בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - התנהגות בעת אירוע חירום 5.3‎-21
 
1 בינואר 2001
 
  תאריך תחולה 
החלפת
סעיף 5.3‎-7
בחוזר הוראות
הקבע נט/2(ב)
 


חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


1. מבוא
נוהלי ההתנהגות הם פירוט של עקרונות וקווים מנחים שגובשו על ידי
משטרת ישראל ואשר לפיהם יגיב ויפעל המוסד בעת אירוע חירום.
 
א. 
קיימים סוגים שונים של אירועים, המחייבים צורות שונות של פעילות
והתנהגות:  
ב. 
מציאת חפץ חשוד בסריקת הבוקר, כאשר התלמידים והמורים
אינם נמצאים במוסד
 
1)   
מציאת חפץ חשוד בשעות הלימודים  2)   
מציאת חפץ חשוד בזמן ההפסקה  3)   
ניסיון של תקיפה בנשק קר או חם על ידי אדם אחד או יותר או
התקפת מחבלים וניסיון השתלטות על המוסד והימצאות במצב של
"בני ערובה"
 
4)   
איתור אדם חשוד בקרבת מוסד החינוך  5)   
איתור רכב חשוד בקרבת בית הספר  6)   
הודעה אנונימית על הטמנת פצצה בבית הספר  7)   
קבלת דבר דואר חשוד.
 
8)   
נוהלי ההתנהגות יילמדו על ידי מנהל המוסד ועל ידי העוזר לביטחון,
והם ידריכו ויתרגלו את אוכלוסיית בית הספר (תלמידים, מורים
ועובדים). על סמך נהלים אלה יתוכנן המוסד ויתורגל לפעולה בעת
אירוע חירום.
 
ג. 
הקב"ט המקומי והנהלת בית הספר אחראים לתרגול המוסד בתרגילי
עירנות (גילוי מטען חשוד בסריקת בוקר) ובתרגילי פינוי, שהם פועל
יוצא מגילוי מטען חשוד בעת שהמוסד פועל.
 
ד. 
אחריות
האחריות לביצוע הוראות אלו היא על קציני הביטחון של מוסדות
החינוך ברשות המקומית.
 
ה. 
2. הגדרת חפץ חשוד
חפץ בלתי מוכר, שעל פי מיקומו מעורר חשד כי הוא הונח למטרות
חבלה
 
א. 
נשק ותחמושת שמקורם אינו ידוע
 
ב. 
"מציאות", חפצים תמימים לכאורה, שכביכול נשארו במקום.
 
ג. 
לסיכום, לכל חפץ זר בתחומי המוסד צריך להתייחס כאל חפץ חשוד. בשום
מקרה אין לגעת בחפץ חשוד.


3. ארגון מוקדם של המוסד לאפשרות של פינוי אוכלוסייתו
בחלק מהאירועים שיפורטו להלן ייתכנו מצבים שבהם יש צורך לפנות
את אוכלוסיית המוסד או את חלקה לפאתי המוסד או לשטחי כינוס
הנמצאים מחוץ לתחום המוסד.
 
א. 
פעולת הפינוי מחייבת תכנון, ארגון ותרגול המוסד, וכן קביעת סדר
פעולות, אם וכאשר יהיה צורך לפנות את המוסד.
 
ב. 
       
פעולות התכנון והארגון הנדרשות  ג. 
תכנון מוקדם תוך בדיקה של האפשרויות השונות לפינוי, מבחינת
פתחי היציאה מהבניינים, סדר הכיתות היוצאות מחוץ לתחום
הבניין, צירי התנועה בחצר בית הספר, שערי היציאה, שטחי
הכינוס, וכל זאת בזיקה לאפשרויות השונות של מיקום המטען
החשוד באזור בית הספר
 
1)   
קביעת סדרי אזעקה והעברת הודעות  2)   
קביעת אות מוסכם להודעה על אירוע ביטחוני, שיהיה שונה
בצורה משמעותית מהאות לכניסה למרחבים מוגנים
 
א)   
קביעת סדר וצורה של מתן ההודעה לכיתות על שיטת הפינוי,
סדרי הקדימויות, צירי התנועה, שטחי הכינוס ותחילת הפינוי
ב)   
קביעת הסדרים והנהלים של ההתקשרות עם גורמי הביטחון
השונים (המשטרה, קב"ט הרשות וכו')
 
3)   
תכנון הפעילות והטלת מטלות, במקרה של פינוי, על צוותי הכוננות
של עובדי המוסד ועל תלמידי הכיתות הגבוהותJ אלה הצוותים:
 
4)   
צוות סורקים (מבוגרים)  א)   
צוות סדרנים  ב)   
צוות רצים להעברת הודעות  ג)   
צוות עזרה ראשונה  ד)   
צוות כיבוי אש (יופעל במידת הצורך)  ה)   
צוות זהירות בדרכים (יופעל אם המעבר לשטחי הכינוס
מחייב חציית כביש או כבישים)
 
ו)   
תרגול המוסד בתיאום עם הקב"ט.
 
5)   
סדרי הפעולות לאחר גילוי חפץ חשוד בעת שהמוסד פועל,
ראשי פרקים
 
ד. 
בדיקת החפץ החשוד על ידי המנהל בראייה בלבד ובמרחק סביר
מהחפץ
(טווח הביטחון מהחפץ הוא 50 מ' בשטח בנוי ו-100 מ' בשטח
פתוח)
 
1)   
פינוי מיידי של הכיתות הסמוכות לחפץ החשוד  2)   
הודעה למשטרה ולקב"ט המקומי  3)   
הודעה מקדימה לכיתות (מתן אות מוסכם ומוכר)  4)   
תחילת ההתארגנות והפעילות בכיתות  5)   
קביעת סדר הפינוי, הצירים שבהם ינועו הכיתות, שערי היציאה,
שטחי הכינוס וכו'
 
6)   
הטלת משימות על צוותי הכוננות  7)   
הודעה על התחלת הפינוי  8)   
ביצוע הפינוי  9)   
הגעת המשטרה וטיפולה בחפץ החשוד  10)
 
סריקה נוספת על ידי חבלן המשטרה  11)
 
החזרת התלמידים לכיתות לאחר קבלת האישור מהמשטרה.
 
12)
 
עזרי מטה  ה. 
במסגרת התכנון וההתארגנות של בית הספר לפינוי המוסד יש
להכין שני עזרי מטה שיסייעו וייעלו את מהלך הפינוי:
כרזה שיירשם עליה סדר הפעולות כמפורט ב-ד לעיל  א)   
כרזה שיסורטט עליה מרשם של בית הספר (מבנים, חצרות,
גדרות, פתחים ושערים וכו') ושל סביבתו הקרובה, שנמצאים
בה שטחי הכינוס, תוך ציון מקומות של חציית כבישים שיש
להציב שם את משמרות הבטיחות. על מרשם זה יירשמו צירי
הפינוי השונים, צירים שהם פועל יוצא של היציאות
מהמבנים, משערי המוסד ומשטחי הכינוס.
 
ב)   
 
1)   
4. סוגי האירועים והפעילות הנדרשת
מציאת חפץ חשוד בעת סריקת בוקר  א. 
נושא זה ישונן לכל העובדים והתלמידים במוסד.  1)   
בעת סריקת הבוקר בית הספר חייב להיות ריק מתלמידים
ומעובדים (להוציא את הסורקים), ועל שעריו להיות נעולים.
 
2)   
כאשר מתגלה חפץ חשוד, תבוצענה הפעולות האלה:  3)   
תלמידים ואנשים אחרים הנמצאים בקרבת החפץ החשוד
יורחקו מאותו מקום.
 
א)   
יוצב מאבטח/שומר/מורה במרחק סביר ובמקום מוגן,
ותפקידו יהיה למנוע התקרבות אנשים לחפץ החשוד.
 
ב)   
במקביל ייסגרו שערי המוסד ותימנע הכניסה אליו.  ג)   
תימסר הודעה למשטרה על מציאת החפץ החשוד.  ד)   
תימסר הודעה גם לגורמים שנקבעו על ידי בית הספר (קב"ט
הרשות, המנהל, העוזר לביטחון וכו').
 
ה)   
בהגיע חבלן המשטרה יובא לידיעתו מקום החפץ החשוד.  ו)   
לאחר הטיפול בחפץ החשוד על ידי החבלן תבוצע סריקה
נוספת בכל שטח המוסד לאיתור חפצים חשודים, ולאחר
אישור המשטרה תותר הכניסה לשטח המוסד.
 
ז)   
מציאת חפץ חשוד בשעת הלימודים ופינוי המוסד  ב. 
כללי  1)   
נושא זה ישונן לכל העובדים והתלמידים במוסד.  א)   
סעיף זה בא להנחות את מנהל מוסד החינוך כיצד לנהוג
במקרה של גילוי חפץ חשוד בשטח המוסד, המחייב את פינוי
אוכלוסיית המוסד או את חלקה.
 
ב)   
ייתכן הצורך בפינוי המוסד או חלקו גם באירועים אחרים,
כגון שרפה, התמוטטות מבנה וכו'.
 
ג)   
 
גילוי חפץ חשוד
אנו מבחינים בשתי אפשרויות של גילוי חפץ חשוד:
 
2)   
בשטח המוסד נתגלה חפץ חשוד, אם על ידי המאבטח/השומר
בסריקה שוטפת או באקראי, על ידי תלמיד, על ידי מורה או
על ידי כל אדם אחר. במקרה זה על מגלה החפץ להרחיק כל
אדם מקרבתו ולהודיע על כך מיד למנהל המוסד או לעוזר
לביטחון או לממלא מקומם בעת היעדרם. יש להקפיד , כי
אדם מבוגר אחד או יותר ישגיחו לבל יתקרבו אנשים אל
החפץ החשוד, וכי גם הם יימצאו בטווח ביטחון, ואם אפשר
מאחורי מחסה.  
א)   
נתקבלה הודעה טלפונית על ידי גורם ביטחוני או הודעה
אנונימית בדבר הימצאות מטען חבלה בשטח בית הספר. על
המנהל לאמת את ההודעה שתינתן על ידי הגורם הביטחוני
או להודיע למשטרה במקרה שתתקבל הודעה אנונימית,
ובמקביל להפעיל צוות סורקים כדי לאתר את מטען החבלה.
ב)   
סדר הפעולות לאחר גילוי החפץ החשוד  3)   
בדיקה והחלטה: מנהל המוסד ו/או העוזר לביטחון יבדקו
אישית, חזותית וממרחק סביר את החפץ החשוד ואת
מיקומו, ויחליטו אם לבצע את הפינוי ובאיזה היקף.
 
א)   
פינוי מיידי: כאשר המטען נמצא בקרבת כיתות מאוכלסות
(סמוך לקיר, לחלון, לדלת וכו'), יש לפנות מיד את אותן
כיתות.
 
ב)   
הודעה למשטרה: תימסר הודעה למשטרה על גילוי חפץ
חשוד, על מיקומו ועל תיאורו (ככל שניתן).
 
ג)   
הודעה מקדימה: יינתן אות מוסכם במכשיר אזעקה,
בפעמון בית הספר, ברמקול או בכל אופן אחר שייקבע מראש
ואשר משמעותו הודעה מקדימה על אירוע ביטחוני.
 
ד)   
פעולות בכיתה: עם קבלת ההודעה המקדימה תבוצענה
בכיתה הפעולות האלה:
 
ה)   
צוותי הכוננות שבכיתות הגבוהות והעובדים בעלי
התפקידים יישלחו אל נקודת ריכוז שנקבעה מראש.
 
(1)   
התלמידים בכיתות ירוכזו ליד הקיר הפנימי בכיתה
וישבו על הרצפה.
 
(2)   
החלונות ייפתחו, ותכובה התאורה החשמלית.  (3)   
המורה ייקח עמו את יומן נוכחות התלמידים.  (4)   
קביעת דרכי הפינוי
המנהל יחליט על סדר הקדימויות בפינוי, על צירי הפינוי ועל
המקומות שהתלמידים ירוכזו בהם לאחר הפינוי (שטחי
הכינוס). אלה הגורמים הקובעים בשיקוליו של המנהל:
 
ו)   
מיקומו של המטען: זהו הגורם העיקרי בקביעת סדר
הקדימויות ובקביעת צירי הפינוי.
 
(1)   
הכיתות הסמוכות למטען: כיתות אלה תפונינה
ראשונות.
 
(2)   
צירי הפינוי: הצירים צריכים לענות על כמה דרישות:  (3)   
עליהם להיות מרוחקים ככל האפשר
מהחפץ החשוד.
 
(א)  
הם לא יהיו בקו ראייה עם המטען,
אלא מאחורי מחסה (ב"שטח מת").
 
(ב)  
הם יכללו מכשולים מעטים ככל האפשר,
כגון ירידה מחלונות, מעבר גדרות, מעבר
בין-מפלסים, מעבר כבישים וכו'.
 
(ג)  
במוסד הפרוס על שטח גדול ייתכן שיפונה רק מבנה
אחד, או רק אזור אחד, לקצה השני של המוסד.
 
(4)   
במסגרת תכנון אבטחת המוסד יש לקבוע מראש כמה
שטחי כינוס אלטרנטיביים, שיהיו פועל יוצא מצירי
הפינוי ומשערי המוסד.
 
(5)   
תכנון הפינוי מפורט בתיק הביטחון המוסדי ומתורגל
פעמיים בשנה.
 
(6)   
משימות לצוותי הכוננות: עם הגיע צוותי הכוננות יטיל
עליהם המנהל את המשימות האלה:
 
ז)   
על צוות הסורקים (מבוגרים בלבד) לבצע סריקה בצירי
הפינוי, לפתוח את השערים ולסרוק את שטחי הכינוס
שנקבעו, לשם איתור מטענים נוספים. אחרי הפינוי
תבוצע סריקת מבנה המוסד כדי לוודא שלא נשארו בו
אנשים.
 
(1)   
צוות הסדרנים יוצב ב"צמתים" להכוונת המתפנים.  (2)   
יוצב תורן מבוגר בשער, לקבלת חבלן המשטרה
ולהפנייתו אל מקום המטען.
 
(3)   
יופעלו רצים להעברת הודעות.
 
(4)   
תוצבנה משמרות זהירות בדרכים.  (5)   
צוות העזרה הראשונה ילווה את הפינוי, ויוצב בשטחי
הכינוס.
 
(6)   
הודעה על פינוי: תוך כדי סריקת הצירים ושטחי הכינוס
יודיע המנהל לכל הכיתות על התחלת הפינוי באמצעות
מערכת כריזה, רמקול נייד, או באמצעות רצים, בציון סדר
הפינוי, סדר הקדימויות, צירי הפינוי ושטחי הכינוס.
 
ח)   
ביצוע הפינוי  ט)   
כל מורה אחראי לפינוי הכיתה שהוא מלמד בה באותה
עת, ויהיה צמוד אליה בכל מהלך הפינוי.
 
(1)   
מורה בעל תפקיד בצוותי הכוננות ידאג להעברת כיתתו
לאחריותו של מורה בכיתה סמוכה או לאחריותו של
מורה פנוי.
 
(2)   
בכל כיתה ייקבעו תלמידים אחראים שיצאו אחרונים
ויוודאו כי לא נותר תלמיד בכיתה. לכיתות הנמוכות
יצורפו, במידת האפשר, תלמידי כיתות גבוהות, שיסייעו
למורים בפינוי הכיתה.
 
(3)   
התנועה למקום הכינוס תהיה בהליכה מהירה (לא
בריצה).
 
(4)   
בשעת חציית כבישים יוצבו, מבין צוותי הכוננות,
משמרות זהירות בדרכים לחסימת כבישים.
 
(5)   
בהגיע הכיתה למקום הכינוס ירכז המורה את
התלמידים, יבדוק את נוכחותם בעזרת יומן הכיתה,
וישתדל להרגיעם ולהעסיקם במשחקי חברה.
 
(6)   
סריקה נוספת: המנהל ישגר מבוגרים מבין צוות הכוננות
לסרוק את חדרי השירותים, כיתות הלימוד, הספרייה ושאר
מבנים, כדי לוודא שלא נותרו תלמידים או מבוגרים במבנים
בבית הספר.
 
י)   
הגעת חבלן המשטרה: עם הגעת חבלן המשטרה הוא יופנה
אל מקום החפץ החשוד, ותינתן לו העזרה הדרושה, במידת
הצורך ולפי בקשתו. החבלן יטפל במטען לפי הוראות משטרת
ישראל.
 
יא)   
החזרת התלמידים: לאחר גמר הטיפול במטען על ידי חבלן
המשטרה תיערך, במידת הצורך ולפי קביעת המשטרה,
סריקה יסודית בכל המוסד על ידי אנשי המשטרה. רק לאחר
הסריקה וקבלת אישור מהמשטרה כי המוסד נקי ממטענים
יוחזרו התלמידים לכיתותיהם. התנועה בחזרה לכיתה תבוצע
במסגרות כיתתיות, תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות
הנדרשים (חציית כבישים, תנועה בטוחה ומסודרת). לאחר
ההגעה לכיתה יש לערוך מפקד נוכחות.
 
יב)   
אחריות המנהל והאחראי לביטחון: כל הפעולות
שהוזכרו לעיל תבוצענה בפיקוחם, בהכוונתם ובאחריותם של
המנהל והעב"ט במוסד.
 
יג)   
מציאת חפץ חשוד בזמן ההפסקה ופינוי המוסד  ג. 
כללי  1)   
נושא זה ישונן לכל העובדים והתלמידים במוסד.  א)   
זמן ההפסקה בבית הספר שונה לגבי הפינוי ממצב שבו
התלמידים בכיתותיהם מכמה בחינות חשובות:
 
ב)   
התלמידים מפוזרים בכל שטח בית הספר: החצרות,
המסדרונות, חדרי המדרגות והכיתות.
 
(1)   
שורר רעש גדול במוסד ובחצרותיו.  (2)   
יש תנועה רבה של תלמידים.  (3)   
במצב זה אין פיקוח ישיר ושליטה על התלמידים, ונוצרים
קשיים בשליטה ובמתן הוראות.
 
ג)   
סדר הפעולות לאחר גילוי חפץ חשוד  2)   
אלה הפעולות שיש לבצע מיד עם גילוי החפץ החשוד:  א)   
יש לפנות מיד את האזור שנתגלה בו החפץ החשוד,
לבודדו ולהציב כמה מבוגרים שתפקידם למנוע
התקרבות למטען.
 
(1)   
יש להודיע על כך למנהל או לעב"ט או לממלא מקומם.  (2)   
מנהל המוסד או העב"ט יבדקו אישית את מהות החפץ
החשוד ואת מיקומו, ויחליטו אם לבצע את הפינוי
ובאיזה היקף.
 
(3)   
יש להודיע למשטרה על גילוי חפץ חשוד, על מיקומו ועל
תיאורו (ככל שניתן).
 
(4)   
משלב זה יש לפעול כדלקמן:  ב)   
מתן אזעקה (אות מוסכם). בהישמע האות יעמדו
התלמידים במקומם בשקט, ויחכו להוראות.
 
(1)   
מתן הוראות על ידי המנהל או על ידי העב"ט במגפון
נייד או באמצעות מערכת הכריזה. בהוראות יימסר על
סדר הפינוי, על החלוקה לקבוצות של התלמידים לפי
תנאי השטח בבתי הספר (אזורים בחצרות, אגפים
בבניין וכו'), על הצמדת מבוגרים שתפקידם להוליך את
הקבוצות, על קביעת הצירים והסדר של התנועה, על
מקומות הכינוס וכו'.
 
(2)   
ניסיון לפגיעה או פגיעה באוכלוסיית המוסד בנשק חם או קר
או השתלטות על המוסד
 
ד. 
כללי  1)   
נושא זה יובא לידיעת העובדים המבוגרים, ולפי קביעת
המנהל גם לידיעת תלמידי הכיתות הגבוהות בבתי ספר
על-יסודיים.
 
א)   
בפרק זה נדונים נוהלי התנהגות שמעצם מהותם אינם
יכולים להיות מפורטים ולא ניתן לקבוע להם סדר פעולות
מתוכנן. מובאים כאן אפוא רק כמה כללים, רעיונות וכיווני
מחשבה שעל המבוגרים במוסד לדעת למקרה שהמוסד ייקלע
למצב המדובר. האנשים שיימצאו במקום האירוע, הנסיבות,
האילוצים והאפשרויות הם שיקבעו במידה רבה את כללי
ההתנהגות.
 
ב)   
ניסיון העבר מחייב להדגיש את המובן מאליו, כי במקרים
אלה על המבוגרים המופקדים על התלמידים במוסד להיות
צמודים אל התלמידים.
 
ג)   
התקפת מחבל או מחבלים וניסיון לפגוע באוכלוסיית
המוסד או להשתלט על המוסד  
2)   
מטרות המחבלים בפעולה זו יכולות להיות אלה:  א)   
פגיעה באוכלוסיית המוסד על ידי נשק קר או חם  (1)   
לקיחת בני ערובה למטרות מיקוח  (2)   
חטיפה למטרות מיקוח  (3)   
הרג ומיקוח.  (4)   
בעת התקפת מחבלים על המוסד אנו שואפים להשיג מטרות
אלה:
 
ב)   
מניעת פגיעות או, לפחות, צמצום מספר הנפגעים  (1)   
מניעת השתלטות או הגבלת היקפה  (2)   
מניעת לקיחת בני ערובה או, לפחות, צמצום מספרם.  (3)   
כללי ההתנהגות  ג)   
יש להזעיק מיד את כוחות הביטחון.  (1)   
נתקבלה הודעה מוקדמת על כוונת השתלטות או על
תנועה של מחבלים באזור המוסד - יש לנסות לפנות את
המוסד בדרך שנבדקה. הפינוי יתבצע כשהתלמידים
יהיו מחולקים לקבוצות קטנות.
 
(2)   
עם גילוי מחבלים בשטח המוסד עצמו יש למנוע את
תנועתם ולהגביל את פעילותם ככל הניתן, וזאת בכל
האמצעים העומדים לרשות המוסד:
 
 
אפשר למנוע פריצה למבנה
המוסד על ידי חסימת מעברים
ודלתות באמצעות ריהוט כבד.
(א) 
התלמידים המצויים בתוך
המבנה ישכבו על הרצפה,
ומבוגר יצפה החוצה.
 
(ב) 
יש לנקוט כל אמצעי סביר
שיגביל את תנועת המחבלים
וימנע תפיסת בני ערובה.
 
(ג) 
אפשר להפעיל את כלי הנשק
כמפורט ב-ד להלן, "פתיחה
באש".
 
(ד) 
(3)   
יש להשתדל להאריך את הזמן שבו יימצאו המחבלים
מחוץ למבנה וללא בני ערובה, שכן ככל שנצליח בכך
יותר יגדל הסיכוי לחיסולם המהיר של המחבלים.
 
(4)   
פתיחה באש  ד)   
במקרה של זיהוי ודאי, מעל לכל ספק, של מחבלים
הנמצאים מחוץ לתחומי המוסד, ללא בני ערובה - יש
לפתוח באש בהתאם להוראות פתיחה באש.
 
(1)   
במקרה של זיהוי ודאי, מעל לכל ספק, של מחבלים
הנמצאים בתוך המוסד, ללא בני ערובה, המנסים
להשתלט על המוסד - מותר לפתוח באש גם ללא אזהרה
מוקדמת.
 
(2)   
כאשר מתברר ללא ספק שהמחבלים מנסים, תוך כדי
ירי, לפרוץ דלתות, פתחים או חלונות של חדרים
שמצויים בהם אנשים, מותר לפתוח באש גם ללא
אזהרה מוקדמת.
 
(3)   
פתיחה באש לעבר מחבלים בהתאם ל-1, 2 ו-3 לעיל
מותרת רק כאשר מתברר בוודאות שמדובר במחבלים
ושקרוב לוודאי שלא ייפגעו אחרים.
 
(4)   
אם הפתיחה באש עלולה, לדעתו של נושא הנשק, להביא
לתגובה שתגרום הרג המוני, יימנע נושא הנשק מפתיחה
באש.
 
(5)   
כאשר נושא הנשק אינו בטוח כי הוא יפגע במחבלים,
והוא חושש שיפגע באנשים אחרים, עליו לירות יריות
באוויר כדי לרתק את המחבלים למקומם, ובכך לנסות
לשבש את תכניתם.
 
(6)   
כאשר מצויים בני ערובה בידי המחבלים, אין לפתוח
לעברם באש.
 
(7)   
הימצאות במצב של בני ערובה  ה. 
כאשר מצויים בידי המחבלים בני ערובה, אין לפתוח לעברם באש
בשום מקרה. עם זאת, יש לנסות, בכל הדרכים האפשריות, למנוע
מהם לכידת בני ערובה נוספים.
 
1)   
להלן כללי התנהגות למצויים במצב של בני ערובה:  2)   
יש להישמע להוראות המחבלים ולמלא את מבוקשם, לצורך
שמירה על שלומם של בני הערובה.
 
א)   
על בני הערובה לנסות להתפרס על גזרה רחבה בחדר, מתוך
מגמה להקשות על השמירה עליהם וכדי להקטין את
ההיפגעות במקרה של ירי.
 
ב)   
יש לנסות "לקשור יחסים" עם המחבלים בשיחה ובעזרה,
ובכך לנסות לעורר את "הצד האנושי" שבהם ואת אמונם.
 
ג)   
במידת האפשר יש לנסות להשליך פתק מהחלון בציון
הפרטים האלה:
 
ד)   
מספר המחבלים  (1)   
תיאור לבושם  (2)   
הנשק ואמצעי הלחימה שברשותם  (3)   
מיקום המחבלים  (4)   
מספר בני הערובה.  (5)   
יש להימנע מעמידה חשופה מול חלונות, כדי להימנע מפגיעה
אפשרית מירי צלפים.
 
ה)   
כאשר נשמע רעש, ונראים או נשמעים כוחותינו המתקרבים,
יש להימנע מלהגיב בצורה שתעורר את תשומת לב המחבלים
לכוחותינו.
 
ו)   
ברגע הפריצה של כוחותינו, או בהישמע הוראה ברמקול מצד
כוחותינו, על בני הערובה לשכב על הרצפה, ראשיהם בידיהם
ורחוק ככל האפשר ממקום עמידת המחבלים.
 
ז)   
פיגוע של הרג
אם האירוע מזוהה כפיגוע של הרג, יש למלט את התלמידים מהאזור
המותקף.
 
ו. 
 
זיהוי חשוד בקרבת מוסד החינוך  ז. 
כללי  1)   
זיהוי מוקדם של חשודים בקרבת בית-הספר עשוי לסכל
פיגועים בטרם התהוותם או לאתר איסוף מידע של היריב
ובכך לשבש תכנונים לביצוע פיגועים.
 
א)   
חשוד הוא אדם המשוטט בקרבת בית הספר ומעורר חשד
אצל השומר/המאבטח/המורה, אפילו לכאורה, שכוונתו לבצע
פיגוע, כיוון שנתגלה אצלו סימן מחשיד מהרשימה שלהלן.
 
ב)   
רשימת סימנים מחשידים  2)   
החשוד מגלה סימני התרגשות ועצבנות, או שהוא מזיע מעבר
למקובל.
 
א)   
התנהגות החשוד חריגה, מוזרה ובלתי שגרתית.  ב)   
החשוד מגלה סימני שיתוף פעולה וקיום קשר נסתר עם
אנשים שונים על ידי רמזים ותנועות שהוא מפנה אליהם.
 
ג)   
הופעתו של החשוד חריגה, ואינה תואמת את אישיותו, או
שלבושו אינו מתאים לעונת השנה ומעלה חשד שהוא מסתיר
אמצעי לחימה בחלקי הלבוש.
 
ד)   
סדר הפעולות עם איתור החשוד  3)   
יש להודיע על כך למנהל מוסד החינוך ובאמצעותו להזעיק
את כוחות הביטחון/המשטרה למקום. במקרה חירום ניתן
להשתמש בלחצן המצוקה למוקד עירוני/פרטי, אם הוא קיים.
א)   
המאבטח/השומר ישמור על קשר עם החשוד.  ב)   
המאבטח/השומר יתפוס עמדה טקטית שתאפשר שליטה על
החשוד ותיצור את העליונות המתאימה לתגובה מהירה כדי
לסכל את הפיגוע עם התהוותו.
 
ג)   
יש למנוע את כניסתו של החשוד לתחום המוסד החינוכי עד
לבדיקתו המלאה על ידי כוחות הביטחון.
 
ד)   
 
איתור רכב חשוד בקרבת בית הספר  ח. 
כללי  1)   
איתור מוקדם של רכב חשוד בקרבת בית הספר עשוי לסכל
פיגוע הרסני של פיצוץ מכונית תופת בקרבת בית הספר או
בתוכו.
 
א)   
בעת סריקות הבוקר והסריקות במהלך היום של
השומר/המאבטח או כל צוות הסורקים יש לתת את הדעת
למכוניות חשודות החונות בקרבת המוסד או בצמוד לכתליו.
ב)   
מכונית חשודה היא מכונית שמופיע בה אחד מן הסימנים
המחשידים שלהלן ויש חשד, אפילו לכאורה, כי היא מכילה
אמצעי לחימה העומד להתפוצץ.
 
ג)   
רשימת סימנים מחשידים  2)   
מוליכי חשמל נוספים-חשודים הקשורים למערכות הרכב  א)   
מתגים חשמליים נוסף לקיימים המופיעים בצורה מעוררת
חשד
 
ב)   
נצרה/ות ברכב או בסביבתו  ג)   
קרעי סרטי בידוד  ד)   
שעון יד, שעון מעורר וטיימרים למיניהם  ה)   
תיילים/חוטים מיותרים  ו)   
לוחיות זיהוי לא זהות (מאחור ומלפנים)  ז)   
העדר לוחיות זיהוי  ח)   
סימני פריצה המעידים על רכב גנוב  ט)   
פריטים/מכלים בתוך הרכב שתכולתם דליקה (גז, דלק וכו')  י)   
רכב החונה בצורה לא הגיונית ומעוררת חשד  יא)   
רכב שקוע בגלל משקל כבד.  יב)   
סדר הפעולות לאחר גילוי מכונית חשודה בקרבת המוסד  3)   
השומר/המאבטח או המנהל יבדוק את המכונית בראייה
בלבד, לאיתור סימנים מחשידים ככל שניתן.
 
א)   
אם לא ניתן לשלול את אחד מן הסימנים, יש להתייחס
למכונית החשודה כאילו היא מכילה אמצעי לחימה. אין לגעת
במכונית או לנסות לפתוח את פתחיה. הטיפול במכונית
החשודה ייעשה אך ורק על ידי חבלן משטרה אשר יוזעק
למקום.
 
ב)   
יש לפנות את הילדים ואת האנשים הסקרנים מקרבת
המכונית ולבודד את דרכי הגישה אל הרחוב על ידי הצבת
כמה אנשים (מאחורי מחסה) לעצירת עוברי
אורח/תנועה/סקרנים וכו'.
 
ג)   
במקביל יש למסור הודעה למשטרה לגבי המכונית החשודה
ולהדגיש את סיבת החשדות.
 
ד)   
במידת האפשר יש לפתוח חלונות של כל המבנים הסמוכים
כדי לאפשר יציאות הדף במקרה של פיצוץ ולמזער נזקים. אם
המכונית היא בקרבת המבנה, יש לפנות את התלמידים
מהכיתות הסמוכות לכיתות מרוחקות או למרחב המוגן.
 
ה)   
תימסר הודעה גם לגורמים שייקבעו על ידי בית הספר (קב"ט
הרשות, המנהל, העב"ט וכו').
 
ו)   
בהגיע חבלן המשטרה למקום יש לזהות לו את המכונית
החשודה ולעזור לו במידת הצורך, לפי בקשתו.
 
ז)   
פינוי בית הספר יתבצע על פי שיקול דעתו של
המנהל/הקב"ט/נציג המשטרה במקום, ויבוצע על פי נוהל
הפינוי ובתרגולת הידועה, כמפורט לעיל.
 
ח)   


בשאלות אפשר לפנות אל מר אריה מור, ממונה הביטחון הארצי
במוסדות החינוך, טל' 02‎-5602234,
וכן אל הקב"טים המחוזיים (ראה בסעיף 5.3‎-15
בחוזר הוראות הקבע תשסא/5ב.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/5ב, ו' טבת תשס"א,, 1 בינואר 2001