ארגון ומינהל 3.
בינוי ופיתוח 3.2
הנוהל להגדרת צורכי הפיתוח של מוסדות חינוך - בנייה
חדשה וחידוש מבנים קיימים
3.2‎-3
 
1 בינואר 2001
 
  תאריך תחולה 
עדכון
סעיף 3.2‎-2
בחוזר הוראות
הקבע תשס/5(א)
 
  מטרת הפרסום  


מטרות הנוהל
 
1. 
קבלת תמונה כוללת של צורכי הפיתוח של מוסדות החינוך בארץ
לצורך קביעת סדרי העדיפויות להקצאת תקציבי הפיתוח, ובכלל
זה תקציבי מפעל הפיס
 
1.1   
קידום תהליך התכנון של מוסדות החינוך על ידי הסדרה מוקדמת
של בעלות הרשות המקומית על המגרשים המיועדים לבנייה, כדי
שניתן יהיה לאשר את הפרוגרמות ולאפשר את השלמת ההליך של
אישור תכניות ההגשה האדריכליות עוד לפני הגשת הבקשות
לבנייה
 
1.2   
פרסום הודעות מוקדמות לרשויות המקומיות בדבר התקצוב
המתוכנן לבנייה ולחידוש של מוסדות החינוך שבתחומן, כדי
שתוכלנה לקדם את תכניות הביצוע בהתאם לכך
 
1.3   
פרסום השינויים שהוכנסו בנוהלי העבודה, בעיקר בתחום של
דרישות מוקדמות לאישור פרוגרמות לבנייה ולחידוש.
 
1.4   
החומר שיש להגיש לתחום המיפוי והתכנון  2. 
רשימת הבקשות - רשימה כוללת של צורכי הפיתוח על גבי טופסי
הבקשות שתוכן כדלקמן:
 
2.1   
בנייה חדשה - גני ילדים ובתי ספר (טפסים 1 ו-2
בנספח)
ברשימה תפורטנה כל הבקשות להרחבת מוסדות חינוך
קיימים ולבניית מוסדות חינוך חדשים, כנגזר מהתחזיות
ומההחלטות שהתקבלו במסגרת תכנית האב למערכת החינוך
ביישוב.
ברשימה יש לכלול גם את הבקשות שהצורך בהן הוכר
עקרונית בעבר אך טרם אושר תקציב לבנייתן, וכן פרויקטים
שהוחל בבנייתם ויש לבנות בהם שלבים נוספים, בהתאם
לפרוגרמה.  
2.1.1
 
 
חידוש והתאמה של מבנים קיימים - בתי ספר בלבד
(טופס 3 בנספח)
התכנית לחידוש ולהתאמה של מבנים מיועדת לשיפור מהותי
במצבם של מבני החינוך הישנים ולהתאמתם ליעדים
ולסטנדרטים עדכניים.
ברשימה יש לכלול רק שינויים או תוספת פרויקטים לתכנית
הרב-שנתית, כפי שאושרה עד היום.
בשלב הגשת הבקשות לחידוש ולהתאמה של מבנים קיימים
אין להגיש עדיין תכניות אדריכליות מוצעות ולא אומדנים או
כתבי כמויות. חומר זה יוגש בהמשך, וזאת רק עבור
פרויקטים שיקבלו הכרה עקרונית בצורך ואישור על
הכללתם בתכנית הרב-שנתית (כמוסבר להלן).
 
2.1.2
 
 
החומר שיש לצרף לבקשות:  2.2   
עבור כל מוסד שטרם אושרה לו פרוגרמה, ובכלל זה בית
ספר חדש, הרחבת בית ספר קיים, גני ילדים וחידוש מבנים -
"טופס קרקע", הצהרה בדבר התאמת המגרש לפיתוח מוסד
חינוך ונספחיו
 
2.2.1
 
 
עבור כל תוספת בנייה במוסד קיים, שאין לו פרוגרמה תקפה,
או חידוש מבנים - את החומר המפורט להלן, בחתימת
מהנדס העיר של הרשות:
 
2.2.2
 
 
תכנית בינוי, שיסומנו וימוספרו בה כל המבנים
והמתקנים הקיימים על מגרש בית הספר במקרה
שמגרש המוסד - הקיים או המתוכנן - מיועד למוסדות
נוספים, יש לציין במפורש את חלוקת המגרש והמבנים
בין המוסדות וכן את החדרים ואת המתקנים
המשותפים)
 
א.   
תכנית עדכנית (בקנה מידה של 100:1) של כל
המבנים הקיימים על מגרש בית הספר, כולל מבנים
זמניים, תוך פירוט עדכני של כל מרחבי הלמידה וחדרי
העזר שבמבנה לפי ייעודם הנוכחי ושטחם נטו, וכן
שטחי הברוטו של כל מבנה (לפי מפלסים)
 
ב.   
רשימת החדרים לפי הייעוד הנוכחי, הגודל והשימוש
עם מוסד משותף, המבנה והסוג
 
ג.   
"טופס קרקע", הצהרה בדבר התאמת המגרש לפיתוח
מוסד חינוך
 
ד.   
עבור חידוש מבנים בלבד - תצלומים של המבנים הקיימים  2.2.3
 
 
עבור גני ילדים - מפת היישוב, שיסומנו בה כל מבני הגנים
הקיימים, ובכלל זה אלה שאינם מאוכלסים כיום בכיתות גן
וכן המבנים שבבנייה או שתוקצבו וטרם הוחל בבנייתם.
 
2.2.4
 
 
הנחיות כלליות להכנת הבקשות
 
3. 
יש לדרג את הבקשות בסדר עדיפויות יורד, על פי שיקול דעתם של
מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות.
 
3.1   
בעת הכנת רשימת הצרכים יש לקחת בחשבון ניצול מרבי של כל
מבני החינוך הקיימים ביישוב ולהימנע מבקשות בנייה העתידות
להקטין אכלוס או לרוקן מוסדות חינוך קיימים.
 
3.2   
חובה לציין את סמלי המוסדות הנכללים בבקשה, ובכלל זה סמלי
המוסדות המתוכננים (כמצוין בפרוגרמות), וכן את כל יתר
הפרטים, כמפורט בטפסים שהוזכרו לעיל.
 
3.3   
אין להגיש בקשה עבור פרויקט לחידוש מבנים שקיבל תשובה
שלילית במסגרת התכנית הרב-שנתית.
 
3.4   
לוח הזמנים (לבנייה ולחידוש)
 
4. 
עד סוף חודש מרס תוגשנה למנהל תחום המיפוי והתכנון כל
הבקשות לשנת התקציב הבאה, בצירוף החומר המבוקש (כל זאת
על גבי הטפסים בנספח להלן).
 
4.1   
עד אמצע חודש יוני ישלים תחום המיפוי והתכנון את בדיקת
הבקשות, יתקיימו, במידת הצורך, דיונים עם הרשויות הפונות,
ותינתנה תשובות המיפוי כמפורט ב-5 שלהלן.
 
4.2   
עד סוף חודש אוגוסט אפשר יהיה לערער על ההחלטות של
תחום המיפוי והתכנון בעניין הגדרת הצרכים וסדרי העדיפויות
בפני מנהל מינהל הפיתוח. הדיונים בערעורים יסתיימו עד
אמצע חודש נובמבר, ובמהלכם יובאו בחשבון גם נתוני התלמידים
המעודכנים בשנת הלימודים השוטפת.
 
4.3   
עד סוף חודש ספטמבר על הרשויות המקומיות להשלים את
הסדרת הבעלות על המגרשים
המיועדים לבנייה חדשה
שהוסכם לכלול אותם ברשימת הצרכים לתקציב השנה הבאה
ולהעביר למנהל תחום המיפוי והתכנון את כל המסמכים
הדרושים.
פרויקט שהצורך בו הוכר, אך עניין המגרש לא יוסדר
עד למועד זה, לא ייכלל ברשימת הצרכים לשנת התקציב הבאה.  
4.4   
מתחילת חודש ינואר יחל מינהל הפיתוח להודיע לרשויות על
הפרויקטים שבתחומן המיועדים לביצוע בתקציב של אותה שנה.
הודעת מינהל הפיתוח היא בבחינת הצהרת כוונות לצורך
התארגנות הרשויות והשלמת התכניות האדריכליות לביצוע.
האישורים התקציביים יישלחו כמקובל, בחתימת חשב המשרד
ומנהל תחום הבינוי והתקצוב או בהודעת מפעל הפיס - בהתאם
לגוף המתקצב את הפרויקטים.
האישורים התקציביים יינתנו רק לפרויקטים שיש להם תכנית
אדריכלית מאושרת.
 
4.5   
יש להדגיש, כי כל עוד לא אושר תקציב המדינה בכנסת,
אין מינהל הפיתוח רשאי להודיע לרשויות המקומיות
באופן חד-משמעי על הפרויקטים המתוכננים להיות
מתוקצבים. הגדרת הצרכים אינה אישור תקציבי כלשהו
ואין בה התחייבות לעיתוי ביצוע הפרויקט. לכן, כל עוד
לא התקבלה הרשאה תקציבית, חתומה על-ידי חשב
המשרד ומנהל תחום הבינוי והתקצוב או על ידי הנהלת
מפעל הפיס, הרשות המקומית מנועה מלפרסם מכרז
לביצוע העבודות או לחתום על חוזה לביצוען.
 
 
מבנה תשובת האגף למיפוי ולתכנון
 
5. 
תשובת תחום המיפוי והתכנון לבקשות לבנייה חדשה תתחלק
לקטגוריות האלה:
 
5.1   
קטגוריה א': הסכמה לכלול את הפרויקט, כולו או חלקו,
ברשימת הצרכים לתקציב. כל הפרויקטים שייכללו
בקטגוריה זאת ירכיבו את רשימת הצרכים לקראת הכנת
התקציב, ומתוכה ייבחרו מאוחר יותר הפרויקטים לביצוע,
על פי סדרי העדיפויות שייקבעו, בתנאי שהרשות המקומית
השלימה את הטיפול בנושא המגרשים (כמפורט ב-4.4
למעלה) ובהתאם לאפשרויות התקציב. על פרויקטים אלה
יודיע ראש מינהל הפיתוח לרשויות המקומיות עד תחילת
חודש ינואר, כמפורט לעיל.
 
5.1.1
 
 
קטגוריה ב': הכרה עקרונית בצורך בפרויקט, בכולו או
בחלקו, אך אי הכרה בצורך לתקצבו כבר באותה שנה.
במקרים שבהם יוכר הצורך בפרויקט בטווח השנתיים
עד שלוש השנים הקרובות יאשר האגף למיפוי ולתכנון
פרוגרמה לתכנון, וימליץ להקצות לפרויקט כספי תכנון.
לצורך אישור הפרוגרמות לתכנון על הרשות המקומית
להגיש למנהל האגף למיפוי ולתכנון את "טופס הקרקע",
ממולא ומלווה במסמכים הדרושים, כמפורט בטופס.
תהליך אישור הפרוגרמות לפרויקטים אלה יחל
בינואר, עם השלמת הטיפול בתקציב.
 
5.1.2
 
קטגוריה ג': אי-הסכמה עקרונית ודחיית הבקשה, עם פירוט
הנימוקים להחלטה.
 
5.1.3
 
 
קטגוריה ד': הודעה כי הבקשה תובא לדיון נוסף.  5.1.4
 
 
קטגוריה ה': הודעה שהפרויקט המבוקש אינו כלול בנושאי
הבנייה המטופלים על ידי מינהל הפיתוח.
 
5.1.5
 
 
תשובת תחום המיפוי והתכנון לבקשות לחידוש ולהתאמה של
מבנים קיימים תינתן בשני שלבים:
 
5.2   
שלב א': הכרה עקרונית בצורך בפרויקט והכללתו בתכנית
הרב-שנתית. ההחלטה תתקבל על פי מידת התאמת הפרויקט
לקריטריונים וליעדי התכנית. בהמשך להכרה העקרונית
בצורך בפרויקט יהיה על הרשות המקומית לקדם את הכנת
התכנית האדריכלית המוצעת עבור הפרויקט, ובכלל זה
אומדנים וכתבי כמויות מפורטים עבור העבודות הדרושות.
התכנית תובא לדיון בפני ועדה מקצועית שתכלול אדריכל
יועץ ומהנדס יועץ מטעם מינהל הפיתוח.
התכנית המוצעת תצטרך להתבסס על המבנה החינוכי
המיועד של בית הספר כפי שייקבע על ידי האגף למיפוי
ולתכנון ויירשם בתשובת המיפוי עבור הפרויקט המבוקש ועל
פי הפרוגרמה הפיזית המתאימה. במקרים שיימצא שיש עודף
חדרים או שטחים, ייבחן הנושא לגופו של עניין בעת הדיון
בוועדה המקצועית.
 
5.2.1
 
 
שלב ב': אישור התכנית האדריכלית וכתבי הכמויות על ידי
הוועדה המקצועית וקביעת היקף התקציב שייועד לפרויקט.
באישור יצוינו גם המבנים והשטחים המאושרים לביצוע,
העבודות המאושרות לביצוע והיקפן.
 
5.2.2
 
 


למידע ולפרטים נוספים אפשר לפנות אל תחום המיפוי והתכנון
במינהל הפיתוח, משרד החינוך, ירושלים,
טל' 02‎-5603382/3.
הכתובת באינטרנט:
http://www.education.gov.il/development .


נספח - טופסי בקשות לבנייה חדשה ולחידוש מבנים קיימים
 
6. 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/5(א), ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001