ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
"תשלומים עבור תלמידי חוץ" - שנת התשס"א 3.7‎-3
סעיף זה מחליף את סעיף 3.7‎-2 בחוזר "הודעות ומידע" סא/2.
 
1. 
להלן נפרט את התעריפים של "התשלום עבור תלמידי חוץ" בחינוך
הרגיל ובחינוך המיוחד לשנת הלימודים התשס"א.
התעריפים שיפורט היו בתוקף עד ט"ו באלול התש"ס (15.9.2000).
לאחר מועד זה הסכומים צמודים להתייקרויות במשק לפי מדד
המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום. בסיס חישוב ההצמדה יהיה מדד
חודש מאי 1999, שהתפרסם ב-י"ב בסיוון התש"ס (15 ביוני 2000).
הוראות הקבע בעניין התשלומים עבור תלמידי חוץ מובאות בחוזר
"הוראות קבע" סא/2(א), סעיף 15-.3.7
 
2. 
תעריפי חיוב בחינוך הרגיל
לגני ילדים (חובה) ולחינוך היסודי: 540 ש"ח לתלמיד בשנה.
לחינוך העל יסודי (כולל חט"ב): 605 ש"ח לתלמיד בשנה.
 
2. 
תעריפי חיוב בחינוך המיוחד
טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת
הלימודים התשס"א
 
3. 
א. הרמה הבסיסית
התעריף במסגרות
שמתקיים בהן גם
חוק
שבוע לימודים בן
41
שעות
התעריף בגין
חוק החינוך
המיוחד
 
הקטגוריות
 
4,909 ש"ח לתלמיד
 
3,889 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה : בכיתות מיוחדות של החינוך
הרגיל לבעלי משכל גבולי ר"ב, פיגור קל ר"ב,
הפרעות התנהגויותיות/הפרעות רגשיות
קשות; ללקויי למידה ר"ב; למעוכבי
התפתחות; למעוכבי שפה; ללקויי חושים,
ובכלל זה תלמידים בחטיבה העליונה
המתוקצבים באמצעות מסלול 07
 
6,570 ש"ח לתלמיד
 
4,900 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה II(א): בבתי"ס ובגני ילדים של
החינוך המיוחד, לבעלי פיגור קל ר"ב,
הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות;
ללקויי למידה ר"ב; למעוכבי התפתחות;
למעוכבי שפה (למעט לקויי חושים)
 
3,520 ש"ח לתלמיד
 
3,470 ש"ח*
לתלמיד
 
קטגוריה II(ב): בבתי"ס ובגני ילדים של
החינוך המיוחד, לתלמידים לקויי חושים
 
7,890 ש"ח לתלמיד
 
7,130 ש"ח*
לתלמיד
 
קטגוריה III(א): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך
המיוחד ובכיתות מיוחדות למשותקי מוחין
ולבעלי נכויות פיזיות קשות, פיגור בינוני
ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור
קשה/עמוק/סיעודי (למעט הפרעות נפשיות
קשות ואוטיסטים/P.D.D.)
 
7,810 ש"ח לתלמיד
 
7,810 ש"ח*
לתלמיד
 
קטגוריה III(ב): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך
המיוחד ובכיתות מיוחדות לתלמידים בעלי
הפרעות נפשיות קשות
ולאוטיסטים/P.D.D..
 
* התעריף המופחת נובע ממימון 100% של הסייעות במסגרות שמתקיים בהן יום לימודים
ארוך במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.
ב. שמירהקטגוריה III
(ב)
 
קטגוריה III
(א)
 
קטגוריה II
(ב)
 
קטגוריה II
(א)
 
קטגוריה 
790 ש"ח
לתלמיד
 
380 ש"ח
לתלמיד
 
680 ש"ח
לתלמיד
 
330 ש"ח
לתלמיד
 
191 ש"ח
לתלמיד
 
ג. תוספות מיוחדות

   
קטגוריה
III (ב)
 
קטגוריה III
(א)
 
קטגוריה II (ב)
קטגוריה II (א)
קטגוריה  פירוט השירות 
3,700 ש"ח
לתלמיד
 
2,900 ש"ח
לתלמיד
 
1,820 ש"ח
לתלמיד
 
1,380 ש"ח
לתלמיד
 
  1. תפעול מתקנים
מיוחדים: חדר מלאכה
לתיקון עזרים לנכים,
חממה חקלאית
מקצועית, משק חי
מקצועי טיפולי, מטבח
טיפולי, סדנאות
בנושאים טכנולוגים
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
  2. תפעול ברכת
שחייה טיפולית
בתחומי המוסד החינוכי
 
-
 
-
 
0.5 משרה -
595 ש"ח לתלמיד
0.75 משרה -
890 ש"ח לתלמיד
 
-
 
  3. תוספות משרה
לספרן
 
670 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
560 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
560 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
430 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
  4. תל"ן הממומנת
ע"י הרשות
המקומית/הבעלות
 


לבירורים נוספים בעניין תשלומים עבור תלמידי חוץ אפשר לפנות
אל מר
חגי יהודאי במינהל הפדגוגי, טל' 02‎-5604030, ובעניין חינוך
מיוחד אפשר לפנות
אל הגב' לאה שקד, האגף לחינוך מיוחד, טל' 03‎-6896104/5,
פקס' 03‎-6896169.


4. נספחים
מדינת ישראל
משרד החינוך

נספח 1
טופס אישור נתונים לגביית תשלומי חוץ לשנת הלימודים התשס"א

אל: מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות/הבעלויות
הנדון: אישור נתונים לגביית תשלומים לתלמיד חוץ לשנת הלימודים
התשס"א

לפי ההנחיות בחוזר "הוראות קבע" סא/2(א), סעיף 3.7‎-15, "תשלום עבור
תלמידי חוץ", הנני מאשר/ת את נכונות הנתונים הרשומים מטה:
שם המוסד החינוכי:
סמל המוסד:
הכתובת:
מס' הטלפון:
מס' הפקס':
שם התלמיד: שם האב:
מס' ת"ז שלו:
דרגת הכיתה:
הרשות השולחת:
שם התלמיד: מס' ת"ז:
טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת הלימודים
התשס"א
(מדד בסיס מאי 106.7‎-2000 נקודות)
א. הרמה הבסיסית
התעריף במסגרות
שמתקיים בהן גם
חוק
שבוע לימודים בן
41
שעות
התעריף בגין
חוק החינוך
המיוחד
 
הקטגוריות
 
4,909 ש"ח לתלמיד
 
3,889 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה : בכיתות מיוחדות של החינוך
הרגיל, לבעלי משכל גבולי ר"ב, פיגור קל
ר"ב, הפרעות התנהגויותיות/הפרעות רגשיות
קשות; ללקויי למידה ר"ב; למעוכבי
התפתחות; למעוכבי שפה; ללקויי חושים,
ובכלל זה תלמידים בחטיבה העליונה
המתוקצבים באמצעות מסלול 07
 
6,570 ש"ח לתלמיד
 
4,900 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה II(א): בבתי"ס ובגני ילדים של
החינוך המיוחד, לבעלי פיגור קל ר"ב,
הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות;
ללקויי למידה ר"ב; למעוכבי התפתחות;
למעוכבי שפה (למעט לקויי חושים)
 
3,520 ש"ח לתלמיד
 
3,470 ש"ח*
לתלמיד
 
קטגוריה II(ב): בבתי"ס ובגני ילדים של
החינוך המיוחד, לתלמידים לקויי חושים
 
7,890 ש"ח לתלמיד
 
7,130 ש"ח*
לתלמיד
 
קטגוריה III(א): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך
המיוחד ובכיתות מיוחדות למשותקי מוחין
ולבעלי נכויות פיזיות קשות, פיגור בינוני
ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור
קשה/עמוק/סיעודי (למעט הפרעות נפשיות
קשות ואוטיסטים/P.D.D.)
 
7,810 ש"ח לתלמיד
 
7,810 ש"ח*
לתלמיד
 
קטגוריה III(ב): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך
המיוחד ובכיתות מיוחדות לתלמידים בעלי
הפרעות נפשיות קשות
ולאוטיסטים/P.D.D..
 
* התעריף המופחת נובע ממימון 100% של הסייעות במסגרות שמתקיים בהן יום לימודים
ארוך במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.
שם התלמיד: ת"ז:
ב. שמירה
קטגוריה III
(ב)
 
קטגוריה III
(א)
 
קטגוריה II
(ב)
 
קטגוריה II
(א)
 
קטגוריה 
790 ש"ח
לתלמיד
 
380 ש"ח
לתלמיד
 
680 ש"ח
לתלמיד
 
330 ש"ח
לתלמיד
 
191 ש"ח
לתלמיד
 
ג. תוספות מיוחדות

נא לסמן X במשבצת המתאימה ולמחוק את המיותר    
קטגוריה
III (ב)
 
קטגוריה III
(א)
 
קטגוריה II (ב)
קטגוריה II (א)
קטגוריה  פירוט השירות 
3,700 ש"ח
לתלמיד
 
2,900 ש"ח
לתלמיד
 
1,820 ש"ח
לתלמיד
 
1,380 ש"ח
לתלמיד
 
  1. תפעול מתקנים
מיוחדים: חדר מלאכה
לתיקון עזרים לנכים,
חממה חקלאית
מקצועית, משק חי
מקצועי טיפולי, מטבח
טיפולי, סדנאות
בנושאים טכנולוגיים
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
  2. תפעול ברכת
שחייה טיפולית
בתחומי המוסד החינוכי
 
-
 
-
 
0.5 משרה -
595 ש"ח לתלמיד
0.75 משרה -
890 ש"ח לתלמיד
 
-
 
  3. ספרן
 
670 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
560 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
560 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
430 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
  4. תל"ן הממומנת
ע"י הרשות
המקומית/הבעלות
 

סה"כ תשלום מאושר בש"ח


תאריך שם המנהל/ת חתימת המנהל/ת
תאריך שם המפקח/ת חתימת המפקח/ת
מדינת ישראל
משרד החינוך

נספח 2 המנהל הכללי
טופס אישור מוסדי לגביית תשלום עבור תלמידים בבתי"ס
פסיכיאטריים
לכבוד
מר חגי יהודאי
המינהל הפדגוגי
משרד החינוך
בניין לב רם
ירושלים 91911
הנדון: אישור נתונים לגביית תשלום עבור תלמידי חוץ בבתי-ספר
בבתי-חולים פסיכיאטריים בשנה"ל התשס"א

לפי ההנחיות בחוזר "הוראות קבע" סא/2(א), סעיף 3.7‎-15, "תשלום עבור
תלמידי חוץ", הנני מאשר/ת את נכונות הנתונים הרשומים מטה:
שם בית החולים:
שם המוסד החינוכי:
סמל המוסד:
הכתובת:
מס' הטלפון:
מס' הפקס':
-האם קיימים במוסד החינוכי מתקנים מיוחדים?
כן __ לא __
-האם קיימת ברכת שחייה?
כן __ לא __
- נא לסמן במשבצת המתאימה ולמחוק את המיותר.
תאריך שם המפקח/ת חתימת המפקח/תהודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/4, ד' כסליו תשס"א, 1 בדצמבר 2000