נקודות להדגשה
הטופס של רישום ביצוע סריקות הבוקר יהיה בידי המאבטח/השומר,
וימולא על ידו.
 
1. 
ההנחה היא שהמאבטח/השומר יבצע סריקה כוללת של חצרות המוסד
לפחות פעמיים במשמרת.
 
2. 
בעמודה "הערות" ירשמו המעורבים בנושא (הסורק עצמו, הפיקוח) את
כל אשר ימצאו לנכון.
 
3. 
בסיום החודש יתויק הדוח בתיק הביטחון של בית הספר. הדוח יישמר
בתיק הביטחון שנת לימודים אחת בלבד.
 
4. 

הערות כלליות
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
 

חתימת מנהל בית הספר _______________
חתימת קב"ט הרשות _________________
 
 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/5ב, ו' טבת תשס"א,, 1 בינואר 2001