se9

בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - אבטחת הסעות תלמידים 5.3‎-24
 
1 בינואר 2001
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
5.3‎-1 בחוזר
הוראות הקבע
נט/2(ב)
 


חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


1. כללי
ההנחיות בנושא אבטחת הסעות תלמידים הן פועל יוצא של מצב
הביטחון באזורים השונים. ההנחיות מתואמות עם גורמי הביטחון
האחראים: צה"ל ומשטרת ישראל.
 
א. 
נוסף למובא בהמשך מוסמכים גורמי הביטחון והבטיחות האחראים
לקבוע ולשנות את סדרי האבטחה של הסעות התלמידים בהתאם
לצורכי הביטחון והבטיחות שייקבעו מעת לעת.
 
ב. 
נהג המסיע תלמידים יהיה בעל אזרחות ישראלית.
 
ג. 
אפשר לסווג את ההסעות כדלקמן:  ד. 
הסעות בתחום היישוב העירוני  1)   
הסעות בתחומי המועצות האזוריות/המקומיות (בעיקר הסעות
לבתי ספר אזוריים) ורשויות "קו התפר"
 
2)   
הסעות באזורי גבול, ביהודה, בשומרון ובחבל עזה.
 
3)   
הנחיות ומרכיבי אבטחה וביטחון
 
2. 
חימוש ומיגון  א. 
בכל הסעה בתחום העירוני רצוי שהנהג יהיה חמוש, ויש לעשות
את כל הניתן לשם כך.
 
1)   
בהסעות המבוצעות על ידי רשויות מקומיות אל מחוץ לתחום
היישוב, וכן בהסעות המבוצעות על ידי המועצות האזוריות (בעיקר
הסעות לבתי ספר אזוריים ועל ידי רשויות "קו התפר") יהיו
הנהגים חמושים באקדחים.
 
2)   
בהסעות באזורי יהודה, שומרון ועזה, שבהן האחריות על הביטחון
השוטף, ובכלל זה אבטחת הסעות התלמידים, היא על צה"ל, יהיה
הנהג חמוש באקדח, ויהיה מלווה מבוגר חמוש בנשק ארוך קנה
(רוס"ר/קרבין) בכל רכב היסעים, לפי הנחיית הצבא. צה"ל רשאי
לקבוע סדרי אבטחה נוספים על האמור כאן.
 
3)   
ביהודה, בשומרון ובחבל עזה, ביישובי קו העימות וביישובי קו
התפר חובה על הנהגים לעבור קורס הישרדות וירי בתיאום עם
הרשות ובמימון מלא של משרד החינוך.
 
4)   
ההסעות ביהודה, בשומרון ובחבל עזה תבוצענה בכלי רכב
שחלונותיהם יהיו ממוגנים מפני זריקת אבנים ובקבוקי תבערה,
לפי מפרטי משרד התחבורה 01/89, 02/89 ו-03/89 מחודש יוני
1989.
דלתות הרכב וחלונותיו יהיו סגורים בכל השלבים של הסעת
התלמידים ועובדי ההוראה בשטחי יהודה, שומרון ועזה.
 
5)   
אוטובוסים ממוגני ירי יועברו לרשויות על פי הדרישות והתכנון
של שלטונות הצבא, וישמשו בעדיפות להסעת תלמידים.
 
6)   
קשר  ב. 
כל רכב המסיע תלמידים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו.  1)   
בהסעות המבוצעות על ידי המועצות האזוריות בתחומי הקו הירוק
ורשויות "קו התפר" יהיו כל כלי הרכב מצוידים במכשיר קשר
למוקד המועצה האזורית או למוקד ביטחון כלשהו.
 
2)   
בכל רכב המסיע תלמידים ביהודה, בשומרון ובחבל עזה יותקנו
לחצני מצוקה מפרויקט "ברק" של חברת "מוטורולה". ציוד זה
יאפשר פתיחת ערוץ דיבור דו-כיווני בין הרכב למוקד הביטחון
ואזעקת כוחות לסיוע בזמן אמת.
אחריות ההתקנה היא על הרשות, ומשרד החינוך יממן את העלות של
שכירת הציוד מחברת "מוטורולה".
 
3)   
בדיקת הרכב המסיע והוראות האבטחה בעת ביצוע ההסעה  ג. 
לפני עליית התלמידים לרכב יבדוק הנהג את רכבו מבחוץ ומבפנים
כדי לוודא שלא נמצא בו חפץ חשוד.
 
1)   
הנהג יבדוק ויזהה את הנוסעים הבוגרים העולים לרכב.  2)   
בהסעות שיש בהן מלווה חמוש נוסף לנהג יאבטח המלווה את
עליית התלמידים ואת ירידתם בעוד הוא נמצא מבחוץ ובצמוד
לדלת היציאה וצופה על סביבתו.
 
3)   
בהסעות שאין בהן מלווה חמוש יאבטח הנהג ממושבו את העלייה
לאוטובוס ואת הירידה ממנו, ויהיה עירני ויצפה על הסביבה.
 
4)   
בכל רכב המסיע תלמידים יהיה תיק מגיש עזרה ראשונה תקני
לשעת הצורך, כמפורט בנספח ז' לחוזה הסעות תלמידים.
 
5)   
מסלול הנסיעה  ד. 
הנסיעה תהיה במסלול קבוע, והעצירות תהיינה רק בתחנות
הקבועות לאיסוף ולפיזור של התלמידים ועובדי מוסדות החינוך.
 
1)   
בשום פנים ואופן אין לעצור לטרפיסטים, לאסוף אותם ולהסיעם.  2)   
תחנות ההסעה ביישובי המועצות האזוריות, ביישובי קו התפר
וביישובי יהודה, שומרון וחבל עזה תהיינה אך ורק בתוך
היישובים ובשליטה של אנשי האבטחה במקום.
 
3)   
אבטחת אוטובוס בחנייה  ה. 
בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות והחלונות נעולים.  1)   
אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מוסדרים.  2)   
אין לבצע הסעות של תושבי השטחים/הרשות הפלשתינאית
ברכבים להסעות תלמידים בכל עת.
 
3)   
הנחיות בטיחות לנהג
 
3. 
בהגיעך לתחנת האיסוף פתח את הדלת הקדמית בלבד, ודאג
שהתלמידים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת.
 
א. 
אין להסיע תלמידים בעמידה (באוטובוס אפשר להושיב על מושב אחד
3 תלמידים שגילם אינו עולה על 14 שנים).
 
ב. 
במהלך הנסיעה עליך להיות עירני גם למתרחש בתוך הרכב (הוצאת
ידיים וראש מחוץ לרכב וכו').
 
ג. 
בהגיעך לתחנת היעד תתבצע הירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת
הקדמית.
 
ד. 
ההורדה תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך או בצד שבו נמצא ביתו
של התלמיד, כדי שהתלמידים לא ייאלצו לחצות כבישים.
 
ה. 
עליך להקפיד שהתלמידים ייאספו בתחנות הסעה קבועות ומוסדרות
מראש. אין להעלות או להוריד תלמידים במקומות מזדמנים.
 
ו. 


בשאלות אפשר לפנות אל מר אריה מור, ממונה הביטחון הארצי
במוסדות החינוך, טל' 02‎-5602234,
וכן אל הקב"טים המחוזיים (ראה בסעיף 5.3‎-15
בחוזר הוראות הקבע תשסא/5ב).
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/5ב, ו' טבת תשס"א,, 1 בינואר 2001