ארגון ומינהל 3.
תשלומים הורים 3.11
תשלומי הורים בהתשס"א 3.11‎-1
משרד החינוך קבע, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ובעצה
אחת עם מרכז השלטון המקומי, עם ארגון ההורים הארצי, עם
הסתדרות המורים ועם ארגון המורים העל-יסודיים, את מחירי האגרות
והשירותים לשנת הלימודים התשס"א.
להלן העלויות שעודכנו:  
א. 
תשלומי חובה
ביטוח תאונות אישיות
הסכום לתשלום הוא 22 ש"ח.
התשלום חל על כל שכבות הגיל (לרבות גני טרום-חובה שהוחל
עליהם חוק חינוך חובה).
במזכירויות בתי-הספר אפשר לקבל את הפוליסה, את הטפסים
להגשת תביעה ואת הנוהל להגשתם. גני הילדים יוכלו לקבלם
ברשות המקומית.
 
1.   
הנושאים שמשרד החינוך מממן  2.   
מימון חומרי מלאכה ולימוד וערכות להוראת
הטכנולוגיה והמדעים
השנה יממן משרד החינוך חומרי מלאכה ולימוד וערכות
להוראת הטכנולוגיה והמדעים, כדלקמן:
- לגני ילדים: 86 ש"ח לתלמיד
- לכיתות א'-ו': 65 ש"ח לתלמיד
- לכיתות ז'-ט': 90 ש"ח לתלמיד
- לכיתות י'-י"ב: 66 ש"ח לתלמיד
 
2.1   
לתלמידי בתי ספר לחינוך מיוחד:
- לכיתות א'-ו': 65 ש"ח לתלמיד
- לכיתות ז'-ט': 90 ש"ח לתלמיד
- לכיתות י'-י"ב: 66 ש"ח לתלמיד.
 
-   
   
אגרת שכפול
המשרד יממן את אגרת השכפול כדלקמן:
- בחינוך היסודי: 966 ש"ח לכיתה
- בחטיבת הביניים, בחטיבה העליונה ובבתי הספר בניהול
עצמי: 36 ש"ח
 Zלתלמיד
- תוספת לבתי ספר במסגרת יוח"א: 320 ש"ח לכיתה
- מתי"א (מרכז תמיכה יישובי-אזורי): 966 ש"ח לכיתה.
 
2.2   
3. תשלומי רשות
 
 
המחיר המרבי  המחיר המומלץ  שם הסעיף 
א) סל תרבות (עבור 4 פעולות בשנה)
גני-חובה (כולל גילאי 4‎-3 שחל עליהם
78  64  חוק חינוך חובה) 
78  64  כיתות א'-ד' 
113  92  כיתות ה'-ו 
149  120  חטיבת-הביניים 
178  149  החטיבה העליונה 
ב) מסיבות סיום
סיום גן חובה (כולל גילאי 4‎-3 שחל עליהם
60  41  חוק חינוך חובה) 
165  120  סיום ביה"ס היסודי (כיתה ו') 
165  123  סיום חטיבת-הביניים 
184  138  סיום החטיבה העליונה 
ג) השאלת ספרי-לימוד (כולל חוברות עבודה)
206    כיתות א'-ג' 
219    כיתות ד'-ו' 
234    כיתות ז'-ט' 
264    כיתות י'-י"ב 
המחיר המרבי  המחיר המומלץ  שם הסעיף 
ד) מסיבות כיתתיות וחגיגות
  (מותר לקיים עד 3 אירועים בשנה) 
1.5    ה) ארגון ההורים הארצי 
1.5    ו) ארגון ההורים המקומי 
ז) העלויות המרביות לטיולים*
הטיול הארוך  הטיול החודשי  מרכיבי הטיול 
 
שלושה ימים
יומיים  יום שלם  חצי יום   
4800  3200  1700‎-1500  925  הסעות (לכיתה) 
30  20  10  10  כניסה לאתרים (לתלמיד) 
1125  750  375  375  מלווה חמוש (לכיתה)** 
134.8  67.4  -  -  כלכלה (לתלמיד)*** 
74.4  37.2  -  -  לינה (לתלמיד) 
63.6  לתלמיד  לכיתה  לכיתה  הדרכה 
   42.4  394  394   
חובש לשלוש כיתות
13.5  9  -  -  (לתלמיד) 
אירוח
627.6  313.8  -  -  מלווים (לכיתה)**** 
עלות לתלמיד
504  298  81‎-75  58  באוטובוס ל-35 תלמידים 
480  283  72‎-67  52  באוטובוס ל-40 תלמידים 
במהלך החודשיים הקרובים תעודכנה העלויות לטיולים.
 
* 
הסכום מבוסס על שכירת מלווה חמוש אחד בתשלום ועל גיוס מלווים נוספים מבין
ההורים והמורים, בהתאם להנחיות המפורטות באישור הביטחוני.
 
** 
ארוחת-בוקר, ארוחת-צהריים ארוזה ואורחת-ערב בשרית חמה.
 
*** 
ההשתתפות היא לאירוח לשלושה מלווים.  **** 
מומלץ לבתי הספר כי משך הטיול בחינוך העל-יסודי יהיה עד 3 ימים
רצופים. במקרים שבהם הנהלת בית הספר רואה חשיבות רבה בפעילות
חוץ-בית-ספרית ארוכה ייעשה הדבר בהתייעצות עם המפקח הכולל של
בית הספר ובהסכמת ההורים.
בשנת הלימודים התשס"א יסב המשרד את תקציב המלגות לסיוע
במימון טיולים לתלמידים ממשפחות נזקקות. כספי הסיוע יועברו לבתי
הספר על פי מדד הטיפוח ולפי מספר התלמידים. בית הספר יכנס ועדה
לדיון בבקשות לסיוע שתוגשנה על ידי הורים שהכנסתם נמוכה. קביעת
זכאי הסיוע תיעשה על ידי ועדה בהשתתפות מנהל בית הספר או נציגו,
יועץ חינוכי, נציג ועד ההורים ונציג שירותי הרווחה העירוניים או
היישובים.
בתי הספר חייבים לפרט להורים בכתב את כל השירותים שיסופקו
בטיול, את עלותם, את כל סוגי הפעולות ואת עלותם ובכלל זה מסלול
מפורט של הטיול.
להלן הצעות לחיסכון בהוצאות עבור טיולים:
 
 
השהייה והלינה בתנאי שדה הן ערך חינוכי וגם דרך להוזלת
הטיול; על כן יש לעודד טיולי תרמיל ולינה בחניונים מוסדרים,
בשיטת הקמפינג, תוך שילוב הכנת הארוחות באופן עצמאי.
 
1.   
אפשר ליזום את יציאתן של כמה כיתות במקביל ובכך להגיע
לניצול מרבי של מקומות הישיבה באוטובוסים, אך יש להימנע
מהסעת תלמידים ומלווים במספר הגבוה ממספר המושבים
באוטובוסים.
 
2.   
כדאי לארגן קבוצות הדרכה מלאות, בנות 25 תלמידים כל אחת.  3.   
אפשר "לשחרר" חלק מהאוטובוסים וליזום הסעת תלמידים
בשיטת ה"הקפצות".
 
4.   
אפשר לבשל במטבחים לשירות עצמי.  5.   
אפשר לגייס מאבטחים מבין מורי בית הספר וההורים.  6.   
אפשר לרכוש כרטיסי כניסה משולבים לאתרי "רשות שמורות
הטבע" ו"רשות הגנים הלאומיים".
 
7.   
רצוי שההדרכה במהלך שעות הסיור והטיולים החודשיים תינתן
על ידי מורי הכיתות ומחנכיהן.
 
8.   
ניתן להשיג הנחה משמעותית על טיולים המתקיימים בעונות שאינן
עונות השיא.
 
9.   

תשלום רשות מיוחד: שירות לבריאות השן
על פי החלטת המנהלת הכללית של משרד החינוך רשויות מקומיות
המעוניינות לקיים את השירות תוכלנה לגבות עבורו מתלמיד המעוניין
לקבל את שירותי בריאות השן סכום של 27 ש"ח כתשלום רשות עבור
שירות בסיסי.
הערות  
ב. 
העלות להשאלת ספרי עיון תיקבע במועד מאוחר יותר.  -   
בתי-ספר המונים עד 100 תלמידים רשאים להוסיף 10% למחיר
המרבי של מסיבות הסיום.
 
-   
במקרה שהשירותים יירכשו בעיר אילת, תופחת עלות המע"ם
מהעלויות האלה.
 
-   
המדד הקובע הוא מדד פברואר שהתפרסם ב-.15.3.2000  -   
פירוט אפשר למצוא בחוזר הוראות הקבע תשסא/4(ב), סעיף 6-.3.11
הוראות הקבע הנוגעות לתשלומי הורים מובאות בחוזר הוראות
הקבע תשסא/4(ב), סעיף 6-.3.11
 
-   

נספחים
 
ג. 
נספח א טופס פירוט תשלומי ההורים
בית הספר
היישוב
פירוט תשלומי ההורים לשנת הלימודים (שכבה )


מיוחד   רשות  
הסכום
המבוקש
 
הסכום
המרבי
 
הסכום
המומלץ
 
סעיפי המשנה  הסעיף 
         ביטוח תאונות אישיות  תשלומי חובה 
         שירותי בריאות השן  תשלום
         1. טיולים וסיורים לימודיים
(לפי
 
תשלומי
         פירוט מצ"ב)   
         2. תכנית השאלת ספרי לימוד   
         (כולל חוברות עבודה)   
         3. - דמי חבר לארגון ההורים
הארצי
 
 
         - דמי חבר לארגון ההורים
המקומי
 
 
         4. סל תרבות: מס' הפעילויות   
         בתשלום:   
         5. מסיבות כיתתיות   
         6. מסיבות סיום   
         7. תל"ן (תכנית לימודים
נוספת)
 
 
         תוספת של ש"ש   
         8.   
         9.   
על החתום
חתימת יו"ר ועד ההורים: חתימת מנהל בית הספר:
שם: שם:
תאריך: תאריך:
נספח ב טופס דיווח שנתי על השימוש בכספי ההורים
בבית הספר
היישוב
דו"ח שנתי על השימוש בכספי ההורים לשנת הלימודים (שכבה )

נכון לתאריך
      הוצאה  הכנסה     

הערות  יתרה  בפועל  בפועל  מתוכננת  סעיפי המשנה  הסעיף 
תשלומי
               ביטוח תאונות אישיות  חובה 
               שירותי בריאות השן  תשלום 
מיוחד


               1. טיולים וסיורים לימודיים  תשלומי 
               (לפי פירוט מצ"ב)  רשות 
               2. השאלת ספרי לימוד (כולל   
               חוברות עבודה)   
               3. - דמי חבר לארגון ההורים הארצי   
               - דמי חבר לארוגן ההורים המקומי   
               4. סל תרבות: מס' הפעולויות   
               בתשלום:   
               5. מסיבות כיתתיות   
               6. מסיבות סיום   
               7. שיעורי שחייה   
               8. תל"ן (תכנית לימודים נוספת)   
               תוספת של ש"ש   
     
      הוצאה  הכנסה     
         

הערות
יתרה
בפועל
בפועל
מתוכננת
סעיפי המשנה  הסעיף 
               9. מלגות לתלמידים מעוטי
יכולת
 
מלגות 
               10. הנחות לאחים או לאחיות  הנחות 
               הלומדים באותו בית הספר   
                  סעיפים 
                  נוספים 
עורך הדו"ח מאשר הדו"ח
שם: שם:
תפקיד: תפקיד:
חתימה: חתימה:הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/4, ד' כסליו תשס"א, 1 בדצמבר 2000