ביטחון, בטיחות ושעת חירום
5.
ביטחון 5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - העב"ט
במוסד החינוך
5.3‎-17
     
 
1 בינואר 2001
 
  תאריך
תחולה
 
החלפת
סעיף
5.3‎-5
בחוזר הוראות
הקבע נט/2(ב)חוזר זה בוטל
  מטרת
הפרסום


1. כללי
 
מנהל המוסד החינוכי נושא באחריות הכוללת לביצוע הוראות הקב"ט
המחוזי/הרשותי והמשטרה.
במסגרת אחריות זו יהיה המנהל אחראי על:
א.
כלל הפעילות המתרחשת בבית הספר ובפרט במצב חירום;
 
1)   
סדרי התורנות של המורים והעובדים בנושאי הביטחון, הבטיחות
ושעת החירום;
 
2)   
מתן הוראות בשעת אירוע פח"ע (אלא אם כן ייקבע אחרת).
3) 
   
מנהל בית הספר ימנה עוזר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום (להלן עב"ט).
 
ב.
העב"ט ישמש עוזר למנהל וירכז את נושאי הביטחון, הבטיחות ושעת
החירום במוסד.
 
ג.
2. מינוי העב"ט
 
בבתי הספר היהודיים, הדרוזיים והבדוויים ימונה לתפקיד העב"ט אחד מסגני
מנהל בית הספר או מורה בעל כושר ארגון הנמצא רוב ימי השבוע במוסד.
רצוי שהוא יהיה בעל הכשרה צבאית, נושא נשק ומתגורר ביישוב
שהמוסד נמצא בו.
 
א.
 
בבתי
הספר
הערביים
ימונה
לתפקיד
עוזר
לבטיחות
ולשעת
חירום
אחד
מסגני
מנהל
המוסד
או מורה
בעל
כושר
ארגון
הנמצא
בכל ימות
השבוע
במוסד.
 
ב.
 
עב"ט חדש
ימונה לקראת
תחילת שנת
הלימודים ולא
יאוחר משבוע
לפני פתיחתה.
העב"ט יקבל
כתב מינוי
שדוגמתו
מצורפת בנספח
לסעיף זה.
מנהל בית
הספר ימלא 4
עותקים של
הטופס,
ויעבירם
לאישורו של
קב"ט הרשות,
וברשויות
הערביות
למנהל מחלקת
החינוך
הרשותי, והוא
יחלקם
לגורמים אלו:
1) קצין
הביטחון
המחוזי של
משרד החינוך
2) הבעלות על
המוסד
3) העב"ט
במוסד.
העותק הרביעי
יישאר בידי
הקב"ט/מנהל
מחלקת החינוך
של הרשות.
 
ג.
 
עב"טים
חדשים
חייבים
להשתתף
בהכשרה
אשר תאורגן
על ידי המחוז
וכן
בהשתלמויות
עב"טים מעת
לעת.
 
ד.
3. פירוט תפקידיו של העב"ט
       
כללי  א.
לסייע
בהוצאה
לפועל של
הנחיות
הביטחון,
הבטיחות
ושעת
החירום
ולהיות
הנציג
המקומי
המקצועי
המייצג את
הביטחון
ואת
הבטיחות
בחצר בית
הספר
 
1)
 
להיות
הסמכות
למתן
הוראות
בשעת
אירוע
חירום,
בעת
היעדרות
המנהל
 
2)
 
להיות
בקשר עם
קב"ט
מוסדות
החינוך
ברשות,
ובהעדר
קב"ט עם
מנהל
מחלקת
החינוך של
הרשות.
 
3)
 
         
אבטחה  ב.
להיות שותף
בהצבת
השומר/המאבטח
במוסד החינוך
ובתדרוכו
 
1)
 
לפקח על עבודתו
של
השומר/המאבטח
במוסד החינוך
(שגרת העבודה,
סריקות, כניסה
מבוקרת,
התנהגות וקיום
הנחיות כנדרש)
2)
 
לפקח על
סריקות הבוקר
ועל הסריקות
במהלך היום
 
3)
 
         
לבדוק בתדירות
של פעם
בשבועיים את
תקינותם של
אמצעי הביטחון
והבטיחות
במוסד, ובמקרה
של תקלות לטפל
בתיקונן
באמצעות המוסד
או לדווח לקב"ט
הרשות, ובמגזר
הערבי למנהל
מחלקת החינוך
של הרשות,
במקרה של
ליקויים
המחייבים טיפול
של הרשות
 
4)
 
לקבוע, בתיאום
עם המנהל, את
סימני האזעקה
של המוסד
במצבים
ובאירועים
השונים ולוודא
שהם מוכרים לכל
עובדי המוסד
ולתלמידיו
 
5)
 
להביא לידיעת
עובדי המוסד את
סדרי ההתקשרות
עם גורמי
הביטחון בעת
הצורך
 
6)
 
לבדוק את
הימצאות הנשק
אצל נושאי הנשק
במוסד
(מורים/מורות)
 
7)
 
לפקח על תורנות
מורים בחצר בית
הספר בהפסקות
ובבקרים.
 
8)
 
         
הכנת המוסד החינוכי
לשעת חירום
 
ג.
לארגן תכנית להפעלת
המוסד החינוכי בשעת
אירוע חירום, ובכלל זה:
1)
 
תכנון תכנית לפינוי
המוסד החינוכי
באירוע חירום,
תדרוך מקדים של
אוכלוסיית המורים
והתלמידים לגבי
כללי ההתנהגות בעת
פינוי בית הספר
ותרגולם בהתאם
 
א)   
הכנת תכנית
התגוננות והכנסת
אוכלוסיית המוסד
החינוכי
למקלטים/למרחבים
המוגנים: הכנת
צוותי חירום,
תדרוכם ותרגולם
 
ב)   
לנהל את תיק הביטחון,
הבטיחות ושעת החירום
המוסדי
 
2)
 
לסייע לקב"ט המקומי
בהכנת תיק השטח של
המוסד ולדווח לו על כל
שינוי במבני המוסד או
בסביבתו - לצורך עדכון
התיק.
 
3)
 
 
הדרכה
ותרגול  
ד.
להדריך את
עובדי
המוסד ואת
התלמידים
בנוהלי
ההתנהגות
בעת
אירועים
ביטחוניים
 
1)   
להיות
אחראי על
ביצוע
תרגילי
פינוי, ובכלל
זה תדרוך
מקדים של
המורים
והתלמידים
לגבי כללי
ההתנהגות
בפעולת
פינוי בבית
הספר
 
2)   
לארגן צוותי
כוננות
לשעת
חירום (ע"ר,
כיבוי אש,
סורקים
וסדרנים)
ולטפל
בהכשרתם
ובתרגולם
 
3)   
לתאם
הדרכות
לעירנות
מחפץ חשוד
עם קב"ט
הרשות
 
4)   
לתאם
השתלמות
עזרה
ראשונה
למורים.
 
5)   
 
אירועים ופעילות
חוץ-בית-ספרית  
ה.
לטפל בתיאומים עם
משטרת ישראל ועם
קב"ט הרשות לצורך
אבטחה באירועים
מיוחדים של המוסד,
במוסד ומחוצה לו,
כפי שמפורט בסעיף
5.3‎-25 - "הביטחון
בטיולים ובפעילות
חוץ-בית-ספרית"
 
1)   
   
לוודא כי האחראי
לטיול ימלא אחר
כל הוראות
הביטחון
הנדרשות ביציאה
לטיולים, כפי
שמפורט בסעיף
5.3‎-25 בחוזר
הוראות הקבע
תשסא/5ב.  
2)
 
להודיע לקב"ט
הרשות על יציאה
של כיתה/כיתות
בית הספר
לטיולים ולפעילות
חוץ-בית-ספרית
(הדיווח ייעשה
10 ימים לפני
היציאה לטיול,
ויציין את מועד
הטיול, את משכו,
את הכיתות
המשתתפות בו
ואת האזור
שהטיול יוצא
אליו, את סדרי
הביטחון שנקבעו,
וכן אם הטיול
תואם באמצעות
הלשכה לתיאום
טיולים).
 
3)
 
 
דיווח
1. לדווח מיד על
כל אירוע חריג
לקב"ט הרשות
2. לדווח על
תאונות ועל פציעות
של תלמידים
3. לדווח על כל
פעילות בית ספרית
וחוץ-בית-ספרית
לקב"ט הרשות
לשם התייעצות.
 
ו.
הערה
חלוקת התפקידים בענייני הביטחון בין מנהל המוסד החינוכי ובין העב"ט
יכולה להיות שונה ממוסד למוסד, לפי הנסיבות ובהתאם לניסיונם
ולמעורבותם של נושאי התפקידים בענייני הביטחון, הבטיחות ושעת החירום.
4. גמול ביטחון, בטיחות ושעת חירום
 
העב"ט
מקבל
גמול
תפקיד,
בדומה
לגמולים
הניתנים
לממלאי
תפקידים
אחרים.
 
א.
 
מפאת
חשיבות
העניין
ומידת
האחריות
והיקף
המטלות
הנדרשות
מהעב"ט
יש לעשות
את כל
הניתן כדי
להקצות לו
3‎-2 ש"ש
מתוך
שעות
הניהול
המאושרות
של בית
הספר.
 
ב.
 
עב"טים
שאינם
בדירוג
עובדי
הוראה
מקבלים
גמול תפקיד
שגובהו
מתפרסם
בחוזרים
תקופתיים
של
המחלקה
לתנאי
שירות
במשרדנו.
 
ג.
 
גם
בפנימיות
ימונה
עב"ט, ואף
הוא זכאי
לגמול
ביטחון.
האחריות
לענייני
הביטחון -
הן בשעות
היום והן
בשעות
הלילה -
מוטלת על
מנהל
המוסד,
והוא יקבע
את חלוקת
העבודה
בינו לבין
עוזרו.
 
ד.


בשאלות
אפשר לפנות
אל מר אריה
מור, ממונה
הביטחון
הארצי
במוסדות
החינוך,
טל'
02‎-5602234
, וכן אל
הקב"טים
המחוזיים
(ראה בסעיף
5.3‎-15
בחוזר
הוראות
הקבע
תשסא/5ב)


5. נספח לסעיף 5.3‎-17 - כתב מינוי לעוזר לביטחון, לבטיחות ולשעת
חירום
מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף לביטחון לבטיחות ולשעת חירום
כתב מינוי לעוזר ביטחון, בטיחות ושעת חירום
א. פרטים על המוסד
כתובת המוסד  הבעלות על המוסד וכתובתה  שם המוסד 
מס' הטלפון במוסד  סמל המוסד  מספר הכיתות במוסד 
לגבי פנימיות:
המוסד נמצא בתחום עירוני/מבודד*
ב. פרטים על האחראי לענייני ביטחון, בטיחות ושעת חירום
הכתובת  מס' ת"ז  שם משפחה ושם פרטי 
תאריך תחילת המינוי  התפקיד במוסד  מס' הטלפון בבית 
       
חתימת מנהל המוסד    הגוף משלם המשכורת 
      
התאריך     
עובד במוסד בימים (סמן בעיגול) א', ב', ג', ד', ה', ו'.
      
 שם הקב"ט/מנהל מחלקת החינוך    חתימת הקב"ט/מנהל מחלקת החינוך
תפוצה: קצין הביטחון המחוזי, משרד החינוך
הבעלות על המוסד
העוזר לביטחון במוסד
קצין הביטחון ברשות המקומית/מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית
* מחק את המיותר.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/5ב, ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001