בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - ארגון האבטחה 5.3‎-19
 
1 בינואר 2001
 
  תאריך תחולה 
החלפת
סעיף 5.3‎-4
בחוזר הוראות
הקבע נט/2(ב)
 


חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


 
1. כללי
לאחר קביעת דרכי האבטחה על ידי המשטרה ימנה מנהל המוסד מורה
עוזר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום, אשר יסייע לו וירכז את נושאי
הביטחון, הבטיחות ושעת החירום במוסד. המינוי מותנה באישור קב"ט
הרשות.
 
א. 
פירוט תפקידיו של העוזר לביטחון (העב"ט) מובא בסעיף 5.3‎-17 של
חוזר הוראות הקבע תשסא/5ב - "העב"ט במוסד החינוך".
 
ב. 
בתכנון ובארגון של אבטחת המוסד יש להיעזר בתיק הביטחון המוסדי.
 
ג. 
2. נושאים ודגשים בארגון האבטחה
 
הנושאים והמרכיבים של ארגון האבטחה שיש לתכנן, לארגן
ולבצע כוללים, בין
היתר -
 
א. 
קביעת סדרי הפיקוח על אופן ביצוע דרכי האבטחה השונות;  1)   
פיקוח על הימצאותם ועל כשירותם של אמצעי הביטחון השונים;  2)   
קביעת תורנויות של מורים ועובדים בנושאי ביטחון;  3)   
תדרוך מקצועי למאבטחים/לשומרים לגבי סדרי האבטחה במוסד
ופעילות המאבטח/השומר בעת אירוע שיינתן בהנחיית משטרת
ישראל ובאמצעות קב"ט הרשות;
 
4)   
רישום המאבטחים/השומרים ומעקב שיבוצע על ידי קב"ט הרשות
והנהלת המוסד (דוח התייצבות מאבטחים);
 
5)   
קביעת הנהלים והסדרים של התקשורת והתיאום עם גורמי
הביטחון וההצלה השונים;
 
6)   
קביעת צוותי הכוננות במוסד, ארגונם, הדרכתם ותרגולם;  7)   
קביעת הסדרים והסוגים של האזעקות במוסד, בזיקה לסוגי
האירועים השונים;
 
8)   
תכנון, ארגון ותרגול בית הספר למקרים של אירועי חירום (ראה
פירוט בסעיף 5.3‎-21 של חוזר הוראות הקבע תשסא/5ב - "התנהגות
בעת אירוע חירום");
 
9)   
קביעת סדרי הפיקוח והבקרה על נושאי הנשק במוסד.
 
10)
 
         
פירוט הארגון של האבטחה  ב. 
פיקוח על ביצוע האבטחה  1)   
הפיקוח יבוצע על ידי משטרת ישראל, הקב"ט המחוזי, קב"ט
הרשות וחברת השמירה.
 
א)   
הפיקוח יקיף את מכלול הפעילויות של המאבטחים/השומרים
(פעולות הכוללות אבטחת שערי המוסד, סריקה, פטרולים
וכו').  
ב)   
פיקוח על הימצאות אמצעי הביטחון ועל כשירותם  2)   
על פי הנחיות משטרת ישראל ינחה קב"ט הרשות את מנהל
המוסד החינוכי לקיים מעקב אחר כשירות מרכיבי הביטחון
השונים במוסד:
 
א)   
שלמות הגדר ההיקפית  (1)   
תקינות אמצעי הקשר (הטלפונים, מכשירי הקשר
ומערכת המצוקה)
 
(2)   
תקינות הציוד של שער הכניסה (המנעול החשמלי
ומערכת הטלוויזיה במעגל סגור והאינטרקום)
 
(3)   
תקינות מערכות הכריזה ובכלל זה צופר האזעקה.  (4)   
אם יימצא ציוד לביטחון לא תקין במוסד, יש לדווח על כך
בפירוט לקב"ט הרשות, והוא יפעל לתיקון המרכיבים
ולהשלמתם.
 
 
תדירות הביקורות לגבי האמצעים השונים האלה תהיה פעם
בשבועיים.
 
ב)   
העב"ט יבצע מעקב שוטף אחר התקינות של אמצעי הביטחון
האמורים וידווח לקב"ט מוסדות החינוך על ממצאי הבדיקה.
ג)   
במהלך חודש אוגוסט יבוצע סקר תקינות מערכות הביטחון
במוסד החינוכי על ידי העב"ט, ותוצאותיו תועברנה לקב"ט
מוסדות החינוך ברשות המקומית לצורך טיפול לפני תחילת
שנת הלימודים.
 
ד)   
חובה להשלים ולתקן את אמצעי הביטחון לפני תחילת שנת
הלימודים.
 
ה)   
תדרוך מאבטחים/שומרים  3)   
מאבטחים/שומרים בשכר  א)   
קב"ט מוסדות החינוך יקיים ריאיון אישי עם
המאבטח/השומר לפני קליטתו והצבתו בשמירה בבית
הספר. קב"ט מוסדות החינוך ברשות ייתן את הסכמתו
לקבלת המועמד להמשך תהליך הקליטה, ההכשרה
וההצבה של המועמד במוסד החינוכי.
 
(1)   
לפני כניסת מאבטח/שומר קבוע לתפקידו במוסד
החינוכי יינתן לו תדריך יסודי בכתב ובעל פה על פי
הנחיית משטרת ישראל ובאמצעות קב"ט הרשות.
 
(2)   
האחריות לתדרוך מאבטח/שומר מחליף
למאבטח/לשומר הקבוע היא על קב"ט הרשות ועל
הנהלת המוסד החינוכי.
 
(3)   
התדריך בכתב ובעל פה יימסר באמצעות הקב"ט
ויכלול את הנקודות האלה:
 
ב)   
מטרת האבטחה  (1)   
תפקיד המאבטח/השומר (אם יש שני
מאבטחים/שומרים או יותר, תצוין חלוקת התפקידים
והמשימות ביניהם)
 
(2)   
פירוט המקום או המסלול שבו ימלא המאבטח/השומר
את תפקידו
 
(3)   
סדרי סריקת הבוקר תוך פירוט נוהלי הסריקה ושיטת
הביצוע
 
(4)   
הסדרים והתדירות של סריקות נוספות במשך היום
(טופס רישום של ביצוע הסריקות ראה בנספח א לנוהל
זה)
 
(5)   
מצב המוסד מבחינת הגידור והשערים ואמצעי מיגון
נוספים
 
(6)   
האנשים או בעלי התפקידים הרשאים להיכנס למוסד
והאופן שבו יזהה אותם המאבטח/השומר
 
(7)   
הגורם שהמאבטח/השומר מודיע לו על כל מקרה חריג
(תנועה חשודה, חפץ חשוד, זר הרוצה להיכנס למוסד)
והאמצעי שהוא משתמש בו להודעה
 
(8)   
אמצעי הקשר העומד לרשות המאבטחים/השומרים  (9)   
ההתנהגות בעת איתור אנשים חשודים
 
(10)
 
נוהל הפתיחה באש - למאבטחים/לשומרים חמושים
בנשק
 
(11)
 
הפעולות שעל המאבטח/השומר לעשות במקרה של
אירוע חירום (יריות, ניסיון של מחבלים להשתלט על
המוסד ותקיפה בנשק חם או קר)
 
(12)
 
הזמן שבו המאבטח/השומר מסיים את תפקידו.  (13)
 
הערה
בכל מקרה יודגש כי המאבטח/השומר לא יעזוב את משמרתו
לפני סיום הלימודים במוסד, אם מחליפו לא הגיע (יש לציין
מה על המאבטח/השומר לעשות במקרה זה).  
 
התדריך בעל פה יכלול -  ג)   
הבהרה והדגשה של הנקודות החשובות שצוינו בתדריך
שבכתב;
 
(1)   
פרטים נוספים ומעודכנים שאינם מופיעים או מודגשים
בתדריך שבכתב, כגון שינויים במוסד ובמבנה, בנייה
חדשה, פרצות בגדר וכו';
 
(2)   
פעילויות מיוחדות שבית הספר מקיים, כמו כנסים,
פעילות מעבר לשעות הלימוד השגרתיות, יציאה
לפעילויות מחוץ לתחום המוסד ועוד.
 
(3)   
רישום מאבטחים/שומרים  4)   
המאבטחים/השומרים יגיעו למוסדות החינוך בשעה
שיתאפשר להם לסיים את פעולת הסריקה לפני כניסת
התלמידים למוסד. שעת תחילת עבודתם וסיומה תיקבע על
ידי המשטרה.
 
א)   
רישום המאבטחים/השומרים יתבצע ביומן רישום
מאבטחים/שומרים (ראה בנספח ב של סעיף זה).
 
ב)   
סדרי קשר ותיאום עם גורמי הביטחון וההצלה השונים  5)   
למוסד החינוך צריכים להיות הכלים והאפשרויות להזעקה
מיידית בעת הצורך של כוחות הביטחון וההצלה. הכוונה
לקשר מיידי עם כוחות הביטחון (המשטרה, צה"ל), עם
כוחות ההצלה (מכבי אש, מד"א), עם קב"ט הרשות המקומית
ועם ניידת האבטחה של המשטרה.
 
א)   
אזעקת ניידת הסיור של משטרת ישראל תיעשה ישירות אל
מוקד הרשות ודרכו למוקד המשטרתי המרחבי.
 
ב)   
הקשר יבוצע באמצעות טלפון, מכשיר קשר, נקודת קצה של
מוקד מצוקה וכל אמצעי אחר שייקבע לכך על ידי משטרת
ישראל, באמצעות קב"ט מוסדות החינוך.
 
ג)   
האמצעים, דרכי ההתקשרות וסדרי התיאום המוקדם ייקבעו
על ידי משטרת ישראל באמצעות קב"ט מוסדות החינוך
ברשות.
 
ד)   
צוותי כוננות  6)   
פירוט צוותי הכוננות מופיע בסעיף 5.3‎-18 של חוזר הוראות
הקבע תשסא/5ב - "עקרונות האבטחה".
 
א)   
במסגרת ארגון ביטחון המוסד משמשים הצוותים המורכבים
ממורים ומתלמידים כוח עזר חיוני וחשוב ביותר לביטחון
המוסד.
 
ב)   
במסגרת ארגון האבטחה של המוסד יש להקים את הצוותים,
למנות אחראים לכל צוות, להדריך אותם במילוי תפקידיהם
ולתרגלם במילוי משימותיהם.
 
ג)   
אזעקות במוסד  7)   
במסגרת ארגון האבטחה במוסד יש לקבוע את אותות
האזעקה השונים לכל סוג של אירוע.
יש להבטיח על ידי שינון ותרגול, שאותות אלו מוכרים
וידועים למורים ולתלמידים כאחד, ובעיקר לממלאי
תפקידים.
 
א)   
אירועים אפשריים הם התראה על כוננות לפינוי בגלל מציאת
חפץ חשוד או אירוע חירום, כמו כניסת זרים למוסד או
הימצאותם בקרבתו, הודעה על התחלת פינוי המוסד, התראה
במקרה שצופר הג"א אינו נשמע בשטח המוסד ועוד.
 
ב)   
אותות אלו יכולים להתבצע באמצעות מערכת הצלצולים של
בית הספר וכן באמצעות מערכת כריזה או כל אמצעי אחר
שייקבע.
 
ג)   
תכנון, ארגון ותרגול בית הספר למקרים של אירועי
חירום

כל אלה מפורטים בסעיף 5.3‎-21 של חוזר הוראות הקבע תשסא/5ב
- "התנהגות בעת אירוע חירום".
 
8)   
נושאי נשק במוסד - פיקוח  9)   
מורים ועובדים במוסד שקיבלו נשק מהרשות המקומית
לצורך אבטחת בית הספר מתחייבים במסגרת זו לשאת את
הנשק עמם בעת שהייתם במוסד החינוך ובפעילות חינוכית
מחוץ למוסד (סיורים, טיולים, ביקורים מאורגנים במוסדות
תרבות ועוד).
 
א)   
 
קב"ט מוסדות החינוך ברשות יתשאל מדגמית בביקוריו את
נושאי הנשק במוסד כדי לוודא שהנשק נמצא ברשותם בכל
עת שהייתם במוסד ומחוצה לו.
 
ב)   
תרגול  10)
 
תרגיל פינוי  א)   
המוסד יתורגל פעמיים בשנה בתרגיל פינוי. תרגיל אחד
יתוכנן ויבוצע על ידי המוסד, ותרגיל שני יבוצע
באחריות קצין הביטחון של הרשות המקומית.
 
(1)   
התרגיל הראשון יתקיים לא יאוחר מסיום החודש
השלישי של שנת הלימודים, ויתבצע בדרך כלל על ידי
בית הספר (תרגיל פנימי).
 
(2)   
שבוע לפני ביצוע התרגיל יודיע מנהל בית הספר
לקב"ט/למנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית על
היום ועל השעה שבהם ייערך התרגיל. הקב"ט יעביר את
הפרטים לקצין מוסדות חינוך מחוזי של משטרת
ישראל.
 
(3)   
עד שבוע לאחר ביצוע התרגיל ידווח המנהל בכתב
לקב"ט/למנהל מחלקת החינוך על אופן ביצוע התרגיל על
גבי טופס קיום תרגיל פינוי (ראה נספח ג להלן).
 
(4)   
פרטים לגבי הביצוע של פינוי מוסד מפורטים בסעיף
5.3‎-21 של חוזר הוראות הקבע תשסא/5ב.
 
(5)   
המנהל יקבע מי יהיה מנהל התרגיל ומי יהיה האחראי
לביצועו.
 
(6)   
לקראת ביצוע התרגיל יש לתדרך את המורים ואת
התלמידים כיצד להתנהג ולפעול בשלבי התרגיל
השונים. יש לערוך תרגילים מוקדמים, לעתים בשלבים,
כדי שבעת התרגיל, וגם באירוע אמיתי, יפעל בית הספר
במהירות וביעילות.
 
(7)   
תרגיל עירנות
תרגיל העירנות, שמטרתו לבחון את תפקודם של מבצעי
סריקת הבוקר במוסד, יתוכנן ויבוצע על ידי קב"ט מוסדות
החינוך ברשות. סדרי הביצוע ומועד התרגול ייקבעו על ידי
הקב"ט.
 
ב)   
הנהלים לגבי כללי ההתנהגות בעת פינוי המוסד ומציאת חפץ
חשוד בעת סריקת בוקר מפורטים בסעיף 5.3‎-21 של חוזר
הוראות הקבע תשסא/5ב.
 
ג)   
 
דוח על אירוע חריג  11)
 
אירוע חירום/חריג: פעולה/תאונה/תקלה ביטחונית או
בטיחותית שאירעה במוסד החינוכי או לתלמיד, למורה או
לכל עובד במוסד החינוכי.
 
א)   
המנהל ידווח על אירוע חירום/חריג לקב"ט מוסדות החינוך
ברשות המקומית במהירות האפשרית בטלפון ובפקס'.
 
ב)   
שיטת העברת הדיווח  ג)   
הדיווח הראשוני/המיידי יועבר בעת התרחשות האירוע
לקב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית באמצעות
טלפון/פלאפון/איתורית של הקב"ט, על פי נוהל שנקבע
מראש בין קב"ט הרשות למנהל המוסד החינוכי.
 
(1)   
דיווח משלים יועבר עד 24 שעות לאחר האירוע בכתב,
על גבי הטופס המובא בנספח ג להלן.
 
(2)   
קב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית יעביר את הדיווח
עם קבלתו לקב"ט המחוז הן טלפונית והן בכתב, על גבי טופס
דיווח (ראה בנספח ד לסעיף זה).
 
ד)   


בשאלות אפשר לפנות אל מר אריה מור, ממונה הביטחון הארצי
במוסדות החינוך, טל' 02‎-5602234,
וכן אל הקב"טים המחוזיים (ראה בסעיף 5.3‎-15
בחוזר הוראות הקבע תשסא/5ב.


3. נספחים
נספח א לסעיף 5.3‎-19 - טופס של רישום ביצוע סריקות

נספח ב לסעיף 5.3‎-19 - טופס רישום מאבטחים


נספח ג לסעיף 5.3‎-19 - טופס דיווח על אירוע חירום/חריג
תאריך: _________________
לכבוד: __________________
מאת: __________________

הנדון: דוח על אירוע חירום/חריג

מקום האירוע: ________________________________________
הזמן המדויק של התחלת האירוע: ____________________________
מקור הדיווח - תפקידו: __________________________________
תיאור האירוע (קצר ותמציתי)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
הפעולות הראשונות שננקטו
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
המסקנות ראשונות
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
נמסר ע"י: __________     
טלפון:____________     
פקס': _____________     
הערות  
1. הדוח יישלח לקב"ט הרשות.
2. עותק של הדוח יוכנס לחוק הביטחון של בית הספר.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/5ב, ו' טבת תשס"א,, 1 בינואר 2001