הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת – סעיף 3.7-87


ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
נוהל הפתיחה והסגירה של מגמות בחינוך הטכנולוגי 3.7‎-17
 
1 בינואר 2001
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיף 62
בחוזר מז/2
 
  מטרת הפרסום  
   

פתיחת מגמות/התמחויות חדשות  1. 
פתיחת מגמה/התמחות במסגרת הנתיב הטכנולוגי מותנית באישור
בכתב ומראש של הגורמים המוסמכים, כמפורט בהמשך.
 
1.1   
הנהלת בית ספר המבקשת לקבל אישור לפתיחת התמחות כלשהי
במגמה חדשה או התמחות נוספת במגמה המאושרת בבית הספר
תגיש בקשה בכתב למרכז צוות הפיקוח הטכנולוגי במחוז
(המצ"ט). הבקשה תוגש לאחר תיאום ואישור הבעלות והרשות
המקומית, עד סוף חודש דצמבר מדי שנה, ותתייחס לשנת
הלימודים הבאה. הבקשה תכלול מידע על המקורות למימון פתיחת
המגמה, על מספר התלמידים ועל מספר הכיתות.
מוסדות ממלכתיים דתיים יצרפו לבקשה לפתיחת מגמה/התמחות
את חוות דעתו של המפקח המתאם הארצי לחינוך הטכנולוגי
בחמ"ד.
 
1.2   
המצ"ט יבדוק אם קיימים תנאים מקצועיים, פיזיים, פדגוגיים
ואחרים לפתיחת המגמה/ההתמחות בתיאום עם המפמ"ר הרלוונטי
או עם המפקח המקצועי המאושר לכך מטעם המפמ"ר.
 
1.3   
אלה הנושאים שייבדקו:   
מבנים מתאימים לכיתות, למעבדות ולסדנאות  א.   
ציוד מקצועי לפי התקן (או מקורות למימון רכישה או
להשלמת רכישה)
 
ב.   
מקורות מימון להפעלה השוטפת של המגמה וההתמחות  ג.   
כוחות הוראה וסגל (מרכז, מורים, מדריכים, לבורנט, טכנאי
וכיוצ"ב)
 
ד.   
רמה נאותה של תלמידים פוטנציאליים למסגרת המבוקשת.  ה.   
במקביל יבדוק המצ"ט אם ואיך תשפיע פתיחת המגמה
(ההתמחות) על מסגרות אחרות במוסד עצמו ועל מוסדות סמוכים
ואם קיים מספר תלמידים מינימלי (קבוצת עבודה על פי מגמה
ומסלול) המצדיק את פתיחת המגמה (ההתמחות) החדשה.
 
1.4   
נמצא שכל התנאים קיימים ויש מקום להפעלת המגמה/ההתמחות
המוצעת, תועבר המלצת המצ"ט באמצעות מנהל תחום הטכנולוגיה
לאישור הוועדה לתכנון ולאיזון בחטיבה העליונה.  
1.5   
לאחר אישור הוועדה ימציא המצ"ט אישור בכתב לכל הנוגעים
בדבר עד סוף חודש מרס.
 
1.6   
אישור מגמה/התמחות במסגרת החינוך הטכנולוגי אין פירושו
התחייבות המשרד לתוספת בינוי או להתאמת מבנה/ים לצורכי
המגמה.
 
1.7   
תוספת כיתות במגמה/בהתמחות מאושרת למוסד  2. 
בקשה להגדלת מספר הכיתות המקבילות הלומדות
במגמה/בהתמחות המאושרת למוסד תוגש למצ"ט עד סוף חודש
דצמבר מדי שנה ותתייחס לשנת הלימודים הבאה.
הבקשה תכלול מידע על היקף הלימודים המתוכנן לכיתה הנוספת
בשנים העוקבות.
 
2.1   
נמצא כי יש מקום להגדלת מספר הכיתות במגמה/בהתמחות
במוסד, תועבר המלצת המצ"ט באמצעות מנהל תחום הטכנולוגיה
לאישור הוועדה לתכנון ולאיזון בחטיבה העליונה.
 
2.2   
לאחר אישור הוועדה ימציא המצ"ט אישור לכל הנוגעים בדבר.
 
2.3   
סגירת מגמות/התמחויות  3. 
אי-הפעלת כיתה י' במגמה/בהתמחות כלשהי במוסד במהלך שתי
שנות לימוד רצופות תיחשב ככוונה לסגור את המגמה/ההתמחות.
המצ"ט יודיע על סגירת המגמה/ההתמחות.
 
3.1   
הודעה על סגירת מגמה/התמחות תוגש למצ"ט המחוז עד סוף חודש
דצמבר.
 
3.2   
המצ"ט יפעל לסגירת המגמה/ההתמחות על פי ההודעה. במקרים
שבהם לא יפעל המוסד על פי הנדרש ב-3.2 לעיל יהיה המצ"ט,
באישור מנהל תחום הטכנולוגיה, רשאי לסגור את המגמה ואת
ההתמחות ויודיע על כך לוועדה לתכנון ולאיזון בחטיבה העליונה
ולכל הנוגעים בדבר.
 
3.3   
באותם מקרים שלא תתקבל הודעת המוסד על סגירת
המגמה/ההתמחות על פי הנוהל בתחילת שנת הלימודים השלישית
יבוטל אישור המגמה/ההתמחות, והמגמה תיסגר בקובץ המוסדות.
 
3.4   
הסבת מגמה/התמחות  4. 
הסבת מגמה או התמחות מחייבת הגשת בקשה לאישור פתיחת המסגרת
החדשה ובקשת אישור לסגירת המסגרת הקודמת.
 
 


בשאלות ובבירורים אפשר לפנות אל מר גרשון כהן, מנהל תחום
הטכנולוגיה, טל' 03‎-6896147 ו-052‎-658859.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/5(א), ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001