בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - מבוא 5.3‎-15
 
1 בינואר 2001
 
  תאריך תחולה 
החלפת
סעיף 5.3‎-2
בחוזר הוראות
הקבע נט/2 (ב)
 


חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום   


 
1. כללי
סעיף זה משמש מבוא לסעיפים 5.3‎-16 עד 5.3‎-26 המפרטים את נוהלי
הביטחון בבתי הספר ובפעילות חוץ-בית-ספרית ועוסקים בנושאים
שלהלן:
 
א. 
5.3‎-16: הסמכויות והאחריות של קב"ט מוסדות החינוך  -   
5.3‎-17: העב"ט במוסד החינוך  -   
5.3‎-18: עקרונות האבטחה  -   
5.3‎-19: ארגון האבטחה  -   
5.3‎-20: נשק במוסד החינוך  -   
5.3‎-21: ההתנהגות בעת אירוע חירום  -   
5.3‎-22: תיק שטח במוסד החינוכי  -   
5.3‎-23: אבטחת פנימיות  -   
5.3‎-24: אבטחת הסעות תלמידים  -   
5.3‎-25: הביטחון בטיולים ובפעילות חוץ-בית-ספרית  -   
5.3‎-26: אבטחת משלחות היוצאות לחו"ל
 
-   
ההנחיות לאבטחת גני ילדים מפורטות בחוזר הוראות הקבע סא/2(ב),
סעיף 14-.5.3
 
 
נוהלי הביטחון במוסדות החינוך בכלל ובבתי הספר בפרט נקבעו
בהתאם להנחיות הגורמים האמונים על הנושא במשטרת ישראל, בצה"ל
ובשב"ך, בהתאם לתפיסתם המבצעית ועל פי חלוקת האחריות כמפורט
בהחלטת הממשלה מס' 411 משנת 1974.
 
ב. 
בהתאם להחלטת הממשלה מיום כ"ז בסיוון התשנ"ה (25.6.95) הגורם
העליון האחראי על מכלול נושאי אבטחת מוסדות החינוך במדינת
ישראל הוא משטרת ישראל, בתוקף אחריותה על ביטחון הפנים, על פי
החלטה 411 משנת 1974 ובחוק הסדרת הגופים המאובטחים 1999.
 
ג. 
2. מטרות החוזר
מטרות חוזר זה (תשסא/5ב, סעיפים 5.3‎-15 עד 5.3‎-26) הן להנחות את
העוסקים בתחומים השונים של אבטחת מוסדות החינוך ולסייע בידי קב"ט
מוסדות החינוך ברשות המקומית, מנהל המוסד החינוכי והעוזר לביטחון
במוסד בקביעת סדרי האבטחה במוסדות החינוך ובפעילות החוץ-בית-ספרית,
בארגונן ובביצוען הנכון.
החוזר מנחה את הגורמים השונים בכל הקשור לאבטחת המוסד החינוכי
בשעות היום, ובכלל זה הפעילויות של בית הספר בשעות אחר הצהריים.


3. אחריות
משטרת ישראל
משטרת ישראל היא הגורם המוסמך להנחות את מנהל בית הספר בכל
הקשור לתכנון האבטחה, פרטיה וסדריה והוצאתה לפועל באמצעות
קצין הביטחון למוסדות חינוך ברשות המקומית, ובהעדרו - באמצעות
מנכ"ל/מזכיר הרשות.
סדרי האבטחה במוסד החינוכי ייקבעו על סמך המפורט בחוזר זה ועל
בסיס הנתונים המיוחדים של כל מוסד ומוסד.
 
א. 
מנהל בית הספר
האחריות הכוללת על הביטחון במוסד החינוכי ובפעילות
החוץ-בית-ספרית היא על מנהל בית הספר, והוא נושא באחריות על
ביצוע הנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה אליו על ידי משטרת ישראל,
על ידי קצין הביטחון למוסדות חינוך של הרשות המקומית, על ידי
קב"ט המחוז או על ידי גופים מוסמכים מטעם האגף לביטחון ולשעת
חירום.
 
ב. 
העוזר למנהל בענייני ביטחון, בטיחות ושעת חירום (העב"ט)
העב"ט הוא עוזרו של המנהל בכל הקשור ליישום ההנחיות וההוראות
בנושאי ביטחון, בטיחות ומוכנות לשעת חירום. את פירוט תפקידיו ראה
בסעיף 5.3‎-17 - "העב"ט במוסד החינוך".
 
ג. 
4. בעלי תפקידים
בשאלות ובבירורים אפשר לפנות אל בעלי התפקידים הבאים באגף הביטחון:
במשרד החינוך
ממונה הביטחון הארצי: 02‎-5602234
סגן הקב"ט הארצי: 02‎-5602545
מנהל ענף פיקוח אבטחת מוסדות חינוך: 02‎-5602854
במחוזות השונים
קב"ט מחוז צפון: 06‎-6500166
קב"ט מחוז חיפה: 04‎-8353633
קב"ט מחוז מרכז: 03‎-6935599
קב"ט מחוז ת"א: 03‎-6935377
קב"ט מחוז ירושלים: 02‎-5601486
קב"ט מחוז דרום: 07‎-6464268
קב"ט החינוך ההתיישבותי: 03‎-6961525.


חוזר מנכ"ל זה מבטל את הסעיפים 5.3‎-1 עד 5.3‎-12 בחוזר
הוראות הקבע נט/2(ב), את הסעיפים 6.2‎-1 עד 6.2‎-11 בחוזר
הוראות הקבע נט/4(ג), את סעיף 6.2‎-15 בחוזר הוראות הקבע
תשס/1(א), את סעיף 6.2‎-16 בחוזר הוראות הקבע תש"ס 2(א) ואת
סעיף 6.2‎-17 בחוזר הוראות הקבע תשס/5(א) ובא במקומם.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/5ב, ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001