בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - אבטחת פנימיות 5.3‎-23
 
1 בינואר 2001
 
  תאריך תחולה 
החלפת
סעיף 5.3‎-9
בחוזר הוראות
הקבע נט/2(ב)
 


חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  

1. כללי
סעיף זה מפרט את סדרי אבטחת המוסד הפנימייתי ומשלים את הנאמר
על אבטחת מוסדות חינוך בסעיפים האחרים.
 
א. 
הסעיף עוסק בעקרונות התכנון והביצוע של אבטחת המוסד הפנימייתי
ופעילותו במשך 24 שעות היממה.
 
ב. 
הסעיף אינו עוסק בסדרי אבטחת המוסד כיישוב בעת מלחמה.
 
ג. 
הסעיף אינו מתייחס לפעילויות הקשורות באבטחת הרכוש.
 
ד. 
כל ההוראות ונוהלי הביטחון בחוזר זה, סעיפים 5.3‎-15 עד 5.3‎-26,
חלים גם על בתי הספר הפנימייתיים.
 
ה. 
את כל הנאמר בסעיף זה יש לראות כמסגרת כוללת שיש לפעול לפיה
תוך כדי התאמתה לתנאים, לצרכים ולנסיבות של כל מוסד ומוסד.
בתכנון האבטחה כל מוסד רשאי וצריך, במידת הצורך, להוסיף גם
נושאים שלא הובאו בסעיף זה.
 
ו. 
2. סוגי פנימיות
להלן אפיון הפנימיות לפי חלוקה לארבעה סוגים שונים (אפיון זה אינו מפרט
את כלל הפנימיות לגוניהן השונים, אלא את העיקריות שבהן):
בתי ספר חקלאיים פנימייתיים  א. 
מוסדות אלו נמצאים, רובם ככולם, במגזר הכפרי, רובם מוגדרים
כיישובי הגמ"ר (התגוננות מרחבית), על כל המשתמע מכך, והם
כפופים מבחינה ביטחונית לגורמי הביטחון האחראים בשטח, הן
בביטחון השוטף והן לעת חירום (משמר הגבול וצה"ל).
 
1)   
במוסדות אלו קיימים:  2)   
מבני בתי הספר  (א)   
מבני המגורים (הפנימיות) של התלמידים  (ב)   
מבני המגורים של המשפחות  (ג)   
מבני משק ומבני שירות שונים  (ד)   
שטחים חקלאיים שונים (מטעים, כרמים, גידולי ירק, פלחה
וכו').
 
(ה)   
בתי ספר פנימייתיים מחוץ לתחום היישוב  ב. 
מוסדות אלו נמצאים בעיקר במגזר הכפרי, אולם קיימים מוסדות
כאלו גם במגזר העירוני, והמאפיין אותם הוא היותם יחידה
קומפקטית אחת.
 
1)   
במוסדות אלו קיימים:  2)   
מבני בתי הספר  (א)   
מבני המגורים של התלמידים  (ב)   
מבני המגורים של המשפחות  (ג)   
מבני שירותים שונים.
 
(ד)   
בתי ספר פנימייתיים בתחום היישוב  ג. 
מוסדות אלו נמצאים בתחום האזור הבנוי של היישוב (עיר, מועצה
מקומית, קיבוץ וכו') או בצמוד ליישוב.
 
1)   
רוב המוסדות הם יחידה קומפקטית אחת, הכוללת את מבנה בית
הספר, את מגורי התלמידים ואת מבני השירותים השונים.
 
2)   
יש מוסדות פנימייתיים בתחום יישוב שאינם יחידה קומפקטית
אחת, ומבני בית הספר והפנימיות נמצאים בקרבה, באותו אזור
ביישוב.
 
3)   
פנימיות ללא מוסד חינוך (בית ספר)
במוסדות אלו יש פנימייה, מגורי משפחות ומבני שירותים שונים, והם
סמוכים ליישוב או בתוכו, ותלמידיהם לומדים בבתי הספר באזור
(בדומה לפנימיות של המפעל להכשרת ילדי ישראל).
 
ד. 
3. אבטחת המוסד הפנימייתי
 
כללי  א. 
האחריות הכוללת לאבטחת המוסד הפנימייתי על מרכיביו השונים
מוטלת על מנהל הכפר/המוסד.
 
1)   
המנהל פועל בכל הנוגע לנושאי אבטחת המוסד הפנימייתי בהתאם
להוראות משרדנו ולהנחיית קב"ט הרשות המקומית/קב"ט המחוז
הגיאוגרפי/קב"ט החינוך ההתיישבותי במשרד וגורמי הביטחון
המקומיים האחרים (משטרת ישראל, מג"ב וצה"ל).
 
2)   
אלה בעלי התפקידים המסייעים למנהל בהפעלת מערך אבטחת
המוסד, כל אחד בתחום אחריותו:
 
3)   
מנהל בית הספר  א)   
העוזר לביטחון לבטיחות ולשעת חירום בבית הספר (העב"ט)
ב)   
האחראי לביטחון הפנימייה (רכז הביטחון).  ג)   
מומלץ למנות רכז ביטחון לפנימייה מתושבי המקום, וכן מומלץ כי
הוא יעבור השתלמות קב"טים או השתלמות ייעודית אחרת
במסגרת המשרד כהכשרה לקראת התפקיד.
 
 
בבתי ספר פנימייתיים שהם יישובי הגמ"ר קיים רב"ש (רכז
ביטחון שוטף) הממונה, ממומן ומונחה על ידי גורמי הביטחון
האחראים לביטחון הפנים באזור (משמר הגבול, צה"ל).
 
4)   
במוסדות חינוך פנימייתיים מבודדים, שאינם בתוך יישוב, קיימת
אפשרות למינוי רכז ביטחון המוסד (קב"ט) בהיקף משרה שנקבע
על ידם.
 
5)   
הגדרת תחומי אחריותו ופעילותו של הרב"ש נקבעת על ידי גורמי
הביטחון ומנהל המוסד הפנימייתי.
 
6)   
מנהל הכפר יקיים ועדת ביטחון בראשותו, ובה יהיו חברים בעלי
התפקידים האלה: מנהל הכפר, הקב"ט, עב"ט בית הספר ומנהל
הפנימייה.
תפקידי הוועדה יהיו: תיאום נושאי הביטחון השוטף
שבכפר/בפנימייה/בבית הספר; מציאת פתרונות לבעיות הנוצרות
בקשר למימוש סוגיות האבטחה השונות בכפר כפי שהן מפורטות
בסעיף זה או בפקודות הקבע של הכפר שאושרו על ידי נציגי
הביטחון; טיפול בבעיות ביטחון באירועים, בתערוכות, באירועי
במה וכו'.
 
7)   

מטרת האבטחה
שמירה על שלומם, על ביטחונם ועל בטיחותם של תלמידי המוסד ושל
האוכלוסייה הבוגרת השוהה והמתגוררת בתוכו, בשטח בית הספר,
בחצרותיו, במתקניו, בשטחי החקלאות ובכל אתר שבו מתקיימת
פעילות לימודית, חינוכית, חברתית ומשקית.
 
ב. 

כללי האבטחה במוסד  ג. 
כללי
האבטחה במוסד הפנימייתי תתבסס על:
 
1)   
מערך אבטחה חמושה (שומרים/מאבטחים) בכל שעות
היממה, באותם אתרים ששוהים בהם באותה עת תלמידים,
מורים, עובדי המוסד ותושביו;
 
א)   
מערך אמצעי ביטחון פיזיים וארגוניים ובכלל זה גדרות,
שערים, אמצעי קשר, מערכות כריזה, מוקדי חירום וכו';
 
ב)   
שילוב נושאי נשק במוסד החינוכי בזמן הלימודים, שילוב
חלק מהאוכלוסייה הבוגרת המתגוררת במוסד ככיתות
כוננות, וכן שילוב נושאי הנשק האלה במערך האבטחה
החמושה.
 
ג)   
שיטת האבטחה
כללי
 
2)   
אבטחה היקפית של המוסד  א)   
פיקוח ובקרה על הנכנסים למוסד במשך כל היממה  ב)   
אבטחת מבני בית הספר בעת שהותם של התלמידים בהם,
כמפורט בחוזר זה (תוך התאמתם לצורכי המוסד)
 
ג)   
אבטחת מגורי התלמידים ומגורי המשפחות  ד)   
אבטחת מתקנים שונים אשר התלמידים שוהים בהם
(לדוגמה: חדר האוכל, הרפתות, הלולים, החממות וכו')
 
ה)   
 
אבטחת התלמידים בפעילות שגרתית חקלאית, בעת שהותם
בשדות ובמטעים, מחוץ לשטח המגודר.
 
    ו)  
השיטה   
אבטחה חמושה  א)   
כללי
יש לקיים מערך אבטחה חמושה של מאבטחים/שומרים
במשך כל שעות היממה על פי תקני אבטחה סדירים
ומאושרים, וזאת על סמך ההוראות המפורטות להלן וכן
על סמך הנחיות הקב"טים ורשויות הביטחון.  
(1)   
אבטחת השער
שמירת השער הראשי במשך 24 שעות ביממה תיעשה
על ידי שומר אחד. אלה תפקידיו:
 
(2)   
עליו לסנן את הרכבים הנכנסים לשטח הפנימייה. (א)   
עליו לסנן את הולכי הרגל הנכנסים לשטח הפנימייה. (ב)   
עליו לשמש כוח אדם חמוש לתצפית, להרתעה,
להתראה ולאבטחה.
 
(ג)   
עליו לשמש מרכז שליטה ובקרה של הפנימייה. (ד)   
פטרול לילה
סיור רכוב/רגלי בין השעות 10 בלילה עד 6 בבוקר
ייעשה על ידי שומר אחד. במוסדות פנימייתיים מחוץ
ליישוב מתחייב סיור רגלי/רכבי זה נוסף לשומר בשער.
במוסדות פנימייתים בתוך היישוב יצא שומר השער
בלילה לביצוע הסריקות ברחבי הפנימייה תוך הקפדה
על נעילת השער בעת הסיור.
ביצוע סריקות בתוך שטח הפנימייה ייעשה תוך מתן
דגש מיוחד לאזור מגורי החניכים.
 
(3)   
שומר מוסדות חינוך בבית הספר
בפנימיות שיש בתחומן בית ספר יהיה שומר נוסף
בשטח בית הספר בין השעות 14‎-7 (אבטחה הממומנת
על ידי משטרת ישראל) לצורך האבטחה הצמודה לבית
הספר. אלה תפקידי השומר הנוסף:
א. שהייה באזור בית הספר ובמבנים הסמוכים
ב. מתן דגש לריכוז התלמידים בחדר האוכל, בפעילות
ספורט וכו'.
 
(4)   
כיתת כוננות
בכל פנימייה מחוץ לתחום היישוב תופעל כיתת כוננות
מתושבי המקום, וכן תופעל כיתת כוננות של חברת
האבטחה במצב חירום, על פי קריאת מצוקה (יש לעגן
את קיום כיתת הכוננות הזו בחוזי ההתקשרות עם
חברות השמירה).
 
(5)   
אבטחה סביבתית
תקוים אבטחה סביבתית של משטרת ישראל באמצעות
ניידות מוסדות החינוך של משטרת ישראל או באמצעות
סיורי מג"ב במועצות האזוריות.
 
(6)   
אמצעים טכנים  ב)   
גדרות
חובה להתקין גדר תקנית מסביב למוסד הפנימייתי על
כל מתקניו, אשר תכלול מערכת תאורה היקפית ודרך
פטרול.  
(1)   
שערים  (2)   
למוסד הפנימייתי יהיה שער מרכזי ראשי; מומלץ
שער חשמלי תקני בפנימיות מחוץ לשטח המיושב.
 
(א)   
למוסד יהיה ביתן שומר בצמוד לשער.
 
(ב)   
בקרבת הביתן, ליד השער המרכזי, יהיה פשפש
להולכי רגל. כמו כן יהיו שערים נוספים ביציאות
לשטחים חקלאיים (יציאות לעבודה בשדות
ויציאות חירום) אשר ייפתחו בעת הצורך.
 
(ג)   
מערכת כריזה  (3)   
בבית הספר תהיה מערכת כריזה המתאימה לתקני
משרד החינוך במוסד החינוכי.
 
(א)   
במוסד הפנימייתי תהיה מערכת כריזה מרכזית
שתיתן מענה לכל שטחי המוסד, ובכלל זה בית
הספר, חדר האוכל, מגורי החניכים, מגורי תושבים
ועוד. מומלצת התקנת מערכת "חכמה" להפעלה
מכמה מוקדים על ידי טלפון חירום.
 
(ב)   
מערכת קשר  (4)   
קשר פנימי 
למוסד הפנימייתי יהיה מערך קשר אלחוטי פנים
מוסדי לקב"ט, לביתן השומר, לשומרים ולרכב
הסיור.
 
(1) 
מערכת הקשר תחובר לרשת קשר של חברת
השמירה/המאבטחים.
 
(2) 
(א)   
קשר חוץ 
מומלץ חיבור מערכת הקשר הפנימית למערכת
הקשר של הרשות המקומית (אם קיימת מערכת
כזו).  
(1)   
   
במוסדות מחוץ ליישוב העירוני מומלץ לקבל
קשר למוקד צבאי/משטרתי/של מג"ב וכו'.
 
(2)   
   
לחצני המצוקה במוסד יחוברו לרשת מוקד
עירוני/פרטי/חברת אבטחה לאזעקת חירום.
 
(3)   
(ב)   
נשק במוסדות חינוך  ג)   
מומלץ להקים מחסן נשק (נשק משטרתי, צבאי,
מוסדי)/ "מפעל ראוי" בכל הפנימיות שיש בהן קב"ט או
רב"ש לצורך חלוקה לעובדים, לעובדי ההוראה
ולתושבי הפנימייה בשעת חירום.
 
(1)   
במוסדות פנימייתיים שאין בהם "מפעל ראוי"/מחסן
נשק יצייד קב"ט הרשות את כיתת הכוננות במקום
בנשק (על פי המקובל עם עובדי הוראה, ובכלל זה
חימוש, תדרוך, אימון, רענון חד שנתי וכו').
 
(2)   
בזמן הלימודים יצוידו המורים/עובדי ההוראה במוסד
החינוכי בנשק המקובל (ראה סעיף 5.3‎-20 של חוזר
הוראות הקבע תשסא/5ב - "נשק במוסד החינוך").
 
(3)   
במוסדות פנימייתיים חקלאיים מומלץ לשאת נשק גם
בעת יציאה לשטח חקלאי מחוץ לגדר המוסד (במצב של
הגברת הכוננות כל יציאה מחוץ לשטח המגודר לצורכי
העבודה בשטח החקלאי מחייבת אבטחה חמושה).
 
(4)   
תכנית האבטחה בתוך השטח הפנימייתי תכלול את
ראשי הפרקים האלה:
 
ד)   
ריכוז נתונים כללי  (1)   
שיטת האבטחה - עיקרי שיטת האבטחה במקום
 
(2)   
פירוט שיטת האבטחה
(א) אבטחה חמושה
 
(3)   
(ב) אמצעים טכניים
(ג)  חימוש
 
 
טבלת כוחות ומשימות  (4)   
הגדרת מבצעי פעולות האבטחה - "כוחות
ומשימות"
 
(א)  
מאבטחים בשכר  (1)   
מבוגרים תושבי המקום שלעתים
מופעלים לפי חוק השמירה
 
(2)   
תלמידי הכיתות הגבוהות  (3)   
עובדי המוסד, מוריו ומדריכיו  (4)   
כוחות נוספים (צבא, משטרה,
מג"ב)
 
(5)   
סדרי הפיקוח השוטף על מבצעי פעולות
האבטחה ועל הכוחות הנוספים
 
(ב)   
נוהלי אבטחה ספציפיים  (5)   
סדרי אבטחת בית הספר (לא המוסד כולו) תוך
התייחסות לאבטחה פיזית, למאבטחים,
לסריקות, לפינוי המוסד וכו', כמפורט בנוהלי
הביטחון בחוזר זה, בסעיפים 5.3‎-18 עד
22-.5.3
 
(א)   
סדרי אבטחת שער בית הספר/שער המוסד:
סדרי ביקורת על הנכנסים ברגל וברכב, סדרי
כניסת תושבי המוסד אם וכאשר השער נעול
(בדרך כלל בשעות הלילה)
 
(ב)   
סדרי ושעות האבטחה של מגורי התלמידים  (ג)   
סדרי אבטחת מתקני המוסד השונים בעת
שהיית התלמידים בהם
 
(ד)   
סדרי אבטחת התלמידים בשטחים חקלאיים
(התלמידים המפוזרים בשטח יעבדו בקבוצות;
יש לקיים נוכחות מבוגרים בשטח, רצוי
חמושים ומצוידים בקשר, וכן לקיים פיקוח
בתדירות גבוהה ככל האפשר על התלמידים)
 
(ה)   
קשר ושליטה  (6)   
פירוט אמצעי הקשר הקיימים במוסד  (א)   
קשר טלפוני פנים-יישובי וחיצוני  (ב)   
קשר אלחוטי עם גורמי חוץ
 
(ג)   
קשר אלחוטי פנים-מוסדי תוך פירוט (במרשם הקשר)
של סוגי המכשירים (סטטי, נייד ונישא), האנשים
שמכשירי הקשר נמצאים בידיהם וסדרי הקשר עם
היוצאים לפעילות מחוץ למוסד בבתי הספר החקלאיים
(ד)   
מוקד הקשר בכל שעות היממה, האנשים שאפשר
לפנות אליהם בעת הצורך או בעת אירוע (קצין תורן
במוסד)
 
(ה)   
סדרי הפעלת מערכת הכריזה הסטטית וההפעלה בעת
הצורך של מכשירי הכריזה הניידים
 
(ו)   
נוהלי חירום  (7)   
צוותי חירום שונים: עזרה ראשונה, כיבוי אש, סדרנים
וכו', כמפורט בסעיף 5.3‎-21 של חוזר הוראות הקבע
תשסא/5ב; בכל מוסד פנימייתי מחוץ לתחום היישוב:
כיתת כוננות חמושה ביום וכיתת כוננות חמושה
בלילה (במידת האפשר זו יכולה להיות אותה כיתה),
שתורכב מעובדי המוסד ומתושביו (ייקבעו סדרי
אזעקת כיתת הכוננות, פרטי ההצטיידות, מקום
הריכוז בעת אזעקה, משימות אפשריות והקשר עם
הכיתה בעת הפעלתה)
 
(א)   
פינוי ועזרה ראשונה:  (ב)   
 רכב פינוי- מיקום וכיווני תנועה לבתי החולים (1)   
ציר תנועה למד"א, למכבי אש והדרך להזעקתם (2)   
ניתוח אירועים, מקרים ותגובות  (8)   
מחסן הנשק - סדרי ונוהלי הפעלתו ואחזקת הנשק
בשגרה ובמחסן
 
(9)   
הוראות פתיחה באש.
 
(10)
 בשאלות אפשר לפנות אל מר אריה מור, ממונה הביטחון הארצי
במוסדות החינוך, טל' 02‎-5602234,
וכן אל ממונה הביטחון במינהל החינוך ההתיישבותי,
מר בני אלחילו, טל' 03‎-6898882, ואל הקב"טים המחוזיים
(ראה בסעיף 5.3‎-15 בחוזר הוראות הקבע תשסא/5ב).
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/5ב, ו' טבת תשס"א,, 1 בינואר 2001