בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - עקרונות האבטחה 5.3‎-18
 
1 בינואר 2001
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיף
5.3‎-3
בחוזר הוראות
הקבע נט/2(ב)
 


חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


1. מטרות האבטחה
מטרות האבטחה במוסדות החינוך הן:
לשמור על השוהים בהם - התלמידים והמורים, צוות העובדים ואחרים
- ולאפשר קיום לימודים סדירים, ללא הפרעות של גורמים זרים ועוינים
 
א. 
להתריע גורמים עוינים ולמנוע מהם, במידת האפשר, לבצע פיגוע
במוסדות החינוך על ידי החדרת מטעני חבלה והנחתם בתוך המוסד או
סמוך לו ולבצע הרג בנשק חם או קר באוכלוסיית המוסד או להשתלט
על מוסד חינוך לשם לקיחת בני ערובה למטרות מיקוח.
 
ב. 
2. דרכי האבטחה
שמירה  א. 
כללי  1)   
בכל מוסד חינוכי שלומדים בו 100 תלמידים ומעלה יוצב
שומר/מאבטח על ידי משטרת ישראל באמצעות קב"ט
מוסדות החינוך ברשות המקומית, אלא אם כן נקבע אחרת
על ידי קצין מוסדות החינוך של משטרת ישראל.
 
א)   
השמירה במוסדות החינוך תתחיל עם ביצוע סריקת הבוקר
(כחצי שעה לפני תחילת הלימודים), ותסתיים לאחר גמר
הלימודים.
השמירה לאחר שעות הלימודים הפורמאליות, בחוגים,
בחגיגות ובטקסים שונים, תתבצע לאחר תיאום עם המשטרה
  ועל פי הנחייתה.
ב)   
האחריות המבצעית להפעלת המאבטחים/השומרים והפיקוח
היומי השוטף עליהם מוטלים על משטרת ישראל. האחריות
להפעלה היום-יומית של המאבטחים/השומרים והפיקוח
היומי והשוטף על עבודתם מוטלים על קב"ט הרשות ועל
הנהלת המוסד החינוכי.
נוסף לכך תפוקח פעילות המאבטחים/השומרים על ידי
הקב"ט של הרשות המקומית, במסגרת ביקוריו במוסדות
החינוך, על ידי אנשי האגף לביטחון של המשרד ועל ידי
חברת השמירה, כפי שפורט בהסכם עמה.
 
ג)   
תפקידי המאבטח/השומר  2)   
ביצוע סריקות בוקר לפני תחילת הלימודים, בכל תחום בית
הספר והסביבה הקרובה, בדיקת מבנים סגורים ופתוחים,
בדיקת מקלטים, איתור חפצים חשודים ונעילת כל השערים
במוסד החינוכי
 
א)   
ביצוע סריקות לפני ההפסקות ובסיום יום הלימודים  ב)   
סיוע בכל נושא ביטחוני  ג)   
ביצוע ביקורת ובדיקת הנכנסים לשערי בית הספר  ד)   
רישום של אנשים וכלי רכב זרים הנכנסים לתחומי בית
הספר
 
ה)   
מניעת כניסה של אנשים ורכב לא מורשים  ו)   
פיקוח מבחינה ביטחונית על הנעשה בחצר בית הספר
ובסביבתו, ובכלל זה תחנות הסעה לתלמידים וכלי רכב
החונים בקרבת בית הספר
 
ז)   
הרתעת פעילות עוינת בעצם הימצאותו בשטח בית הספר  ח)   
במקרה של פעילות חתרנית עוינת במוסד - כניסה ללחימה
עם התוקף/התוקפים עד גמר האיום.
 
ט)   
שמירה צמודה בשער  3)   
במהלך שעות הלימודים יימצא המאבטח/השומר בקרבת
שער הכניסה הראשי למוסד, בעמדה שלטת שתאפשר לו
פיקוח על רחבת שער הכניסה ועל חצר בית הספר. בפרקי
הזמן שבהם התלמידים מגיעים/מתפזרים קיימת חשיבות
רבה לתצפית ולשליטה על נתיבי הגישה למוסד החינוכי, שכן
מדובר בשעות ידועות, במתכונת קבועה ובריכוז תלמידים רב
מחוץ לגדרות. בפרקי זמן אלה על המאבטח/
השומר לגלות עירנות ודריכות ולהיות מוכן להגיב אף על
  אירוע העלול להתרחש מחוץ לכותלי בית הספר.
 
א)   
כל שערי המוסד יהיו סגורים במשך כל זמן הלימודים.  ב)   
המאבטח/השומר יימצא בקרבת השער, ותהיה לו תצפית על
השער ועל סביבתו.
 
ג)   
המאבטח/השומר יבדוק את המבקשים להיכנס למוסד,
ויאפשר כניסת אנשים מוכרים.
 
ד)   
כאשר אדם בלתי מוכר למאבטח/לשומר יבקש להיכנס
למוסד, יבדוק המאבטח/השומר את זהותו באמצעות תעודת
זהות, או באמצעות כל תעודה אחרת, יברר את מטרת
כניסתו, ויעביר את הפרטים אל המזכירות (באמצעות טלפון,
אינטרקום, רץ או אישית), והמזכירות תאשר או תאסור את
כניסת האדם. אם יש בידי האדם שהורשה להיכנס תיק או
חבילה, יש לבדקם. יש לוודא שהמבקר אכן פונה למזכירות
או להנהלה.
 
ה)   
בכל מקרה שעל המאבטח/השומר לעזוב לזמן קצר את השער
לצורך סריקה או מסירת הודעה למזכירות, עליו לנעול את
השער ולהשאיר שלט על השער שייכתב עליו "המאבטח
בסריקה".
 
ו)   
עם סיום יום העבודה ידווח השומר/המאבטח למנהל בית
הספר/לעב"ט על סיום תפקידו ועל עזיבתו את המוסד
החינוכי.
 
ז)   
השמירה בבית הספר לאחר שעות הלימודים ועזיבת
השומר/המאבטח תתקיימנה באחת מן האפשרויות האלה:
 
הצבת שומר/מאבטח על ידי משטרת ישראל במוסדות
המפעילים יום לימודים ארוך על פי צו
 
(1)   
הצבת שומר/מאבטח על ידי הרשות המקומית בזמן
פעילות בלתי פורמאלית בבית הספר עד סיום הפעילות
ונעילת שערי בית הספר
 
(2)   
הסדרי ביטחון אחרים שייקבעו על ידי קב"ט הרשות,
בשיתוף עם הנהלת בית הספר.
 
(3)   
ח)   
סריקה  ב. 
השעות שבהן המוסד ריק מאדם הן שעות קריטיות, וניתן בנקל
להניח בשעות אלה מטענים במוסד או לחדור לתוכו. משום כך
הסריקה היא אחד המרכיבים החיוניים באבטחת מוסדות החינוך,
מרכיב שאין לוותר עליו ואשר אין לו תחליף. יש אפוא להקפיד על
ביצוע הסריקה כהלכה בכל מוסדות החינוך.
 
1)   
מטרת הסריקה היא לבדוק אם הונחו מטעני חבלה במבני
המוסד ובחצרותיו או מחוץ למוסד, סמוך לגדר, וכן לגלות אם
חדר למוסד גורם עוין או שלילי.
 
2)   
מבחינים בין סריקת בוקר, שתתחיל ותסתיים לפני כניסת
התלמידים לשטח המוסד, ובין סריקות שוטפות, שתבוצענה
בשעות הלימודים.
 
3)   
סריקת הבוקר       
סריקת הבוקר תבוצע כדלקמן: במוסד חינוך שקיים בו
מאבטח/שומר תבוצע הסריקה על ידי המאבטח/השומר ואדם
נוסף. במקום שאין בו מאבטח/שומר ייערך המוסד החינוכי
לביצוע סדרי הסריקה בתיאום עם קב"ט הרשות ולפי הנחיית
משטרת ישראל.
מטרות הסריקה
 
א)   
בדיקה חיצונית של המבנים - כדי לגלות פריצות או
חדירות למבנים
 
(1)   
סריקת החצר - כדי לבדוק אם הונחו בה מטעני חבלה
(דגש מיוחד יושם על סריקה סמוך לגדרות, מבפנים
ומבחוץ, וכן בתחנות האוטובוסים/ההסעות שאוכלוסיית
בית הספר משתמשת בהן, וכן בפחי אשפה הסמוכים
לגדר המוסד)
 
(2)
 
בדיקה פנימית של המבנים - כדי לגלות הימצאותם
של זרים, וכן כדי לוודא שלא הונחו בהם מטענים.
 
(3)
 
יש לסרוק את כל שטח המוסד (מבנים וחצרות), ובמיוחד
חדרי לימוד, מסדרונות, שירותים, חדרי מדרגות, משרדים,
פחי אשפה, מגרשי חול, בלוני גז, שעוני חשמל, צמחייה,
מחסנים וכל מקום אחר העלול לשמש להסתרת מטען.
 
ב)   
רק בגמר הסריקה יותר לתלמידים ולעובדים להיכנס למוסד.
ג)   
4)   
סריקות שוטפות 
הסריקה השוטפת במוסד תבוצע על ידי מאבטח/שומר
פעמיים במשמרת לפחות, ותיערך בעיקר סמוך לגדר ובאתרי
המשחקים השונים. במקום שאין בו מאבטח/שומר ייערך
המוסד החינוכי לביצוע הסריקה בתיאום עם קב"ט הרשות
ולפי הנחיות המשטרה.
 
א)   
רצוי לקיים סריקות לפני היציאה להפסקות וסמוך אליה.  ב)   
בזמן יציאה לסריקות ינעל השומר/המאבטח את שער בית
הספר עד לחזרתו מהסריקה.
 
ג)   
5)   
בכל מקרה של גילוי חפץ חשוד במהלך הסריקה אין לגעת בו, אלא
יש להודיע על כך לגורמי הביטחון. יש לפעול כמפורט בנוהל
5.3‎-21 - "התנהגות בעת אירוע חירום".
 
6)   
תצפית  ג. 
תצפית תופעל בעת הגברת עירנות, בעת כוננות או לפי קביעת גורמי
הביטחון המקומיים, משטרת ישראל/צה"ל. הצופה יוקצה על ידי
משטרת ישראל ובאחריותה.
 
1)   
בתצפית יש להשתמש בעיקר במוסדות גדולים, שיש בהם צורך
בשליטה על שטח נרחב.
 
2)   
יש להבטיח שלצופה יהיה קשר קווי או אלחוטי או כל קשר אחר
עם מזכירות בית הספר ועם המאבטח בכניסה.
 
3)   
תפקידו של הצופה הוא לקיים תצפית על המוסד, על החצר, על
הגדר ועל הסביבה הסמוכה למוסד. בכל מקרה של גילוי אדם
המנסה להיכנס למוסד שלא דרך השער או המתקרב לגדר בנסיבות
מחשידות (מניח חפץ, מנסה לפרוץ את הגדר, צופה במשקפת וכד')
יש להודיע על כך מיד למאבטח/לשומר ובמקביל יש להזעיק מיד
את המנהל ואת העוזר לביטחון ולדווח למשטרת ישראל.
 
4)   
מרכיבי ביטחון  ד. 
כדי לשפר ולייעל את האבטחה במוסדות החינוך יש להתקין
אמצעי ביטחון:
 
1)   
אמצעים שחובה להתקינם  א)   
גדר תקנית תקינה  (1)   
שער המאפשר נעילה מבפנים  (2)   
טלפון  (3)   
לחצן מצוקה  (4)   
מערכת כריזה  (5)   
ביתן שומר  (6)   
אמצעי קשר בין ביתן השומר למזכירות
(קשר/אינטרקום/טלפון).
 
(7)   
אמצעי שמומלץ להתקינו
אינטרקום משער הכניסה למוסד.
 
ב)   
האחריות להתקנת אמצעי הביטחון היא של הרשות
המקומית/הבעלות.
 
2)   
יש חשיבות רבה לשמירה על תקינות, שלמות וכשירות אמצעי
הביטחון. על המנהל לדווח מיידית לרשות המקומית/לבעלות על כל
תקלה שהיא באמצעי הביטחון שהוזכרו לעיל ולפעול לתיקונה.
 
3)   
 
אבטחה ניידת (פטרול)  ה. 
ההחלטה על הצורך באבטחה ניידת תיקבע על ידי משטרת ישראל.
1)   
קיימים שני סוגים של אבטחה ניידת:  2)   
אבטחה רגלית, המתבצעת בתחום המוסד  א)   
אבטחה ממונעת, הנערכת בין מוסדות החינוך.  ב)   
אבטחה רגלית  3)   
פעילות זו תבוצע בעיקר בבתי ספר אזוריים, בבתי ספר
פנימייתיים מבודדים ובבתי ספר על יסודיים המשתרעים על
שטח גדול.
 
א)   
האבטחה הניידת תבוצע בתחום המוסד החינוכי.  ב)   
תפקיד האבטחה הניידת הוא לשמור על גזרה מסוימת במוסד
גדול או לשמור במקרה של העדר גדר או של פרצות בה.
 
ג)   
האבטחה הניידת יכולה להיות מבוצעת על ידי
המאבטח/השומר שינעל את שער המוסד בעת ביצוע פעולת
האבטחה הניידת או בסידור אחר שייקבע על ידי המנהל
במוסד החינוך ועל ידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות
המקומית.
 
ד)   
האבטחה הניידת תנוע באותה גזרה, תוך כדי סריקה ותצפית
ניידת על חצר המוסד ועל סביבתו.
 
ה)   
זר המנסה להיכנס למוסד בנסיבות מחשידות, יש לעכבו
ולהזעיק את משטרת ישראל.
 
ו)   
במקרה של גילוי חפץ חשוד במוסד או סמוך לגדר, יש לנהוג
לפי המפורט בנוהל 5.3‎-21 - "התנהגות בעת אירוע חירום".
 
ז)   
אבטחה ממונעת  4)   
האבטחה הממונעת תבוצע על ידי משטרת ישראל, באמצעות
ניידות מוסדות חינוך. אם ירצו גורמים נוספים להשתלב
באבטחה הניידת, תיעשה הפעלתם על ידי משטרת ישראל,
באמצעות קב"ט הרשות.
 
א)   
משטרת ישראל תקבע את האזורים ואת כמויות הניידות
שתפעיל בין מוסדות החינוך לפי שיקוליה המקצועיים,
ותיידע את קב"ט הרשות ואת מנהל מוסד החינוך לגבי כמות
הניידות הפועלות וסדרי ההתקשרות עמן.
 
ב)   
ברשויות שאושרה להן אבטחה ממונעת אזרחית יהיה הקב"ט
אחראי להפעלתה בין מוסדות החינוך וידווח על הפעילות
כנדרש.
 
ג)   
נשק במוסד החינוך  ו. 
אפשר להכניס נשק למוסדות החינוך לצורך השגת המטרות האלה:
 
1)   
הגנה עצמית בעת הצורך  א)   
הגברת הרגשת הביטחון של העובדים והתלמידים  ב)   
הרתעת גורמים עוינים.  ג)   
משרד החינוך ממשיך בחלוקת אקדחים לעובדי מוסדות החינוך
במגמה שבכל מוסד יימצא כלי נשק. העובד שניתן לו הנשק יישא
אותו בעת שהייתו במוסד ובעת פעולתו במסגרת חוץ-בית-ספרית
(טיול, סיור קרוב וכו' של תלמידים). זאת נוסף לנשק המצוי בידי
המאבטח/השומר.
 
2)   
נוסף לנשק הניתן על ידי משרדנו באמצעות הרשויות המקומיות
יש עוד אפשרויות להימצאות נשק במוסד (נשק שניתן על ידי
משא"ז, צה"ל, מג"ב וכו').
 
3)   
בגלל הרגישות המיוחדת הכרוכה בהימצאות נשק במוסד החינוך
יורשה להחזיק נשק במוסד רק מי שנושא רשיון כחוק על
פי חוק כלי ירייה בתוקף שעבר אימון ומטווח באותו כלי
נשק
. נושאי הנשק נקראים להקפדה מרבית על הוראות הבטיחות
בתפעול הנשק ובאחזקתו.
 
4)   
הנחיות נוספות ראה בנוהל 5.3‎-20 - "נשק במוסד החינוך".
 
5)   
נוהלי התנהגות בעת אירוע חירום  ז. 
נוהלי ההתנהגות הם פירוט העקרונות וקווי הפעולה שלפיהם על
המוסד להגיב ולפעול בעת אירוע חירום, כמו, למשל:
 
1)   
מציאת חפץ חשוד בסריקת הבוקר  א)   
מציאת חפץ חשוד בשעות הלימודים או בהפסקה;  ב)   
תקיפה חבלנית על ידי אדם אחד או יותר (סכינאות וכד')  ג)   
התקפת מחבלים וניסיון השתלטות על המוסד  ד)   
הימצאות במצב של בני ערובה.  ה)   
חשיבות מרובה נודעת ללימוד של נוהלי ההתנהגות, לתכנון פעולות
המוסד לפיהם ולתרגול המוסד באופן מעשי.
 
2)   
צוותי כוננות  3)   
כדי לסייע למנהל ולאחראי לביטחון במוסד בעת אירוע
ביטחוני ובשעת חירום יוקמו בכל מוסד צוותי כוננות אלו:
 
א)   
צוות נושאי נשק הכולל מורים ועובדים  (1)   
צוות עזרה ראשונה  (2)   
צוות כיבוי אש  (3)   
צוות סדרנים להכוונה ולפיקוח.
 
(4)   
הצוותים כמפורט ב-א לעיל יורכבו ממורים, מעובדים
ומתלמידים שיתודרכו, יאומנו ויתורגלו בביצוע משימותיהם.
פרט לתפקידיהם בעת אירועי ביטחון שוטף מוטלים על
צוותים אלה תפקידים נוספים בעת חירום. פירוט התפקידים
מופיע בסעיף 5.4‎-2 בחוזר הוראות הקבע סא/1(ב), "נוהלי
שעת חירום במערכת החינוך".  
ב)   
הנחיות נוספות ראה בסעיף 21-.5.3
 
4)   
עירנות והסברה  ח. 
אחד המרכיבים החשובים ביותר של ביטחון המוסד הוא עירנותם
של הנמצאים בו לכל הנוגע לנושא הביטחון.
 
1)   
הגברת המודעות וטיפוח תודעת הביטחון יושגו על ידי פעולות
הסברה ושיחות מכוונות בנושאי ביטחון בשעות מחנך. תינתנה
דוגמאות של אירועי חירום שונים שאירעו לאחרונה (ניתן לצטט
מתוך עיתונים). בשיחות אלה יודגש, כי שיטות הפעולה העיקריות
של ארגוני הטרור הן הנחת מטעני חבלה במקומות הומים מאדם
ותקיפה "מזדמנת" על ידי אדם בודד, באמצעות נשק קר כמו סכין
וכד'.
 
2)   
יש להסביר לתלמידים את כללי ההתנהגות במקרה של מציאת
חפץ חשוד.
 
3)   
קב"ט הרשות, באמצעות עב"ט בית הספר, יתלה כרזות
הסברה בנושאי הביטחון השונים על לוח המודעות באופן
בולט וניתן לעיון ולקריאה.
 
א)  4)   
עב"ט בית הספר יקיים בתחילת שנת הלימודים אספות
הסברה כיתתיות/שכבתיות שתפרטנה את סדרי האבטחה
ואת אופן ההתנהגות בשגרה ובחירום בבית הספר.
 
ב)   
תבוצע הדרכת "חפץ חשוד" בכל שכבה על פי המתכונת
הזאת:
 
ג)   
כיתות א'-ד': מורים מחנכים (מערך שיעור מפורט אצל
קב"ט הרשות)
 
-   
כיתות ה'-ו': קב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית  -   
כיתות ז'-ט': משטרת ישראל, בתיאום עם קב"ט מוסדות
החינוך
 
-   
כיתות י'-י"ב: חבלן משטרת ישראל, בתיאום עם קב"ט
מוסדות החינוך.
 
-   
פעולות ההסברה והתרגול תתבצענה במהלך החודשים הראשונים
של שנת הלימודים.
 
5)   
3. כוננות
הגדרות  א. 
משטרת ישראל קובעת שלושה מצבי כוננות ומצב ביניים מבחינת
אבטחת מוסדות החינוך:
 
1)   
מצב כוננות 1 הוא מצב שגרה, שבו מתקיימות פעולות
אבטחה שוטפות כפי שנקבעו ליום-יום.
 
א)   
מצב כוננות 2 מתקיים לקראת תקופת החגים, תאריכים
רגישים והתרעות כלליות, ומחייב את תדרוך המאבטחים,
מנהל בית הספר והאחראי לצוותי הכוננות והגברת עירנות
של כלל העוסקים באבטחה. הקב"ט נדרש להגדיל את כמות
הביקורות במוסדות החינוך.
 
ב)   
מצב כוננות 3 הוא מצב שבו מערכת האבטחה נערכת
לסיכול פח"ע לאור ידיעות קונקרטיות הנוגעות לאזור מסוים.
זהו מצב המחייב תגבור מאבטחים לפי קביעת המשטרה
ונקיטת צעדי זהירות נוספים במוסד, תדרוך סגל המוסד
להגברת העירנות וביצוע סיורים מוגברים של ניידות משטרת
ישראל באזור.
 
ג)   
מצב כוננות יכול להקיף את כל הארץ או רק אזור מסוים, על פי
הנתונים והשיקולים של גורמי הביטחון, משטרת ישראל וצה"ל.
 
2)   
האבטחה במצב הרגיעה תהיה מושתתת על ההוראות המפורטות
להלן.
 
3)   
הכרזה על מצב כוננות  ב. 
על מצב כוננות באבטחת מוסדות חינוך יחליטו משטרת ישראל
וצה"ל, כל גוף בתחום אחריותו הטריטוריאלית.
 
1)   
ההודעה על החלטה להיכנס למצב כוננות תינתן, בכתב או בעל פה,
באחת משתי הדרכים האלה:
 
2)   
מגורמי הביטחון, ממשטרת ישראל ומצה"ל, באמצעות האגף
לביטחון במשרדנו וקצין הביטחון המקומי למוסדות החינוך
 
א)   
במישרין על ידי גורמי הביטחון (תחנת המשטרה, משא"ז
וכו') למוסדות החינוך, תוך יידוע מיידי של קב"ט הרשות.
 
ב)   
 
תגבור האבטחה
עם קבלת ההודעה על מצב כוננות באבטחת מוסדות החינוך תתוגבר
האבטחה על פי ההוראות, על ידי משטרת ישראל ובאחריותה, כדלקמן:
ג. 
משטרת ישראל תעבה במידת הצורך את מספר
המאבטחים/השומרים במוסדות החינוך.
 
1)   
תוצב תצפית או תוצבנה תצפיות בהתאם לצורך ולתנאי השטח.  2)   
במידת הצורך יוזמנו הורים לשמירה בבתי הספר על פי רשימה של
הורים נושאי נשק שיהיו נכונים להיקרא באופן מיידי במקרה של
כוננות.
 
3)   
יוגברו הפיקוח וביקורי ניידות המשטרה במוסדות החינוך לפי
דרישה ממשטרת ישראל, מחלקת האבטחה.
 
4)   
ישוננו מחדש נוהלי ההתנהגות בעת אירוע פח"ע לצוותי המורים
והעובדים ולתלמידים.
 
5)   
המנהל יוודא שנושאי הנשק במוסד מקרב עובדי ההוראה וסגל
המוסד אכן נושאים עמם את נשקם.
 
6)   
מצב של הגברת עירנות  ד. 
במקרים מסוימים תינתן על ידי כוחות הביטחון או על ידי קציני
הביטחון למוסדות החינוך הודעה לבית הספר שעליו להגביר את
העירנות. אין בהודעה זו משום הכרזה על מצב כוננות, שכן היא
נמסרת בנסיבות שאינן מחייבות מצב כוננות אלא נדרשת יותר
עירנות באבטחה.
 
1)   
במקרים אלה לא ישונו באופן מהותי סדרי האבטחה בבית הספר,
אלא המנהל והעוזר לביטחון יוודאו את עירנות המורים והסגל.
נוסף לאמור לעיל יש לבצע את כל המופיע ב-ג לעיל, פסקאות 2, 4,
5, 6.
 
2)   
סיום מצב הכוננות
ההודעה על סיום מצב הכוננות באבטחת מוסדות החינוך תינתן על ידי
משטרת ישראל, באמצעות אגף הביטחון במשרדנו וקב"טי הרשויות.
 
ה. 


בשאלות אפשר לפנות אל מר אריה מור, ממונה הביטחון הארצי
במוסדות החינוך, טל' 02‎-5602234,
וכן אל הקב"טים המחוזיים (ראה בסעיף 5.3‎-15
בחוזר הוראות הקבע תשסא/5ב.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/5ב, ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001