לש םוחתב התוירחא ימוחת הלא  
םתאלעה ,תומילא ריבגהל םייופצה םימרוגה לש הכרעהו חותינ
  םהב לופיטו םירומה תווצב ןוידל
 -  
ידכ (התיכ ןונקת) תותיכב ושבוגיש םיללכה תביתכ זוכיר
רזוח האר ;(רפס תיב ןונקת) רפסה תיבל ףתושמ הנכמ רוציל
  ("רפסה תיבב םייח תוחרואו להונ ,רדס" ,ז"נשתה ,'ט דחוימ
 -  
םוצמצלו תונגומ תריציל הדידמ תיתנש הדובע תינכת תנכה
  תומילאה
 -  
 םיגירח םיעוריאב לופיט  -  
,הרטשמה ןוגכ םיינוציח םיברעתמ םיפוג םע רשק תריצי
םילהנה יפ לע םיעוריאב לופיטל דעס ידיקפו ןחבמה תוריש
  .קוחל םאתהבו
 -  
,ח"נשתה ,'ו דחוימ רזוחב רומאה יפל הדעווה לעפת םימסה םוחתב
עוריא לכב ."םימסב שומישב ברועמ אצמנש דימלתב לופיטה להונ"
םא הדעווה סנכתת םימסב שומישב ברועמ אצמנש דימלת לש
איהו ,רעונל ןחבמ ןיצק ןמזוי הדעוול .הרטשמהמ העדוה לבקתת
.תילופיט תינכת לע טילחת
עבקה תוארוה רזוח יפל הדעווה לעפת תוינימ תועיגפ לש םוחתב
העיגפ םע ךוניחה תכרעמ תודדומתה" ,2.1-2 ףיעס ,(א) 2/סשת
סנכתת תינימ העיגפ לש הרקמב ."םידימלתב םידימלת לש תינימ
חוקיפהמ ,החוורהמ םיגיצנ םג לולכתש ,רתוי הבחר הדעו
  .הליהקהמו
 
םיכנחמהו םירומה ,תוננגה
לש םנוחטיבו םמולש תרימשב יזכרמ דיקפת התיכה ךנחמל
רשפאי םידימלתל םירומה ןיב ישיאה רשקה קוזיח .וידימלת
.רוכינ לש השוחת תיחפיו ,םידימלתה םע הקימעמ תורכיה םירומל
תולגוסמה תשוחת לש התמצעה םשל ינויח ףיצרו יבקע רשק
םע תודדומתהב םידימלתל עייסל וחוכב ;רפסה תיבל תוכייתשההו
ןורתפל םגד שמשל ןכו ,םירתוימ םילוכסת תתחפהבו תויעב
.תומילא אלל םיטקילפנוק
:םייעוצקמה םירומהו םיכנחמה לש םתוירחאו םתוכמס ימוחת הלא
   
יללכ לע הרימש ךות םידימלת םע תוישיא תוחיש םויק
םיקוח בקע חווידה תבוח לע םג ךא ,תוידוסהו הקיתאה
קוחו ,1960-ך"שתה ,החגשהו לופיט - רעונה קוח) םירחא
  (רגפמה םדאב לופיטה ,דעסה
 -  
ללכבו ,רפסה תיב תוברת לש החותיפל בל תמושתו ןמז תשדקה
תא ריבגהל םיאבה תויתרבח תומרונו תוגהנתה יללכ הז
תוכיישה תשוחת תאו ןוחטיבה
 
 -  
וגרחי אלש התיכב תוגהנתה תומרונו םיללכ תכרעמ שוביג
,רפס תיב ןונקת) יכוניחה דסומה לש יללכה םילהנה ץבוקמ
לעו םתוליעי לע ,םהילע ןוידל םוקמו ןמז דוחייו (התיכה ןונקת
להונ ,רדס" ,ז"נשתה ,'ט דחוימ רזוח האר) םתפיכא יכרד
  ("רפסה תיבב םייח תוחרואו
 -  
תעינמ אשונל דחוימבו ,תוברתו הרבח יאשונל םוקמו ןמז דוחיי
ןוגכ ,תורחא תוילאיצוס-יטנא תועפות םע תודדומתהו תומילא
  תינימ הדרטהו לוהוכלאבו םימסב שומיש
 -  
 םיללכה תרפה לע תיבקעו הריהמ הבוגת  -  
 .םיטקילפנוק ןורתפב המילא אל תוגהנתהל המגוד ןתמ  -  
םייכוניחה םיגולוכיספהו םיצעויה
םימרוגה ויהי םייכוניחה םיגולוכיספהו םייכוניחה םיצעויה
תווצלו יכוניחה דסומה ילהנמל םיעייסמה םיילופיטה-םייכוניחה
.םירומה
  :םתוירחא ימוחת הלא
   
תישיא-ןיבו תישיא-ךות תישגר החימצ ימדקמ םיכילהת םודיק
ללכ לש (תיביטינגוק תיתרבח החימצ יכילהתב הכימתו)
םיכרצבו תונושב תובשחתה ךות םידימלתה תייסולכוא
  םידחוימ
 -  
,יכוניחה דסומה תוינידמב שפנה תואירב לש םיטביה בוליש
יעוריא לש םירקמב תויוברעתהבו תומילא םוצמצל תולועפב
  תורחא תוינוכיס תויוגהנתהו תומילא
 -  
םע תודדומתהל הלועפ יכרדו םילכ ,תויגולודותמ תדמעה
  הארוהה ידבוע תווצו יכוניחה דסומה להנמ תושרל תומילאה
 -  
דדמ ןוגכ) תומילאה אשונב הכרעה יכרדו םידדמ תדמעה
דסומה להנמ תושרל (ךוניחה תכרעמב תומילאה ןוחבאל
  הארוהה ידבוע תווצו יכוניחה
 -  
 .תומילאמ ועגפנש םידימלתל עויס  -  
םיתורישה ילהנמ לעו (םיריכבה םיצעויה) ץועייה לע םיחקפמה לע
םיגולוכיספהו םיצעויה תדובע לע תיעוצקמ חקפל םייגולוכיספה
םילקא תריציב רפסה יתב ילהנמל תיעוצקמ עייסלו רפסה יתבב
תינכת שוביגב ,רפסה תיבב תומילא ינייפאמ ןוחבאב ,חוטב
  .תומילא יבצמב לופיטבו תוברעתה
 
םידימלתה תצעומ יחנמו יתרבחה ךוניחה יזכר
ילהנמל ועייסי םידימלתה תצעומ יחנמו יתרבחה ךוניחה יזכר
.םיכנחמהו םירומה תווצלו דסומה
 
   
 
 :םתוירחא ימוחת הלא  
תוברת תמדקמה תירפס-תיב תיתרבח-תיכוניח תינכת תיינב
דובכ לש םיכרע לע תססובמה תומילא תמצמצמ תירפס-תיב
 תונגוהו תופתוש ,ידדה
 -  
תויונמוימב תוסנתה תרשפאמה תורגסמ דודיעו חופיט
תועגונה תוטלחה תלבקבו םייטרקומד םיכילהתב ,תויתרבח
תוכייש תשוחת תריצי םשל רפסה תיב לש םייחה חרואל
  תונגומה תשוחת קוזיחלו
 -  
הליהקב םינוש םיפוגו םירוה ףותישל תורגסמ תריציב עויס
(יתליהקה רפסה תיב זכרב עייתסהל שי םייתליהק רפס יתבב)
 -  
תא תוקזחמה תויכרע-תויכוניח תוינכת לש המאתהו לוגיס
  יכרע סיסב לע תיתליהק-תיתרבחה תוברועמה
 -  
תיבב התעמטהבו תינכתה תלעפהב ירפס תיבה תווצה תרשכה
  .רפסה
 -  
יזכרלו רפסה יתב ילהנמל תיעוצקמ ועייסי יתרבחה ךוניחה יחקפמ
ןתמאתהב ,תויטנבלר תוינכת םע תורכיהב יתרבחה ךוניחה
.ןתעמטהו ןתלעפה םשל הכרדהבו יווילב ןכו רפסה תיב תייסולכואל
 
 
החודו תונגומ ריבגמה ירפס תיב םילקא תריציל טוקנל שיש תולועפה זוכיר 1.6
תומילא

הלוהינו המוסרפ ,יכוניחה דסומה תוינידמ שוביג
 
 .1  

תירפס תיב הדעוול תווצ שוביג
 
 .2  

ילעב לש (accountability) תויתוירחאהו תויוכמסה תרדגה
תומילאה םוצמצ אשונב רפסה תיבב םידיקפתה
 
 .3  

יעוריאל תידיימ הבוגת הז ללכבו ,םילהנה תפיכאל ןונגנמ תיינב
תומילא
 
 .4  

הליהקב םיפסונ םימרוגו םירוה ,םירומ ,םידימלת לש המיתרו סויג
תפתושמ הלועפל
 
 .5  

אשונב םידימלת לש הלועפל תורגסמ תריצי
 
 .6  

םירוה ףותישל תורגסמ תריצי
 
 .7  

םידימלתל םירומ ןיב םיינטרפ םישגפמ לש הרגש תריצי
 
 .8  

תובכשל תמאתומה םידומילה תינכתמ קלחכ תיתרבח תינכת תלעפה
תוינוכיס תויוגהנתה תעינמ תללוכו ליגה
 
 .9  

תונגומ םירצויה םימרוגה תא םידימלתה תסיפת לש יופימו ןוחבא
הימרוגו תומילאה תנומת תא ןכו
 
 .10  

ןוחבאה תואצות חותינ
 
 .11  

םאתהב תוברעתה תינכת תיינבו תודידמ תואצותו םידעי תרדגה
 
 .12  

רפסה תיב תווצ תרשכה
 
 .13  

אשונב תיכוניח תוברעתהל הרומ ןמזו דימלת ןמז תאצקה
 
 .14  

העוגרו תיטתסא הביבס תריצי
 
 .15  

תועסהבו תוקספהב חוקיפה תרבגה
 
 .16  

תומילאה םוצמצב תותיכ לשו םיטרפ לש םיגשיה לש לומגתו הכרעה
 
 .17  

םהירחא בקעמלו םהב לופיטל ,ןוכיסב םידלי ןוחבאל תורגסמ תריצי
 
 .18  

.תוברעתהה תינכת לש הרקבו הכרעה
 
 .19  
תוגהנתה יללכ ץבוק .2
יללכ 2.1
וב םייקל שי וילע לטומה תא אלמלו בטיה דקפתל לכוי יכוניחה דסומהש ידכ
דסומה יאב לכ לש תובוחה תאו תויוכזה תא וללכיש תונקתו םיללכ תכרעמ
.הלהנהו םידבוע ,םירומ ,םירוה ,םידימלת :יכוניחה
:ןה הז םילהנ ץבוק תורטמ
תומילא יעוריא תואבנמה תויוגהנתהל הרהזא ינמיס תוהזל
 
 
תוגהנתה לש םירקמב יכוניחה דסומה לש תוינידמל םיחנמ םיווק עובקל
המילא
 
 
ימ דגנ םידעצ תטיקנב םידיקפתה ילעב לש תוכמסה תולובג תא רידגהל
םיללכה תא רפמש
 
 
.הביבסבו עגופב ,עגפנב תיכוניחה תכרעמה לש םלוה לופיט חיטבהל
 
 
תומילא יעוריא תואבנמה תויוגהנתהל הרהזא ינמיס יוהיז 2.2
יפלכ תומילאב לועפל םילולעה ןוכיסב םידימלת םג םיאצמנ יכוניחה דסומב
הצוחמו דסומה ךותב ,תונוירבל תונברק תויהל םידעומהו םתלוז יפלכ וא םמצע
.ול
יסופד תא םיריכמו םידימלתה םע םוי-םויב םישגפנש הלא םה םירומהו תוננגה
לש תוגהנתהה יסופדב םייוניש תוהזל םילוכי םה הנוכנ הנווכהב .םתוגהנתה
רפסה תיב לש גולוכיספב וא ץעויב ץעוויהל םילוכי םהו ,הקוצמ ינמיסו םידליה
דחוימה ךוניחה תורגסמב .םימיאתמ םיילופיט םימרוגל םידליה תא תונפהלו
ןגה תווצ לכש גואדל בושח ןכ לע .רטאיכיספה םע וא אפורה םע ץעוויהל רשפא
הרהזא שמשל םילוכיה םיינושאר הקוצמ ינמיס יוהיזב רשכוי רפסה תיב תווצו
.תומילא תויוגהנתהל
תיבב המילא תוגהנתהל איבהל םילולעה םימדקומ םינמיסב שומישב תונורקע
רפסה
סוחיימו גויתמ ענמיהלו תוריהזבו תוירחאב הלא םינמיסב שמתשהל שי
םה .המילא תוגהנתהל חרכהב םיליבומ םניא הלא םינמיס .םיפיטואירטס
תוזופח תונקסמ קיסהלמ רהזיהל שי ךא ,הגאדל רוקמ שמשל םיכירצ
.םירתואמה םידימלתב עוגפל תולוכיה
 
 
םירקמב תמדקומ הרזע תשגה לש תורטמל דעונ הלא םינמיסב שומישה
.השינעל וא הקחרהל ,דודיבל הליעכ םהב שמתשהל ןיא .היעב תיפצנש
 
 
םידלי .םידליה לש תוחתפתהה יבלשל םאתהב הלא םינמיסל סחייתהל שי
םיטונ םה .םהלש תויתרבח-תוישגרה תולוכיב םירגבתממ םינוש םיריעצ
.תונוש םיכרדב םהיכרוצ תא עיבהל
 
 
םיטונ הלא םינמיסו ,דחא ןמיס אלו םינמיס המכ םירדשמ ןוכיסב םידלי
.ןמז ךרואל םימצעתמו םמצע לע רוזחל
 
 
המילא תוגהנתה אבנל םילולעה םימדקומ םינמיס םילגמה םידימלת ינייפאמ
.םייתרבח םירשק תרישקב םיטעממ םידימלתה
 
 
וא התיכב הבישיה תעב חור רצוקו תונלבס רסוח םילגמ םידימלתה
.החישב
 
 
.('דכו םרח ,הייחד ,הלבק יא) תיתרבח תודידבמ םילבוס םידימלתה
 
 
ליגה תצובקמו םייתועמשמ םירגובממ הייחד לש תושגר םיווח םידימלתה
.םהלש
 
 
תינימ ,תיזיפ תוללעתהל וא תומילאל תונברק םמצעב ויה םידימלתה
.(הל הצוחמו החפשמב) תישגרו
 
 
םימישאמו םהילא םילפטנש תושוחת תובורק םיתעל םיעיבמ םידימלתה
.אווש תמשא םתוא
 
 
םלצא תנחבומו ,םידומילב תואצמתהו ןיינע רסוח םילגמ םידימלתה
.םידומילב תיתועמשמ הדירי
 
 
.רויצבו הביתכב תומילא ייוטיב םיעיבמ םידימלתה
 
 
המילא תוגהנתה וא תורומח תעמשמ תויעב םידימלתה לצא ולגתה רבעב
.הרומח
 
 
תודמעב םיקיזחמו ,תיתוברת תונושל תונלבוס רסוח םילגמ םידימלתה
.רפסה תיב תייסולכואב תונוש תוצובק יבגל תוינוציק
 
 
.לוהוכלאבו םימסב הערל שומיש םישמתשמ םידימלתה
 
 
.תויפונכב םירחא םירבחל םירבחתמ וא םיכייתשמ םידימלתה
 
 
.םייח ילעבב םיללעתמ ואצמנ םידימלתה
 
 
ונניאש ,הבר המצועב ,טלשנ יתלב סעכ תובורק םיתעל םיעיבמ םידימלתה
.עוריאל המילהב
 
 
.תוקצהבו תוטטקב תוברועמ לש רזוח סופד םילגמ םידימלתה
 
 
.הרומח שוכר תתחשהב םיפתוש ויה םידימלתה
 
 
.קשנ ילכ םידימלתה תושרב ואצמנ
 
 
.תינלטק תומילאב םהב ועגפיש םירחא םידלי לע ומייא םידימלתה
 
 
.תודבאתהב םימייאמ וא םמצעב םיעגופ םידימלתה
 
 
גורהל וא עוגפל (הטיש ,םוקמ ,ןמז) תטרופמ תינכת םיגיצמ םידימלתה
םא וא תינפקות תוגהנתה לש הירוטסיה םהל שי רשאכ דחוימב ,םירחא
.רבעב םהימויא תא שממל וסינ םה
 
 
.וב שמתשהל םימייאמו קשנ ילכ םיאשונ םידימלתה
 
 
 
הלולעש רתוי ההובג תוריבסב םיאבנמ םינורחאה םינייפאמה תעשת
.םירחא יפלכ וא ומצע יפלכ דימלתה לש המילא תוגהנתה שחרתהל
המילא תוגהנתה לש םימדקומ םינמיס םילגמה ךרה ליגב םידלי ינייפאמ
 
 .םיכשמתמו םיינמז קחד יבצמ םיווח םידליה    
 .םייתוחתפתה םיישק ילעב םה םידליה    
לבוקמה ןמ תוגרוחה המצועבו תורידתב תונפקותב םיגהנתמ םידליה
  .תיתוחתפתה הניחבמ
   
 .רגובמ תרזע לבקלו תוכמסל תונעיהל םישקתמ םידליה    
המילא תוגהנתהל םימדקומ םינמיס יוליג תעב םוריח תוברעתה
יעצמא טוקנל שי ליעל ואבוהש םינמיסה תעשתמ דחאב םילקתנ רשאכ
ךותב םיילופיטה םימרוגל ,יכוניחה דסומה תלהנהל דימ עידוהלו תוחיטב
םימרוגל חוודל שי םינורחאה םינמיסה ינש יבגלו ,םירוהלו רפסה תיב
,שפנה תואירב יתוריש ןוגכ םיינוציח םיילופיט םימרוגלו םייתרטשמ
.'דכו החוור יתוריש
םע תודדומתה-העינמ ךילהת תניחבב אוה ולא הרהזא ינמיסב שומישה
םיטרפמה םילהנב ןייעל שי ךשמהב .תומילאל תומילסמ ןהש ינפל תויעב
יוהיזב תווצה תא רישכהל ץלמומ .קשנ תאישנבו המילא תוגהנתהב לופיט
.םהירוחאמ םידמועה תונורקעה תנבהבו הקוצמה ינמיס
 
 
רפסה תיבב םישחרתמה תומילא יעוריאב לופיטל םילהנ 2.3
 תנכסמ תוגהנתה יבצמב תוברעתהה תונורקע 2.3.1
 
 
לש םייתדוקנ םיעוריא :תנכסמ תוגהנתה יבצמ תרדגה
תא תנכסמה דימלת לש תטלשנ יתלב וא תטלשנ תוצרפתה
  .הביבסלו םדאל קזנ םורגל הלולעהו ותלוז תא וא ומצע
   
הלולעה המילא תוצרפתה לש עוריא לכב :הבוגתה יפוא
תווצה ישנאלו םירחא םידימלתל ,ערפתמל תנכוסמ תויהל
ובש בצמב .תעד לוקישב חטשב אצמנה תווצה שיא ביגי
עגפנה וא עגופה דימלתה לש ומולשל תישממ הנכס תפקשנ
ידי לע תורדרדיהה תא עונמל ןתינ אלו תווצה שיאל וא
הזכ בצמב - תרחא תילולימ ךרד לכ וא הרהזא ,עונכש
אלו העיגפה תא עונמל ידכ לוכה תושעל בייח תווצה שיא
  .המילאה תוצרפתהה ךשמה תא רשפאל
   
ותביבסמ קיחרהל שי הנכסה ןמזב :םיצפח תקחרה
.רשפאה תדימב םינכוסמ םיצפח דימלתה לש תידיימה
 
   
 
רזעיהל רשפא תעד לוקיש יפ לעו ךרוצה תעב :עויס סויג
יוצר .הנכסה תמצוע תא תיחפהל ידכ םיפסונ תווצ ישנאב
  .הנכס תעב דימלתל תיתועמשמ תומדב רזעיהל
   
תוצרפתה תעשב ,רתויב בושח :הדרפהה ןורקע
ןכ ומכ .םיברועמה םימרוגה ןיב דירפהל ,תנכוסמ-המילא
  .תולהקתה עונמל בושח
   
תויהל הכירצ דימלתה םע תרושקתה :תרושקתה תוכיא
 .תנווכמו הרורב ,תיתוכמס ,הרצק
   
ברעתמה ןיב תוחוכ קבאממ ענמיהל שי :קבאממ תוענמיה
.דיספמ וא חצנמ ןיא ובש בצמל עיגהל שי רמולכ ,דימלתל
   
יוליג ומכ ,היופצ יתלב הבוגת םיתעל :העיתפמ הבוגת
 .תוצרפתהה תא ןתמל היושע ,רומוהב שומיש וא הדהא
   
לש תנכסמ-המילא תוצרפתה רחאל :תוברעתהה םותב
עדייל שי .תמלוה תיכוניח הבוגת תויהל תבייח דימלתה
.וירחאש תוברעתהה יכרד יבגלו עוריאה יבגל םירוהה תא
תא עצבל שי תנכסמ-המילא תוצרפתה לש עוריא םותב
הדובעה יכרד ןונכת .3 ןויד . 2 דועית .1 :הלאה תולועפה
  .התיכה םעו דימלתה םע
   
 השינעו העתרה - תומילאל הבוגת יכרד  2.3.2  
רוציל רפסה תיבל תעייסמ תיכוניח השינע לע הדפקה
בושח ,השינע לע טלחומ רשאכ .ןוחטיב לש השוחת
ידי לע ןהו עגופה דימלתה ידי לע ןה ןבות הבוגתהש
רפסה תיב יללכ תרפה לע הבוגתכ םירחאה םידימלתה
ראש תא עדייל שי . םידימלתה ללכ לע ןגהל יעצמאכו
רוציל ידכ עוריאב לופיטה תואצות לע רפסה תיב ידימלת
  .ןוחטיב תשוחת
   
לכב הרומה לש תויבקע תבייחמ הבוגת לע הטלחה לכ
  .הרקמב לופיטה יבלש
   
חוכ תנגפה לש וא סעכ לש יוטיבב הוולת השינעהש רוסא
ספתית אל השינעהש חיטבהל שי ןכ ומכ .הרומה דצמ
לש תובוגתמ ענמיהל שי ןגה ליגב םידלי יפלכ .תיתורירשכ
תונפקותכ םדי לע שרפתהל תולולעה המשאהו תויתרוקיב
  .תינפקותה םתוגהנתה תא ריבגהלו תוניועכו
   
לש ודובכ לע רומשל שי השינעה ךילהת לכ ךרואל
:ותלפשהמ ענמיהלו דימלתה
.דימלתל רבסה ןתניי (1
.ותרמוחבו ונכותב הרבעל םאתומ היהי שנועה (2
.ןמזב לבגומ היהי שנועה (3
 
   
 
הרבעה תוהמ תא דימלתה תעידיל איבהל שי (4
.ותוגהנתה תא ריבסהל תונמדזה ול תתלו ול םיסחיימש
הרומה עמשי הרקמה תוביסנלו שנועה תרמוחל םאתהב
ונועיט תא דימלתה עימשי רומח הרקמבו ,דימלתה תא
לש םירקמב .שנועה ןתמ ינפל רשפאה תדימב יוצר ,להנמל
  .היעשהה ינפל וינועיט תא דימלתה עימשי היעשה
 
ןוחבא תחיש ךרעית םישק תומילא יעוריא לש םירקמב (5
תומייק םא ןכו ,םילאה השעמל עקרה תא קודבתש
,תינוכיס תוגהנתה ,תוללעתה ומכ ,תורחא תוולנ תועפות
  .'וכו םימסב הערל שומיש
 
סנכתת ,התיכה ךנחמ תשקב יפ לעו ,םישק םיעוריאב
תיגוגדפה הצעומה יגיצנ ףותישב תירפס-תיבה הדעווה
ןפוא לע תוטלחה לבקתו וב םילפטמהו דליה תא םיריכמה
ישנא ףותישב קר לבקתת הטלחהה .הרקמב לופיטה
תיב לש גולוכיספה וא ץעויה רמולכ ,ילופיטה תווצה
תורישב רזעיהל שי ילופיט תווצ רדעהב .רפסה
.בושייב יכוניחה-יגולוכיספה
םע רפסה תיב ץעייתי הדעווב תועד יקוליח לש הרקמב
ץעויה וא יגולוכיספה תורישה להנמ :םיריכב י"פש ימרוג
.הטלחהב רתי לקשמ ןתניי וז תעד תווחלש ץלמומ .ריכבה
   
ןמויב םידעותמ תויהל םיבייח השינעה יכילה לכ
ךרדו עוריאה רואית ,ךיראתה הז ללכבו ,םיעוריאה
  .וב לופיטה
   
רפסה תיב תרגסמ ךותב לופיטה תויורשפא תא תוצמל שי
תייעשה .הקחרהה וא היעשהה תויורשפא הנלקשיתש ינפל
שמתשהל שיו ,ץלמומ יתלב שנוע איה רפסה תיבמ דימלת
  .דבלב םיינוציק םירקמב הב
   
תא שאר דבוכב לוקשל שי היעשה לע טלחוהש םירקמב
ובצמו ישיאה ובצמ ,דימלתה ליג יפ לע שנועה תרמוח
שי םימי העברא לעמ היעשה לש הרקמ לכב .יתחפשמה
  .זוחמה להנמ לש רושיאה תא לבקל
   
םירומח השינע יעצמא תררוגה תוגהנתה לש הרקמ לכב
.ברועמה דימלתה ירוה תא ףתשל שי רפסה תיב דצמ
להנמ ןמזי ועוציב ינפלו שנועה לע הטלחהה תלבק רחאל
םהל רשפאיו דימלתה תאו םירוהה תא רפסה תיב
לעמ היעשה לש םירקמב .שנועל םתבוגת תא עימשהל
להנמ ינפב רוערע םירוהל רשפאל שי םימי העבראל
  .ךכב םנוצר תא ועיבי םה םא ,זוחמה
   
.דימלתה םע םיחקל תקפה תחיש םייקל שי השינעה רחאל
תרמוח תא ןיבה דימלתהש אדוול איה החישה תרטמ
םימוד םישעממ ענמיהל םילכה ודיב שישו השעמה
ריזחהל איה החישה לש תפסונ הרטמ .דיתעב
 
   
הרומה ןיב תישיא-ןיבה םיסחיה תכרעמ תא הנוקיתל
םיסחיה תכרעמ תא ןכו ,השינעה ךלהמב תמגפנה ,דימלתל
םידימלתה ללכל רסמה תא ריבעהלו ,עגפנל עגופה ןיב
התיכהו הרומה לבוקמ וניא דימלתה לש והשעמ םא םגש
  .דימלתכו םדא ןבכ ודבכל םיכישממ
 
החישל רפסה תיבמ דימלתה תייעשה ןמז תא לצנל ץלמומ
ול הצוחמו רפסה תיבב םיילופיטה םימרוגה םע תילופיט
םא קודבלו םילאה השעמה לש עקרה תא ןחבאל הרטמב
תוגהנתה ,תוללעתה ומכ ,תורחא תוולנ תועפות תומייק
דליה םהבש םירקמב .'וכו םימסב הערל שומיש ,תינוכיס
ינפל ןוחבאה תא םייקל שי תוללעתהל ןברק אוה
  .בצמה תא רימחת קר היעשהה ןכ אל םאש ,היעשהה
 .אי  
תוכמסה תלעב תללוכה תחקפמה היהת םידליה ןגב
ןגה ליגב הקחרהה ןורתפ .םימיאתמ םיעצמא תלעפהל
דליה תא עיתרהל וא שינעהל ידכ וב ןיאו ,יוצר וניא
לופיט ימרוג ברעל שי םירומח םירקמב .ריעצה
  .םייעוצקמ
 .בי  
םיללכה ירפמ יפלכ םידעצ תטיקנב תוכמסה
לא לקהמ תכלל שיו ,תוגרודמ ךשמהב תוטרופמה הבוגתה יכרד
.ויתוביסנלו עוריאה תרמוחל םאתהב דבכה
 התיכב הרומה תוכמסב הבוגת יכרד
 2.3.3  
 הרהבה תחיש  (1  
 הפ-לעב הפיזנ  (2  
 הפ-לעב הרהזא  (3  
 החישל םירוהה תנמזה  (4  
 םירוהל בתכמב הרהזא  (5  
 התיכל ותרזחהו םושירל דימלתה תאצוה  (6  
דע רפסה תיב םוחתב דימלתה תקחרה - םירומח םירקמב
ורדעהבו התיכה ךנחמל ידיימ חוויד םע רועישה םות
הילא חולשל רשפאש תרגסמ הנביתש יוצר) הבכשה זכרל
טילחי רפסה תיב תווצ ;רועישה םות דע ואצוהש םידימלת
תעב דימלתה לע םיארחא יונימל תונושה תויורשפאה לע
  (רועישהמ ותקחרה
 (7  
עוריאל הרושקה רפסה תיב תרגסמב תיכוניח הבוח תלטה
,להנמה רושיאב ,םייעובשמ רתוי אל ךא הבוצק הפוקתל
קודבל רשפא) םירועישה לכב דימלתה לש ותוחכונל ףסונ
תיב ימוחתל ץוחמ תויכוניח הבוגת יכרד לש תורשפא
(םידימלתה ליגלו הליהקב תורישה יאנתל םאתהב רפסה
 
 (8  
   
 יכוניחה דסומה םוחתב םירועיש המכל דימלתה תקחרה  (9  
,התיכה ךנחמ ידי לע םלש םידומיל םויל דימלתה תקחרה
לע דיפקהל שי) ודי לע ךמסוהש ימ וא להנמה רושיאב
  (הקחרהה עוציב ינפל םירוהה עודיי
(10
 
תוליעפ - דימלת ידי לע שוכר לש קזנ םרגנש םירקמב
היינפ תרתומ) דימלתה ידי לע קזנה ןוקית לש תיכוניח
  .(קזנה לע יוציפל השקבב םירוהל
(11
 
הדעווה ףותישב) רפסה תיב להנמ תוכמסב הבוגת יכרד
 (תירפס-תיבה
 
בירב ברעתהל הרומ לש וא להנמה לש ותבוחו ותוכמס
חוכ תלעפה ךות ,םיצינה ןיב דירפהלו םידימלת ןיב םילא
םיצינ םידימלת ןיב הדרפה לע .םהיניב הדרפהל ריבס
קוחב "ךרוצה תנגה" ףיעס לוחי ריבס חוכ תלעפה ךות
תילילפ תוירחאב םדא אשיי אל" :ונושל וזש ,ןישנועה
,ותוריח ,וייח תלצהל ידיימ ןפואב שורד היהש השעמל
לש תישחומ הנכסמ ,ותלוז לש וא ולש ,ושוכר וא ופוג
השעמה תעשב ןותנ םירבד בצממ תעבונה הרומח העיגפ
  ".ותושעל אלא תרחא ךרד ול התייה אלו
 (1  
הבוצק הפוקתל רפסה תיבמ דימלת תועשהל לוכי להנמה
  .דומיל ימי השיש לע הלעת אלש
 (2  
לכ וצומ יכ קדבנש רחאלו ,ןפוד אצויו גירח הרקמב
רושיאב ,רפסה תיב להנמ לכוי ,תורחאה תויורשפאה
אלש הפוקתל דימלתה תא תועשהל ,רפסה תיב חקפמ
ליגב בשחתהל שי וז הטלחהב .דומיל ימי הרשע לע הלעת
שיש ןוכיסה תדימבו יתחפשמהו ישיאה ובצמב ,דליה
  .ובצמב המלסה לע היעשהל
 (3  
העדוה תבייחמ יכוניחה דסומהמ הקחרה וא היעשה לכ
ןהו בתכב ןה ,רפסה תיב חקפמלו דימלתה ירוהל תידיימ
  .םירוהה תוירחאב דימלתה היהי היעשהה ןמזב .הפ-לעב
 (4  
ןוחבל להנמה תא תבייחמ דימלת לש היעשה וא הקחרה
תכרעמ לש הלופיטב תויהל ךירצ העשומה דימלתה םא
הטלחהה .היעשהה תעב ,תירפס-תיב-ץוח ,תיביטנרטלא
תוצעייתה ךות ,להנמה לש ותעד לוקישל םאתהב לבקתת
  .תירפס-תיבה הדעווה םע
 (5  
תא ןכסי דימלתהש ששח םהב םייקש ,םירומח םירקמב
הצעומה םע ףותישב ,יאשר להנמה ,הביבסה תאו ומצע
,יעוצקמ-ןיבה תווצה לש תעד לוקיש רחאלו תיגוגדפה
תינכת תיינבל דע יכוניחה דסומהמ דימלת קיחרהל
תאיצמ לש תורשפא הז ללכבו ,דימלתל תדחוימ הכימת
לכ םולש תא חיטבהל הדעונ וז הלועפ .תיפולח תרגסמ
.םידימלתה
 
 (6  

 
להנמ ,חקפמה לש םרושיאבו םתעידיב השעית הקחרהה
  .תולעבה וא תימוקמה תושרהו זוחמה
 
דימלתהש שקבל לוכי להנמה דחוימב םירומח םירקמב
לש הצלמהו תעד לוקיש רחאל רחא רפס תיבל רבעוי
דחוימה ךוניחה לש תרגסמל הרבעה .יעוצקמ-ןיבה תווצה
1.2-16 דע 1.2-12 םיפיעסב תויחנהל םאתהב עצבתת
םירקמב .(א)9/סשתו (ב)6/טנ עבקה תוארוה ירזוחב
דימלתל עומיש רפסה תיב חקפמ םייקי הלא םירומח
ידכ תימוקמה תושרה גיצנו להנמה ףותישב וירוהלו
םואיתב השעית הרבעהה .םתעד תאו םתסרג תא עומשל
תמלוה תינכת תנכה רחאלו טלוקה רפסה תיב םע
שי רפסה תיבמ האצוהו הרבעה לש םירקמב .הטילקל
,רדס" ,ז"נשתה ,'ט דחוימ רזוחב םסרופמה להונב ןייעל
  ."רפסה תיבב םייח תוחרואו להונ
 (7  
 טוקנל רוסאש הבוגת יכרד    
הרוצ לכב םידימלת שינעהל רומח רוסיא לח) ףוג ישנוע
  (תינפוג השינע לש
 (1  
 התיכה ןמויב הפיזנ םושיר  (2  
,המילא תוגהנתה לשב םידומיל עוצקמב ןויצ תתחפה
תיחפהל ךירצ ףאו רשפא ותואש תוגהנתהב ןויצמ לידבהל
 (3  
 הליבקמ התיכל וא הכומנ התיכל תינמז הרבעה  (4  
.הליפשמ השינעב שומיש
 
 (5  
ףקותב לופיטה 2.4
םוקמב חכונה יכוניחה תווצה שיא ידי לע תידיימ לפוטי םילא עוריא לכ
תוליעיש ךכ לע םיעיבצמ ןויסינהו רקחמה .רפסה תיב יקוחל תופיפכב
הדומצו הריהמ תומילאה השעמ לע הבוגתהש לככ רתוי הלודג העתרהה
.עוריאל רתוי
  :טוקנל שיש תולועפה הלא
 
רוריב תחיש םויק
,עוריאה תא ראתל םהמ שקבל ,עוריאב םיברועמה לכ תא רתאל שי
תאו וב םתופתתשהל תוביסה תא ןכו ,ויתואצות תא ,ויתוביסנ תא
רזעיי אוהו ,התיכה ךנחמ ידי לע ךרעית החישה .ויפלכ םהיתודמע
הרומב וא רפסה תיב לש גולוכיספב וא ץעויב ,להנמב ךרוצה תעשב
תא סנכל שי םירומח םירקמב .דחוימב וילא רושק דימלתהש רחא
ףתשלו לופיטה יכרד לע טילחהל הדיקפתש ,תירפס תיבה הדעווה
.חוקיפה תא
 
   
,דחפ ,לובלב שוחל לולע ,קזח הארנו ףקותה אוהשכ םג ,ןגה ליגב דלי
לע ןכל .ותכימתלו רגובמה תרזעל קוקז אוהו ,םינוא רסוחו תודידב
םימדקומ םיבלשב םיעוריא תקספהל ןימז תויהל ןגב יכוניחה תווצה
ןמזב ויתוביסנו עוריאה רואיתמו םירוריבמ ענמיהל שי .רשפאה לככ
תוחורה תעגרהל םיצמאמה לכ תא תונפהל שי .שחרתמ עוריאהש
  .הליחת
 
םירוהה עודיי
םולשל ןוכיס םושמ וב היהש ,שוכרבו ףוגב תומילא לש הרקמ לכב
דימ ךכ לע עידוהל להנמה לע ,העיגפ וכלהמב השחרתהש וא רוביצה
םידלילו עגפנה דליה ירוהל ,עגופה דליה ירוהל בתכבו הפ לעב
ךרוצה יפל ץועיי ונתיי גולוכיספה וא יכוניחה ץעויה .םיברועמה
.םילאה עוריאב םיברועמה םידימלתה ירוהל
ודליב לופיטה יבגל רפסה תיב םע הלועפ ףתשל ברסמ הרוה םא
תיב להנמ לש ותעד לוקיש יפ לע ,ךכב שיו ,םילא עוריאב ברועמה
תלעפהל דעסה דיקפ לופיטל הרקמה הנפוי ,דליה רובע ןוכיס ,רפסה
.1960-ך"שתה ,(החגשהו לופיט) רעונה קוח
שארמ םואיתב להנמה עדיי הרטשמל היינפ לע טלחויש הרקמ לכב
חווידהו העיגפה תודוא דימלתה תאו דימלתה ירוה תא הרטשמה םע
לשו דימלתה תבוט לש םילוקיש ןובשחב תחקל שי .הרטשמל
להנמה טילחה .הרטשמה תשקב יפ לע ,הריקחה ךלהמב העיגפ-יא
.ותטלחה יקומינ תא םושרי ,םירוהל העדוהה תא תוחדל
,הרטשמה תוברעתה תא םיבייחמה תומילא ירקמו תועפות שי
םהבש םירקמ שיו ,דעס דיקפ לש תוברעתה םימיוסמ םירקמבו
.רפסה תיבב יכוניחה תווצה לש ותעד לוקישל ןותנ הרטשמה ףותיש
אבומה הרטשמל הינפה םיבייחמה םיעוריאב לופיטה להונב ןייעל שי
.ןלהל
 
   
עגפנב לופיטה 2.5
ףקותב תדקוממ בלה תמושת לכ םילא עוריא שחרתמשכ תובורק םיתעל
ישפנהו יזיפה לופיטל הבר תובישח שי .חכשיהל לולע ןברקהו ,והשעמבו
דליהש הקוצמל והשלכ ינוציח יוטיב םייק דימת אלש רוכזל בושח .עגפנב
  :הזה ןפואב עגפנה דליב לפטל שי ךכיפל ;שח
 
 .םאתהב וב לפטלו ינפוג קזנ ול םרגנ םא קודבל שי    
 .תדחוימ בל תמושת תשרדנ תיתואירב היעב םע דלי לש םירקמב    
וב התייה םא קודבלו דליה םע חחושל גולוכיספה לע וא ץעויה לע
  .לופיטה ךשמהב ךרוצ שי םאו תישפנ העיגפ
   
שי ךרוצה תדימבו ,עגפנה דימלתה ירוהל דימ העיגפה לע עידוהל שי
.הכרדהו הכימת ,עויס םהל שיגהל
 
   
םילא עוריא רחאל םידימלתה ללכב לופיטה 2.6
םא ףא ,םימילא םיעוריאל סחייתת רפסה תיב תייסולכוא ללכש יוצר
ךרוצל ןהו הרבסה ךרוצל ןה שורד רבדה .תורישי םהב תברועמ הניא
.דיתעב תומוד תועפות תעינמ
עגופה לש גוית תריצימ רהזיהל ךירצ םידימלתה ללכב לופיט יכילהב
ודובכב עוגפל אל ידכ רתיה ןיב תאזו ,ודמעמבו ויומידב רתי תעיגפמו
  .םלתל הריהמה ותרזח תא רשפאלו
 
 עוריאה ןמזב עצבל שיש תולועפ  
 .תותיכל םסינכהלו םיפוצה םידימלתה תא קיחרהל שי    
 .הרזעל םיפסונ םירומ סייגל שי    
ךרוצה יפ לע .םהבש םירעסנה תא עיגרהלו םידימלתה םע חחושל שי
םא .רחא הרומ םע וא ץעויה םע תישיא החישל םידימלת תונפהל שי
להנמה הנפי ,םידימלתה לכל עיגהל חילצמ וניא יכוניחה תווצה
  .עויס שקביו םוקמב יצועייה-יגולוכיספה תורישלו ריכבה ץעויל
   
 .הרגשל םידימלתה תא ריזחהל ידכ לוכה תושעל שי    
לש רסמ תרבעה ךות עוריאל םיפתושה תא תננגה עיגרת םידליה ןגב
  .םירגובמה דצמ הנגהו בצמב הטילש
   
 עוריאה ירחא עצבל שיש תולועפ  
 .עוריאה לע םיכנחמה תווצ לש יכוניח ןויד םייקל שי    
 .עוריאה דעומל ךומס ךנחמה םע התיכה לש יכוניח ןויד םייקל שי    
תדמע תא םסרפלו םידימלתה תצעומב יכוניח ןויד םייקל שי
  .הצעומה
   
םימרוג םע ףותישב ,םידימלתה םע יכוניח ןויד םייקל שי
ךרוע ,רעונ ןיצק ,ןחבמ ןיצק ,גולוכיספ ,יכוניח ץעוי ןוגכ ,םייתליהק
םייתד םייתכלממ רפס יתבבו ,רוביצה גיצנ ,םירוהה גיצנ ,טפוש ,ןיד
  .הליהקה וא רפסה תיב בר תא םג ףתשל יוארה ןמ
   
 .וב לופיטה תאו עוריאה תא בתכב דעתל שי    
תא איבהש ישגרה בצמה תא ןיבהלו אטבל תננגה רוזעת םידליה ןגב
םידליה תא ושמשיש תומלוה ןורתפ יכרד אוצמלו תוצרפתהל דליה
.דיתעב
 
   
 
 תרושקתה םע רשק 2.7
אלל ביגהל ןיא .תימוקמה וא תיצראה תונותיעל עיגמ עוריאה םימעפל
םירקמב .דרשמה רבודמו זוחמה להנממ רושיא תלבקו תוצעוויה
,דרשמה רבוד םע שארמ תוצעייתהבו םואיתב ,םוזיל ףידע םימיוסמ
אלו חוויד לש הדמע טוקנל ידכ תרושקתל היינפ
 
 
םיבשוח יכוניחה תווצהו רפסה תיב להנמ םהבש םירקמב .תוננוגתה לש
עוריאב לופיטבו םידימלתה לש םמשב עוגפל לולע יתרושקתה חווידהש
ףלד אשונהו
רבוד לש שארמ רושיא תבייח הבוגת לכ הלאכ םירקמב - תרושקתל
םאתהב תושעיהל ךירצ תרושקתה םע רשק לש הרקמ לכ ,ןכ ומכ .דרשמה
ויפלש ,1960-ך"שתה ,(החגשהו לופיט) רעונה קוחל 24 ףיעס תוארוהל
רתיה ןיב ,ןיטק לש םירחא םיהזמ םיטרפ וא םש םוסרפ לע רוסיא לח
.תודימ תותיחש וא הרבע ןיטקל סחייל ידכ ןהב שיש תוביסנב
 
 
לארשי תרטשמ עויסב ךוניחה תכרעמב תומילא תעינמב לופיטה 2.8
 הרטשמב תועייתסהל םיכרד  2.8.1  
רדסה לעו ןוחטיבה לע תדקפומ לארשי תרטשמ
עייתסהל הלוכי ךוניחה תכרעמ ןכלו ,ירוביצה
רודמה יתורישבו ללכב היתורישב הז םוחתב
  .טרפב רעונה תודיחיו רעונ תוניירבעל
   
רשאכ וא ,המילא העפות תוחתפתהל ששח שי רשאכ
תונפל רשפא ,ענומ לופיטל ךרענ יכוניחה דסומה
,עיתרמ םרוגכ תענומה תוליעפב הפתשלו הרטשמל
  .הרקמ לכב םיידוחייה םינותנה עקר לע
   
םימוחתה תא לולכל הלוכי תיתרטשמה תוברעתהה
  :הלאה
   
 (1  
ומכ םיאשונב הרבסה תולועפ םויקב רפסה תיבל עויס
,תוניירבע תעינמ ,תיטרקומד הנידמב הרטשמה ידיקפת
עשפה תעינמל הליהקל הרטשמה ןיב ןילמוגה תכרעמ
לע הנגהלו תורבע תעינמל תמלוה תוגהנתה ,וב המחלמלו
,תומילא ,תוסח ימד תטיחסב לופיט ,הבנג ינפמ שוכר
  דועו םידושח םיצפחב לופיט ,םימסב הערל שומיש
 
 (2  
יפל רפסה יתב דיל םירטוש ירויס לש תופיכתה תרבגה
םילהנמה תוינפל הריהמ תונעיהו תומידק ןתמ ךות ,ךרוצה
  'דכו תונוירב ,תומילא אשונב
 
 (3  
שוכר תרימשו ןוגימ ומכ םיאשונב תיעוצקמ הכרדה ןתמ
  ('דכו ןוגימ יעצמא תקפסא ,שוכר ןומיס) רפסה תיב
 
 (4  
,תומילא ישעמב םיברועמה םידימלתב יתרטשמ לופיט
ישעמב םיברועמה םידימלתב ןכו ,קזנ תמירגו תונוירב
עיתרהלו הרקמה תונשיה עונמל ידכ ,םירזוח תומילא
רעונה תדיחי לש יעוצקמו יכוניח תעד לוקיש ךות ,םירחא
ךנחמ םע וא רפסה תיב להנמ םע תוצעייתהבו תלפטמה
רפסה תיב להנמ לש תעד תווח תעימש הז ללכבו ,התיכה
יכ ,שיגדהל שי) "קית" לש החיתפ יא וא החיתפ יבגל
 
 
 
תיב תווצ לש תיכוניחה תעדה תווחב בשחתת םנמא הרטשמה
,םידעצ ךשמה לע ,קוח יפ לע ,טילחהל הדיב םלוא ,רפסה
  .("קית" תחיתפ הז ללכבו
 
עוציבל דשחב הרטשמה ידי לע רקחנש ןיטק לכ
, רעונל ןחבמה תורישל קוח יפ לע הנפומ הרבע
החוורהו הדובעה דרשמב ילאיצוס תוריש אוהש
  .(2.8.4-ב ,ןלהל האר)
   
ףתושמב םיליעפמ ךוניחה דרשמו לארשי תרטשמ
גיצמ הדובעה לדומ ."חוטבה רפסה תיב לדומ" תא
םיבלשמה העינמה יאשונל תללוכ תיתכרעמ תינכת
  .תודמע יונישו עדימ ,קוחה תפיכא לש םיטביה
   
םע תורכיה תושיגפ םוזיל רפסה יתב ילהנמל עצומ
םרוזאב יוצמ רפסה תיבש הרטשמה תונחת ידקפמ
תאז .רעונה יניצק םע וא רעונה תיילוח שאר םעו
ןיב הרופו ליעי הלועפ ףותיש חיטבהלו שממל ידכ
בורקמ דומעל ידכ ,הרטשמה ןיבו יכוניחה דסומה
יכרד תא םאתלו תיתרטשמה תוליעפה יכרד לע
ןיבו יכוניחה תווצהו רפסה תיב להנמ ןיב רשקה
  .הרטשמה ישנא
   
הרטשמל הינפה םיבייחמה םיעוריאב לופיטה להונ
דסומב שחרתהל תולולעה תומילאה תועפות ןווגמ ןיבמ
תא תובייחמה תועפות שי הבורקה ותביבסב וא יכוניחה
דיקפ לש תוברעתה םימיוסמ םירקמבו הרטשמה תוברעתה
ותעד לוקישל ןותנ הרטשמה ףותיש םהבש םירקמ שיו ,דעס
.רפסה תיבב יכוניחה תווצה לש
דעסה דיקפל וא הרטשמל חוויד תבוח שי םהבש םירקמ ןלהל
  :קוחה יפ לע
 2.8.2  
קר) תיכוניחה תרגסמב ןיטקל הרומח הלבח תמירג
  (ןלהל םיטרופמה 'ח-ו 'ז ,'ו ,'ה םירקמב
   
הרקמב האר) תיכוניחה תרגסמב ןיטקב ןימ תרבע
  (ןלהל 'ט
   
 .רפסה תיבב ןיטקב תוללעתה    
השיש דע רסאמ השנועש הרבע אוה ולא תורבע לע חוויד יא
.םישדוח
םיבייח
תננגה וא רפסה תיב להנמש םיפסונ םירקמ ןלהל
םידימלת יבגל .הירחא דימ וא םתושחרתה תעב םהילע חוודל
ליגל תחתמ דימלת יבגלו ,הרטשמל היהי חווידה 12 ליג לעמ
םיכרצ לעב דימלת יבגל וא ,תילילפ תוירחא וילע ןיאש ,12
הרטשמל וא היהי חווידה ,תילילפ תוירחא וילע ןיאש םידחוימ
הלאשה תניחב ךותו להנמה תעד לוקיש יפל ,דעסה דיקפל וא
  :ןוכיסב אצמנ דימלתה םא
 
 (1    
אלש ,םירגובמו םירענ ,םירז ידי לע לובג תגשה
תוליעפל עירפמה ןפואב ,רפסה תיב תייסולכואמ
ךות וא יכוניחה דסומה לש תפטושה תיכוניחה
דסומה תווצב וא םידימלתב העיגפב םימויא
 
 
 (2  
תיכוניחה תוליעפל עירפמה ןפואב םירוה לש לובג תגשה
העיגפב םימויא ךות וא יכוניחה דסומה לש תפטושה
המיאתמ העדוה רחאל תאזו ,דסומה תווצב וא םידימלתב
ימוחתל סנכיהל םהילע תרסואה ךוניחה דסומ להנמ לש
  דסומה
 
וא ףסכ תייבג רמולכ ,"תוסח ימד" תטיחס לש תולועפ
םא ןיב ,הרימשו תוסח תחטבהו םימויאב ףסכ הווש
  וכותב וא רפסה תיב חטשל ץוחמ השענ רבדה
   
 התצהו ןודזב קזנ תמירג ,הצירפ ןוגכ תורומח תורבע    
יניכס ,םינפורגא ,םירלוא) םינכוסמ םירישכמ תאישנ
תיב תלהנהל םרסמל בוריסו ('וכו התצה ירמוח ,חוליג
  רפסה
   
שומיש ךות םישענה שוכר תתחשה וא תומילא ישעמ
  םינכוסמ םירמוחבו םירישכמב
   
וא םיעגפנ תווצ ישנא וא םידימלת הבש תינפוג הפיקת
  םמולשל ןוכיס הב םרגנש
   
 לוהוכלאו םימס תעפשהב תישענה תומילא    
תומילאל ששח וא ,עגפנ םדא הבש תיתצובק תומילא
תוברועמ תוצובקב וא םידימלתב רבודמ םא ןיב ,תאזכ
  םירז לשו םידימלת לש
   
רפסה תיב לש הדימלתב וא דימלתב ינימ עקר לע העיגפ
ףיעס ,(א) 2/סשת ,עבקה תוארוה רזוחב רמאנל תופיפכב
לש תינימ העיגפ םע ךוניחה תכרעמ תודדומתה" ,2.1-2
  ."םידימלתב םידימלת
   
הרטשמה לש רעונ ירקוח ידי לע הריקח ילהונ
םנומיז רחאל ,הרטשמה תנחתב םיניטק תריקח השעית ללככ
עודיי" ,ליעל ב/2.4-ל םאתהב ,םהירוה עודייו הרטשמה ידי לע
."םירוהה
לשב ,רפסה תיבב הריקחה תא עצבל תובישח שי םיתעל
תויודע תובגלו תויאר ףוסאל ךרוצה וא עוריאל תוכימסה
דסומב הריקח עצבל תיאשר הרטשמה הלא םירקמב .םוקמב
לש םירקמב .רפסה תיב להנמ םע שארמ םואית רחאל יכוניחה
,14-ל תחתמ אוה דליה ליגשכ ,ןימ תורבע וא החפשמב תומילא
דרשמ םעטמ דחוימ םידלי רקוח ידי לע הריקחה עצבתת
.החוורהו הדובעה
לש םתסינכל רפסה תיב להנמ דגנתי אל ליעל רומאה ףא לע
,שארמ רבדה ומע םאות אל םא םג ,וחטשל רעונ ירקוח
ןמז ותואב תעצבתמה הרבע תקספהב םהב רבודמש םירקמב
.ןמז ותואב העצובש הרבעב דושח תסיפתב וא
 
 2.8.3  
ןיטקה לע תולח הרטשמה ידי לע ןיטק תריקח לש הרקמ לכב
  .הרטשמה לש יצראה הטמה תדוקפב תועובקה תויוכזה
 
רעונל ןחבמה תוריש לש לופיטה להונ
ןיב ,הרבע עוציבב דושחכ הרטשמה ידי לע רקחנש דימלת לכ
יא ךילהב רגסנ עוריאה םא ןיבו ילילפ קית ודגנ חתפנ םא
.רעונל ןחבמה תורישל קוחה יפ לע הנפומ ,העיבת
  :ולא תורטמל תדעוימ רעונל ןחבמ ןיצקל הינפהה
 2.8.4  
 תילופיט תוברעתהלו ןוחבאל    
תא דימעהל םא הלאשב הרטשמל תעד תווח תנכהל
  ןידל ןיטקה
   
אצמנש ןיטקה לש ובצמ לע טפשמ תיבל ריקסת תנכהל
התואנה ךרדה לע הצלמה הז ללכבו ,הרבע עוציבב םשא
  וב לופיטל
   
 .טפשמ תיב וצ יפ לע םיניטקב לופיטל    
רעונל ןחבמה תורישה לופיטב אצמנ דימלתהש הרקמ לכב
תיבב יכוניחהו יתעמשמה לופיטה תא רפסה תיב להנמ םאתי
ידכ םג בושח הז םואית .תורישב וב לפטמה ןיצקה םע רפסה
שמשל לוכי ,ןמוימ עוצקמ שיאכ ,ןחבמה ןיצק .שנוע לפכ עונמל
רושקה לכב רפסה תיב להנמל תוצעוויהלו הבישחל םרוג
.תורישה לופיטב אצמנה דימלתל
 
 
 
 קשנ ילכ לש האישנ תעינמ 2.9
 יללכ  2.9.1  
לע רוסיא לח ,הנורחאל ןקותש יפכ ,ןישנועה קוח יפל
,םתברקב וא ךוניח תודסומב ןפורגאו רלוא ,ןיכס תאישנ
  .הרשכ הרטמל התייה האישנה יכ חכוה םא אלא
   
לכ לש האישנו הסנכה ןיטולחל רוסאל שי הז להונ יפ לע
(קוחב רדסומה הרימשו החטבא קשנל טרפ) קשנה ילכ
,םח קשנ םינמנ קשנה יגוס לע .ךוניחה תודסומ לכב
לכמ םיניכס ,ץפנ ירמוח ,םינפורגא ,םח קשנל םייוקיח
,םיילמשח םירקוש ,תוינפי םיניכס ,םירלוא ,אוהש גוס
לכו םינרקוד ,םיזיזח ,תולא ,ימוג תועלקמ ,תותשקו םיצח
  .העיגפל דעוימה ןכוסמ ילכ
   
םע םואיתב וז היחנה םושייל םילהנ שבגל להנמה לע
  .םירוהה םעו םידימלתה םע ,ךוניחה יתווצ
   
תודסומב ואצמייש קשנ ילכ םירחהל רפסה תיב לע
ןלהל םיטרופמה םיללכל םאתהב םהב לפטלו ךוניחה
.רפסה תיבב םיגוהנה םיללכלו
 
   
םיניכס ןוגכ ,ידומיל שומישל ודעונש םידח םירישכמ
תליחתב ורסמיי ,'דכו תולספמ ,םירוסמ ,םיירפסמ ,תוינפי
רועישב שומישה ךרוצל ולצא ורמשייו הרומל הנשה
  .ךוניחה תודסומב זכורמב ונסחואיו
   
 רוסיאה םוסרפ  2.9.2  
תוליעפ התיכ לכב םייקתת וללה תוצלמהה םושיי םשל
הנחסונת התרגסמבו ,םידומילה תנש תליחתב תיכוניח
  .רפסה תיבל קשנ לש ותסנכה תעינמל הלועפה יכרד
   
,םידימלתהו םירומה תופתתשהב הנחסונת הלועפה יכרד
  .התיכב תוגהנתהה יללכ תכרעממ קלח הנייהתו
   
תדחוימ תווצ תבישי םייקל רפסה יתב ילהנמ לע
םירוהה יגיצנו םידימלתה תצעומ יגיצנ תופתתשהב
ושבוגיש םיללכה .םייתתיכה םיללכה לש םתנכה םוכיסל
תלעב תוינידמ תריצי םשל יללכה םורופה ינפל וגצוי
  .רפסה תיבב דיחא הוותמ
   
דרפנ יתלב קלח ויהי קשנ תאישנל םיסחייתמה םילהנה
  .רפסה תיב תוינידממ
   
תישארב ,םדי תמיתחב רשאל םידימלתה לעו םירוהה לע
  .םהל עודי קשנ תאשל רוסיאה יכ ,םידומילה תנש
   
טוריפ ובו ךוניחה תודסומל הסינכב טוליש ביצהל שי
  .רפסה תיבב תוגהנתהה יללכ תרגסמב ,םיללכה
   
לכל עיגהל ידכ תונושל המכל םיללכה תא םגרתל שי
  .רפסה תיבב תונושה הייסולכואה תוצובק
   
 קשנ אשונה דימלת לע חוויד  2.9.3  
אשונה דימלת לש הרקמ לכ לע חוודל םישרדנ םידימלתה
דשח לש הרקמב .וירבח תא וא ומצע תא ןכסל לולעה קשנ
האר) הרטשמל תונפל רפסה תיב לע קוחה לע הרבעל
  .(ליעל 2.8.2-ב
   
ידי לע קשנ תאישנ לע חוויד יכ םידימלתל שיגדהל שי
חווידהו תומילא ינפמ תקדצומ תוננוגתה ועמשמ דימלת
  .הנשלה וניא םיכמסומה םימרוגל
   
ידי לע קשנ תאישנ לע חוודל םידימלתל רשפאל שי
ישנאמ דחא לכל ,היולג וא תימינונא הרוצב םהירבח
לע חוודי תווצה שיאו ,םתריחבל םאתהב ,יכוניחה תווצה
  .רפסה תיב להנמל ךכ
   
לש עוריא לכ דימלתה ירוה תעידיל איבהל שי ללככ
תבוטש םירקמב .םדלי ידי לע אוהש גוס לכמ קשנ תאישנ
חווידמ תוענמיה תשרוד דליה
 
   
 
עוצקמ שיא םע תוצעייתה ךות הטלחהה לבקתת םירוהל
לכב .(הרטשמה גיצנ וא ילאיצוס דבוע ,ץעוי ,גולוכיספ)
לע תלטומ םירוהל העדוהה רבדב תוירחאה הרקמ
  .להנמה
 
הרקמה יטרפ תא םושרל שי קשנ תאישנ לש הרקמ לכב
תוצלמהל םאתהב וירוהל ךכ לע חוודלו דימלתה קיתב
  .ליעל ואבוהש
   
ץוחמ קשנ אשונה דימלת לע םהל עדונש תווצ ישנא
תעידיל עדימה תא ריבעהל םיבייח רפסה תיב ילתוכל
תרטשמ לש רעונה תדיחיל דיימ ותוא ריבעי אוהו להנמה
  .בושייה ותואב לארשי
   
יבחרמ רעונ ןיצק םע ץעייתהל יאשר רפסה תיב להנמ
חרכהב הכורכ הניא הרטשמה תוברעתה .הרטשמב
  .דימלתל ילילפ קית תחיתפב
   
 שופיח  2.9.4  
תכירע ריתהל םיאשר ונגס וא יכוניחה דסומה להנמ
ךמסומש רמוש וא רטוש ידי לע דימלת לש וילכב שופיח
ינולפ דימלתש ססובמ דשח ררועתהש יאנתב ,קוחב ךכל
.קשנה תא רתאל תרחא ךרד האצמנ אלו קשנ ילכב קיזחמ
   
םצע תא עונמל המגמ ךותמ ,ענצומ ןפואב ךרעיי שופיחה
  .שופיחה לע העידיה
   
םידמלמ םניאש תווצ ישנא ינש תוחכונב ךרעיי שופיחה
תויוכז לעו דימלתה דובכ לע הרימש ךות ,דימלתה תא
  .ולש טרפה
   
לבגויו וילא סחייתמ דשחהש קשנה גוסל םאתוי שופיחה
  .דבלב קשנה שופיחל
   
ומשריי היתואצותו היקומינ ,שופיח ךורעל הטלחהה
.יכוניחה דסומה לע חקפמל ורבעויש םידחוימ םיספטב
 
   
רפסה תיבל ץוחמ שחרתמה תומילא עוריא 2.10
שי .רפסה תיבל ץוחמ ךוסכסב םיברועמ רפסה תיב ידימלתש הרוק םעפ אל
ץוחמ םירוקה תומילא יעוריאל תוסחייתהל יארחאכ רפסה תיב תווצ תא תוארל
:ןמקלדכ ,םהב יכוניחה לופיטלו רפסה תיב ילתוכל
ץוחמ ורפס תיב ידימלת ןיב הרומח הרגת לע רפסה תיב להנמל עדוויהב
ןפואב םהב לפטלו הרגתל םיפתושה תא וילא ןמזל וילע רפסה תיב ילתוכל
רקוח םע הלועפ רפסה תיב להנמ ףתשי הרטשמל עיגה רבדה םא .יכוניח
.ורוזאב הרטשמה םע להנמה ץעייתי ךרוצה תדימב .רעונה
 
 
רשקתי רחא רפס תיב ידימלתל ורפס תיב ידימלת ןיב הרגת המייקתה םא
חורב לופיט ךרד וננכתי ףתושמבו ינשה רפס תיב לש ולהנמל להנמה
.רזוחה לש 1 קלחב רמאנה
 
 
שי דימלת דגנ רגובמ לש תומילא הרקמ לע רפסה תיב להנמל עדוויהב
.הנולת תשגה ילהונב םעודיי הז ללכבו ,החפשמלו דימלתל עייסל
 
 
םייח ילעב יפלכ תומילא 2.11
ןיאו ,םהב תוללעתההו םייח ילעב יפלכ תומילאה תעפותל הרמוחב סחייתהל שי
.סדנוק השעמ ךכב תוארל
.םייקוחו םייגולוכיספ ,םיינמוה ,םיירסומ םיטביה שי םייח ילעבב העיגפל
לעבו םיבאכ לבוסה ,יח רוציב רבודמ יכ ריהבהל שי תינמוה-תירסומ הניחבמ
.הלמחל יוארהו ולשמ תויוכז
:םיטביה השולש םישגדומ תיגולוכיספ הניחבמ
ךכבו יח ףוגב העיגפ ינפמ תויעבטה תובכעה תא הריסמ םייח לעבב העיגפ
.םדא ינבב ףא עוגפל עגופל תרשפאמ
 
 
תוכירצ םהילא תורזכאתהו םייח ילעבב תוללעתה יכ םיעיבצמ םירקחמ
.עגופה לש ישפנה ובצמ יבגל המודא הרונ קילדהל
 
 
וא ותיבב תוללעתהל ןברק אוה םייח ילעבב עגופה דלי יכ ררבתמ תחא אל
  .ילופיט-יצועייה תווצה ינפל ןוידל תאז איבהל שיו ,רפסה תיבב
 
השנועש תילילפ הרבע ןה םייח ילעבב העיגפו תוללעתה תיקוח הניחבמ
תא עדייל שי םייח לעבב העיגפ לש הרקמב .רסאמ תונש 3-ל עיגהל לוכי
לש ותעד לוקיש יפ לע .רפסה תיבב םיילופיטה םימרוגל חוודלו םירוהה
.םירזוח םירקמב הרטשמל חוודל שי יכוניחה דסומה להנמ
 
 
םירוה תומילא 2.12
הרורב םיללכ תכרעמו ידדה ןומאו דובכ לש םיסחי ,םיחותפ תרושקת יצורע
.רפסה תיב יפלכ םירוה דצמ תומילאה תתחפהל יאנת םה םירומל םירוהה ןיב
תיבש השוחת ךותמ תחא אל תעבונ םירומ וא םידימלת יפלכ םירוה לש תומילא
.ךכ לע ןנולתהל ימ ינפל םהל ןיאו םהידלי יפלכ בל תורירשב גהונ רפסה
:םירוה תומילא לש הרקמב הלאה םידעצה תא טוקנל שי ךכיפל
םע רשפאה לככ תמדקומ השיגפ רשפאלו הריוואה תא עיגרהל תוסנל שי
םאתהב ,להנמה םעו חקפמה םע ,ץעויה םע ,גולוכיספה םע ,ךנחמה
.םיכרצל םאתהבו הרוהה תשקבל
 
 
.תיניינע הריוואב םייקתת החישהש גואדל שי
 
 
.םירוהה םע גולאיד לוהינל םיכרד יבגל םירומ ךירדהל ץלמומ
 
 
.וירוה לש התואנ אל תוגהנתה ללגב דלי שינעהל ןיא
 
 
שגות תווצ ירבח וא םידימלת ףוקתל םייאמ וא ףקות הרוההש הרקמ לכב
.קוחכ הרטשמל הנולת ודגנ
 
 
הרבעכ םיאורה םיפיעס ןישנועה קוחב םימייק דחוימב םיגירח םירקמב
.רוביצ דבועל הערפהו רוביצ דבוע תבלעה
 
 
יכוניחה דסומב םירחא םידיקפת ילעבו םירומ תומילא 2.13
הרומהמ הפוצמ .םידימלתה ךוניח לע הבר העפשה שי הרומה לש ותוגהנתהל
תומילא תויוגהנתה הרמוחב תוארל שי ןכ לעו ,תישיא המגוד תועצמאב ךנחיש
.םידימלת יפלכ םירומ לש
לכ ,שרושה ןמ התוא רוקעל ,ךוניחה תכרעמב תומילאה תא ריבדהל רשפא יא
שי תינושאר העינמל .דבלב םידימלתב לופיטל םיעצמא חותיפב םידקמתמ דוע
לש הניקתה התוחתפתהל םיארחאה יפלכ הנושארבו שארב רוקרזה תא תונפהל
.םיכנחמה - םירגובמה םה אלה ,תכרעמה
:הלאה םידעצה תא טוקנל שי ךכיפל
תיב להנמ ידי לע תידיימ לפוטת םידימלת דגנ םירומ תומילא לע הנולת לכ
.רפסה
 
 
ויעינמ תאו ותסרג תא גיצהל ,ויתונעט תא סורפל תוכזה הרומל ןתנית
.ותופח תא חיכוהלו
 
 
'ד 368 ףיעס יפ לע גוהנל שי קוחה יפ לע חוויד תבוח הלח םהבש םירקמב
וא דסומב ,ןועמב אצמנה עשי רסחב וא ןיטקב הרבענ" :ילילפה קוחל (ד)
הלבח תמירג לש הרבע וא ןימ תרבע ,תרחא תילופיט וא תיכוניח תרגסמב
רומאכ םוקמב תווצ שיא לע וא להנמ לע הבוח ,תוללעתה תרבע וא הרומח
הארוה לע רבועה .הרטשמל וא דעס דיקפל ירשפאה םדקהב ךכ לע חוודל
חוודי קוחה יפ לע חווידה תבוחל ףסונ ".םישדוח השיש רסאמ וניד וז
.םירחא םירומח תומילא ירקמ לע הרטשמל להנמה
 
 
חוקיפלו הרומל ךכ לע עידוהל שי הרטשמל היינפ לע טלחויש הרקמ לכב
.הרטשמה תארוה יפ לע ,הריקחה תולבגמל תופיפכב
 
 
רפסה תיב להנמ חוודי םידימלת דגנ םירומ תומילא לש הרקמ לכ לע
םדא חוכ ףגאב טרפו הארוה ,ךוניח לע הנוממלו זוחמה להנמל ,חקפמל
.הארוהב
 
 
דימ ךכ לע עידוהל להנמה לע דימלת דגנ הרומ תומילא לש הרקמ לכב
לש תוטלחהה לע םג ועדויי ףקתנה דימלתה ירוה .בתכבו הפ לעב םירוהל
.רפסה תיב
 
 
ךרדו עוריאה רואית ,ךיראת ללוכ ,םידעותמ תויהל םיבייח םיכילהה לכ
.וב לופיטה
 
 
.דרשמה ל"כנמ לש ותעידיל םירקמה ורבעוי םירומח םירקמב
 
 
תוגהנתהה יללכ ץבוקב םיללכנה םילהנה זוכיר


'סמ
  להונה
 להונה  
2.2
 
הקוצמ ינמיס יוליג תעב תוברעתההו חווידה להונ
המילא תוגהנתה לש התעפוהל תוריבס םילעמה
 
.1
 
2.3
 
רפסה-תיבב שחרתמה םילא עוריא םע תודדומתהה להונ
 
.2
 
;2.3.1
2.3.2
 
השינעו העתרה ילהונ
 
.3
 
2.4
 
ףקותב לופיטה להונ
 
.4
 
2.3.1
 
תנכוסמ-המילא תוגהנתה תעב תוברעתהה להונ
 
.5
 
2.5
 
עגפנב לופיטה להונ
 
.6
 
2.6
 
עוריא תושחרתה תעב םידימלתה ללכב לופיטה להונ
וירחאו תומילא
 
.7
 
;(ב)2.4
2.5
 
עוריאב םיברועמה םידימלתל םירוהל חווידה להונ
םפותישו תומילא
 
.8
 
;2.8.1
2.8.2
 
היינפה םיבייחמה םיעוריאב לופיטה להונ
דעס דיקפל/הרטשמל
 
.9
 
2.8.3
 
רעונ ירקוח ידי לע הריקחה להונ
 
.10
 
2.8.4
 
רעונל ןחבמה תוריש לש לופיטה להונ
 
.11
 
2.9
 
תבוח) רפס-יתבל קשנ ילכ תסנכהב לופיטה להונ
,חווידה
(השינע ,שופיח
 
.12
 
2.10
 
ילתוכל ץוחמ שחרתמה תומילא עוריאב לופיטה להונ
רפסה תיב
 
.13
 
2.7
 
תרושקת ימרוג םע הדובעה להונ
 
.14
 
2.11
 
םייח ילעב יפלכ תומילאב לופיטה להונ
 
.15
 
2.12
 
םירוה תומילאב לופיטה להונ
 
.16
 
2.13
 
םירומ תומילאב לופיטה להונ
 
.17
 
תומילא תעינמל תוברעתה תוינכת תיינבב חתפמ תודוקנו םילכ .3
יללכ 3.1
תוברעתה :תויוברעתה יגוס ינש ללכיהל םיכירצ תומילא תעינמל תינכתב
תוברעתה) תומילא יעוריאב לופיטב תדקמתמה ,רצקה חווטב תילופיט-תיכוניח
קוזיחב תקסועה ,ךוראה חווטב תיתעינמ-תיכוניח תוברעתהו ,(תיביטקאיר
םיאיבמה ןוכיס ימרוג תשלחהבו תכרעמה לשו םידימלתה לש הנגהה ימרוג
יזכרמה ןוירטירקה .(תיביטקא-ורפ תוברעתה) תומילא ירקמ לש םתושחרתהל
העימטהל ליכשמ רפסה תיב ובש ןפואל סחייתמ תינכת לש התוכיא תקידבל
.ידסומה םייחה חרואב
הייפואב תונושה .תויכוניחה תורגסמה לכל המיאתמה תחא תוברעתה ךרד ןיא
תיינב תבייחמ תכרעמ לכב המוקימבו הפקיהב ,התוחיכשב ,תומילאה לש
.תילאיצנרפיד תוברעתה
תומילא אשונב תוברעתה תיינבל םיחנמ תונורקע 3.2
,תינכתה תועמשמל ,םייתכרעמה םיטביהל םיסחייתמ םיחנמה תונורקעה
הביבסלו יכוניחה תווצה לש ודוקפתל ,םידימלתה לש תויוגהנתהלו תודמעל
תללוכ תיתכרעמ תוכרעיה" ,ליעל 1 קרפב וטרופ הלא םינוירטירק) תיזיפה
.("רפסה תיב תוברת לע העיפשמה
רפס תיב םילקא תריציב תקסועה העינמ תינכת לש םיירקיעה םיביכרמה 3.3
תומילא ענומ

םילקא והמ :הלא תולאשב םירומו םידימלת תודמע לע םינותנ ףוסאל שי
קזוחה תודוקנ ןה המ ?רפסה תיבב תוכייתשה תשוחת רצוי המ ?חוטב
המ ?תומילא תמייק םאה ?ולש השלוחה תודוקנ ןה המו רפסה תיב לש
תא םיאתהל ידכ תאז ?התושחרתה םוקמ והמו הייפוא והמ ,הפקיה
.טרפב תונוש תותיכלו ללכב רפסה תיבל תוברעתהה
 
 
 :הלאה םיביכרמה תא לולכתש תיביטקא-ורפ תינכת ליעפהלו ןנכתל שי  
,תוירחא ,רחאלו ימצעל דובכ םישיגדמה םיכרעו תודמע חותיפ
  תוידדהו ץרא ךרד ,תונלבסו תונלבוס ,תיתרבח תוברועמ
 (1  
ןוגכ ,(םיישיא-ןיבו םיישיא-ךות) םייתרבחו םיישגר םירושיכ חותיפ
תויעב ןורתפ ,םיקופיס תייחד ,תימצע הטילש ,תושגר תוסיוו לוהינ
רושיג ,ןתמו אשמ לוהינ ,םיטקילפנוק ןורתפ ,תוטלחה תלבקו
  ץחל יבצמב תודדומתהו
 (2  
בחרמ תרימש ןוגכ ,םיבטק ןיב ףצרמ תועבונה תומליד יבצמב ןויד
לומ טרפ ,תולובג לומ שפוח ,רחאה לש בחרמה תרימש לומ ישיא
תעד לוקיש ,ינוציח הטילש דוקימ לומ ימינפ הטילש דוקימ ,הצובק
הטילש-יא לומ הטילש ,תויביסלופמיא לומ
 
 (3  
לש תוכייתשהו תולגוסמ ,תונגומ תושוחת תקזחמה הביבס לש הינבה
םושיילו ןומיאל ,הדימלל דימלת ןמזו הרומ ןמז תאצקה ;םידימלת
  םידמלנה םירושיכה לש
 (4  
תשגדה ךות הארוהה יכרדבו הארוהה ינכותב דמלנה בוליש
.םהלש תויטנוולרה
 
 (5  
,הרישנ ןוגכ ,תוגירח תויוגהנתהל תסחייתמה תבלושמ תינכת תונבל שי
.לוהוכלאבו םימסב הערל שומיש ,תוינימ תועיגפ ,םידומילב םיישק
 
 
תווצה .תימניד היהת הנשה ךלהמב רפסה תיבב תלעפומה תוברעתהה
םאתהב תינכתה יוניש יבגל תוטלחה לבקי תינכתה תא ליעפמהו הנובה
םורגת גירח עוריא לש תוצרפתה :המגודל ;תעד ילוקישלו םיעוריאל
.רצקה חווטב תוברעתהב תודקמתהלו הננכותש תוברעתהה תקספהל
 
 
תוברעתהב ,תכרעמה חותיפבו טרפה חותיפב תינמז-וב לעפת תינכתה
,םידומילה תינכתל תורבוחמה תויוברעתהבו תומילאה אשונב תדקוממ
.ךוראה חווטל תוברעתהבו רצקה חווטל תוברעתהב
 
 
ןוחבא לע תססובמה תוברעתה תינכת לש הינבה 3.4
לש תלכשומ הריחבב תובישח שיו ,םיבר םינותנ םילבקתמ ןוחבאה ךילהתב
עונמל יושע ןונכת .תודידמ תואצות רוצילו םהב ברעתהל םיצורש םידקומה
.תויתורירשמ וא רדס-יא ךותמ הלועפ
תורטמה וא םידעיה םה המ :תויזכרמ תולאש יתש לע תונעל אב ןונכתה
.הלא םידעי גישהל םיכרדה ןה המו גישהל תניינועמ תוברעתההש
ידדמל ,תופוצמה תואצותל סחייתהל שי ורחבנש םידעיהמ דחא לכ יבגל
םילולעה םינתשמלו "קוניז תודוקנ" שמשל םייושעה םינתשמל ,החלצהה
.תושרדנה תומושתלו דעיה תויסולכואל ,תינכתה תא לישכהל
:תוברעתהה תינכת תיינבל תוחנמ תולאש ןלהל
סיסב לע תוברעתה ךרעמ תונבל ידכ םירחוב םתאש םידקומה םה המ
?םכינפלש םינותנה
 
 
?ואצמנש םיאצממה יבגל םכלש הדובעה תחנה יהמ
 
 
ףיעסב תוגצומה תודוקנב ורזעיה .תוברעתה תינכת דקומ לכל תונבל וסנ
.העינמ תינכת לש םיירקיעה םיביכרמה
 
 
?תחא תינכתל םינושה תוברעתהה ידקומ םינגראתמ דציכ
 
 
 :תוברעתהה ךילהת לש דלש הרצקב וראת  
(החלצהה ידדמ) תויופצה תואצותהו תוברעתהה ידקומ תרדגה
 
 (1  
תוצובקל תמאתה ךות ליג תובכש יפ לע הלועפה יבלש ןונכת
  תומייק תוירפס תיב תוינכתב תולועפה בוליש ןפואלו תויפיצפס
 (2  
סייגל שיש םימרוגה) תינכתה תלעפהל תושרדנה תומושתה תרדגה
  (םיבאשמ תאצקה ,דימלת ןמזו הרומ ןמז תאצקה ,ליעפהלו
 (3  
ילעב תוברועמ ,ליבומה תווצה - תינכתה תלעפהל תוירחאה תעיבק
  םירוהה תוברועמ ,רפסה תיבב םידיקפתה
 (4  
 עוציבה ךילהת לע הרקבה תינכת לש לוהינה ןפוא תגצה  (5  
.תמכסמ הכרעהו תבצעמ הכרעה
 
 (6  
העינמ תינכת לש הכרעהל םינוירטירקה 3.5
.יטרואית לאנויצר שי תינכתל
 
 
םידדמ שיו ,םהב תדקוממ איהו םייזכרמה םינתשמה םיגצומ תינכתב
.הלא םינתשמ תקידבל
 
 
לע התעפשה לשו תינכתה ירצות לש םיאצממו רקחמ ךרעמ םימייק
.תומילאה ירקמ תנטקה
 
 
.םיפסונ תומוקמב םג תואצותה רוזחשל תוחכוה שי
 
 
.התלעפה רחאל הנשכ תוחפל תינכתה תעפשהל תוחכוה שי
 
 
.תינכתה תלעפהב תעד ילוקישו םיישק יבגל יפצ םייק
 
 
.תינכתה תלעפה לש תולע ילוקיש ןובשחב וחקלנ
 
 
םיחפסנ .4
ךוניחה תכרעמב תומילאה תעפות תודוא תויזכרמ תודבוע המכ א חפסנ
לע תללוכו הפיקמ בצמ תנומת םיקפסמ ט"נשתה ךלהמב ועצובש םירקס ינש
ףקיה יבחר םירקחמ םה ולא םירקס .לארשיב רפסה יתבב תומילאה תעפות
:רפסה יתבב תומילאה יבגל םידימלתה לש םהיתוסיפת תא םיפקשמה
'א רקס
.ךוניחה דרשמ ידי לע ןמזוה הז רקס .יתשינבנב ימר 'פורפ אוה ישארה רקוחה
לש םגדמב ,ט"נשתה םידומילה תנשב םינותנ ףוסיא לש םילג ינשב ךרענ רקסה
אוהו ,1998 רבמבונ שדוחב ךרענ ןושארה לגה .א"י-'ד תותיכב םידימלת
ובו ,1999 סרמ שדוחב ךרענ ינשה לגה .דבלב םידימלת לש םיחווידל סחייתמ
ידי לע תומילאה תסיפת הקדבנ ןכו ןושארה לגהמ םידימלתה בוש וקדבנ
םירקחנה ושקבתנ הז רקחמב .רפס יתב לש םגדמ ותואב םילהנמו םיכנחמ
םינותנה) ןורחאה שדוחה ךלהמב םיעוריאל תוסחייתה ךות תולאשה לע בישהל
.(ןושארה לגה תואצות לע םיססובמ ןאכ םיגצומה
'ב רקס
ימואל-בר רקחממ קלחכ עצוב רקסה .לארה יסוי ר"ד אוה ישארה רקוחה
ןוגרא תוסחב ךרענ אוה .הקירמא ןופצמו הפוריאמ תונידמ 30 וב תופתושש
רעונ ינב ברקב תועגפיהו ןוכיס תויוגהנתה"ב קסוע רקסה .ימלועה תואירבה
םיבר םיטביה וב וקדבנו , 1994-ב עצוב רקסה לש ןושארה וקלח ."לארשיב
תא ,רפסה תיב תא ,החפשמה תא רעונ ינב תוסיפת :לארשיב רעונה ייח לש
תומילא ,תועיצפ ;תינפוגו תישפנ תואירבל ןוכיס תויוגהנתה ;םיוושה תצובק
ךוניחה תכרעמב 'י-'ו תותיכב 1998-ב השענ רקסה לש ינשה וקלח .תונדבואו
.יברעה רזגמבו ידוהיה רזגמב תיתד-תיתכלממהו תיתכלממה
תונידמה 28 ךותמ .רעונ ינב לש תומילאה תניחבמ הובג םוקמב תאצמנ לארשי
תומילאמ תונברקב 8-ה םוקמב תאצמנ לארשי לארה לש רקחמב ופתתשהש
לש הילע הלח 1997 תנשל 1995 תנשמ .תונוירבב תופתתשהב 11-ה םוקמבו
םידימלתה ולאשנ הז רקחמב .ךוניחה תודסומב תומילאה ירקמ רפסמב 41%-כ
.הנורחאה םידומילה תנשב םרפס תיבב תומילאה לע
היעבה לש התרמוחו הפקיה
םרפס תיב תא םיספות 'י-'ו תותיכב םידימלתהמ 40%-45% יכ חוודמ לארה
לש םירקמ דואמ הברה וא הברה וב םימייקש םוקמכו חוטב אל םוקמכ
.שוכר תתחשה לש וא תונוירב
:לארה לש ויאצממ תא םיקזחמ יתשינבנב לש ויאצממ
ידימלתמ עברכו םייניבה תוביטחו םיידוסיה רפסה יתב ידימלתמ שילשכ
וא הרומחכ רפסה תיבב תומילאה תייעב תא םיספות תונוילעה תוביטחה
.דואמ הרומחכ
תיבב םידימלתהמ 15.6% .תונבהמ רתוי הרומחכ היעבה תא םיספות םינבה
םיחוודמ תונוילעה תוביטחב 5.3%-ו םייניבה תוביטחב 9.6% ,ידוסיה רפסה
ודחפ יכ ןורחאה שדוחה ךלהמב תחא םעפ תוחפל רפסה תיבל תכללמ וענמנ יכ
.וילא ךרדב וא רפסה תיבב ועגפייש
לעמ .יהשלכ תומילאב םיברועמ ויה א"י-'ו תותיכב םידימלתה לכמ 50% לעמ
השעמל תונברק ויה וא םירחא םידימלת יפלכ תונוירב השעמב ופתתשה 60%
.תונוירב
םידומילה תנשב הריטס וא הכמ דימלת לביק םהבש הפיקתה יעוריאמ 70%-כ
.רפסה תיב חטשב ושחרתה
תילולימ תומילא
ידימלתמ 60%-כו םייניבה תוביטחו םיידוסיה רפסה יתב ידימלתמ 75%-כ
םיחוודמ םידימלתהמ תיצחמכו ,םתוא ולליקש םיחוודמ תונוילעה תוביטחה
.(יתשינבנב) רחא דימלת דצמ הלפשהל וא געלל ופשחנ םהש
תיזיפ תומילא
םייניבה תוביטח דימלתמ תיצחמכ ,םיידוסיה רפסה יתב ידימלתמ 75%-כ
שדוחב תחא םעפ תוחפל יכ םיחוודמ תונוילעה תוביטחה ידימלתמ עברכו
.(יתשינבנב) הנווכב םתוא ופחד ןורחאה
תוביטח ידימלתמ עברכ ,םיידוסיה רפסה יתבב םידימלתהמ תיצחמ טעמכ
וא הטיעב וגפסש םיחוודמ תונוילעה תוביטחה ידימלתמ 14%-כו םייניבה
.(יתשינבנב) ןורחאה שדוחב תחא םעפ תוחפל ףורגא
תוקצהו תודרטה" לש רשקהב ,(Bullying) "תונוירב" גשומב שמתשמ לארה
40%-כו םינבהמ 60%-כ יכ אצמ אוה ."ונממ וא וילא ךרדבו רפסה תיבב
.םידומילה תנש ךלהמב תחא םעפ תוחפל תונוירב ישעמל ןברק ויה תונבהמ
תוטטקבו םיכוסכסב תופתתשה
תוביטחבו םייניבה תוביטחב םידימלת השימח לכמ דחאש אצמ יתשינבנב
וינותנש ,לארה .ךוסכסב ןורחאה שדוחב ברועמ היהש חוודמ תונוילעה
אוה תוטטקב םיפתתשמה זוחא יכ אצמ ,(הנש) רתוי ךורא ןמז קרפל םיסחייתמ
"תוכמ וכלה" יכ וחוויד תונבהמ עברכו םינבהמ םישילש ינשכ :רתוי הובג
יאופר לופיטל וקקזנ םידימלתהמ 14%-כ .הנורחאה הנשב תחא םעפ תוחפל
.הטטק תובקעב
תובנג
םהמ ובנגנ ןורחאה שדוחה ךלהמבש םיחוודמ םידימלת לש דואמ הובג רועיש
תוביטחו םיידוסיה רפסה-יתב ידימלתמ 50%-כב רבודמ .םיישיא םיצפח
לע םיחוודמ םיבר םידימלת .תונוילעה תוביטחה ידימלתמ 30%-כבו םייניבה
שילשכ ,םיידוסיה רפסה יתב ידימלתמ תיצחמכ - םהיפלכ םינפומה םימויא
.(יתשינבנב) תונוילעה תוביטחה ידימלתמ תישימחכו םייניבה תוביטח ידימלתמ
רפסה תיבל קשנ תאבה
םאה ,םינורחאה תועובשה תעברא ךשמב" הלאשל הבושתב יכ חוודמ יתשינבנב
,תינפי ןיכס ,לקמ ,ןפורגא ,ןיכס ,חדקא ומכ) קשנ ילכ רפסה תיבל תאבה
ידימלתמ 7%-כו םייניבה תוביטח ידימלתמ 5% בויחב ובישה "?(רלוא
םיארמו ,רתוי דוע םירומח הז רשקהב לארה לש ויאצממ .תונוילעה תוביטחה
ואשנש םיחוודמ הלא תותיכב תונבהמ 4%-כו 'י-'ו תותיכב םינבהמ 17%-כ יכ
םיניכס םה םירכזומה םיחיכשה קשנה יגוסו רפסה תיב חטש ךותב קשנ םמע
.תולקמו
6%-ו םייניבה תוביטח ידימלתמ 8.7% ,םיידוסיה רפסה יתב ידימלתמ 9.5%
תוביטח ידימלתמ 5.2% .ןיכסב םימויא לע וחוויד תונוילעה תוביטחה ידימלתמ
םייא דחא דימלתש וחוויד תונוילעה תוביטחה ידימלתמ 3.4%-ו םייניבה
.ולצא חדקאה תא ואר םהו חדקאב םהילע
רפסה תיב תווצ דצמ תומילא
תיב תווצ דצמ תומילא תויוגהנתה לע תולאש םידימלתל וגצוה הלא םירקחמב
ידימלתמ 15%-כ ,םיידוסיה רפסה-יתב ידימלתמ 22%-כ .םהיפלכ רפסה
וגעל םירומ יכ וחוויד תונוילעה תוביטחה ידימלתמ 10%-כו םייניבה תוביטח
.םתוא וליפשה וא ובילעהו םהל
רפסה-יתבב םירומ דצמ תילולימ תומילא לש הובג רועיש לש וז המגמ
לע םיחווידב םג תנמתסמ ,רפסה-תיב גרדב היילעה םע תחופו ךלוהה ,םיידוסיה
,םיידוסיה רפסה יתבב 14%-כ :םידימלתה יפלכ תווצה לש תיזיפ תומילא
לש תיזיפ תומילא .תונוילעה תוביטחב 5.5%-כו םייניבה תוביטחב 10%-כ
.תוטיבצ וא הריטס ,תנווכמ הפיחד הללכ תווצה
תומילאו רפסה תיב םילקא
המכב לארה ידי לע חוודמה רקחמב תדדמנ ירפס-תיבה םילקאה תסיפת
תויגשיההו ץחלה תשוחת ,רפסה תיבב םיללכהו םיקוחה תסיפת :םידדמ
.רפסה תיבב יתרבחה םילקאה תסיפתו םידימלת-םירומ יסחי ,םידומילב
ולא םימוחתמ דחא לכב תוילילש תוסיפתש ךכ לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ
םהבש םייפיצפסה םידדמה .קשנ תאישנבו תונוירב ישעמב תופתתשהל רושק
תסיפת ;םידומילב הכומנ םיגשיה תסיפת :םה דחוימב קזח אצמנ רשקה
תפסונ הרזע לבקל תלוכי-יא ,םינגוה אלכ וא יידמ םישקונכ םיללכהו םיקוחה
.רפסה תיבב םירחא םידימלת דצמ הייחד תשוחתו םירומהמ
ב חפסנ
תוצעוויהל רזע יפוג תמישר
ךוניחה דרשמב רזע יפוג .1

 'סקפה 'סמ  ןופלטה 'סמ  דיקפתה רואית  םשה  הדיחיה .א
02-5604035
 
02-5603484
02-5604028
 
םוחת תזכרמ
תומילאה
 
רטכש םירמ
 
יגוגדפ להנימה
 
02-5603256
 
02-5603244
 
עויס תוינכת ףג תלהנמ
העינמו
 
ימדש הנח
 
י"פש
 
02-5603256
 
02-5602064
 
תעינמל הדיחיה שאר
תומילא
 
חקור הירא
 
 
02-5603886
 
02-5603193
02-9251518
 
יתרבח ךוניח ףג תלהנמ
להנמ
רעונ םודיקל ןוכמה
 
רפואל יקיר
ןליא ר"ד
שמש
 
רעונהו הרבחה להנימ
 
02-5603277
 
02-5603800
 
הקלחמה תלהנמ
הרבחב םייחל ךוניחל
 
שמש הבהז
 
ידוסי ךוניחל ףגאה
 
  03-6896049
 
תיצרא תחקפמ
תולעב תויסולכואל
םיידוחיי םיכרצ
 
ןמדק הרינ
 
ךוניחל ףגאה
ידוסי-םדק
 
02-5603754
 
02-5602538
 
וקה לע הנוממה
תוינפל חותפה
םידימלת
 
גרבנטור לעי
 
חותפה וקה
 
02-5602390
 
02-5602206/7
 
תוינפ לע הנוממ
רוביצה תונולתו
 
יקיר ד"וע
ןיול
 
רוביצה תוינפ
 
תוזוחמב םיגיצנ
06-6500312 'לט ,רטכש המלש :ןופצ זוחמ
04-8353637/06 'לט ,ץנרול הילד ר"ד :הפיח
02-5601677 'לט ,לאקלא ילא :םילשורי זוחמ
02-6297786/8 'לט ,יולש תידוהי :י"חנמ
03-6896183 'לט ,ץיבובור השמ :א"ת זוחמ
03-6896601 'לט ,ןייטשנרב רימז :זכרמ זוחמ
07-6464299 'לט ,ץוליג ימימ :םורד זוחמ
.03-6898820 'לט ,ינש המלת :יתובשייתה ךוניחל להנימה
 
 
,דחוימה ךוניחה יחקפמ ,םיללוכה םיחקפמה :לא םג תונפל רשפא תוזוחמב
תויושרב תונחתה ילהנמ ,יתרבחה ךוניחה לע םיחקפמה ,םיריכבה םיצעויה
.א"יתמה ילהנמו תוימוקמה
תוזוחמב רעונ םודיק םוחת ישאר .2


 'סקפה 'סמ  ןופלטה 'סמ  םשה  זוחמה
    03-6896181  תעפי היסח  א"ת
    03-6896421  בק היירש  זכרמ
 07-6464249  07-6464014  רדלא םולש  םורד
 06-6500194  06-6500110  תודג ינב  ןופצ
 04-8353718  04-8353727  רכב הודח  הפיח
 02-5601510  02-5601516  סנרב ןבואר ר"ד  םילשורי
 06-6477435  06-6570506  ראווקד ןארבו'ג  יברעה רזגמה
רידס רוקיב לע םיחקפמה .3


 'סקפה 'סמ  ןופלטה 'סמ  םשה  זוחמה
 02-5601618  02-5601368  לדנמ הזילע  םילשורי
    02-5601644    
 06-6500341  06-6500332  ןריב תיריע  ןופצ
 06-6456697  06-6456699    
 04-8353872  04-8353861/2  ןריב תיריע  הפיח
 03-6896716  03-6896559  ןהכ הרובד  זכרמ
    03-6896526  לגיס  
    03-6896539  לחר  
    03-6896555  הוואנ  
 03-6896716  03-6896250  יאמש הלוש  ביבא-לת
    03-6896351  התיד  
    03-6896352  ילט  
 07-6464045  07-6464285  ףסוי םימחר  םורד
    07-6464033    
לארשי תרטשמ - תיצרא רעונ יניצק תמישר .4

 'סקפה 'סמ  ןופלטה 'סמ  םשה  זוחמה
הדיחיה
יצראה הטמה
 ץיבוקרב
 02-5309675  03-5309310  ךורב-ןב יזוס צ"נס  רעונ רודמ
 08-9435271  02-5309422  הרקש ובא דיעס ק"פר  
 06-6311346  02-5309327  ןהכ יתא דקפ  
 02-6568798  02-5309321 בד ריאמ חקפמ
 
 03-5446306  02-5309299  רוסא תילג חקפמ  
 03-5454617  03-5454338  ןהכ-ימגא הויז צ"נס  א"ת
 03-5454617  03-5454556  הפקס יסוי ק"פר  הפישח 'נ
 03-5454617  03-5454555  ןהכ יגח דקפ  
    03-5644226  ןושרג יסוי דקפ  ןוקרי תירוזא הנחת
    03-5644440  ןלוג יק'ג חקפמ  
    03-5122458  יניס רינ ק"פר  חתפי תירוזא הנחת
    03-5122473  יול הנליא חקפמ  
 03-5027909  03-5027870  רמע תיריא ק"פר  ןולייא תירוזא הנחת
    03-5027968  ורפורק ןועמש דקפ  
 03-6104621  03-6104473  ריפש ןונמא ק"פר  ןד תירוזא הנחת
    03-6104592  וקליס ןליא דקפ  
    03-6104461  ר'גנפא רוא חקפמ  
 09-9704410  09-9704477  ריקי םר דקפ  תולילג
    09-9704453  שוש  
 08-9279323  08-9279329  קורב הואנ ק"פר  זכרמ
 08-8279307  08-8279566  םהרבא קחצי דקפ  הפישח 'נ
 09-7473394  09-7473385  רוזמ תור ק"פר  ןורש
 09-8604442  09-8604447  ןייטשלדא שוש דקפ  הינתנ
 03-9393445  03-9393579  שאיתא ילרוא דקפ  ת"פ
 09-7473481  09-7473416  רצב יתא דקפ  אבס רפכ
 09-7612450  09-7612432  ןהכ יקיר דקפ  הבייט
 03-9004404  03-9004423  והירמש המיס מ"סר  ןיעה שאר


 'סקפה 'סמ  ןופלטה 'סמ  םשה  זוחמה
    08-9371542  םרש ריאי דקפ  הלפש
 08-9371550  08-9371518  דעלג לג דקפ  תובוחר
 03-9689433  03-9689458  דנהביירש םייח חקפמ  ןויצל ןושאר
 08-9208388  08-9249745  ןמקלס םרוי ש"ממ  דול
 08-9725327  08-9725274  שירפ םהרבא דקפ  ןיעידומ
 08-9279328  08-9279524  ירבוצ-ליג תניע דקפ  הלמר
 02-6236776  02-6244455  שורה ןועמש ק"פר  םילשורי
 02-5391354  02-5391486  ןוטיב יבא חקפמ  הפישח 'נ
 02-5391354  02-5391355  יזיז לבוי חקפמ  ןויצ
    02-5683168  רמוש רפוע דקפ  הירומ
 02-6272477  02-6226222  ןמילוס םרוי ר"סר  דוד
 02-9911425  02-9902223  יקחצי לצרה ר"סר  שמש תיב
 07-6464686  07-6464616  יליוושלוגג ינב ק"פר  םורד
 07-9938420  07-9938455  קפש רהוז דקפ  הפישח 'נ
 07-6373686  07-6362429  יאבג רנבא דקפ  תליא
 07-6464418  07-6464468  ירשוב םולשבא דקפ  בגנ
 07-6284427  07-6284427  לאיזגל רואיל חקפמ  עבש ראב
 07-6543410  07-6543468  ףרסא דוד ל"סר  הנומיד
 07-9551210  07-9551268  ךורב-ןב ןליא ר"סר  דרע
 07-6292440  07-6292465  םהרבא דדוע ר"סר  תורייע
 07-9928210  07-9928268  ישיבא ר"סר  םיקפוא
 07-9937410  07-9937436  בל הירא ל"סר  תוביתנ
 07-6771456  07-6771567  ןימאי תילגיס דקפ  שיכל
 07-6771508  07-6771496  ביבח דדוע חקפמ  ןולקשא
 08-8547770  08-8547723  קינחוב יתא חקפמ  דודשא
 08-8608425  08-8608403  ומח-ןב לייא ר"סר  יכאלמ תירק
 07-6872230  07-6872228  יול המלש ר"סר  תג תירק
 07-6890208  07-6897044  לאקזחי יסוי ר"סר  תורדש
 


 'סקפה 'סמ  ןופלטה 'סמ  םשה  זוחמה
 06-6509269  06-6509440  ןיפלוו ירימ ק"פר  ןופצ
    04-8658475  רימז ןורי דקפ  הפישח 'נ
 04-8658446  04-8354686  רהוז הנח ק"פר  הפיח
    04-8658447  בטח ידק ק"פר  
 04-8464423  04-8464463  דלפנזור זעילא דקפ  ןולובז
 06-6327482  06-6327494  ןלפק הדוהי דקפ  הרדח
 04-8579030  04-8579034  זרפ ןבואר ר"סר  למרכה תריט
 06-6299410  06-6299444  ןופרט הניד ר"סר  בקעי ןורכיז
 06-6509314  06-6509320  ןלוג יטול ק"פר  םיקמע
 06-6028430  06-6028427  הראשב םיסינ  תרצנ
 06-6029430  06-6029444  ולול ןב ילא  תיליע תרצנ
 06-6524462  06-6524444    הלופע
 06-6067430  06-6067413  לי'גרבא םרוי  ןאש תיב
    06-6728444  לט יבא ר"סר  הירבט
 06-6440022  06-6540444  דנרבמוו לואש  קמעה 'מ
 06-6158430  06-6352444  םאשיה תאפירג  ןוריע
 04-9876717  04-9876789  יסירגלא הנליא ק"פר  לילג
 04-9876832  04-9876864  ןינקו ןועמש  וכע
 04-9518450  04-9518431  ביברא ןויצ  הירהנ
 04-9578410  04-9578417  ןזח קחצי ר"סר  הנועמ
 06-6978483  06-6978463  ןהד ימע  תפצ
 06-6809410  06-6809453  רדב למא  הניפ שאר
 06-6958410  06-6958445  ןהכ ןרוא  הנומש תירק
 06-6962098  06-6961444  ןמניילק קירא  ןלוג
 04-9059410  04-9059411  'גאח תאזיע ר"סר  םערפש
 02-6279327  02-6279347  תירטש ןורי דקפ  י"ש
 03-9065495  03-9065432  לולמ עשוהי מ"סר  ןורמוש
 09-7922322  09-7952233  ןאיול ןתיא מ"סר  םודק
 02-9969499  02-9969444  יסומע יתימא ל"סר  ןורבח
 02-9939480  02-9939467  ונדלוט לאינד ל"סר  ןויצע
 02-5358440  02-5358423  ןממ ילא ב"סר  םימודא הלעמ
 02-9974677  02-9974888  דגיבא םולש ר"מס  ןימינב
 02-9406440  02-9406444  'גאח ףטאע ר"סר  העקבה
םייזוחמ דעס ידיקפ .5


 ןופלטה 'סמ  םשה  זוחמה
 04-8619215  גגה הוח  הפיח
 04-8619173  ןהכ קילומש  
 04-8619217  יול הוח  
 04-8619218  המעוט אפייה  
 052-606950  ןייטשלימ לכימ  זכרמהו א"ת
 03-5125508  ןיול לחר  
 03-5125508  רומ ןענכ ירימ  
 03-5125508  לגופטור דרו  
 03-5125508  ןיבר לכימ  
 02-6754711  לאיומא הנבל  םילשורי
 02-6754711  םייובנירג הליג  םורדהו
 07-6496650  רפוע הרימע  עבש ראב
 052-606942  דלפנזור שוש  
 04-8674243  ירפ קיציא  הפיח ריעה
    תוטמ תור  םילשורי ריעה
 03-5218307  לסומ תירוא  א"ת ריעה
ןחבמ יניצק ידרשמ .6


 'סקפה 'סמ  ןופלטה 'סמ  זוחמה
 02-5680865  02-5680800  םילשורי
 02-6285901  02-6273282  תיחרזמ םילשורי
 07-6652895  07-6280014/6  עבש ראב
    07-6239184  

 'סקפה 'סמ  ןופלטה 'סמ  זוחמה
 07-6755635  07-6750918  ןולקשא
    07-6751454  
    07-6755619  
 08-8564729  08-8533971  דודשא
 07-6813292  07-6818783/4/5  תג תירק
 07-6374061  07-6372695  תליא
 03-5125508  03-5125510  ביבא לת
    03-5125542  
    03-5125601  
    03-5125604  םיטועימ תוריכזמ
 03-6828152  03-5125597  םידלי תריקח
 09-9587415  09-9541865  הילצרה
זכרמ

 03-9305552  03-9042645  הוקת חתפ
    03-9042745  
    03-9307287  םידלי תריקח
 08-9788980  08-9788969  הלמר
 09-8336075  09-8332085  הינתנ
    09-8335623  
    09-8329280  
 08-9463908  08-9464908  תובוחר
 09-7678314  09-7655286  אבס רפכ
 09-7997908  09-7991173  הבייט
 04-8619537  04-8619555  הפיח
 06-6345153  06-6322095  הרדח
    06-6326073  
     

 'סקפה 'סמ  ןופלטה 'סמ  זוחמה
ןופצ

 06-6715313  06-6720102  הירבט
    06-6721803  
 06-6554413  06-6453917/8  תרצנ
    06-6554085  
    06-6554802  
    06-6453897  
    06-6453920  
 04-9510525  04-9920408  הירהנ
    04-9925133  
 06-6523390  06-6522004  הלופע
    06-6527022  
 06-6820656  06-6920205  תפצ
    06-6922335  
 06-6940090  06-6940090  הנומש תירק
    06-6997948  
    06-6936188  רוצח
רעונל ןחבמה תורישל רפסה תיב ןיב הלועפ ףותיש ג חפסנ
הדובעה דרשמב יתוכמס ,ילופיט ,ילאיצוס תוריש אוה רעונל ןחבמה תוריש
םידוקפת יגוס ינש שי רעונל ןחבמה תורישב .יצרא ךרעמב לעופה ,החוורהו
:קוחה תפיכא תרגסמב
יכרדו השינע ,הטיפש) רעונה קוח יפ לע ,רעונל ןחבמ ןיצקכ דוקפת
תונקתהו ,1971-א"לשתה ,(לופיט
 
 .1
,(םידלי תנגה) תויאר יניד ןוקיתל קוחה יפ לע ,םידלי רקוחכ דוקפת
.תונקתהו ,1955-ו"טשתה
 
 .2
:םידוקפתה ינש רואית ןלהל
רעונל ןחבמ ןיצק
.1
לופיטב םיחמתמה םתרשכהב םיילאיצוס םידבוע םה ןחבמה יניצק
יניירבעב יתצובק וא ינטרפ לופיט ןוגכ ,ןיטקל םאתומה תיתוכמס תרגסמב
.'וכו םימס יעגפנב ,תוחפשמב ,ןימ
 
 1.1
18-12 ליגב םיניטק לש תילאיצוסוכיספ הריקח עצבמ ןחבמה ןיצק
  :הלאה תוביסנב םהב לפטמו הרבע עוציבב םידושחה
 1.2
איה רשאכ הרטשמה ידי לע םינפומה םיניטק לש םירקמב
ןיצק) ילילפ םושירמ תוענמיה ושוריפש ,העיבת יא ךילה תטקונ
ךרוצ שי םא עובקל ידכ תילאיצוסוכיספ הריקח ךרוע ןחבמה
וא ןחבמה תוריש ידי לע השעית איה םאו תילופיט תוברעתהב
אוה הלא םיניטקב לופיטה ;הליהקב רחא םרוג ידי לע
  .(דבלב םתמכסהב
 1.2.1  
תטקונ איה הרטשמה ידי לע םינפומה םיניטק לש םירקמב
קיתה תזינג תיינתה ושוריפש םימס תורבעב העיבת יא לש ךילה
,ח"נשתה ,'ו דחוימ רזוח האר) ןחבמה ןיצק לש ותעד תווחב
  .("םימסב שומישב ברועמ אצמנש דימלתב לופיטה להונ"
 1.2.2  
חתפנש רחאל הרטשמה ידי לע םינפומה םיניטק לש םירקמב
לע תילאיצוסוכיספ הריקח ךרוע ןחבמה ןיצק) ילילפ קית םדגנ
תנכה ךרוצל ןיטקה לש יתרבחהו יתחפשמה ,ישיאה ובצמ
ןיצק ;ןיטקב לופיטה יכרד לע הצלמה ובו טפשמה תיבל ריקסת
דעונ לופיטה ;טפשמ תיב וצ יפ לע הלא םיניטקב לפטמ ןחבמה
ישעמ לע םתרזח תעינמלו םדוקפת רופישל ,םיניטקה םוקישל
.(הרבעה
 
 1.2.3  
לכ .ןיטקה לע עדימ ףסוא ןחבמה ןיצק תילאיצוסוכיספה הריקחה ךלהמב
רעונה קוחל (א)(12) ףיעס יפ לע ,שרדנה עדימה תריסמב בייח םרוג
.1971-א"לשתה ,(לופיט יכרדו השינע ,הטיפש)
 
 1.3
ןויסיחל תוכז ןיטקלו ,(קוח י"פע) תוידוס תבוח הלח ןחבמה ןיצק לע
.םוסרפ-יאלו
 
 1.4
לע םינפומה םיניטקב לופיטב עייסל לוכי ןחבמה תוריש םיגירח םירקמב
תונקתל 18 ףיעס) הרטשמה תועצמאב אלש הנידמה תויושרמ תושר ידי
.(1959-ט"ישתה ,(ןחבמ תוריש) ןחבמב םיניירבע תדמעה
 
 1.5
םידושחהו הרטשמה ידי לע םירקחנה םיניטקה לכ יכ שיגדהל בושח
.רעונל ןחבמה תורישל םינפומ הרבע עוציבב
 
 1.6
יבגל רעונל ןחבמה תוריש ןיבו רפסה תיב ןיב הלועפ ףותישל להונה ןלהל
  :קוח ירבוע םידימלת
 1.7
םע קודה עגמ תבייחמ היבלש לכ לע ןחבמה ןיצק לש ותדובע
םיפסונ םימרוג םעו רפסה תיב םע ,ותחפשמ םעו ןיטקה
  .ןיטקב םילפטמה הליהקב
 1.7.1  
תונפל וילע ,דימלת ןיטק לש הינפה לבקמ ןחבמה ןיצק רשאכ
  .רפסה תיבב ודוקפת לע עדימ לבקל ידכ רפסה תיב להנמ לא
 1.7.2  
םע וא רפסה תיב להנמ םע ךרוצה תדימב םאתי ןחבמה ןיצק
תא תונשל הרטמב ןיטקב לופיטה ךרד תא ומעטמ והשימ
  .ודוקפת תא רפשלו ותוגהנתה
 1.7.3  
ןחבמה תורישל רפסה תיב ןיב תפתושמ תינכת תשבגתמש ירחא
  :ךכ גוהנל שי ןיטקב לופיטל
 1.7.4  
תינכתב ועבקייש םידעומב רפסה תיבל חוודי ןחבמה ןיצק
לופיטה תומדקתה לעו יטפשמה ךילהתה לע לופיטה
  .ןיטקב
   
לש ותוגהנתה לע ןחבמה ןיצקל חוודי רפסה תיב להנמ
  .לופיטה תפוקתב רפסה תיבב ןיטקה
   
םימוחתב רפסה תיב תוינפל ,רשפאה תדימב ,ונעיי ןחבמ יניצק
  :ולא
 1.7.5  
תורושקה תויעבב יכוניחה תווצל ץועייו הרבסה ונתיי םה
  .םידימלת לש המילאו תיניירבע תוגהנתהב
   
לכוי ,הרבע רבע דימלתש עדימ רפסה תיבל היהי םא
יכרד יבגל ןחבמה ןיצק םע ץעייתהל רפסה תיב להנמ
.היתויועמשמו הבוגתה
 
   
םידלי ירקוח .2
לואשתב םיחמומ םהש םתרשכהב םיילאיצוס םידבוע םה םידלי ירקוח
תונברק םהש וא ןימ תורבעב םיברועמה 14 ליגל תחתמ םידלי תריקחבו
.םהל יארחאה דצמ תומילאל
 
 2.1
דליה תא הוולמו רקחנה הרקמה לע תודע םידליהמ לבקמ םידליה רקוח
רקוחל .'דכו תיאופר הקידב ,יוהיז רדסמ ןוגכ ,תופסונ הריקח תולועפב םג
.טפשמה תיבב דליה לש ותודע תא ריתהל וא רוסאל תוכמס םידליה
דיעי טפשמה תיבב דיעהל דליה לע רסוא םידליה רקוח םהבש םירקמב
.דליה םוקמב אוה
 
 2.2
תינימ העיגפ הז ללכבו ,דליב העיגפל דשח לע רפסה תיב חוודי קוחה יפ לע
תא ריבעתש איה הרטשמה .הרטשמל וא דעסה דיקפל ,ול יארחאה ידיב
.םידליה רקוח תריקחל הרקמה
 
 2.3
תרגסמב דימלתה תריקח תא עצבל ,ךרוצה תעב ,יאשר םידליה רקוח
יכוניחה דסומה להנמ םע שארמ םואית רחאל הב דמול אוהש תיכוניחה
.תננגה םע וא
 
 2.4
אלא םידליה רקוח ידי לע דלי תריקחב חכונ םדא היהי אל קוחה יפ לע
.םידליה רקוחמ תושר לביק םא
 
 2.5
ידי לע הנישעית ותרזחהו דומילה תתיכמ הריקחל דימלתה לש ותאצוה
בושח .תיכוניחה תרגסמה לש תווצה ירבח ןיבמ ול רכומה ךוניח שיא
תובשחתה ךות ,תויטרקסידב עצובת התיכהמ דימלתה תאצוהש
.ויתושגרב
 
 2.6
שי ,ואל םא ןיבו תיכוניחה תרגסמה ילתוכ ןיב תעצבתמ הריקחה םא ןיב
םואיתב ,תירשפא תיאופר הקידב וא הריקח תארקל דימלתה תא ןיכהל
קודבי ימו ותא חחושי ימ ,אצוי אוה ןאל ול רפסל בושח .םידליה רקוח םע
ידי לע וא ץעויה ידי לעו התיכה ךנחמ ידי לע םיוקת הנכהה תחיש .ותוא
וינפל ףשח דליהש םדאה ,לשמל) דימלת ותואל רשק ול שיש רחא םדא
.(תוללעתהה רבד תא
 
 2.7
יכוניח בקעמ היהיש ךכל רפסה תיב להנמ גאדי ,הריקח הכרענש הרקמב
.דעסה דיקפ םע םואיתב ,ומע ילופיט רשקו רקחנה דימלתה רחא
 
 2.8
ןחבמה תורישל היינפה ילהונ
יזוחמה ןחבמה ןיצקל ונפי ןחבמ ןיצק םע ץעייתהל םיניינועמה רפסה יתב
:םייזוחמה ןחבמה יניצק תמישר ןלהל .םרוזאב
'לט ,םילשורי ,35 םייח רוקמ 'חר ,דלפנדיו היתב 'בג :םילשורי זוחמ
02-5680800/1
07-6280016 'לט ,עבש ראב ,110 ץולחה 'חר ,טיברש לחר 'בג :םורדה זוחמ
03-5125510 לט ,ופי ,22 םילשורי 'דש 'חר ,יאקוב רתסא 'בג :ביבא לת זוחמ
'לט ,הווקת חתפ ,26 תורדתסהה 'חר ,ףיש-יזרא לחר 'בג :זכרמה זוחמ
03-9305552
04-8619537 'לט ,הפיח ,28 ופי 'חר ,לפסינק רמת 'בג :הפיח זוחמ
'לט ,הירבט ,40 ףידחלא יכאז 'חר ,ץיבוקרב לואש רמ :ןופצה זוחמ
.06-6554085
תומילא תעינמל תוברעתה תוינכת לש הריקס
ד חפסנ
אובמ
ידיב ורבוח ןקלח .תומילא תעינמל תובר תוינכת םויכ תולעפומ ךוניחה תכרעמב
תוינכת ןה ןקלחו רפסה יתבב ורצונ ןקלח ,ךוניחה דרשמב םינוש םיפגא
.דועו תואטיסרבינוא ,םיירוביצ ,םייטרפ םיפוג ידיב תולעפומה
,הפקיהב ,תוברעתהל אצומה תדוקנב יוטיב ידיל אב תוינכתה ןיב ינושה
ורחבנש םיאשונב ,(םירוה ,םירומ ,םידימלת) דעיה תויסולכוא תריחבב
תינכתמ קלח וא תומילאב תדקוממו תדרפנ תינכתה תויה תדימב ,דוקימל
,הרשכהה יפואב ,הלעפהל םיארחאה םיפתושה רפסמב ,הפיקמ תיתוחתפתה
תחא תוברעתה ךרד ןיא .הרקבו הכרעה ןונגנמ לש ומויקבו הלעפההו הכרדהה
,תומילאה לש הייפואב תונושה .תויכוניחה תורגסמה לכל המיאתמה
תוברעתה תיינב תבייחמ תכרעמ לכב המוקימבו הפקיהב ,התוחיכשב
.תילאיצנרפיד
תינכת לכ יבגל .בחר ףקיהב תכרעמב םויכ תולעפומה תוינכת המכ הנגצות ןלהל
.התלעפהל תורשקתהה ךרד לעו הירקיע לע ,הירבחמ לע םיטרפ םיגצומ
ןוימ לע התשקהש הדבוע ,דחא ןוירטירקמ רתוי לע הנוע תוינכתהמ תחא לכ
תוינכת :תוצובק עבראל תוינכתה תא ונצביק .םינוירטירק יפ-לע תוינכתה
תוברעתה תושיגדמה תוינכת ;תויבטימ חותיפל תינללוכ תוברעתה תושיגדמה
;תינימ תומילאב תדקוממ תוברעתה תושיגדמה תוינכת ;תומילאב תדקוממ
םימסב הערל שומישה תעינמב תדקוממ תוברעתה תושיגדמה תוינכת
.םיפסונ םינוירטירק תנייצמה םוכיס תלבטב תוזכורמ תוינכתה .לוהוכלאבו
דדמ םיליעפמה רפסה יתבל רשפאי תוינכתה לש םינושה םישגדהה רואית
.ןוחבאה ינותנל המיאתמה תינכתה לש תלכשומ הריחב לוקשל תומילא
ימרוג ידי לע רפסה יתבב תולעפומ וא תובתכנה תופסונ תובר תוינכת תומייק
תוינכת לע םיטרפ רפסה יתבל וחלשיי דיתעב .הז ןדגואב תוגצומ ןניאש ץוח
.הלא תופסונ
םייח ירושיכ ,החוור חותיפל תינללוכ תוברעתה תושיגדמה תוינכת :א הצובק
חוטב ירפס-תיב םילקאו
 "םייח ירושיכ" תינכתה  .1
םידומיל תוינכתל ףגאה ,(י"פש) יצועיי-יגולוכיספה תורישה ידיב החתופ
.יתדה להנימהו ידוסי ךוניחל ףגאה ,(ל"ת)
לנויצרה
,חווט תכורא הפיקמ תיתוחתפתה תינכת איה "םייח ירושיכ" תינכתה
הליכמ איה .ןוכיסב תויסולכואל קר אלו הייסולכואה ללכל תנווכמה
תלעופ ךא העינמ לש םיטביה
 
 
לדומ ,תויבטימה לדומ לש סיסבה לע החתופ תינכתה .םהל רבעמ
תואירבה םודיקל םימרותה םייתכרעמו םיינדיחי םימרוג רקחב דקמתמה
.טרפה תולגתסה תאו תישפנה החוורה תא םימדקמו ןיקת דוקפתלו
תינכת התרזעב תונבל רשפאש ןפואב היונב "םייח ירושיכ" תינכתה
,תומילאה םוצמצ ןוגכ םיאשונב דקמתהל ןכו תיביטקא-ורפ תיתוחתפתה
תוללעתה םע תודדומתה ,ןושיעבו לוהוכלאב ,םימסב הערל שומיש
חותיפ ,החפשמ ייחל ךוניחו ינימ ךוניח ,תינוכיס תינימ תוגהנתה ,םידליב
.הדימל יכילהת רופישו הריירק
תינכתה לע
םיגצומ .'ו-'ה-ו 'ד-'ג ,'ב-'א תותיכל ,םיכרכ השולשב רואל האצי תינכתה
תועצה ,הב םיעיפומה םירושיכהו םיאשונה דומילל יטרואית לנויצר הב
תועצה ,תינכתב תונושה תודיחיה ןיב םיבולישל תועצה ,תוסנתהלו דומילל
תומאתה ,םידומילה תינכתל "םייח ירושיכ" תינכתה ןיב םיבולישל
היזיוולטה לש םירדשמ בולישל תועצהו םיידוהי תורוקממ תוראהו
.תיכוניחה
:םירעש השולשו אובמ :םיקלח העברא םירפסהמ דחא לכב
ירושיכ ,ימצעה חותיפ :ולא םיאשונ ללוכ - םירושיכ - ןושארה רעשה
,תוטלחה תלבקו תויעב ןורתפ ,תויביטרסא ,תישיא-ןיב תרושקת ,תורבח
.יונישו ץחל יבצמ םע תודדומתה
יכילהתב תוסנתה :ולא םיאשונ ללוכ - םייתוחתפתה םיאשונ - ינשה רעשה
תיעוצקמ תוחתפתה ,החפשמ ייחל ךוניחו ינימ ךוניח ,םייח ךרדכ הדימל
.הריירקו
שומישה תעינמ :ולא םיאשונ ללוכ - םייתעינמ םיאשונ - ישילשה רעשה
,רפסה-תיבב תומילא תעינמ ,ןושיע תעינמו לוהוכלאבו םימסב הערל
.םידליב תוללעתה יבצמ םע תודדומתה
ןיב :הלאה םיאשונה םישגדומ תומילא תעינמב םידקוממה םיקרפב
תומילאה השעממ םיקזנ ,קוחה דוביכ ,חוכה תויסחי ,תומילאל תובבוש
ףקתנה תודדומתה ,תומילא אלל םיטקילפנוק ןורתפ ,ףקתנלו ףקותל
תומילא תעינמ ,שוכר דגנ תומילא ,הרובחב הנושה ,המילא היצאוטיסב
.םייח ילעבב
:הלאה םיאשונה םישגדומ םידליב תוללעתה יבצמב םידקוממה םיקרפב
עלקיהל אל דציכ ,ער דוסו בוט דוס ,תויוצר אל תועיגנו תומיענ תועיגנ
,םירזענ ימבו םירפסמ ימל ,"אל" דיגהל תוכז יל שי ,םינכוסמ םיבצמל
לע הרימשה ,דליה תויוכז ,תובוחה לעו תויוכזה לע רומשל תוירחאה
.םמע םידדומתמ דציכו הנכס יבצמ ,רחאה לש בחרמה לעו ישיאה בחרמה
 
 
םיאשונה םישגדומ החפשמ ייחל ךוניחבו ינימ ךוניחב םידקוממה םיקרפב
תורבח ,םינימה ןיב ןויווש ,תונב-םינב ,החפשמב םיסחי ,החפשמה :הלאה
יסחי ,(םינימא יתלבו םינימא) עדימ תורוקמ ,תורגבתה ,םינימה ןיב
.םירגבתמו םירוה
ןושיע תעינמו לוהוכלאבו םימסב הערל שומישב םידקוממה םיקרפב
םיליעומ םירמוח ;ותואירב לע הרימשו ףוגה :הלאה םיאשונה םישגדומ
,תמוסרפה ;תופורתב הערל שומישו הבוטל שומיש ;ףוגל םיקיזמ םירמוחו
יתלב םימס לעו םייקוח םימס לע ;דיחיה תריחב לע התעפשהו הדועיי
עיגהל תלוכיה ;םיפידנ םירמוחו ןיטוקינ ,לוהוכלא ,תופורת - םייקוח
"אל" דיגהל ;םייתרבחו םיישיא םיעינמ ;ץחל יבצמב תימצע הטילשל
.תוירגיס ןושיעל
.תיתוחתפתה תינכת תיינבל סובליסו םייניבה תוביטחל תינכת : הביתכב
םיבצמ יפ-לעו תוברעתה ידקומ יפ לע םינכתה לש הסירפ גיצמ סובליסה
העינמ יאשונב תדקוממ תוברעתהל תועצה ;תוחתפתהב םיחיכש
תיינבל רזע ילכ ;ב"י התיכ דע ןגהמ תויטירק תופוקתב תוחתפתהו
יכרוצל ,ליגה יכרוצל תמאתומה תינכתה יאשונב תיכוניח תוברעתה
.םידומילה תינכתלו רפסה תיב תייסולכוא
 
 


:הכרדהלו םיטרפל
תוינכת ףג ,יצועיי-יגולוכיספה תורישה ,תוזוחמב ץועייה לע חוקיפה
.02-5603244 'לט ,םילשורי ,העינמו עויס


 "בלה תניב" תינכתה  .2
יעוצקמ הטמ תווצו ,ביבא לת זוחמ להנמ ,יול יסוי ר"ד ידיב החתופ
.םילשורי י"פשמו ביבא לת זוחממ בלושמ
לנויצרה
תויתרבחה ,תוישגרה תולוכיה חותיפב האור "בלה תניב" תינכתה
תושיג לע תתתשומ תינכתה .לעה תרטמ תא דמול לכ לש תויביטינגוקהו
הייארב םדאל תוסחייתמה תוינשדח תויגוגדפו תויגולוקא ,תויגולוכיספ
.תיטסינמוה
לדומה .םייתוחתפתהה םיכרצהמ רזגנ אוהו ,יטסילוה אוה עצומה לדומה
םימרוג ,ךוניח ימרוג ,תוינידמה יעבוק ןיב הלועפ ףותיש שיגדמ
ךרעמ לכב תבלושמ תינכתה .הליהקב םימרוגו םירוה ,םייעוצקמ
.רפסה תיבב םידומילה
תינכתה .םידימלתל "תירב ןב" הרומה לש ותויה לע שגד םשומ תינכתה
,בחר לופיטמ קלח לאכ הב לופיטה לאו םוטפמיס לאכ תומילאל תסחייתמ
.הביבסלו טרפל סחייתמה ,ידממ-בר
 
 
תינכתה לע
חותיפ ,ימצעה תסיפת קוזיח :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא
חופיט ;הימונוטואהו (ןוחטיבו תוכייש ירשק) תוכייתשהה ,תולגוסמה
תונווכמ ,תושגר לוהינ ,תימצע תועדומ :תישגר תוניירוא לש תויונמוימ
תיתשת חופיט ;םייתרבח םירושיכו היתפמא ,תורטמ שומימל תימצע
.תלוזל המורתו תובשחתה לש םיכרע לע תססובמה תיתרבח-תיכרע
 
 


:הכרדהלו םיטרפל
.03-6896358 'לט ,ביבא לת זוחמ ,ךוניחה דרשמ


 "ידדה דובכ לש םלועב תויחל - ץרא ךרד" תינכתה  .3
םייחל ךוניחל הקלחמה ,יגוגדפה להנימב ידוסי ךוניחל ףגאה ידיב החתופ
.ךוניחה דרשמ ,(יתרבח ךוניח) הרבחב
לנויצרה
קזחל שיש התואנ תיתוברת תוגהנתה לש םיטביה ןווגמב תקסוע תינכתה
תדקמתמ תינכתה .רפסה תיבב יכוניחה ךילהתל םיפתושה לכ ברקב
ןיבו טרפה תויוכז ןיב המילהלו ןוזיאל תונווכמה תויוגהנתהבו תומרונב
.תיטרקומד תיטסילרולפ הרבחב אתווצב םייחה
תינכתה לע
חיש ;םימכסומו םירורב תולובג תריצי :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא
;הביבסה תוכיא לע הרימש ;תובוחו תויוכז ;תקולחמ יבצמב יתוברת
;הנושה תלבק ;טרפה תענצ לע הרימש ;רוביצב תלבוקמו התואנ תוגהנתה
הרבחב םייחה לע ותעפשהו ותכלשה ,"דובכ" גשומה תועמשמב ןויד
.דועו תומילאה םוצמצ תארקל רפסה-תיבבו
חותיפו םיכרע תיינקה ,תודמע שוביג ,ינויע דומיל תללוכ תינכתה
.תיתייווח תוסנתה ךות םירושיכו תויונמוימ
תעמטהב תדקמתמ איה ;דרפנ ידוחיי ידומיל םוחת תניחבב הניא תינכתה
תימוי-םויה תוגהנתהב םיוטיבבו םידומילה תינכתב םינכתו תונורקע
.ליגה תומר לכל תנווכמ תינכתה .רפסה תיבב
 
 


,יתרבח ךוניחל הדיחיה ,ידוסי ךוניחל ףגאה ,ךוניחה דרשמ :הכרדהלו םיטרפל
.02-5603800 'לט ,םילשורי


 "תומילאו הלפשה תעינמו םדאה דובכ" תינכתה  .4
,ףחש יבאו קפ באוי םע דחי ,"יוכיס תתומע" ,ןבארה ףולא ידיב החתופ
.םייגולוכיספ-םיינוגרא םיצעוי
לנויצרה
היקלח ינשש תחא היגוס םה תומילאו הלפשה תעינמו םדאה דובכ
לש טועימ שי ידדה דובכ לש םיסחי םימייקש םוקמב .הזב הז םירוזש
לשו דובכ רדעה לש םירקמ יוביר שיש םוקמב :ךפהלו ,תומילאו הלפשה
איה תינכתה תרטמ .םימילא םיעוריא לש יוביר איה האצותה הלפשה
םדא לכלש ךכל תועדומ - םידימלתו םירומ - רפסה תיב יאב לכ ןיב חתפל
.ותלפשהמ וענמייו םדא אוה רשאב ותוא ודבכיש קומע ךרוצ שי
תינכתה לע
םיצעוי תווצ תייחנהב רפסה תיבב םיחתפמ ךילהתה תא
םיפתתשמה ןהבש תואנדס אוה ךילהתה דקומ .םייגולוכיספ-םיינוגרא
דובכ לש םיעוריאב תישיא םיסנתמו םדאה דובכ גשומ תא םיררבמ
ךשמהבו םירומה הליחת - דחי םיחתפמ ךשמהב .תומילאו הלפשה תמועל
תינכתה .רפסה תיבב םדאה דובכ םודיקל העובק תרגסמ - םידימלתה
רפסה תיבב םדאה דובכ בצמ תדידמל בושמ ןולאשב התישארמ הוולמ
.תורומת וב ולח םא הקידבלו
"םדאה דובכ" תינכתה לש םיאבה םימוסרפה םיעצומ רזע רמוחכ
  :"יוכיס תתומע"ב
 
 ?םדאה דובכ תינכת יהמ  -  
"יוכיס תתומע" י"ע החתופ) "רפס יתבל הכרע :םדאה דובכל יוכיס"
  (ריל ןו ןוכמ םע דחי
 -  
תויוברתבו לארשיב םדא אוה רשאב םדאה דובכ" :תורוקמ טקל
  "םלועה
 -  
תפוסא - "לארשיב םדאה דובכ חתמ ?ותלפשה וא םדאה דובכ"
תתומע" םע דחי ,יצראה ץוביקהו ריל ןו ןוכמ תאצוהב םירמאמ
  "יוכיס
 -  
ןיב רקס ללוכ ,רפס יתבב םדאה דובכ בצמ לע להק תעד ירקס
  .אשונב םידימלת
 -  
דובכ גשומ לש תונוש תוסיפת רוריב :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא
ןיבל םדא לכ דבכל ךרוצה ןיב חתמב תוישיא תויוסנתה רוריב ;םדאה
םירושקה םייתוגהנתהה םייוטיבה רוריב ;וב עוגפלו םדא ליפשהל ףחדה
תולגל ,ןגרפל ,רוזעל ,ךירעהל ,בשחתהל ,סחייתהל - םדאה דובכב
םייוטיבה תלילש םתמועלו - ןומיא תתל ,יוביג תתל ,ךומתל ,היתפמא
,םלעתהל אל ,ללקל אל ,ליפשהל אל :םדאה דובכב םיעגופה םייתוגהנתהה
.תומילאב גוהנל אל ,לצנל אל ,אכדל אל ,שייבל אל ,גועלל אל
 
 
,תפקמ תויהל תבייח תינכתה .תינכתה תא ליבומה אוה רפסה תיב להנמ
םג יוצרו ,הב ףתתשהל םיבייח םידימלתה לכו רפסה תיב לגס לכ רמולכ
.םירוה
םירומה ותרגסמבש ,יתנש-בר ,ךשמתמ ךילהת לע תססבתמ תינכתה
תדעו תמקה :לשמל ;םיאשונה םודיק יכרד תא דחי םישבגמ םידימלתהו
.םירוה בוריע ,אשונה תניחבל םידחוימ םימי םויק ,תפתושמ יוגיה
 
 


תררושמה 'חר ,"יוכיס תתומע"ב "םדאה דובכ" תינכתה :הכרדהלו םיטרפל
,17 לחר
'לט ,ןבארה ףולאה :תינכתה שאר ;96348 םילשורי ,םרכה תיב
,02-6541225
.02-6541108 'סקפ


םיכילה ;יטרקומד םייח חרואל ךוניח - "םדא - םדאל םדא" תינכתה
  תומילא תעינמל םיכרדו םיכוסכס בושייב
 .5
הדובעל רפסה תיב ,א"ת תטיסרבינוא ,ןודא-רב הנוי ידיב החתופ
ןוכיס יבצמב רעונ ןעמל התומעה ,ם"לע ; לפאש בוב ש"ע תילאיצוס
הקוצמו
לנויצרה
בושייל םיכילהב ,יטרקומד םייח חרואל ךוניחב תקסוע וז תינכת
םימרותה תוגהנתה יסופד תיינקהבו תומילא תעינמל םיכרדב ,םיכוסכס
המכסה ,דודיע ,תורבדיה ,הבשקה םיללוכה שונא יסחי םקרמ רופישל
םייושע ולא םיסופד .תויתרבח תורגסמב תוטלחה תלבקב הלועפ ףותישו
הרבח ,הב תויחל םיענש הרבח תיינבב הליהקלו יכוניחה דסומל עייסל
,תונלבוסו תלוזב תובשחתה ,תויתפכא ,תובידא ,ידדה דובכ הב םיררושש
.תוברת לכב םייסיסבה תודוסיה םהש
תינכתה לע
  :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא
 
ןיבו םיישיא-ןיב ןילמוג יסחי אשונב תולעפה תרדס - ?יהמ תוער
 תוצובק
 -  
;תישיא-ןיבה תרושקתה לע םילימ לש ןתעפשה - םילימ לש ןחוכ
,תובשחמה חוסינ לעו רובידה ינפוא לע רסמה תרבעהב שגד תמיש
  עמשנה תנבה לעו הבשקה לע - רסמה תטילקבו
 -  
םיכרצה םע ,תונוצרה םע תודדומתה - םיכוסכס בושייב םיכילה
לופיטו ךוסכסה דקומ רותיא ךות תקולחמב םייונשה תודמעה םעו
.וב
 
 -  
תפתושמ הבישחל תלוכיה רופיש - דחיב ונלוכ - ונחנא ,התא ,ינא
.תועדה יקוליח ףרח הצובקה יכרוצ םודיקלו
 
 -  


הדובעל ס"היב ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,ם"לע תתומע :הכרדהלו םיטרפל
,תילאיצוס
.03-6414508-ו 03-6418792 'לט


 "תיתרבח תורישכ" תינכתה"  .6
.ר"חש ףגא ,ץומא ןב תפיו שוש ידיב החתופ
לנויצרה
םוחתב הארוהו ךוניח ידבוע לש תורישכה םודיקב תדקוממ תינכתה
םיתימע יפלכ םהלש תויתרבחהו תוישגרה ,תוישונאה תויוסחייתהה
הדותמב תשמתשמו תוסנתהו היווח לש ךרדב תישענ הרשכהה .םידימלתו
.חישו קחשמ לש
םודיקל שורדה יתרבח-יכוניח-ידומיל םילקא חפטל תנווכמ תינכתה
חופיטב תדקמתמ תינכתה .םיידומילה םיגשיההו היצביטומה
ימצעה תרכהב םדאל םיעייסמה ישגר ךוניחו תוישגר תויצנגילטניא
תויוסחייתהו תונויער ,תועד לש תידדה הניחבבו הדימלב ,תלוזהו
.דמלנ עדי לעו םינוש םייח תונויסינ לע םיססובמה
תיירואית לע ,תובורמה תויצנגילטניאה תיירואית לע תססובמ תינכתה
.תיתרבח תורישכ לש תושיגו תוירואית לעו תישגרה היצנגילטניאה
תינכתה לע
:תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא
;םדאל דובכ סחי תולגל ;תישונא תושיגר תולגל :תיתרבח תורישכב תודוסי
תושיגר תולגל ;שונא יסחיב תוחיתפ תולגל ;תיבויח ךרדב םדאל סחייתהל
שונא ינב ןיב ןילמוג יסחי ;הלבקו הניתנ ;תויתרוקיבלו תרוקיבל
תורישכב חישה ;תיתרבח תורישכב קחשמה :חישו קחשמ לש הדותמה
בושמ ,תקולחמה תוברת ,עונכש תורוצ ;ףוגה תפש ,הבשקה ;תיתרבח
הכרעהו
תוכייתשה ;היתפמאו תרושקת ;שונא ינב ןיב תורכיה :הצובקב דוקפתה
תועדו םיפיטואירטס ;תווצ תדובעו הלועפ ףותיש ;הב תובלתשהו הצובקל
תונלבוסו תוניתמ ;תומודק
;םינושה םיליגב תישגר תוחתפתה :יכוניחה ךילהתב ישגרה דוקפתה
;םידימלת לשו םירומ לש ישגר דוקפתב תויגוס ;יתרבח םילקא חופיט
תדרחלו ןולשיכל ,םינחבמל תוסחייתה ;םיישקב םידימלתל תוסחייתה
תוניחב
 
 
;תומילא תעינמ ;םייתרבח םיכוסכס ןורתפ :תומיע יבצמב תוגהנתה
,ןנולתהל ;תוליכר ,האנק ,הנשלה ;םינכוסמ םייותיפ םע תודדומתה
חולסלו לצנתהל
רבשמ יבצמ לש םינייפאמ :רבשמו הקוצמ יבצמב ישגרה דוקפתה
;ןואכיד יבצמב דקפתל ;סעכ יבצמב דקפתל ;ץחל יבצמב דקפתל ;הקוצמו
םידליב תוללעתה תעינמ
;בל יוליגו דוס תרימש ;ימצע ןיבל יניב :םיישיא-ןיב םילגעמב דקפתל
דקפתל ;רשק שודיחו הדרפ ;רשואה ;םדא ינב ןיב הבהא ;תודידיו תורבח
החפשמב תומילא ;החפשמב
;החלצהו הריירק ;םייננימ םיפיטואירטס :םיינימה ןיב ןויוושה םודיק
.םינוש םייח ילגעמב תוינימ
.האירק יעטקבו תויוליעפל תועצהב ,יטרואית רמוחב הוולמ תינכתה
 
 


.02-5813790 'לט ,רחש ףגא ,ץומא ןב תפיו שוש :הכרדהלו םיטרפל


 תיתרבח-תיטפשמ תוניירואל תינכתה  .7
.הינתנ ,"רמתיא" רפס-תיב ,פרק תידוהי ידיב החתופ
לנויצרה
םדאה דובכ תרימש ןיב שגפמה לע תססובמ תיטפשמ תוניירואל תינכתה
םישגדומ תינכתב .הרבחב םילעופה םיסרטניאהו תונוצרה ,תוחוכה ןיבל
טביההו יטפשמה טביהה ,יתרבחה-יכרעה טביהה :םיטביה השולש
.יטקדידה-יגוגדפה
תינכתה לע
להנתמ ובש יכוניח םילקא תריצי :יתרבחה טביהב םישגדומה םיאשונה
הנמא דוסיי ;םידליה תרבח ןוגרא ;רפסה-תיב יאב לכ ןיב גולאיד
,תונוש ,םיימיטיגל םיכרצ ,הבוח ,תוכז ןוגכ םיגשומ רוריב ;תיתרבח
.דועו ןויווש ,שפוח ,הריחב
םיגשומו תומרונ ,םינכת תיינקה :יטפשמה טביהב םישגדומה םיאשונה
ללוכ הז קלח .רפסה תיב ייחל העיגנ םהל שיש םייתרבחו םייטפשמ
תינכתה תרטמ .םידימלתל תרבעומה תינכתו םירומל תרבעומה תינכת
לא םסחי יבגלו םדיקפת יבגל תרחא הבישחל םתוא סייגל איה םירומל
תנידמב טרפה תויוכז ןוגכ םיאשונב תודקמתה שי הז קלחב .םידימלתה
;תויטרפה תנגה קוח ;דוסי יקוחו םיקוח ;קוחהו דליה תויוכז ;לארשי
תומילא ;תדה שפוח ;יוטיבה שפוח ;הביד תאצוה ,ערה ןושל רוסיא
.תיתרבח-תיטפשמ תואר תדוקנמ
 
 
תינכתה לש הז קלחב .'ז-'ה תותיכל רבעומ םידימלתל טפשמה םלוע
ץראב תיטפשמה תכרעמה הנבמ לע םיינושאר םיגשומ םידמול םידימלתה
לע ססבתמ ןהל ןורתפהש םמלועמ תויתרבח תומלידב ןוידב םיסנתמו
:םה הז קלחב םידמלנה םיאשונה .ץראב קוחה ירפסמ םייטנוולר םיפיעס
םדאה דובכ :דוסי קוח תגצה ;קוחה הנבמ ;םהל תויצבו םיקוחב ךרוצה
.ותוריחו
,קוחה אשונב םיגשומ בוליש :יגוגדפה טביהב םישגדומה םיאשונה
.םינושה תועוצקמב םידומילה תינכתב םדאה דובכו טפשמה
.םינטפשמו יתרבחה ךוניחה יכירדמ ,םיכנחמה ידי לע תרבעומ תינכתה
 
 


;02-6466566 'לט ,םילשורי ,פרק תידוהי 'בגה :הכרדהלו םיטרפל
.02-5603800 'לט ,םילשורי ,ידוסי ךוניחל ףגאה


 "המילא אל תרושקת" תינכתה  .8
30-ב תימואלניב תינכתכ תלעופו גרבנזור לאשרמ ר"ד ידיב החתופ
תוכיאל ךוניח תתומע" ידי לע תלעפומ ץראב תינכתה .םלועב תונידמ
 ,"Education For Life" ,"םייח
 
.י"פש ףותישב
לנויצרה
,םירומה) רפסה תיב תליהק ירבח םיחתפמ תינכתה תשיג יפ לע
אלל - תיתפמא הבשקה תלוכיו תרושקת ירושיכ (םירוההו םידימלתה
דומילל לקו הנבומ לדומ לע תססבתמ תינכתה .םויאו המשאה ,טופיש
הפשב תושקבו םיכרצ ,תושגר תעבהו תודבוע רואית רשפאמה ,המנפהלו
.תיביטרסאו תיבויח ,הרורב
תינכתה לע
דוגינב ,"ףרי'גה תפש") המילא אלה תרושקתה תפשב שומישה תועצמאב
םיכוסכס בשיילו תונבה יאו םיטקילפנוק רותפל רשפא ("ןתה תפש"ל
היחנה ,םירומל תומלתשה תללוכ תינכתה .תוברקמו תוינלבוס םיכרדב
ירחוש" םידימלת תוצובק תרשכה ,תותיכב םושייל
 
 
רזע ירמוח ןכו ,םידימלתלו םירומל ,םירוהל תופתושמ תואנדס ,"םולש
תינכתה .הפפכ תובובו ןורטאית יעפומו לוגרתלו הנזאהל ,הייפצל ,האירקל
.םידלי ינגב םג הלעפהל תמאתומ
 
 


, "Education For Life" - "םייח תוכיאל ךוניח תתומע" :הכרדהלו םיטרפל
,תומילא תעינמל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמ ;050-586048 'לט
02-5602064 'לט ,םילשורי ,אריפש ירימ תיצראה החנמה
.02-5603235/6-ו


 רושיג תוינכת  .9
רפסה יתבב הדובע לדומ חתופ ץראב .םלועב םינוש םיזכרמ ידיב וחתופ
.(י"פש) יצועיי-יגולוכיספה תורישה ידיב
לנויצרה
,תורבדיה ידי לע ,ישילש דצ תרזעב םיטקילפנוק ןורתפל ךרד אוה רושיגה
שיש םוקמב םולש ןיכשהל םידימלת דמלל ותרטמ .תידדה המכסהו הנבה
.םיטקילפנוק
עיגהל םידדצל עייסמה ,יולת יתלב ,ישילש דצ ברעתמ רושיגה תשיג יפ לע
םיברועמה םידדצה לש ישפוח ןוצר לע ססובמ רושיגה .ןוצרמ םכסהל
תא עיבהל םידדצל ילארטיינ םורופ קפסמ רושיגה .טקילפנוקב
החנמ ךילהתה תא .םיידוחייה םהיכרוצ תאו םהיתושגר תא ,םהיתודמע
לע הרימש ךות ךילהתה תא תוחנהל ודיקפת .הרשכה רבעש רשגמ
העפשהמ וא תוברעתהמ ענמיהלו םידדצה לש םיימיטיגלה םיסרטניאה
ןיבש םיסחיה תמרב ברעתמ רשגמה .טקילפנוקה לש ןכותה תמרב
עייסלו תורבדיהלו הבשקהל המיאתמה הריוואה תא רוציל גאודו םידדצה
תוטישמ לדבהב .םהינש לע לבוקמה ,םישיו ליעי םכסה רוציל םידדצל
םידדצה ינשל חוור לש האצות רשפאמ רושיגה םיכוסכס בושייל תורחא
לש יברמ שומימ רשפאמה םכסה בוציע ידי לע ןורתפב
(WIN-WIN)
.םידדצה לש םיידוחייה םיכרצה
תינכתה לע
 :םיבלש המכמ בכרומה ,הנבומ ךילהת אוה רושיגה ךילהת
 
םידדצה לש תוביוחמה תגשהו םיללכה ,ךילהתה לע רבסה :החיתפ
 הלועפ ףותישל
 -  
לש תויביטקייבוסה תודמעה תעמשה :רופיסל הבשקהה בלש
תלחתהו ישגר ןקרופל תורשפא ,ךוסכסה תא םתסיפת ,םידדצה
תידדהה הבשקהה חותיפ
 
 -  
םידדצהמ דחא לכ לש םיכרצהו םיאשונה יוהיז :םיאשונ יוהיז
 תפתושמה היעבב תודקמתהו
 -  
 .םכסה תריציו םידדצה ינש לע לבוקמה ןורתפ תאיצמ  -  
תוברעתה תרגסמבו רפסה תיב תרגסמב רושיגה תעמטהל םילדומ וחתופ
.תיבושיי
 
 


תורישה ,ךוניחה דרשמבו זוחמב ריכבה ץועייה :הכרדהלו םיטרפל
.02-5602064 'לט ,םילשורי ,(י"פש) יצועייה-יגולוכיספה


 
 "םיריעצל ןתמו אשמ" תינכתה .10
אשונב תינכת סיסב לע ,ןוינכטה-ןמאנ" דסומו רימש הנוי ידיב החתופ
תינכתה .דראוורה תטיסרבינואב םיטפשמל רפסה תיב לש ןתמו אשמ
תיגוגדפה תוריכזמב םויק-ודלו היטרקומדל הדיחיה ידי לע תלעפומ
.י"פש םע ףותישב
לנויצרה
םע תודדומתהל ,ןתמו אשמ לוהינל םילכו םירושיכ ,השיג הגיצמ תינכתה
םידימלתה .תומילא אלל םיטקילפנוק לוהינלו היוצר יתלב תואיצמ
ןגהל ןתינש ,תמעתהל רשאמ תתלו תאשל רתוי ליעיש וז תינכתב םידמול
היתפמא םילגמ רשאכ רתוי הבר תוליעיב םיישיאה םיסרטניאה לע
הדימב הנוע ןתמו אשמ לש האצות רשאכשו ינשה דצה לש םיסרטניאל
רתוי בר הכרע ינשה דצה לש םיסרטניאה לעו םיכרצה לע םג הווש
.דעומ רצק בורל אוהש ,ידדצ דח "ןוחצינ"מ
תינכתה לע
םילכו תויונמוימ םידימלתל םינקמה םיליגרת לש הנבומ ךרעמ תינכתב
לומ תורחת ,ןתמו אשמ והמ ןוגכ םיאשונ םיחתופמ .ןתמו אשמ לוהינל
תרושקת ,ןתמו אשמב דוסיה תונורקע ,win-win-ה תשיג ,הלועפ ףותיש
.דועו תושגר םע תודדומתה ,םיכרצל תודמע ןיב הנחבה ,תיביטקפא
 
 


,ןורי תלייא ;09-8996619 'לט ,ימע ןב לעי :הכרדהלו םיטרפל
.04-8353607 'לט


 
 "!תומילאה םע םידדומתמ - הריעצ תוגיהנמ" תינכתה .11
,ידוסי ךוניחל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,ךוניחה דרשמ ידיב החתופ
ףג םעו י"פש םע ףותישב ,(יתרבח ךוניח) הרבחב םייחל ךוניחל הקלחמה
.היילע תטילק
לנויצרה
- םינוש םירזגממו תונוכשמ םידימלת ןיב עובק ןפואב השיגפמ תינכתה
היחנה תרזעב ,םהל תרשפאמו - 'וכו םיברע-םידוהי ,םיינוליח-םייתד
ירפס תיב ךילהת תלבוה ךות ,םייתוגיהנמה םהירושיכ תא חתפל ,הפוצר
.תומילא תעינמל
תינכתה לע
חותיפל םתביבסב לועפלו תוירחא תחקל םידליה תא תרגתאמ תינכתה
ענומו םייטסינמוה-םייטרקומד םיכרע לע ססבתמה ירפס תיב םילקא
תוברועמ לש המרונה חופיטל םורתל םיפתושה תא תדדועמ איה .תומילא
היווהב םידימלתה ללכ לש תוירחא תחיקל לשו הרבחב
.ול הצוחמו םרפס תיב ךותב תיתרבח-תיכוניחה
תמרותו גהנומ/גיהנמ ידיקפתב תוסנתהל םידימלתל תרשפאמ תינכתה
תתחפה ןעמל םישועה ,םייתפכאו םיברועמ םיחרזאכ םתחימצל
תוכירדמהו םיזכרה תצובק לש יווילבו הכרדהב תאז לכ .תומילאה
.רפסה תיבב םיכילהה תא םיקזחמה
לוהינ ,םיכרצ רותיא ,תומילאה תעפות :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא
,דועית ,תוירחא ,תינכת תיינב ,םיאצממ תגצה ,תוטלחה תלבק ,ןתמו אשמ
.הרקבו הכרעה יכרד
 
 


,יגוגדפה להנימה ,םילשורי ,ךוניחה דרשמ :הכרדהלו םיטרפל
.02-5603264 'לט ,הרבחב םייחל ךוניחל הקלחמה ,ידוסי ךוניחל ףגאה


 
 (T.Q.S) "תללוכ תוכיא רופיש" .12
.למרכה תריט ,ןמפיש רפסה תיב ,רלייצ לחר ידיב החתופ
לנויצרה
ברקב תרצויו תרגתאמ תוגיהנמו הריווא תריצי לע תססובמ תינכתה
"תוחוקל"כ קר אלו "םיקפס"כ םיספתנ םידימלתה .רפסה-תיב ידימלת
עינמ חוכל םידימלתה תכיפה לע םשומ שגדה .תירפס-תיבה תכרעמב
.תכרעמב
 
 
תינכתה לע
ןדיקפתש םידימלתה ברקמ תוכיא תוצובק תמקהב תדקמתמ תינכתה
דקוממ ךילהתה .רפסה תיב ידימלת ברקב ללוכ יתוכיא רופישל איבהל
תוכיאה רופישל תדמתמ הענהלו תוגיהנמל םידימלתה תרשכהל ןווכמו
רפסה-תיב תלהנה תאו םירוה ,םירומ םיברעמ םידימלתה .תיתביבסה
רפסה תיב ןונקתו יכוניחה תווצה תויחנה .רופישה יכילהתב םיפתושכ
.רופישל סיסב םישמשמ
המכמ יונבה רופיש ךילהת תריציל תיבקעו תיתטיש ךרד הביצמ תינכתה
חותינ ,תויעבה רוקמ לע דומיל םשל תולקת רותיאו םינותנ ףוסיא :םיבלש
,התדידמ ,התלעפה ,תנקתמ תינכת תיינב ,יונישה תרדגהו םינותנה
תעינמ ןוגכ םימוחתב תולעופ תוכיאה תוצובק .הילע חווידו התכרעה
.דועו תלוזל עויס ,שוכר תרימש ,תומילא
 
 


,למרכה תריטב ןמפיש ןוכיתה רפסה-תיב ,רלייצ לחר :הכרדהלו םיטרפל
.02-5602064 'לט ,תומילא תעינמל הדיחיה ,י"פש ;04-8576127 'לט


 
 "תיטרקומדה םידליה תרבח" תינכתה .13
.חטמב תולעפהלו הילאוטקאל הדיחיה ידיב החתופ
לנויצרה
,םייתרבחה םהייח לוהינל תוירחאה תא םידימלתה לע הליטמ תינכתה
תשוחת תא םברקב תחפטמ איה ךכ .םמצע ןיבל םניב םיסחיה תוברל
ןהילא םיכייתשמ םהש תויתרבחה תורגסמה לרוגל תישיאה תוירחאה
קחשמה יללכ דוביכ לשו תלוזה דובכ לש םיכרעה תא םהב העימטמו
.יטרקומדה
םתוירחאל תולובג רידגמ םירומה תווצש אוה תינכתה תא החנמה וקה
,תויושרה שולש תומקומ הלא תולובג ךותבו םידימלתה לש האלמה
תלעופו ירוביצה רדסה תרימש לע תיארחאה ,"תטפושה" תושרה ןהיניב
ליעפהל םג םיכמסומ טופישה-רוריבה יתווצ .םידליה תרבח ןונקת יפ-לע
םיעגפנלו םתעיגפ יקזנ לע דומעל םיעגופל הנרוזעתש תויכוניח תולטמ
.קוחה ירמוש היחרזא לע ןגהל הרבחה תלוכיב ןימאהל
תינכתה לע
תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא

םידליה תרבח ןונקת - קוחה לש ודוקפתו ותוהמ .א
רפסה תיבב רוריב תודעו לש תולועפו הפיכא יכרד .ב
.םידימלתל תוירחאו תוכמס ימוחת .ג
 
 
יבחרב רפס יתב 35-כב תונורחאה םינשה שמחב הלעפוה תאז תינכת
תמרב רתויב תיתועמשמ הדירי לע םיחוודמ םילהנמה תיברמ .ץראה
העפות לאכ תומילאל תסחייתמ הניא תינכתה .רפסה תיבב תומילאה
ךותמו ,רפסה תיבב דימלתה לש םייחה תייווה לכב תלפטמ אלא ,תידוחיי
.תדרוי תומילאה ,תונוכנ הכרדהבו הלעפהב ,ךכ
םידליה תרבחל תויתימא תויוכמס ןתונ םידליה תרבח ןונקת יכ ןייצל שי
ןניא רוריבה תודעו ,רמולכ .םידימלתה ללכ תא תובייחמ םהיתוטלחהו
תא תובייחמ חרכהב ןניאש םולש תוניכשמ תודעו וא "רושיג תודעו"
.העתרה םרוג תושמשמו תובייחמ ןה אלא םידימלתה
איהו ,םיחותפ אלו םייטרקומד אל ,"םיליגר" רפס יתבב תלעופ תינכתה
תוסנתהלו הנכומ ולש םירומה רדח תייסולכואש רפס תיב לכל המיאתמ
הלועפ ףתשלו םירגובמה לש "חוכה תלבגה" לש קתרמ יכוניח ךילהתב
.םידימלתל תוירחא תתלו
תיב" תינכתה תרגסמב רפס יתב 30-כב תינכתה לעפות א"סשתה תנשב
."היטרקומד הווח רפס
 
 


,03-6460075 'לט ,חטמב תולעפהלו הילאוטקאל הדיחיה :הכרדהלו םיטרפל
.39513 ד"ת ,ביבא לת ,16 רנזואלק 'חר ,03-6422619 'סקפ


 
 תומילא םע תודדומתהל ילכ - "וישכעל ןוכנ" תינכתה .14
.חטמב תולעפהלו הילאוטקאל הדיחיה ידיב החתופ
לנויצרה
הדבוע .תלוזה לש ויתויוכז תא םידבכמ ןיא ובש םוקמב הליחתמ תומילא
תונריתמה הבש ,תילארשיה הרבחב תובורק יד םיתעל תחכשנ וז תיסיסב
.הפיכב תוטלוש ןוסירה רדעהו "יל עיגמ"ה תוברתו
,תאז םע .תומילאה תייעב םע תודדומתהל אלפ ןורתפ ןיא יכ רמול םיגהונ
תא חפטל םיבייח טוקנל שיש םיישעמה תונורתפה דצבש ךכ לע חוכיו ןיא
לכ לש םיכרעה תא דבכל שי םיתומיעו תקולחמ יבצמב םג יכ הנבהה
.הלא םיכרעל יוטיב ונתייש תונורתפ שפחלו םיברועמה םידדצה
יכילהתב םיכרע בולישב תקסוע חטמב תולעפהלו הילאוטקאל הדיחיה
."יכרעה טופישה" :הדיחיב חתופש לדומ תועצמאב תוטלחה תלבק
תועונתב םיכירדמו רפס יתבב םיכנחמ הרישכמו םילכ הדימעמ הדיחיה
.יכרעה טופישה תויונמוימ תא רעונ ינבב חתפל רעונ
 
 
תלבק ךילהת עוציבל תויונמוימ םידימלתל תונקהל הדעונ תינכתה
וזיאב" איה ותוא החנמה תיזכרמה הלאשה רשא ,םיכרע בלושמ תוטלחה
."?תויחל הצור ינא הרבח
תינכתה לע
ול רשפאמה ישממ ילכב דימלתה תא דייצמ רפסה-תיב תינכתה תרזעב
הרבחלו םיישיאה וייחל תורשקנה תויכרע תומלידב תוערכה לבקל
תינכת תועצמאב ,חתפמ דימלתה וזכש תלוכי תגשה םשל .תילארשיה
תושיגרה תא ,תורחא תודמע תעימשל תוחיתפה תא ,"יכרעה טופישה"
המרונ תרצוי ויתויוכז דוביכל העיבתהש הנבהה תאו תלוזה תויושיגרל
.תלוזה תויוכז דוביכב ותוא ףא תבייחמה
ןוכנ" אוה יכרעה טופישה תונמוימ חותיפל הדיחיה לש יזכרמה ילכה
הלעפהה יכרעמ .תויכרע תוילאוטקא תויגוסב הלעפה יכרעמ - "וישכעל
12 רואל םיאצוי הילאוטקאב םיקסועה תוחרזאל םירומלו םיכנחמל
םהו ,םינוש םיאשונ 220-כ ולפוט הכ דע .םינש 9 רבכ הנשב םימעפ
.םייונמ רפס יתב תואמל םיצפומ
םייתימא םיעוריא ךרד םג תינכתב םינודנ םינווגמ םיילאוטקא םיאשונ
.םייתרבחהו םיישיאה םהייחמ ,םידימלתה לש בורקה םמלועמ םיינוימדו
ביגהל קדצומש תומילא ירקמ שי םאה :ןוידל ולעוהש םיאשונה ןיב
םאה ?ביגהל ונילע םאה ,םילא ךוסכסב ונלקתנ םא ?תומילאב םהילע
קשנ סינכהל םהמ עונמל ידכ ,תוינוחטיב תוקידב םידימלת קודבל ךירצ
שי םאה ?םימילא םיטרסב הייפצה תא ליבגהל שי םאה ?רפסה תיבל
הרטשמה תא ברעל שי םאה ?םילוספ םישעמ םג םהש הבושמ ישעמ
- ריחמ לכב - חוודל ךירצ םדא םאה ?רפסה תיבב תומילא ירקמב לופיטב
?ול םרגנש ישיא לווע לע
 
 


.03-6460075 'לט ,ביבא לת ,חטמ :הכרדהלו םיטרפל


 
 "תישיא תוירחא תחיקלל הדימל םושייל םילכ" תינכתה .15
 ."לילכ" תתומע ,ןויחוא לכימ ידיב החתופ  
לנויצרה
תייאר ךות תוריחב לועפל תישיא תוירחא חותיפב תדקמתמ תינכתה
.עגפיהל וא עוגפל ילב השולשה לכל םורתלו הרטמהו רחאה ,ימצעה יכרוצ
  J
 
תחיקלל תועדומ ילעב םישנא לש "תיטירק הסאמ" תריציש איה החנהה
םוצמצל תמרות ,ףתושמ סיסב ךותמ םירצויה ,םוי-םויה ייחב תוירחא
הליהק ייח רשפאמה יבויח יתרבח םילקא תרצויו ,תומילאב יתועמשמ
תאישנב ןמאתהל רשפא יכ איה תפסונ החנה .םירפמו םירופ הדימלו
.תוירחא
תינכתה לע
- תישיא תוירחאב םירושקה םיחנומ :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא
םתועמשמ - תוריחו הרטמל תוירחא ,רחאל תוירחא ,ימצעל תוירחא
לע םיעיפשמ םה דציכ ,תויוותו םידיקפת ,תונומא ;םהב תוציחנהו
;תישיא תוירחא תריציב םילכ ;םוי-םויה ייחב תולועפ לעו תוטלחה
.הילאוטקאבו תרופיסב "תישיא תוירחא" ךרעה תעמטה
איה .בושיילו םירוהל ,םירומל ,םידימלתל :תומר המכב תלעפומ תינכתה
םירמאמ ליכמו הדובעה ךילהת תא דעתמה ,"תוירחא תחקל" רפסב הוולמ
.ללכהו טרפה תמרב הרוהלו הרומל ,דימלתל םאתומה "םילכ זגרא"ו
 
 


,זזה תנעו ןויחוא לכימ תוחנמה ,"לילכ" תתומע :הכרדהלו םיטרפל
.052-526610-ו 052-423065 ,09-9508712 'לט


 
 ןגה ידליל תיתרבחו תישיא הלידגל תיתוחתפתה תינכת- "םסקה לגעמ" .16
:הכירעו דוביע .ילדביא סרמולפ ,דלורה לסב ,ןידלר'ג ליב ידיב החתופ
.רוג הזילעו ןורדק הנשוש
לנויצרה
ויסחיו דליה לש ישגרה ומלוע חותיפבו םודיקב תקסוע תינכתה
ןגה ידליל תדעוימו ,תומילא תעינמב תעייסמ תינכתה .םייתרבחה
.רפסה יתב לש תוכומנה תותיכהו
תינכתה לע
םיסחי ,הטילש ,תושגר תעבהל תועדומ :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא
.תוירחא תליטנ ,תיבויח היצקארטניא ,םיישיא-ןיב
תושגרה דוקימב ,הבשקהב ,הלבקב םיסנתמ םידליה תושיגפה ךלהמב
.תוירחא תחיקלבו
 
 
.בותכ ךירדמב הוולמ תינכתה
 
 


.02-5602064 'לט ,(י"פש) יצועייה-יגולוכיספה תורישה :הכרדהלו םיטרפל


 
 תיתרבח תישגר תיתוחתפתה תינכת - "וסוד" .17
ץראב םידליל המאתהה .תירבה תוצראמ רייאמ ימיד ר"ד ידיב החתופ
.י"פשמ לשא הרינו גרבנייטש תירונ ידי לע התשענ
לנויצרה
םייח ירושיכ תיינקהל ,תלוזה תנבהו ימצעה תנבה חותיפל תינכת יהוז
.8-4 יאליגל תדעוימ תינכתה .ישפנ ןסוח חותיפלו
תינכתה לע
תננגה תועצמאב הריבעמ ("וסוד") הפפכ תבוב :תינכתה לש עוציבה ךרד
תנבה חותיפ ,תלוזה תנבה חותיפ ,ימצעה תנבה חותיפ :תינכתה יכרעמ תא
.תוללעתה תעינמו תוטלחה תלבקו הריחבה תורשפא
.םירפסבו תוטלקב ,םירישב ,תובובב הוולמ תינכתה
 
 


.02-5602064 'לט ,י"פש ,םילשורי ,ךוניחה דרשמ :הכרדהלו םיטרפל


 
 "וסוד" תשיג יפל תיתעינמ תינכת - "ונמצע לע רומשל םידמול" .18
גרבנרטש תירונ :הכירעו דוביע ,םוגרת .לייק 'מו דריב 'ק ידיב החתופ
.לשא הרינו
לנויצרה
תויונמוימו תימצע הרימש לש םירושיכו תויונמוימ תשיכרל תינכת יהוז
.'ב-'א תותיכ ידימלתלו ןגה ידליל תדעוימ תינכתה .תרושקת
תינכתה לע
םיבצמו םירופיס םיאיבמה םיידומיל םישגפמ תועצמאב תעצבתמ תינכתה
.םייחה ןמ "תמא" תויעב םהב תוגצומש
 
 

וסוד לש ותומד תועצמאב ."וסוד" תינכת לש םיחותיפה דחא איה תינכתה
תועדומ תררועמו ףוגל תועדומו ימצע דובכ תחתפמה השיג תרבעומ
.םייוצר יתלב םיעגמל
ףותישב ,ידוסי םדק ךוניחל ףגאה תאצוהב הכרדה ןדגואב הוולמ תינכתה
.ךוניחה דרשמב יגוגדפה להנימה םעו יצועייה-יגולוכיספה תורישה םע
 
 


.02-5602064 'לט ,(י"פש) יצועייה-יגולוכיספה תורישה :הכרדהלו םיטרפל


 
 תננגלו הרומל ךירדמ :תויוליעפ רפס - "ןורתפ יל שי" .19
,תולגתסהו תורבח םודיק טקיורפ ,רגרביונ ילשו ןוגי-לא לכימ ידיב חתופ
.ביבא-לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה תיב
לנויצרה
דקמתתש תילופיט תינכת תיינבב תננגל/הרומל עייסל הדעונ תינכתה
.םייתוגהנתההו םייתרבחה ,םיישגרה םינכתב
ןורתפבו הלועפ ףותיש םודיקב ,"ינא"ה תוחוכ קוזיחב תדקמתמ תינכתה
;ןולשיכ םע תודדומתה ,תודידב םע תודדומתה :הלאה םיאשונב תויעב
.תונפקות םעו תומילא םע ,תוגירח םע ,סעכ םע תודדומתה
תינכתה עוציב יכרד
תא תונבל ידכ םייפיצפס םיכרצ רותיאל תבצעמ הכרעה תעצבתמ :'א בלש
תועצמאב תעצבתמ הכרעהה .הכותב םידיחילו התיכה ללכל תינכתה
.טיקלת/תיפצת
6-4 תונומה תוצובק םע וא התיכה/ןגה םע תדבוע ,הרומה/תננגה :'ב בלש
.(םידחוימ םיכרצ ילעבו םיליגר) םידלי
.'ב בלש םע 'א בלש תא בלשל רשפא
 
 


תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה תיב ,רגרביונ ילשו ןוגי-לא לכימ :הכרדהלו םיטרפל
.03-6407120 'לט ,ביבא-לת


 
 תוטועפ ןיב תומילא תעינמל תינכת- "דחיב תויחל דומלל" .20
."ץרווש" תינכת ,תירבעה הטיסרבינואה ,רוצ הנחו תג יהיל ידיב החתופ
לנויצרה
םייתרבחה םיביכרמל תוכנחמה לש ןתושיגר תא ררועל הדעונ תינכתה
םיבצמב תוברעתה תויונמוימ ןלצא חתפלו תיכוניחה תרגסמב םיישגרהו
.תוטועפל תוכנחמל תדעוימ תינכתה .םידלי ןיב םייתרבח
תינכתה לע
הרשכהכ הכרדה יטרס יווילב תוכנחמ תכרדה לע תססבתמ תינכתה
.תיכוניחה תרגסמב הדובעל
 
 


,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוצ הנחו תג יהיל :הכרדהלו םיטרפל
.02-5882218 'לט ,"ץרווש תינכת"


 
 תננגל ךירדמ - "םירבחו תושגר ,םידלי לע" .21
ףגאה ,דחוימ ךוניחל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,סלדנמ העונ ידיב חתופ
.1999 ,ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכתל ףגאהו ידוסי-םדק ךוניחל
לנויצרה
ךרה ליגב םידלי םע םידבועה ךוניח ישנאלו תוננגל דעוימ ךירדמה
.תודחוימו תובלשמ ,תוליגר תורגסמב
ךירדמה לע
תוביסל סחייתמו 6-3 ליגב םידלי לש תוגהנתה יישקב קסוע ךירדמה
םלועה תסיפת לע ססובמ ךירדמה .םמע תודדומתהה יכרדלו ולא םיישקל
סחייתהל ךרוצ שיו יתדוקנ וניא תוגהנתה יישקב לופיטה היפלש תיכוניחה
תננגה ,ןגה תכרעמ - דליה לע םיעיפשמה םימרוגה לא םג ךא ,דליה לא
.םידליה תצובק םעו םידליה םע הלש היצקארטניאהו
לע םיעיפשמה םימרוגב קסוע ןושארה קלחה :םיקלח העברא ךירדמל
םע םידלי לש הכרעהבו רותיאב קסוע ינשה קלחה .תוגהנתה יישק חותיפ
לעו דליה לע עדימ ףוסיאל םילכ ובו ,תוגהנתה יישק םעו תוישגר תויעב
תרדגהל םינוירטירק ןכו ,ןגה תכרעמ
 
 
יישק לש םינוש םיגוס ראתמ ישילשה קלחה .ךרה ליגב תוישגר תויעב
תוברעתהה .תיכוניח תוברעתה יכרדל ןהו תוביסל ןה סחייתמו תוגהנתה
ןתמ ךות ,םידליה תצובקב ובוליש בגא ,ילאודיווידניאה דליב תישענ
.ויישק תורמל בלתשהל דליל רשפאתש ןגב םידומילה תינכתל תובישח
תוגהנתה דדועל םתרטמש תויוליעפו םיקחשמ עיצמ יעיברה קלחה
יקחשמ ,תונפקותו ץרמ רורחשל תויוליעפ ןכו ,םידלי לצא תיתרבח-ורפ
םיכוסכס ןורתפל "תויעב ןורתפ" תקינכטו תושגר יקחשמ ,ךרדומ ןוימד
.םידלי ןיב
 
 


.03-6896009 'לט ,ביבא לת ,ידוסי םדק ךוניחל ףגאה :הכרדהלו םיטרפל


 
םידליל תוננגל ,םינימה ינשל תויונמדזה ןויוושלו תומילא תעינמל תינכת
  שולש-םייתנש ליגב
.22
,ינענכ הזילו ,תיתוחתפתה תיגולוכיספ ,שריהדלוג הרוא ידיב החתופ
םידוחיי םיכרצ תולעב תויסולכואל הקלחמה תווצמ ,תילאיצוס תדבוע
.ידוסי-םדק ךוניחל ףגאב
לנויצרה
הרורבו השיגר ,הבושק תננג :ןגב םידלי לע עיפשמו יזכרמ םוקמ תננגל
םהבש םיאנת תרצוי ,ויכרצו דליה תנבה ךות תולובג הביצמה ,היתויפיצב
תוננג לש תוימצע תונבות .םירעוס תושגר םע דדומתהל םילוכי םידליה
תוחתפתה לע ןהלש עדיה תבחרה םע דחי ,ןהיתושוחת תא ןיבהל ןתלוכיו
.םישק םיבצמב םג םידלי יפלכ תישגר תונימז חתפל ןהל הנרוזעת ,םידלי
תינכתה לע
םע תודדומתה יכרדו תומילאל םיירשפא תורוקמ וגצוי ללוכ ןפואב
.ןגב תושקמ תויוגהנתה
 תינכתב םישגדומה םיאשונה
 
 םינימה ןיב ןויוושה אשונל הסחיל תננגה לש הנבותה    
לע ןתעפשהו םינימה ןיב םילדבהה תא םירוהו תוננג לש תוסיפת
  םתוגהנתה לעו םידליהמ תויפיצה
   
ןהיניב רשקהו תיביטמרונ תונפקות ,הניקת תוחתפתה
 
   
,דלי ,תננג לש תונשרפ - (ןומושר) םיבצמ לע תונוש טבמ תודוקנ
  םירוה
   
 תישגר תיתרבח תוחתפתה יכילהת    
ןתמ דודיע) ןגב חונ יתרבח ישגר םילקא תריציו תושגר ךווית
  (תויועטל היצמיטיגל
   
דימלתל התובישח - תיתועמשמ תורשקתה תומדכ ,לדומכ תננגה
  הביבסב ןוחטיבו ןומא תשיכרב
   
 תומילאל ןוכיסב םידלי יוהיז    
םיפוגה ,חווידה תבוחו קוחה ,תוללעתהל ןוכיסב םידלי יוהיז
  הליהקב םיברועמה
   
.םירוה םע תרושקת
 
   


.050-908727 'לט ,שריהדלוג הרוא :הכרדהלו םיטרפל


תומילאב תדקוממ תוברעתה תושיגדמה תוינכת :'ב הצובק
 תירפס תיב תומילא לש םינייפאמ ןוחבאל הכרע  .1
.חותיפלו רקחמל הדיחיה ,י"פש ,דרהרא לחר ר"ד ידיב החתופ
לנויצרה
תדיחיב חתופ העפותב יתטיש לופיטב יחרכה בלשכ ןוחבאה תייאר ךותמ
ססובמ הז ןולאש .רפסה תיבב תומילאה ןוחבאל ןולאש י"פש לש רקחמה
רפסה תיב ידימלתל דעוימ ןולאשה .ךוניחה דרשמ לש רקחמה ןולאש לע
ינכדע עדימ קפסמ אוהו ,הנוילעה הביטחהו םייניבה תביטח ,ידוסיה
.תירפס-תיבה תכרעמב היטביה לעו העפותה ידממ לע ןמיהמו
הכרעה לע
:םיקלח השולשמ בכרומ ןולאשה
רפסה תיבב םימייקה םינושה תומילאה יגוס רותיאב קסוע ןושארה קלחה
,תילולימ תומילא :תוירוגטק שש יפ לע ,םהילע םיחוודמ םידימלתהש יפכ
,תינימ הדרטהו העיגפ ,קשנ תאישנ ,הטיחסו הבנג ,תיזיפ תומילא
.םידימלת יפלכ םירומ לש המילא תוגהנתה
 
 
םיעוריאה ושחרתה ובש םוקמה :העפותה יופימב קסוע ינשה קלחה
םויה לש קלח הזיאב רמולכ ,יותיעה ;רפס תיבב הווח דימלתהש םימילאה
תיבל םיכייש םה םאה ,םיעגופה ינייפאמ ;םימילא םיעוריא ושחרתה
.תומילאה השעמל דימלתה לש ותבוגת ;םה הבכש וזיאמ ,רפסה
תיבב תומילא םימלובו םיריבגמ םימרוג רותיאב קסוע ישילשה קלחה
תויוגהנתה תקידבב ,רפסה תיבב הריוואה רואיתב קסוע הז קלח .רפסה
םידימלתה תסיפתב ,תומילא תודדועמכ םירקחמב ואצמנש תוילאיצוס-א
תשוחתבו תומילאה תעפות םע דדומתהל םירומה לש תולגוסמה תא
.רפסה תיבב דימלתה לש ןוחטיבה
תובכשב תומילאה םוחתב וב שחרתמה לש בצמ תנומת לבקמ רפסה תיב
.יצראה תומילאה דדמל האוושהב ןכו תונושה תותיכב ,תונושה
דסמ סיסב לע .תללוכה תוברעתהה תינכת לכב בלש קר אוה ןולאשה
שקבמ אוהש םיאשונה תא ,הדובעה תינכת תא רפסה תיב רידגי םינותנה
תינכת הנביתו ,אשונב הלועפל סייגל שקבמ אוהש םיפתושה תאו תונשל
ןוחבא השעיי הנשה םותבו ,ןוחבאל תמאתומה תוברעתה תינכת ,הדובע
תוברעתה תרשפאמ םינותנ דסמ סיסב לע תונקסמ תקסה .רזוח
.םלוכל הפיקמ תחא תינכת םוקמב רפס תיב לכל תמאתומה תילאיצנרפיד
 
 


תוינכת ףג ,י"פש ,ךוניחה דרשמבו זוחמב ריכבה ץועייה :הכרדהלו םיטרפל
,עויס
.02-5603244 'לט


 (א"נא) "תומילא דגנ ינא" תינכתה  .2
.ךוניחה דרשמב רעונהו הרבחה להנימ ידיב החתופ
לנויצרה
תילאמרופה ךוניחה תכרעמב 18-14 ליגב רעונ ינבל תדעוימ תינכתה
תלוכי חותיפל תיביטרגטניא השיג הגיצמ תינכתה .תילאמרופ יתלבהו
.ולש תיתרבחהו תיזיפה הביבסב הטילשל טרפה
תינכתה לע
םיכרעו םיקוח ;םיגשומ תרכה :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא
תויוגהנתה לש תוכלשההו םינוכיסה תרכה ;תומילאה תעפותל םירושקה
תוישיא תודמע יוהיז ;תומילא
 
 
תויפולח תויוגהנתה תרכה ;המילא תוגהנתה דגנ םיכרעו תודמע שוביגו
דיקפתל םידימלתה תרשכה ;םינוש תומילא יבצמ םע הליעי תודדומתהל
ןוגראלו הליהקה סויגל ,תומילא דגנ רסמ תצפהל הליהקב "םירירגש"
.המילא תוגהנתה דגנ תומזי
 
 


.02-5603195 'לט ,רעונהו הרבחה להנימ ,ךוניחה דרשמ :הכרדהלו םיטרפל


 "תומילא ענומ ירפס תיב םילקא" תינכתה  .3
סיסב לע ךוניחה דרשמב רעונהו הרבחה להנימ ידיב החתופו המגרות
:הלאה תוינכתה

Bullying at School - Dan Olweus -

Tackling Bullying in your school - Sonia Sharp and Peter -
K. Smith
.י"פש ףותישב ,רעונהו הרבחה להנימ ידי לע תלעפומ תינכתה
לנויצרה
המרב ,תירפס תיבה המרב תדקמתמה חווט תכוראו תיתכרעמ תינכת יהוז
םילקא רפסה תיבב תונבהל תעייסמ תינכתה .תישיאה המרבו תיתתיכה
הלעפוה תינכתה .וירעשב םיאבה לכל תונגומ תשוחת רשפאמה יתרבח
תא וקדבש םירקחמ יאצממ .ב"הראבו הפוריאב תונידמ המכב החלצהב
תוקצה לש תועפותב 50% לש הדירי לע םיעיבצמ התלעפה תואצות
לש הרורב התחפה לע ,תינכתה תלעפה רחאלש םייתנשב תודרטהו
רוקיב יאו תונייתש ,תובנג ,תוטטק ,םזילדנו ומכ תוילילש תויוגהנתה
רופיש לע ,יתתיכהו ירפס-תיבה םילקאב רופיש לע ,רפסה תיבב רידס
השיגב היילע לע ,םייתרבחה םירשקב רופיש לע ,תעמשמבו רדסב
תעפוהב תיתועמשמ התחפה לע ןכו ,ללכב רפסה תיב יפלכ תיבויחה
.תודרטהו תוקצה לש םישדח םירקמ
תינכתה לע
,(Bullying) תונוירבהו הקצהה תועפות לש התחפהל תלעופ תינכתה
תעיבקל ,היוצר אל תוגהנתהל תולובגו תלבוקמ תוגהנתהל תומרונ תעיבקל
תיבקע הפיכאלו תלבוקמ אל תוגהנתהל תוטרופמו תורורב תויצקנס
םג תלעופ תינכתה .יכוניחה תווצה ידי לע החתופש תוינידמה לש הרורבו
.הליהקב םייתועמשמ םימרוגו םירוה תוברועמל
 
 


.02-5603195 'לט ,רעונהו הרבחה להנימ ,ךוניחה דרשמ :הכרדהלו םיטרפל


העצה ,תומילא םע רפסה תיב תודדומתה - "םילא אל רפס תיב"
  תידסומ תומלתשהל
 .4
.ךוניחה דרשמב תומילא תעינמל הדיחיה ,י"פש ,חקור הירא ידיב החתופ
לנויצרה
םיידוחייה םימרוגה תא ןיבהל רפסה תיב תווצל תעייסמ תעצומה תינכתה
וז הנבה ךמס לע םיאתהלו תומילאה תא םיריבגמה הליהקבו רפסה תיבב
יכ ףא ,תומילאש הסיפתה תינכתה סיסבב .רפסה תיבל תוברעתה תינכת
דוע ןכסת אלש ןפואב תיתועמשמ התחפהל תנתינ ,הדחכהל תנתינ הניא
ךילהת העיצמ תינכתה .תוליעיב לועפל רפסה תיבל רשפאתו םידימלת
.הליהקהו רפסה תיב ,טרפה תמרב תוברעתה
תינכתה לע
ןפקותה דליב לופיט ;תומילאל םימרוג :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא
רופיש ;תומילא תתחפהל תימצע הטילש חותיפ ;רפסה תיב תרגסמב
תכרעמ תודדומתה ;תומילא תותיחפמה תומרונ תריצי ;רפסה תיב םילקא
םימרוג סויג ;התיכב תעמשמ תויעב ;תומילא לש גירח עוריא םע ךוניחה
- ןונקתה ;תירפס תיב תוברעתה תינכת תיינבל הליהקבו רפסה תיבב
תעצה ;קוחהו תומילאה ;תומילאו תרושקתה ;ותפיכאו ותיינב תונורקע
םע תודדומתהל "יתריצי םילכ זגרא" ;תומילא תעינמל תיתליהק תינכת
.דועו תומילא
  :הלאה םירפסה ינש םיעצומ רזע רמוחכ
 
תורישה ,ךוניחה דרשמ ,תומילאה לומ רפסה תיב תודדומתה
 ה"נשתה ,םילשורי ,יצועייה-יגולוכיספה
 -  
תיבב תומילאב תודדומתהו העינמל תעד ילוקיש ,םילא אל רפס תיב
,ךוניחה דרשמ ,חקור הירא ,תידסומ תומלתשהל העצה ,רפסה
 .ה"נשתה ,םילשורי ,יצועייה-יגולוכיספה תורישה
 -  
רואית ,תוברעתהל םילדומ ,םייטרואית םירמאמ םיגצומ םירפסב
תווצל תומלתשהל תועצהו אשונב םינוש רפס יתב לש םתודדומתה
.יכוניחה
 
 


,תומילא תעינמל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמ :הכרדהלו םיטרפל
.02-5602064 'לט


 " (Accountability) תויתוירחאו (Safety) תונגומ" תינכתה  .5
.י"ש תתומע ,יול יקיו ר"דו ראוהסילפ תור ר"ד ידיב החתופ
לנויצרה
לש השוחת חתפמכ רפסה תיב תווצב תדקוממה תיתכרעמ תינכת יהוז
לכלו דלי לכלש איה תינכתה דוסיב תדמועה החנהה .ןוחטיבו תונגומ
תלטומ רפסה תיב תווצ לעו ןגומו חוטב שיגרהל תיסיסב תוכז רגובמ
םע הדובע ידי לע .םירורב םילהנו תולובג ,תורורב תורגש רוציל תוירחאה
תוינידמו תויצקנס ,תורגש ,תולובג לש תיבקע תכרעמ רוציל ידכ תווצה
.רפסה תיבב תונגומ תשוחתל עיגהל רשפא לוכל הדיחא
תינכתה לע
םירסמ הריבעמה ,"תפתושמ הפש" חותיפל לדומ דמול רפסה תיב תווצ
םע תודדומתה יכרדו תובוגת ךרעמ תללוכ וז "הפש" .םידליל םידיחא
תוחירב םע ,םעז תויוצרפתה םע ,תומילא תועפות םע ,תוגהנתה תויעב
.'דכו
הבוגת יכרד לש הריחב לעו המילאה תוגהנתהל עקרה תנבה לע שגד םשומ
המילאה תוגהנתההש תוביסנה יוהיז :יוהיז יגוס העברא לע תותתשומה
יוהיז ;דליל ןפוקישו המילאה תוגהנתהל תוביסה יוהיז ;ןהב העיפומ
תוגהנתהל םימדקומ םינמיס יוהיז ;ותוגהנתהמ דליל ינשמה חוורה
תוגהנתהל עקרה תנבה רחאל .שגרל םרושיקו דליל םפוקיש ,המילאה
בוציעל תוינכת םג תולעפומ תותיכב .תוברעתה תינכת תלעפומ המילאה
לע תוירחאה תרבעה ךות ,התיכב תולבוקמה תויוגהנתה דומיללו תוגהנתה
.התיכה ידימלת לכ םע ישיא הזוח תועצמאב םידימלתל תוגהנתהה
תולובגה תא ,רפסה תיב תורטמ תא דחי הנובה תווצב תישענ הדובעה
תונורקעה דחא .רפסה תיב לש הרגשה ייח תאו םילהנה תא ,רובעל ןיאש
.המילא תוגהנתה יפלכ תונלבוס לכ ןיאש אוה םייסיסבה
.תויבויח תואצות הגישהו התסונ ףאו ,ץראה לכב תלעפומ תינכתה
 
 


,02-6415144 'לט ,י"ש תתומעל הרישי היינפ :הכרדהלו םיטרפל
.02-5602064 'לט ,תומילא תעינמל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמל וא


 יתליהק רוטישל הדיחיה - "חוטבה רפסה-תיב" תינכתה  .6
יתבב תלעפומו ,יתליהק רוטישל הדיחיה ,לארשי תרטשמ ידיב החתופ
.י"פש לש העינמה תוינכת םע בולישב רפסה
לנויצרה
.ךוניחה תודסומב תוניירבעו העישפ תעינמל יתליהק לדומ הגיצמ תינכתה
תיבב ותוהש תעב דימלתה לש ישיאה ונוחטיב תרבגהל תלעופ תינכתה
תירפס תיב תוברתו םילקא תריצי תועצמאב תאז ;םשל וכרדב וא רפסה
.תוניירבעו העישפ םיחודה
תינכתה לע
:םיירקיע םימוחת העבראב תוניירבע תעינמב תדקמתמ תינכתה
תילולימו תיזיפ תומילא תעינמ -
םהב רחסו לוהוכלאבו םימסב הערל שומיש תעינמ -
םיכרד תונואת לש תונברק תעינמ -
.('וכו שוכר) תורחא תורבעו תונברק תעינמ -
העינמה תוינכתב םייתרטשמהו םייקוחה םיטביהה תא תבלשמ תינכתה
,םיעפומ ,תודובע לש הכורעת ןוגכ תומזי תדדועמו ,רפסה יתבב תולעפומה
.'דכו םירוה יברע
הרטשמ ישנא ףותישב ,םיצעויו םירומ ידי לע תולעפומ העינמה תוינכת
םיקסועה םיקרפב םיבלתשמ הרטשמה ישנא .הליהקב םיפסונ םימרוגו
.ותפיכאבו קוחבו יתרטשמה עדימב
 
 


הדיחיה ,052-578895 'לט ,לארשי תרטשמ ,רפוש יבא :הכרדהלו םיטרפל
,02-5602064 'לט ,י"פש ,ךוניחה דרשמ םע בולישב ,יתליהק רוטישל
.02-5603195 'לט ,רעונהו הרבחה להנימו


 "תומילא תעינמו תודדומתה" תינכתה  .7
,ידוסי ךוניחל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,ךוניחה דרשמ ידיב החתופ
.(יתרבח ךוניח) הרבחב םייחל ךוניחל הקלחמה
לנויצרה
ךות תומילא םע דדומתהל םירומ רישכמה ךילהת איה תעצומה תינכתה
השיגדמ תינכתה .רפסה תיב תביבסלו תומילאה ןברקל ,ףקותל תוסחייתה
:םיביכרמ העברא
 
 
ןיב תיבויח הריווא תריצי ידי-לע ירפס-תיבה םילקאה חותיפ
  רפסה תיבב םינושה םימרוגה
 .1  
 רפסה תיבב תויתרבח-ורפ תויוגהנתה דודיעל תולוכי חותיפ  .2  
ךות רפסה תיבב תולבוקמ אל תויוגהנתהל םירורב תולובג תדמעה
תרפה לש םירקמב תוניוע ןניאש תויצקנס לש רורב ךרעמ תיינב
ידקומב תווצה לש דימתמ בקעמו חוקיפ םישרדנ ךכ םשל) תולובג
יארחאה תוכמס לעבכ הרומה דיקפת תשגדהו רפס תיבב תומילאה
  (יתרבחה דצה לע םג אלא דימלתה לש ידומילה בצמה לע קר אל
 .3  
 .םידימלתה ןיב תידדה תולתו תללוכ תוירחא חותיפ  .4  
תינכתה לע
תא תוהזל םידימלתו םירוה ,םירומ יתווצ תרשכהב תקסוע תינכתה
רחאל .המיאתמ תוברעתה תינכת ןנכתלו התוא חתנל ,תומילאה תייעב
תינכת הנוב תווצה הידממ לעו תומילאה ידקומ לע םינותנ ףוסיא
:םילא עוריא לש םיביכרמה תשולשל תסחייתמה ,תינללוכ תוברעתה
.(היצאוטיס) הביבס/הביסו ןברק ,ףקות
- םירוה ,םידימלת ,םירומ - םיפתושה לכ תודחא לע בר שגד םשומ
.ףיצר הרקבו יוויל ךילהתב תומילאה תתחפהל
  :רפסה תיבל ףסומ יכוניח ךרע תינכתל
 
 .תוגהנתה תונשל רשפאש ימיטפוא רסמ הריבעמ תינכתה  *  
 .הרבחב םילבוקמ תוגהנתה ילגרה תמנפהל תכנחמ תינכתה  *  
םוצמצלו רפסה תיבב םיסחיה תוכרעמ חותיפל תכנחמ תינכתה
  .תירפס-תיבה תכרעמה ךותב רוכינה תשוחת
 *  
.רפסה תיב תליהקב םימרוגה ללכ לע תוירחאה תא הריאשמ תינכתה
 
 *  


,ידוסי ךוניחל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,ךוניחה דרשמ :הכרדהלו םיטרפל
הקלחמה
.02-5603800 'לט ,הרבחב םייחל ךוניחל


 תומילא תעינמל יעצמאכ םייח ילעבל סחיה חופיטל תינכת  .8
.S.O.S תדוגאו תומילא תעינמל הדיחיה ,י"פש ,ירצב יקיר ידיב החתופ
.תויח
לנויצרה
ללוכ) םייניבה תביטחבו ידוסיה רפסה-תיבב םידימלתל תנווכמ תינכתה
החנהה .םייח ילעבל םידלי ןיב רשקב תדקמתמ איה .(דחוימ ךוניח
םייח ילעב לש םלבסל תושידא וא תושיגר-יאש איה הסיסבב תדמועה
  .םדא ינב לש םלבסל השידא תוסחייתה תואבנמ
 
תינכתה לע
רוריב :הלאה םיאשונב םיקסועה םינבומ רועיש יכרעמ תללוכ תינכתה
ילעב לע םינגמה םיקוחל תוסחייתה ;תומילאל םיעינמ ;תומילאה גשומ
יכרוצל תושיגר חותיפ ;דליה תויוכז לע םינגמה םיקוחל םתאוושהו םייח
תוירסומ תומליד םע תודדומתהו תורשקתה ירושיכ חותיפ ;תלוזה
.יללכ ןפואב רסומ יכרעלו םייח ילעבל תורושקה
.םייח ילעב יפלכ םידימלת לש תודמע קדובה ןוחבא ןולאש תללוכ תינכתה
םתונפהלו םייח ילעבב םיעגופה םידלי רתאל רשפא ןולאשה תועצמאב
.ינטרפ לופיטל
 
 


,תומילא תעינמל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמ :הכרדהלו םיטרפל
.03-7441010 'לט ,תויח S.O.S תדוגאו ,02-5602064 'לט


 היפרתורפס תועצמאב תונפקותב לופיטל תינכת  .9
.ןושחנ לחרו ןמטכש הרופיצ ר"ד ידיב החתופ
לנויצרה
תשמשמ היפרתורפסה .תילופיטו תענומ תוברעתהל תדעוימ תינכתה
ליבומה ימינפ תומיע רשפאמ הרהבהה ךילהת .תימצעה תועדומה תבחרהל
ןורתפב עויסו ןומיא לש ךילהת שחרתמ ויתובקעבו תונתשהל ןוצרל
הלכו םידליה ןגמ לחה ,בחר םיאליג חווטל תדעוימ תינכתה .תויעב
.םייניבה תביטחב
תינכתה לע
תונומתו םיטרס ,םיריש ,םירופיס לש הרדס לע תססובמ תינכתה
םומעש ,הבזכא ,לוכסת ,האנק ,סעכ ןוגכ םייזכרמ תושגרב םיקסועה
לש בוליש אוה ילופיטה ךילהתה .תינפקות הבוגתל םיליבומה ,דועו
.הרהבה יכילהתו היפרתורפס
 
 


'לט ,הפיח 'ינוא ,ךוניחל גוחה ,ןמטכש הרופיצ ר"ד :הכרדהלו םיטרפל
.04-8249722


 
 תומילאו תעמשמ תויעבב לופיטל םיכירדמ .10
.יכוניח גולוכיספ ,בירי רזעילא ידיב וחתופ
לנויצרה
ןילמוג יסחי לש האצות םיתעל ןה תעמשמ תויעבו תומילא תויעב
ןיבו הלש תומרונהו הצובקה ןיב עוריאה שחרתמ הבש היצאוטיסב
לופיטל תיגולוקא השיג הגיצמ וז הייאר .םיברועמה םישנאה לש םתוישיא
  .תוררועתמה תויעבב
 
תינכתה לע
;רפסה תיבב תומילאו תעמשמ תויעב :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא
,רפסה תיב לש תינוגראהו תיזיפה הביבסה ,היצאוטיסה :םימרוגה שלושמ
טנמרפמט ;דימלתה תוישיא ;התיכה םילקא ;הלש תומרונהו הצובקה
יסחי ;תימצע הטילש ;תוגהנתה תויעבו הדימל ייוקיל ;בשק תערפהו
;תוחיכש תויעבל םילכ זגרא ;עוריא רחאל תוברעתה ;םידימלת-םירומ
.דועו תעמשמ תחיש ;תוגהנתה תוערפהב לופיט יעצמא
  :םיכירדמ ינש םיעצומ
 
,התיכב טקילפנוק יבצמב יביטקפא חיש-ודל לדומ ,"תעמשמ תחיש"
  סכר תאצוה ,1996
 -  
,תומילאו תעמשמ תויעבב לופיטל ךירדמ ,"השקבב ,התיכב טקש"
  .סכר תאצוה ,1999
 -  
םע תודדומתהל םילכו חותינל תואמגוד ,הדובע לדומ םיגיצמ םיכירדמה
.התיכה תמרב ןהו טרפה תמרב ןה רפסה תיבב הלא תועפות
 
 


,א"י םיחרפה 'חר ,04-9580323 'לט ,בירי רזעילא :הכרדהלו םיטרפל
.לאימרכ


תינימ תומילאב תדקוממ תוברעתה תושיגדמה תוינכת :'ג הצובק
 תונפקות םעו תונברק םע תודדומתהה אשונב תרעומ היפרגוילביב  .1
,ךוניחה דרשמב םידליב תוללעתה תעינמל הדיחיה ,י"פש ידיב החתופ
.(הקפה ךילהתב תינכתה) "םילשא" תתומע ,טניו'גה םע ףותישב
לנויצרה
יכ איה החנהה .םייתורפס םירמוח לש רעומ עדימ רגאמ ליכמ רפסה
תושגר ללכ ךרדב םיררועמה םיאשונב םייתורפס םינכת תועצמאב העיגנ
תושיגנה לע הלקמ םישק
 
 

רתוי ולגי םירומ ףאו םידימלת .םמע תודדומתהה לע ףאו הלא םיאשונל
תיווזמ ןה תוינימו תוישגר ,תויזיפ תועיגפ לש םיאשונב ןודל תונוכנ
.םייתורפס םינכת ךרד ףקותה לש וזמ ןהו ןברקה לש הייארה
רפסה לע
תונברקל םירושקה םיאשונב תוקסועה תויתורפס תוריצי ללוכ רפסה
םיאשונה תא הרצקב תוטרפמה תורעהב הוולמ הריצי לכ .תונפקותלו
ןמע דובעל ץלמומש דעיה תויסולכוא תאו םהב תקסוע איהש םייזכרמה
הדובעל הכרדה תופרוצמ תוריציהמ קלחל .הריציה תועצמאב
.רועיש ךרעמל העצהו תיפרתוילביב
 
 


הדיחיה ,יצועייה-יגולוכיספה תורישה ,ךוניחה דרשמ :הכרדהלו םיטרפל
תעינמל
.02-5603234 'לט ,םידליב תוללעתה


 
תויגוזבו תורבחב תומילא תעינמל - "תדבוכמו תדבכמ תורגבתה" תינכתה
 .2
תומילא תעינמלו לופיטל זכרמה תלהנמ ,יקסבוחינג הכלמ ידיב החתופ
ייחל ךוניחלו ינימ ךוניחל הדיחיה שאר ,ענרב הוח ,םילשורי ,החפשמב
,ןמרמיצ שושו ,י"פש ,תומילא תעינמל הדיחיה שאר ,חקור הירא ,החפשמ
.י"פש ,םידליב תוללעתה תעינמל הדיחיה שאר
לנויצרה
שי תויגוזבו תורבחב תומילא עונמל ידכש החנהה ךותמ תאצוי תינכתה
ינייפאמב לחה ,םינימה ןיב םיסחיה לש םינייפאמה תשק לכל סחייתהל
המילא תויגוז ינייפאמב הלכו ,םחתפלו םדדועל שיש ,הנוב תויגוזו תורבח
ידימלתל תדעוימ תינכתה .םדיחכהל ידכ םהב לפטל שיש ,תינסרהו
.הנוילעה הביטחה
תינכתה לע
תרושקת ;תוימיטניאו תורבח ,הבהא ןוגכ םיאשונ םישגדומ תינכתב
תורונ" יוהיז ;סעכ ייוטיבב הטילש ;החפשמ ;תבכעמו תמדקמ תישיא-ןיב
תלוזה תסיפת חותיפ - תלוזהו ינא ;םינימה ןיב םיסחיה תכרעמב "תומודא
ןתינ הלאה םיאשונה לכב .תויגוזבו תורבחב תומילא ;טקייבוסכ
םידימלתה .םינוש םירושיכ חותיפב םינמאתמ םהו ,עדימ םידימלתל
םהלש םיפיטואירטסה תאו םהיכרע תא ,םהיתודמע תא ןוחבל םינמזומ
.םינימה ןיב םיסחילו תומילאל ,תוישנל ,תוירבגל עגונב
 
 
תומילאה תייעבב לופיטל תידרשמ-ןיבה הדעווה ידי לע הצלמוה תינכתה
ללוכ לופיט ךרעממ קלחכ לארשי תלשממ ידי לע הצמואו החפשמב
.ץראב החפשמב תומילאה תייעבב
 
 


,העינמו עויס תוינכת ףג ,יצועייה-יגולוכיספה תורישה :הכרדהלו םיטרפל
.02-5603235/6 'לט


העיגפב םידימלת תוברועמ תובקעב ךוניחה תכרעמ תודדומתהל ךירדמ
  (האצוהב) תינימ
 .3
ךוניחלו ינימ ךוניחל הדיחיה ,יצועייה-יגולוכיספה תורישה ידיב חתופ
.ךוניחה דרשמב םידליב תוללעתה תעינמל הדיחיהו החפשמ ייחל
לנויצרה
תומצועבו םיבכרומ תושגר ללכ ךרדב םיררועמ תינימ העיגפ יעוריא
בצמ חתפתמ רפסה תיב תכרעמ ךותב תשחרתמ תינימ העיגפשכ .תוהובג
הדרח תושוחתב םיביגמ םירוההו םידימלתה ,תווצה ישנא .ץחלו רבשמ
תווצ הליהקבו םידימלתה ללכב ,עגופב ,עגפנב הנוכנ לפטל ידכ .לובלבו
םירסמ ריבעהל ,הטילשה תשוחת תא ומצעל ריזחהל בייח רפסה תיב
תויחנה קפסמ ךירדמה .םידחא םידקומב תינמז-וב לפטלו םירורב
רשפאמ אוה הלא תויחנה תועצמאב .הלא ןיעמ םיבצמב תוברעתהל
תויחנה קפסמ ךירדמה .הטילשה תשוחת תא המצעל ריזחהל תכרעמל
,תינימ העיגפב םידימלת תוברועמ לש הרקמב תיתכרעמ תוברעתהל
.הלא ןיעמ םיבצמב תוליעי תודדומתה תובוגת לע עדימ הנקמו
תינכתה לע
תעפות לש םייתכרעמו םייללכ םיטביה :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא
העיגפ לש יוליג תובקעב תכרעמה לש תויופצ תובוגת ;תינימה העיגפה
םיברועמ ובש עוריא תובקעב תוברעתההו תוכרעיהה ךילהת ;תינימ
העיגפה ילגעמ יוהיז ,ץוח ימרוג עודיי ,ליבומ תווצ סוניכ :העיגפב םידימלת
םימגד ;תותיכב היחנה ,םירומה תרשכה ,רפסה תיב תווצ תנכה ,םנוחבאו
ךרעמ ;םינושה םילגעמב רפסה תיב תווצ לש תוברעתהל םיצלמומ
.םיעייסמ םיפוג תמישר ;תולעפה
 
 


הדיחיה ,יצועייה-יגולוכיספה תורישה ,ךוניחה דרשמ :הכרדהלו םיטרפל
ינימ ךוניחל
.02-5603244 'לט ,םידליב תוללעתה תעינמל הדיחיהו החפשמ ייחל ךוניחלו


 דחוימה ךוניחב תינימ העיגפ תעינמל תינכת  .4
.ךוניחה דרשמ ,י"פש ,ןרוג ילילו ןמרמיצ שוש ידיב החתופ
לנויצרה
הובג ןוכיסב תאצמנ םידחוימה םיכרצה ילעב םידימלתה תייסולכוא
בושחל ונתוא תבייחמ הלא םידימלת לש הברה םתועיגפ .לוצינלו העיגפל
דדומתהל םהל ועייסיש םירושיכ םהל תונקהלו םתוא קזחל םיכרד לע
לש ותמצעה .ישפנהו יזיפה םמולש תא םינכסמה םיבצמב רתוי בוט
תעפות םע דדומתהל םיכרדה תחא איה םידחוימה םיכרצה לעב דימלתה
.העיגפהו לוצינה
תינכתה לע
העיגפ תעינמל תוינכת לש תונורקע :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא
םייתוחתפתה םיישק ;הלא תוינכת לע תרוקיב ,תונברק םע תודדומתהו
;לק רוגיפ ילעב םידימלת תייסולכואב העינמ ירסמ תטילק םיבכעמה
הללכש לק רוגיפ תולעב תורגבתמ תצובקל הרבעוהש תינכת לש המגדה
ידקומ יוהיז ,תושגר יוהיז ,תומיענ אלו תומיענ תועיגנ :הלאה םיאשונה תא
רוחבל ךיא ,המשא רסוח לש רסמ ,ער דוסל בוט דוס ןיב הנחבא ,הנכס
.אלמ ןומא וב םינתונש שיא ידי לע הבוט אל העיגנ ,ןומא שיא
 
 


,ךוניחה דרשמ ,י"פש ,םידליב תוללעתה תעינמל הדיחיה :הכרדהלו םיטרפל
.02-5603234 'לט


 ןוכיסב םידלי רותיאל הכרדה תרבוח  .5
ךוניחה דרשמ ,"םילשא" לש תפתושמ האצוהב ,קי'צוק תירינ ידיב החתופ
.החוורה דרשמו
לנויצרה
- םידליב העיגפה תעפותל רתויו רתוי םיפשחנ ונא םינורחאה םירושעב
תוינפוגו תוישפנ תוכלשה העיגפל .החנזהו תישפנו תיזיפ ,תינימ העיגפ
יתווצ ישנאו ללכב עוצקמה ישנא .חווט תוכוראו חווט תורצק ,תושק
היהי רשפאש ידכ םיעוגפה םידליה תא רתאל דומלל םיבייח טרפב ךוניחה
םינמיסהו אשונה דומיל .הרזע םהל טישוהלו םהב העיגפה תא קיספהל
דוהדהב ורוקמ ישוקה .בר ישגר ישוקב ךורכ םיעוגפ םידלי לש םיהזמה
שיש תוירסומה תומלידב ,ונתאמ דחא לכב ררועמ העיגפה אשונש ימינפה
ותפישחב הכורכה הברה תובכרומבו העיגפה ייוליגל רשקב ןמע תמעתהל
.עוגפ דלי לש
 
 
תרבוחה לע
תוירוגטקמ תחא לכב םיעוגפ םידלי לש רותיא ינמיס תללוכ וז תרבוח
עוצקמה ישנאב םיררועתמה םיישגרה םיישקל םג תסחייתמו ,העיגפה
.עוגפ דלי לש ותפישחו ורותיא חכונל
יפ לע םיעוגפ םידלי לש רותיא ינמיס :תרבוחב םישגדומה םיאשונה הלא
החישה תא ךורעל דציכ עוצקמה ישנאל הכרדה ;תיאליג הקולח
;חווידהו תוצעוויהה ךילהת יבגל תויחנה ;רתואמה דימלתה םע תינושארה
.העפותה תודוא יטרואית עקר
 
 


הדיחיה ,יצועייה-יגולוכיספה תורישה ,ךוניחה דרשמ :הכרדהלו םיטרפל
.02-6557264 'לט ,"םילשא"ו ,02-5604234 'לט ,םידליב תוללעתה תעינמל


הערל שומישה תעינמב תדקוממ תוברעתה תושיגדמה תוינכת :'ד הצובק
םירחא םימסבו קבטב ,לוהוכלאב
 "םימסב שומישב ברועמה דימלתה - !?וניניב םימס" תינכתה  .1
יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,רצליפ סדהו טקל תור ידיב החתופ
.ךוניחה דרשמב םירחא םימסו קבט ,לוהוכלא
לנויצרה
שי .םימסב שומישב ברועמ אצמנש דימלתה תייגוסל תסחייתמ תינכתה
התרטמ .לוהוכלאו םימס אשונב העינמה תינכת ךותמ קלח הב תוארל
םיבלשה תא ,רקח לש ךילהתב ,יתייווחו ימניד ןפואב םידימלתל גיצהל
.םימסב שומישב םינושה
תינכתה לע
.תכרעמהו הצובקה ,טרפה תמרב תוברעתהל תועצה תוגצומ תינכתב
,"םימס עוריא" תובקעב רפסה תיב תוכרעיה :ולא ןוגכ םיאשונ הב םילולכ
עויסה תויונכוס ,דיחיכ ןמדזמה שמתשמה ,הצובקהו ןמדזמה שמתשמה
אשונב ץעויה תדובע תוידוחיי ,הרטשמה להונ תרכה ,ןהילא היינפה יכרדו
ץעויה לש תוירשפא הלועפ יכרד ,םימסב שומישב ברועמ אצמנש דימלתה
.העצה - להנמל ץעויה ןיב הזוחה יטרפ ,וירחאו םימס יוליג ינפל
 
 


יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמ :הכרדהלו םיטרפל
,לוהוכלא
.02-5603233 'לט ,םירחא םימסו קבט


,םיינויע םיטביה :לוהוכלא אלל הגיהנ לע - רחא שארב םיגהונ" תינכתה
  "םייתרבחו םיישיא
 .2
,לוהוכלא יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,טקל תור ידיב החתופ
.ךוניחה דרשמב םירחא םימסו קבט
לנויצרה
םיכרצ קופיסב םמוקמבו לוהוכלאל הגיהנ ןיב רשקב תקסוע תינכתה
הגיהנ ןיב שגפמה תורגבתהה ליגב .רגבתמה תא םינייפאמה םיידוחיי
.תונוש תונכס ונממ תועבונו ,בכרומ אוה לוהוכלא תייתשל
תינכתה לע
,םדאה תורישל יעצמאכ הגיהנה :הלאה םיאשונה םישגדומ תינכתב
לע עדימ ;טרפב ריעצה גהנלו ללכב תיתרבח-תיגולוכיספה התועמשמ
לעו טרפב לוהוכלאו ללכב םייביטקאוכיספ םירמוח םימרוגש םיקזנ
הגיהנל םיצוחנה םירושיכל םייביטקאוכיספ םירמוח םימרוגש םיקזנ
הטאה ,רתי רוונס ,היצנידרואוקבו טופישה חוכב ,הייארה שוחב העיגפ)
.('וכו תועונתב
 
 


יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמ :הכרדהלו םיטרפל
,לוהוכלא
.02-5603233 'לט ,םירחא םימסו קבט


 "םיתימע תייחנה" תינכתה  .3
יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,סיר-רד תירוד ידיב החתופ
.ךוניחה דרשמב םירחא םימסו קבט ,לוהוכלא
לנויצרה
לע תוירחא תחיקלב םיפתוש יכוניחה תווצבו םידימלתב האור תינכתה
םידימלתה ףותיש ותרטמש ידוחיי לדומ הב גצומ .אירבו יכרע םייח חרוא
לש היחנהבו היינבב ,דומילב תופתושלו תוירחאל ,תוברועמל םדודיעו
.ןושיעו לוהוכלא ,םימס אשונב העינמ תוינכת
תומילא תעינמ אשונב םיתימע תרשכה לע םג הז לדומ םשייל רשפא
.םירחא םיאשונבו
 
 
תינכתה לע
תלעפהל רפסה תיב תונגראתה :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא
תרשכהל םילדומ ,םיתימע תייחנהל םידימלתה יגיצנ תריחב ,םיתימע
.םיתימע
 
 


יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמ :הכרדהלו םיטרפל
,לוהוכלא
.02-5603233 'לט ,םירחא םימסו קבט


 העינמה תוינכתב םירוה םע תוליעפל ךירדמ - "ךרד יל הרוה"  .4
,לוהוכלא יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,טקל תור ידיב חתופ
.ךוניחה דרשמב םירחא םימסו קבט
לנויצרה
םירמוחב שומישל סחיב םיכרעו תודמע בוציע לע הבר העפשה םירוהל
םתעפשה תא קזחל יושע העינמ תוינכתב םירוה ףותיש .םייביטקאוכיספ
תינכתה תרגסמב .הבר תובישח לעב אוה ןכ לעו ,םידליה תוגהנתה לע
.התא תודדומתהל םילכו העפותה תודוא ינכדע עדימ םילבקמ םירוהה
תינכתה לע
,םייתואירב ,םייגולוכיספ םיטביה :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא
;לוהוכלאבו םימסב הערל שומישה לש םייקוחו םייתרבח ,םייגולויזיפ
קוזיח ;וליגל םאתהב דליה יפלכ תורורב תודמע תטיקנל םילכ תשיכר
לע עדימ תגצה ;החפשמהו רפסה תיב ;םידליל םירוה ןיב תרושקתה יצורע
.םידלי-םירוה תואנדסל תועצה ;העינמ תוינכת
 
 


יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמ :הכרדהלו םיטרפל
,לוהוכלא
.02-5603233 'לט ,םירחא םימסו קבט


תזכרמ הלבט - תומילא תעינמל תוינכת

     
 תססובמ     תדקוממ
       ינויפא
 לע תדקוממ
 השיגב  הבוגתב  ,תינללוכ      תינכתה
 תוברועמ  טרפב  -תיתכרעמ  יבצמל  םודיקל  תכורא תרצק
 
 רעונ  םילאה  תיתליהק  תומילא  תויבטימ  חווט  חווט  תינכתה םש
                 םייח ירושיכ
                 בלה תניב
םלועב תויחל - ץרא ךרד
                 ידדה דובכ לש
הלפשה תעינמו םדאה דובכ
                 תומילאו
                  םדא - םדאל םדא
                  תיתרבח תורישכ
-תיטפשמ תוניירואל תינכת
                   תיתרבח
                  "המילא אל תרושקת"
                 רושיג תינכת
                 םיריעצל ןתמו אשמ
- "הריעצ תוגיהנמ"
                  !תומילא םע םידדומתמ
               (T.Q.S) תללוכ תוכיא רופיש
                 תיטרקומדה םידליה תרבח
ילכ - וישכעל ןוכנ
                  תומילא םע תודדומתהל
הדימל םושייל םילכ

                 תישיא תוירחא תחיקלל

     
 תססובמ     תדקוממ
       ינויפא
 לע תדקוממ
 השיגב  הבוגתב  ,תינללוכ      תינכתה
 תוברועמ  טרפב  -תיתכרעמ  יבצמל  םודיקל  תכורא תרצק
 
 רעונ  םילאה  תיתליהק  תומילא  תויבטימ  חווט  חווט  תינכתה םש
                  לגעמ"
 "םסקה
-תיתוחתפתה תינכת - "וסוד"
                   תיתרבח-תישגר
                   ונמצע לע רומשל םידמול
רפס - "ןורתפ יל שי"
                   תויוליעפ
- "דחיב תויחל דומלל"
ןיב תומילא תעינמל תינכת
                   תוטועפ
- םירבחו תושגר ,םידלי לע
                  תננגל ךירדמ
תומילא תעינמל תינכת
               םינימה ןיב ןויוושלו
לש םינייפאמ ןוחבאל הכרע
               תירפס תיב תומילא
               (א"נא) תומילא דגנ ינא
ענומ ירפס תיב םילקא
               תומילא
- םילא אל רפס תיב
םע רפסה תיב תודדומתה

                תומילא
               תוירחאו תונגומ
                 "חוטב רפס תיב"

     
 תססובמ     תדקוממ
       ינויפא
 לע תדקוממ
 השיגב  הבוגתב  ,תינללוכ      תינכתה
 תוברועמ  טרפב  -תיתכרעמ  יבצמל  םודיקל  תכורא תרצק
 
 רעונ  םילאה  תיתליהק  תומילא  תויבטימ  חווט  חווט  תינכתה םש
תעינמו תודדומתה תינכת
                  תומילא
םייח ילעבל סחיה חופיט
                תומילא תעינמל יעצמאכ
תועצמאב תונפקותב לופיט
                היפרתורפס
תויעבב לופיטל ךירדמ
                תומילאו תעמשמ
אשונב תרעומ היפרגוילביב
םעו תונברק םע תודדומתהה
                  תונפקות
               תדבוכמו תדבכמ תורגבתה
תכרעמ תודדומתהל ךירדמ
תוברועמ תובקעב - ךוניחה
                תינימ העיגפב םידימלת
תינימ העיגפ תעינמל תינכת
                  דחוימה ךוניחב
רותיאל הכרדה תרבוח
                  ןוכיסב םידלי
דימלתה - !?וניניב םימס
                     םימסב שומישב ברועמה
                    רחא שארב םיגהונ
                   םיתימע תייחנה
ךירדמ :ךרד יל הרוה
תוינכתב םירוה תוליעפל

               העינמ

עבק תוארוה


2000 רבמצדב 1 ,א"סשת וילסכ 'ד ,תשסא4ג ל"כנמ רזוח