בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - הסמכויות והאחריות של קב"ט
מוסדות החינוך
5.3‎-16
 
1 בינואר 2001
 
  תאריך תחולה 
חדש
 


חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


1. כללי
ברשויות המקומיות, במועצות האזוריות ובעיריות קיימים קציני ביטחון
למוסדות החינוך. ברשויות קטנות, או במגזר הערבי, שאין בהם עובד מיוחד
לתפקיד זה, ימנה ראש הרשות את אחד העובדים ברשות לאחראי גם בנושא
זה.
2. תיאור התפקיד
תואר התפקיד: קצין ביטחון מוסדות חינוך.
 
א. 
שמות חופפים: מנהל היחידה לביטחון ולשעת חירום או הממונה על
ביטחון מוסדות החינוך.
 
ב. 
הגדרת האחריות: אחריות לקיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך,
להיערכות המוסדות לקראת שעת חירום ולקידום נושאי הבטיחות
במוסדות החינוך.
 
ג. 
הנחיה מקצועית  ד. 
הקב"ט מונחה מקצועית על ידי הממונה המחוזי על ביטחון, שעת
חירום ובטיחות של משרד החינוך ועל ידי הממונה המחוזי על
שעת חירום ובטיחות, ופועל על פי הוראותיהם והנחיותיהם
המקצועיות ועל פי ההוראות, ההנחיות והנהלים של משרד החינוך
כפי שהם מתפרסמים מעת לעת בחוזרי המנכ"ל. ברשויות שיש בהן
יותר מקב"ט אחד העוסק בביטחון מוסדות חינוך יהיה
הקב"ט המחוזי בקשר ישיר עם הקב"ט הבכיר/מנהל המחלקה
ובאמצעותו עם הקב"טים האחרים הכפופים לו.
 
1)   
הקב"ט מונחה על ידי גורמי הביטחון המקומיים אשר בגזרתו,
משטרת ישראל וצה"ל (בהתאם לתחום אחריותם הטריטוריאלית).
 
2)   
אמצעים, ציוד וקשר
הקב"ט יצויד באמצעי קשר אלו: טלפון ומכשיר פקס' במשרדו, מכשיר
קשר, טלפון סלולארי ואיתורית.
 
ה. 
הכשרת הקב"ט  ו. 
הקב"ט חייב לעבור קורס הכשרה בסיסי שאורכו כ-5 שבועות.
הקורס נערך על ידי האגף לביטחון ולשעת חירום של משרד
החינוך וכולל את המרכיבים האלה:
 
1)   
קורס קב"טים בסיסי (עקרונות האבטחה, נהלים והיערכות
לשעת חירום)
 
א)   
קורס מפקחי מטווח (הכשרה לשמש מפקח מטווח מטעם
משרד הפנים)
 
ב)   
קורס מגישי עזרה ראשונה (הכשרה לשמש מגיש עזרה
ראשונה)
 
ג)   
קורס נאמני בטיחות (הכשרה לשמש נאמן בטיחות).  ד)   
ההצלחה בקורס קב"טים בסיסי על פי הקריטריונים שנקבעו היא
תנאי הכרחי להמשך העסקת הקב"ט מעבר לתקופת הניסיון.
 
2)   
לאחר שנת ניסיון כמפקח מטווח ובהנחיית מדריך ירי יעבור
הקב"ט קורס מאמני ירי בכירים שיכשיר אותו לתפקיד של
"מדריך ירי".
 
3)   
הקב"ט חייב להשתתף בכל הקורסים וההשתלמויות שיזומן
אליהם על ידי משרד החינוך, ובכלל זה כנסי קב"טים והשתלמויות
מחוזיות וארציות.
 
4)   
3. תחומי אחריות ופעילות
 
תחומי אחריות  א. 
אחראי לארגון הביטחון השוטף ולקיום סדרי אבטחה נאותים
במוסדות החינוך, בפעילות חוץ-בית-ספרית ובאירועים בקייטנות,
במחנות ובפנימיות.
 
1)   
אחראי להקצאת מרכיבי ביטחון במוסדות החינוך.  2)   
אחראי להפעלת מערך הדרכה והשתלמות לעובדי הוראה בנושאי
ביטחון, בטיחות ושעת חירום.
 
3)   
אחראי לתרגולים במוסדות החינוך.  4)   
אחראי להפעלת מערך ביקורים וביקורות במוסדות החינוך.
 
5)   
אחראי להכנת מוסדות החינוך להתמודדות בעת אירוע אסון המוני
או בעת אירועי ביטחוני (פח"ע).
 
6)   
אחראי להכנה ולארגון של מוסדות החינוך לשעת חירום.  7)   
אחראי לאימון, להכשרה ולשיבוץ של צוותי החירום וסגל מוסד
החינוך לתפעול בשעת חירום.
 
8)   
אחראי להכשרה ולהשתלמות של מנהלים, עב"טים, גננות, עובדי
הוראה ותלמידים בנושאי שעת חירום, עזרה ראשונה, כיבוי אש,
חומ"ס וכיו"ב.
 
9)   
מסייע להנהלת המוסד באיתור מפגעי בטיחות וסיכונים
בטיחותיים.
 
10)
 
     
תחומי פעילות  ב. 
ארגון הביטחון השוטף במוסדות החינוך  1)   
אבטחה חמושה  א)   
עליו לקבל את ההקצאה של שומרים/מאבטחים
למוסדות החינוך ממשטרת ישראל.
 
(1)   
עליו לבצע התקשרויות עם חברות השמירה/האבטחה על
פי ההרשאות וההקצאות של משטרת ישראל.
 
(2)   
עליו לבצע ראיונות אישיים לקבלת שומרים/מאבטחים
חדשים למוסדות חינוך.
 
(3)   
עליו לפקח על הכשרת השומרים/המאבטחים כנדרש על
ידי חברות ההכשרה.
 
(4)   
עליו לפקח על ביצוע השתלמויות וימי הדרכה ורענון
לשומרים/למאבטחים על ידי חברות השמירה באמצעות
חברות ההכשרה.
 
(5)   
עליו לתדרך את השומרים/המאבטחים במוסדות החינוך
(בנושא הופעה, התנהגות, נוהלי עבודה ואבטחה).
 
(6)   
עליו לכנס את השומרים/המאבטחים בתחום גזרתו
בשיתוף מפקחי חברות השמירה לתדרוך ולהכנת מערך
האבטחה/השמירה.
 
(7)   
עליו לוודא שהקבלן (חברת השמירה/האבטחה) מעסיק
רק מאבטחים או שומרים העומדים בכל הדרישות
והקריטריונים כפי שייקבעו במכרז.
 
(8)   
עליו לבדוק את הכשירות של המאבטחים/השומרים
ואת בקיאותם בנוהלי שמירה, תקינות הנשק, הרישוי
ותעודות ההסמכה.
 
(9)   
עליו לפקח על עבודתו של השומר (בנושאי הופעה,
התנהגות, נוהלי עבודה, איכות השמירה, סריקות וכו').
 
(10)
 
הכנה ועדכון של תיק הביטחון המוסדי  ב)   
עליו להנחות את הנהלת המוסד החינוכי בעריכה,
בארגון ובעדכון מעת לעת של תיק הביטחון המוסדי
שיכלול את תכנית הביטחון והחירום של המוסד ואת
ארגון צוותי החירום.
 
(1)   
עליו להכין את תיקי השטח לכל מוסדות החינוך על פי
הדרישות והנהלים. עותק אחד יישמר במשרד הקב"ט,
ועותק שני יהיה בתחנת המשטרה הקרובה.
 
(2)   
הנחיית מנהלי מוסדות החינוך והעב"טים בנוהלי
הביטחון
 
ג)   
עליו לפקח על סדרי הביטחון השוטף במוסד החינוכי.  (1)   
עליו לתדרך כיצד לפעול ולתת הוראות בעת אירועי
פח"ע.
 
(2)   
עליו לקבוע את הנהלים ואת הסדרי ההתקשרות
והתיאום עם גורמי הביטחון וההצלה השונים.
 
(3)   
עליו לקבוע את צוותי החירום במוסד ולארגן, להדריך
ולתרגל אותם.
 
(4)   
עליו לקיים פיקוח ובקרה על נושאי הנשק במוסדות
החינוך.
 
(5)   
עליו לקבוע, בתיאום עם המנהל, את סימני האזעקה
השונים של המוסד במצבים ובאירועים השונים ולוודא
שיהיו מוכרים לכל עובדי המוסד ולתלמידיו.
 
(6)   
עליו לתת הנחיות בדבר הכנת תיק שטח למוסד
החינוכי.
 
(7)   
עליו לתת הנחיות להכנת תיק הביטחון המוסדי.  (8)   
עליו לקבוע את סדרי הביטחון באירועים מיוחדים
במוסד ומחוצה לו.
 
(9)   
עליו לקיים פיקוח ובקרה על קיום נוהלי האבטחה
במוסדות החינוך.
 
(10)
 
עליו לדאוג להדרכה ולהשתלמויות בנושאי ביטחון,
בטיחות ושעת חירום.
 
(11)
 
אבטחה ניידת  ד)   
עליו לדאוג לתיאום עם משטרת ישראל בכל הקשור
לשיתוף פעולה עם כוחות אבטחת מוסדות החינוך של
משטרת ישראל (ניידות מוסדות חינוך).
 
(1)   
עליו לדאוג לקיום אמצעי קשר בין מערך הביטחון
ברשות למערך אבטחת מוסדות החינוך של משטרת
ישראל.
 
(2)   
עליו לדאוג לקביעת נהלים והסדרי התקשרויות עם
מערך אבטחת מוסדות החינוך בעת חירום.
 
(3)   
עליו לדאוג לקביעת הנהלים והסדרי התרגול של
השומרים/המאבטחים על ידי ניידות מוסדות החינוך או
לתרגילים משותפים של הקב"ט ומערך אבטחת מוסדות
החינוך של משטרת ישראל.
 
(4)   
ארגון מרכיבי הביטחון במוסדות החינוך  2)   
עליו לפעול להקצאת אמצעי ביטחון למוסדות החינוך
באמצעות משרד החינוך או הרשות המקומית.
 
א)   
עליו לפעול לבדיקת תקינותם של מרכיבי הביטחון במוסד
החינוך, ובכלל זה גדר תקינה/שער מבוקר-כניסה/מערכת
מצוקה/מערכת כריזה (בביה"ס), אינטרקום (בגנ"י).
 
ב)   
עליו לפעול לתיקון הליקויים במרכיבי הביטחון אשר אינם
תקינים.
 
ג)   
עליו לפעול לביצוע סקר קיום מרכיבי הביטחון פעם בשנה
ולדווח על כך לקב"ט המחוזי.
 
ד)   
ארגון הנשק במוסדות החינוך  3)   
עליו לדאוג להקצאת נשק לעובדי ההוראה במוסד החינוכי
(שאושרו לשאת נשק ועברו בהצלחה את האימון כנדרש).
 
א)   
עליו לדאוג להכשרת נושאי הנשק מסגל ההוראה לפני תחילת
שנת הלימודים ולמתן רשיונות לאותם אנשים.
 
ב)   
הקב"ט אחראי לאימונם השוטף של נושאי הנשק במוסדות
החינוך.
 
ג)   
הקב"ט אחראי להפעלת "מפעל ראוי" ברשות המקומית.  ד)   
הקב"ט אחראי לתחזוקה השוטפת של אקדחים במוסדות
החינוך, ובכלל זה החלפה, תיקון ורכישת מחסניות וציוד
בלאי.
 
ה)   
עליו לדאוג לקבלת תחמושת ממשרד החינוך לצורך ביצוע
אימון לאוחזי נשק.
 
ו)   
עליו לדאוג לתדרוך נושאי הנשק בהנחיות הביטחון
והבטיחות בנשיאת נשק ובהוראות הפתיחה באש והשימוש
בנשק בשעת חירום.
 
ז)   
4. מערך ההדרכה וההשתלמויות לסגל ההוראה במוסדות החינוך
כללי
הקב"ט, בתוקף תפקידו, אחראי לארגון ולביצוע פעולות הדרכה
והשתלמויות בתחומים השונים במוסדות החינוך, הן בהדרכה ישירה
המבוצעת על ידו והן בייזום ובארגון השתלמויות שונות.
 
א. 
ארגון מטווחים והדרכה בשימוש בנשק לעובדי מוסדות
החינוך
 
ב. 
על הקב"ט לוודא את תקינות המטווח ואת אישורו על ידי הגורמים
המוסמכים לכך וכן לוודא כי מתקיימים במטווח כל סידורי
הבטיחות המתחייבים.
 
1)   
עליו להיעזר במידת הצורך, באמצעות הקב"ט המחוזי, במדריך ירי
או במדריכים נוספים.
 
2)   
הקב"ט אחראי לזימון בכתב של נושאי הנשק במטווחים.  3)   
הקב"ט אחראי על פעולות רישום ומעקב במגמה להבטיח שכל
נושא נשק יתאמן לפחות פעם בשנה.
 
4)   
עליו למלא דו"ח השתתפות של עובדי החינוך במטווח ולהעבירו
לקב"ט המחוזי.
 
5)   
עליו לקבל מקב"ט המחוז תחמושת ואמצעים לביצוע המטווחים.
 
6)   
הדרכות ב"חפץ חשוד"  ג. 
על הקב"ט לקיים מערך הדרכות בנושא "חפץ חשוד" לאוכלוסיות
התלמידים במוסדות החינוך על פי הפירוט הזה:
- ילדי הגן, על ידי הגננות
- כיתות א'-ד', על ידי המורים
- כיתות ה'-ו', על ידי הקב"ט
- כיתות ז'-ט', על ידי מדריכי משטרת ישראל
- כיתות י'-י"ב, על ידי חבלני משטרת ישראל.
 
1)   
הקב"ט אחראי לארגון ולביצוע הדרכות של אוכלוסיות המדריכים,
קרי הגננות והמורים. כמו כן הוא אחראי לביצוע הדרכות
לאוכלוסיית התלמידים (כיתות ה', ו') ולתיאום הביצוע של
הדרכות התלמידים על ידי משטרת ישראל.
 
(2)   
הקב"ט אחראי לקיום השתלמות בנושא "חפץ חשוד" לסגל
ההוראה ולציודו בעזרי הדרכה כנדרש (ערכת הדרכה לתלמידי
כיתות א'-ד' הופקה על ידי אגף הביטחון של משרד החינוך).
 
(3)   
הקב"ט אחראי להצבת שלטי אזהרה מחפץ חשוד במוסדות החינוך
בתיאום עם הנהלת המוסד החינוכי.
 
(4)   
השתלמויות עב"טים  ד. 
על הקב"ט לדאוג לקיום השתלמות עב"טים לקראת פתיחת שנת
הלימודים בתחומי הביטחון השוטף וההיערכות לשעת חירום.
 
1)   
עליו לדאוג להנחיה של העב"טים באופן שוטף במהלך שנת
הלימודים בנושאים הקשורים למילוי תפקידם.
 
2)   
עליו לדאוג לקיום השתלמות לעב"טים לקראת יום ההתגוננות
האזרחית הארצי במוסדות החינוך.
 
3)   
השתלמות עזרה ראשונה
על הקב"ט ליזום ולארגן השתתפות של מורים וגננות בקורסים
ובהשתלמויות עזרה ראשונה הנערכים על ידי גף שעת חירום במשרד
החינוך.
 
ה. 
השתלמות כיבוי אש
על הקב"ט ליזום ולארגן השתתפות מורים, אנשי אחזקה ותלמידים
בהשתלמויות כיבוי האש (השתלמויות המבוצעות ע"י שירותי הכבאות).
 
ו. 
השתלמות אב"ך
על הקב"ט ליזום ולארגן השתתפות מורים, גננות ותלמידים
בהשתלמויות אב"ך ושימוש בערכות מגן (ההדרכות מבוצעות באמצעות
מאל"שחיות של פיקוד העורף ובפיקוח משרד החינוך).
 
ז. 
השתלמות ביטחון
עליו ליזום ולארגן השתלמויות לסגל ההוראה של בית הספר בנושא
ביטחון ושעת חירום, בעיקר לקראת פתיחת שנת הלימודים ולקראת
תרגיל ההתגוננות הארצי.
 
ח. 
השתלמות חומ"ס
עליו ליזום ולארגן השתלמויות לסגל ההוראה של בית הספר בנושא
חומרים מסוכנים ואופן ההתנהגות באירוע מסוג זה.
 
ט. 
השתלמות רכזי טיולים
על הקב"ט לפעול להשתתפותם של מורי של"ח ורכזי טיולים ממוסדות
החינוך בהשתלמות רכזי טיולים מחוזית המאורגנת על ידי קב"ט
המחוז.
 
י. 
תדרוכים
על הקב"ט לתדרך ולהנחות באופן שוטף בנושאי ביטחון, שעת חירום
ובטיחות ממלאי תפקידים שונים במערכת החינוך: מאבטחים, מורים,
מנהלים, שרתים ועובדי תחזוקה, עב"טים, גננות ועוזרות.
 
יא. 
5. תרגולים במערכת החינוך
ייזום וקיום תרגילים בתחום הביטחון השוטף  א. 
על הקב"ט ליזום ולקיים תרגיל עירנות הנערך בעת סריקת הבוקר
ולפני כניסת התלמידים כדי לבחון את עירנות הסורקים ואת
בקיאותם בנהלים.
 
1)   
עליו ליזום ולקיים תרגיל עירנות למאבטח/לשומר במוסד החינוך
בתיאום עם משטרת ישראל.
 
2)   
עליו ליזום ולקיים תרגיל פינוי של אוכלוסיית המוסד החינוכי על
בסיס תכנון מוקדם לפחות פעם אחת בשנה.
 
3)   
עליו ליזום, בשיתוף עם קב"ט המחוז, קיום תרגיל פח"ע אזורי
בשיתוף כוחות הביטחון (משטרת ישראל, מג"ב, שלטונות הצבא
וכו').
 
4)   
ייזום וקיום תרגילים בתחום של שעת חירום (העברת אוכלוסיית
התלמידים והמחנכים מהכיתות למקלטים/למרחבים המגונים)  
ב. 
על הקב"ט ליזום ולקיים תרגול של פינוי אוכלוסיית התלמידים
מהכיתות למקלטים/למרחבים המוגנים (תרגיל פנימי של ביה"ס
במועד שייקבע ע"י הקב"ט).
 
1)   
על הקב"ט לקיים תרגיל ארצי ביום ההתגוננות הארצית בכל
מוסדות החינוך בשיתוף פעולה עם צה"ל/משטרת ישראל ועם
ארגוני החירום וההצלה (מד"א, כיבוי אש).
 
2)   
עליו ליזום ולקיים ביצוע תרגילי הדמיה - מקרים ותגובות של בית
הספר באירוע חירום.
 
3)   
עליו ליזום ולקיים תרגיל הדגמה למנהלים ולע"בטים בתחום
ההתנהגות של בית הספר בחירום או באירוע חירום.
 
4)   
6. ביקורות במוסדות החינוך
על הקב"ט ליזום ולתכנן ביקורים שוטפים במוסדות החינוך לצורך
תדרוך והעברת הנחיות לסגל ההוראה במוסד החינוכי (מנהל ביה"ס,
העב"ט) בתחומי ביטחון ושעת חירום.
 
א. 
במהלך הביקור עליו לבדוק את תיקי הביטחון, את תיקי השטח ואת
ציוד החירום, וכן עליו לוודא שתוקנו הליקויים שעלו בביקורים
הקודמים.
 
ב. 
הקב"ט ימסור דוח ביקור למנהל המוסד ולידיעת קב"ט המחוז ומנהל
מחלקת החינוך ברשות וגורמים נוספים ברשות.
 
ג. 
על הקב"ט לבקר במוסד החינוכי במקרים שבהם נדרשת התערבותו
לפתרון בעיות בתחום הביטחון, הבטיחות ושעת החירום (ביקורים אלה
אינם מתוכננים על ידו ונעשים בהזמנת הנהלת המוסד החינוכי).
 
ד. 
עליו ליזום ביקורי פתע לבדיקת סדרי הביטחון ופעילות
המאבטח/השומר (במהלך היום, בסריקות הבוקר, בתהליך בדיקת
הנכנסים ובדיקת כניסת כלי רכב ועוד), וזאת בתדירות של פעם בחודש
לפחות בכל מוסד חינוכי.
 
ה. 
7. אבטחה בפעילות בלתי שגרתית במוסד ומחוצה לו
אירועים ופעילות בלתי שגרתית במוסד ומחוצה לו  א. 
הקב"ט אחראי להנחיית מוסדות החינוך בנוגע להסדרי הביטחון
הננקטים על ידם בעת קיום אירועים ופעילות בלתי שגרתית
במוסד ומחוצה לו.
 
1)   
קב"ט מוסדות החינוך יכין תכנית אבטחה ויקבע את סידורי
הביטחון הנדרשים לאירועים של מוסדות חינוך (מעל 100
תלמידים) המבוצעים מחוץ לשטח בית הספר, וינחה את המוסד
החינוכי בהתאם.
 
2)   
 
טיולים  ב. 
הקב"ט יסייע לרכזי הטיולים בבית הספר בכל הקשור לארגון
הטיולים, תיאום הטיולים והבנת הנהלים והנחיות הביטחון
והבטיחות.
 
1)   
הקב"ט יקבל תכנית טיולים ממוסדות החינוך לצורך מעקב ובקרה.
2)   
הקב"ט יערוך ביקורות מדגמיות ביום היציאה במגמה להבטיח
שבית הספר פועל בהתאם להוראות המפורטות בחוזר הטיולים
ובזיקה לאישור מהלשכה לתיאום טיולים.
 
3)   
קייטנות ומחנות  ג. 
הקב"ט אחראי לסדרי הביטחון ולפיקוח עליהם בקייטנות
ובמחנות בתחום האחריות של הרשות המקומית.
 
1)   
הקב"ט יתדרך את מנהלי הקייטנות ברשות בכל הנחיות הביטחון
והבטיחות בקייטנות, כמפורט בחוזרי המנכ"ל העוסקים בנושא.
 
2)   
הקב"ט אחראי לאשר את הקייטנות בתחום הרשות, וזאת לאחר
מינוי אחראי ביטחון ותדרוכו, אישור תכנית האבטחה ובדיקת
אמצעי הביטחון הנדרשים.
 
3)   
קב"ט הרשות יערוך ביקורות מדגמיות בקייטנות כדי להבטיח שהן
פועלות בהתאם להוראות המפורטות בחוזרי המנכ"ל ובאישורים
שניתנו להפעלת הקייטנה.
 
4)   
הקב"ט אחראי בתיאום מוקדם של סדרי ההתקשרות והאזעקה
בין גורמי הביטחון המקומיים לבין קייטנות הנמצאות בתחום
הרשות.
 
5)   
הקב"ט יהיה מעורב ומעורה בתהליך ההדרכה והאישור של מחנות
לילה המתקיימים בשטחים פתוחים והמתודרכים ומאושרים על
ידי קב"ט המחוז ויסייע לקב"ט המחוז בפיקוח על סדרי הביטחון
במחנות אשר בגזרתו.
 
6)   
מוסדות חינוך בלתי פורמאליים
בכל רשות יש מוסדות חינוך בלתי פורמאליים הכוללים מתנ"סים,
מועדוני נוער ומוסדות ציבור המקיימים פעולות חינוכיות עם תלמידים.
הקב"ט אחראי להדרכת מוסדות אלה בנושאי הביטחון השוטף
וההיערכות לשעת חירום ולפיקוח על סדרי הביטחון הננקטים על ידם.
 
ד. 
8. הכנה וארגון של מוסדות החינוך לשעת חירום
כללי  א. 
הקב"ט יפעל לקיום סדרי הביטחון וההתכוננות לשעת
חירום/ולאירועי חירום במוסדות החינוך בהתאם להנחיות משרד
החינוך (גף שע"ח), צה"ל - פיקוד העורף, משטרת ישראל, נציבות
ההצלה והכבאות ומד"א וינחה בתחומי המיגון, ההיערכות
המוסדית, ההדרכה, התרגול וארגון שירותי העזר וההצלה הבית
ספריים.
 
1)   
הקב"ט יסייע לגורמי הביטחון: צה"ל - פיקוד העורף, משטרת
ישראל, נציבות ההצלה והכבאות ומד"א.
 
2)   
הקב"ט ינחה את העב"ט ויסייע לו בארגון תיק הביטחון המוסדי
ותיק השטח.
 
3)   
הקב"ט יסייע בארגון של חלוקת התרופות לאוכלוסייה במוסדות
החינוך ובפיקוח עליה.
 
4)   
ארגון הדרכה והשתלמויות למערך מוסדות החינוך לשעת
חירום
הקב"ט יערוך השתלמויות אלו:  
ב. 
השתלמות עב"טים  1)   
השתלמות מנהלים  2)   
השתלמות גננות  3)   
השתלמות צוותי חירום  4)   
השתלמות מגישי עזרה ראשונה לעובדי הוראה ולתלמידים  5)   
הדרכת מאלש"חיות.
 
6)   
הכנה וארגון תרגילים לשעת חירום במוסדות חינוך
אלה סוגי התרגילים שהקב"ט יארגן:  
ג. 
תרגילי הדגמה  1)   
תרגילי הדמיה  2)   
תרגילי פינוי
 
3)   
תרגילי אירוע חומרים מסוכנים (חומ"ס)  4)   
תרגילי כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים וירידה למקלטים  5)   
תרגיל התגוננות ארצי  6)   
תרגילי חלוקת תרופות  7)   
תרגילי פח"ע בשיתוף משטרת ישראל וקב"ט המחוז.
 
8)   
ביקורים וביקורות במוסדות חינוך  ד. 
הקב"ט יבצע ביקורים ובקרות במוסדות החינוך כדי לבדוק את
מוכנותם לשעת חירום.
 
1)   
הקב"ט ידאג לבדיקה ולהשלמה של ציוד החירום במוסדות
החינוך: ציוד החירום במקלטים/במרחבים המוגנים, ציוד העזרה
הראשונה, ציוד כיבוי האש, ציוד הכריזה, הציוד לזיהוי בעלי
תפקידים וציוד האיטום.
 
2)   
9. בטיחות
הקב"ט יהיה בקיא בנהלים של משרד החינוך בנושאי בטיחות:  א. 
נוהלי הבטיחות במערכת החינוך  1)   
נוהלי בטיחות, ביטחון ושעת חירום בגני הילדים  2)   
הוראות הבטיחות בטיולים  3)   
הוראות הבטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ-בית-ספריות  4)   
הוראות הבטיחות בקייטנות ובמחנות קיץ  5)   
הוראות הבטיחות בהסעות  6)   
הוראות בטיחות נוספות המתפרסמות מעת לעת.
 
7)   
הקב"ט יידע את מנהל מוסד החינוכי ואת הרשות המקומית/הבעלות על
כל מפגע בטיחותי שיגלה במסגרת הסיור שהוא מבצע במוסד החינוך.
 
ב. 
אם יגיעו לידיעת הקב"ט מפגעי בטיחות במוסד החינוכי הוא יעביר את
המידע למנהל המוסד החינוכי ולממונה על הבטיחות ברשות
המקומית/בבעלות.
 
ג. 


בשאלות אפשר לפנות אל מר אריה מור, ממונה הביטחון הארצי
במוסדות החינוך, טל' 02‎-5602234,
וכן אל הקב"טים המחוזיים (ראה בסעיף 5.3‎-15
בחוזר הוראות הקבע תשסא/5ב
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/5ב, ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001