בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר - נוהל אבטחת משלחות היוצאות
לחו"ל
5.3‎-26
 
1 בינואר 2001
 
  תאריך תחולה 
החלפת
סעיף 5.3‎-1
בחוזר הוראות
הקבע נט/1(ב)
וסעיף 5.3‎-13
בחוזר הוראות
הקבע נט/7(א)
 


חוזר זה בוטל

חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


1. כללי
האחריות לאבטחת המשלחות לחו"ל היא על משרד הביטחון, באמצעות
הקב"ט הארצי במשרד החינוך.

2. מטרת הנוהל
לקבוע את נוהל היציאה של משלחות לחו"ל ולהגדיר את תחומי האחריות של
הגורמים השונים המאבטחים את המשלחות.

3. הגדרות ומושגים
משלחת: אדם אחד או יותר היוצא/ים לחו"ל בחסות משרד החינוך
(משלחת לפולין לא תמנה יותר מ-4 אוטובוסים).
 
א. 
גופנים הנותנים חסות: הגופים הנושאים באחריות הכללית
והממונים על אכיפת הנוהל:  
ב. 
מנהלי מחוזות משרד החינוך  1)   
ראש המינהל לחינוך התיישבותי  2)   
ראש מינהל החברה והנוער  3)   
מנהלי מינהל החברה והנוער במחוז לגבי משלחות נוער לפולין,
לליטא ולצ'כיה
 
4)   
מנכ"ל המועצה לחילופי נוער וצעירים  5)   
ראש המינהל הפדגוגי  6)   
ראש המינהל לחינוך דתי  7)   
גורם אחר שיוסמך על ידי מנכ"ל המשרד.
 
8)   
הגוף המשגר: הנהלות בתי הספר, רשויות, איגודים וגופים בעלי זיקה
למשרד החינוך.
 
ג. 
ראש המשלחת: חבר משלחת אשר מונה על ידי הגוף המשגר (והוא
חבר הגוף המשגר) להיות ממונה ואחראי על ביצוע הנהלים וסדרי
המינהלה - מונחה על ידי הקב"ט הארצי.
הערה: מדריך חברת נסיעות אינו יכול לשמש ראש משלחת.
 
ד. 
נאמן ביטחון במשלחת: חבר משלחת, מומלץ יוצא צבא, אשר מונה
להיות נאמן ביטחון על ידי ראש המשלחת - מונחה מקצועית על ידי
קב"ט המשרד ונציגי משרד הביטחון.
 
ה. 
קב"ט המשלחת: איש אבטחה ישראלי אשר הוסמך על ידי היחידה
הייעודית במשרד הביטחון להיות קב"ט (אם יוחלט על כך).
 
ו. 
חברת הנסיעות: הגוף שהמשלחת יוצאת את הארץ באמצעותו
(האחריות בכל דבר ועניין היא על הגוף המשגר; חברת הנסיעות אינה
הגוף המשגר).
 
ז. 
מורה המלווה: מורה המשמש בתפקיד מחנך כיתה או מורה מקצועי
המכיר מקרוב את חברי הקבוצה. המורה המלווה יהיה בעל אישור
השתתפות בהשתלמות למורים מלווים למסע לפולין ולצ'כיה מטעם
מינהל החברה והנוער.
 
ח. 
המדריכים: בעל תעודת הסמכה להדרכת סיורי תלמידים בפולין
ובצ'כיה מטעם מינהל החברה והנוער ו"יד ושם". חובה להציב מדריך
בכל אחד מהאוטובוסים במשלחת.
הערה: תת-סעיפים ח ו-ט לעיל מתייחסים למשלחות נוער לפולין בלבד.
 
ט. 
4. הנחיות לבקשה ליציאת משלחת לחו"ל
גוף המבקש להוציא משלחת לחו"ל יפנה באמצעות הטופס "בקשה
ליציאת משלחת לחו"ל" (נספח א) לקבלת אישור וחסות לאחת
מהיחידות נותנות החסות כמפורט בתת-סעיף ב-3-ב לעיל.
 
א. 
יש להעביר את טופסי ה"בקשה ליציאת משלחת לחו"ל" לפחות 45 יום
מראש אל היחידה נותנת החסות, חתומים על ידי ראש הגוף
המשגר/מנהל בית הספר.
 
ב. 
היחידה נותנת החסות תבדוק את מעמד המשלחת, תציין על גבי
הטפסים את החלטתה, ותעביר את המקור ללא עיכוב אל הקב"ט הארצי
במשרד החינוך, פקס' 02‎-5602533.
לתשומת לב: על הגוף המשגר לוודא כי הטפסים אכן הגיעו לקב"ט
משרד החינוך לא יאוחר מ-35 יום לפני יציאת המשלחת.
 
ג. 
דגשים למילוי הטופס  ד. 
יש להדפיס את כל הסעיפים המופיעים בטופס "בקשה ליציאת
משלחת לחו"ל" באופן ברור ומדויק, כדוגמת הטופס בנספח א.
טופס שימולא בכתב יד לא יטופל.
 
1)   
יש להקפיד למלא את פרטי ראש המשלחת, ובכלל זה מספרי טלפון
שבהם הוא ניתן להשגה בכל שעות היממה (טל' בבית, בעבודה,
נייד, זימונית וכו').
 
2)   
יש להקפיד במיוחד לתת את פרטי איש הקשר/המארח בכל מדינה,
וחובה לציין את מספר הטלפון שלו. יש להודיע למארח בחו"ל כי
משגרירות ישראל באותה ארץ ייצרו עמו קשר וכי עליו לעדכן את
הפונה בכל פרטי תכנית השהייה של המשלחת.
 
3)   
יש להקפיד למלא את פרטי המלונות (בלועזית), ובכלל זה שם
המלון, כתובתו, מספר הטלפון המלא שלו (קידומת, מדינה ועיר),
העיר והמדינה שבהן תשהה המשלחת (כמפורט בנספח ב/א(8)).
 
4)   
יש להקפיד למלא את פרטי הטיסות של המשלחת, ובכלל זה חברת
התעופה, מספר הטיסה, שעת ההמראה ושעת הנחיתה. בכל מקרה
של טיסות המשך/קישור/מעברים רכובים (אוטובוסים/רכבות) יש
לציין את כל הפרטים במלואם. (כמפורט בנספח ב-א(11)).
 
5)   
במשלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה יש לצרף תכנית מודפסת
בעברית ובאנגלית (הכוללת את שמות כל האתרים) על פי ימים
ובחתך של שעות (כמפורט בנספח ב/2(7)).
 
6)   
בסעיפים שבהם אין די מקום למילוי כל הפרטים המבוקשים יש
להוסיף דף נפרד ובו יפורט המידע הרלוונטי.
 
7)   
בכל מקרה יש לצרף לטפסים את "ההתחייבות הבלתי חוזרת"
(נספח ד), חתומה על ידי נציג מוסמך של הגוף המשגר.
 
8)   
מילוי הטפסים בכל הפרטים המבוקשים והגעתם אל הקב"ט
הארצי לא יאוחר מ-35 יום לפני יציאת המשלחת - אלה הם
תנאי הכרחי לטיפול במשלחת.
 
9)   
5. קביעת רמת האבטחה ואישור יציאת המשלחת
הגדרת רמת האבטחה למשלחת היא על פי קביעה בלעדית של משרד
הביטחון. רמת האבטחה נקבעת לאחר בדיקת הפרטים המופיעים
בטופס הבקשה וכן ניתוח כל הגורמים המשפיעים המשמשים בסיס
ל"הערכת מצב" לקביעת רמת האבטחה והיקפה.
 
א. 
הפרטים המופיעים בטופס הבקשה, ובכלל זה מלונות, אתרים וטיסות,
נבדקים על ידי גורמי הביטחון. תיתכן דרישה לשינוי מקומות לינה,
טיסות וביקור באתרים מסוימים, וזאת בשל בעיות ביטחון.
 
ב. 
הנחיות האבטחה תינתנה לראש המשלחת על ידי הקב"ט הארצי לפני
יציאת המשלחת.
 
ג. 
על כל חברי המשלחת לעבור תדרוך ביטחוני להתנהגות מונעת לפני
יציאת המשלחת לחו"ל, וזאת בתיאום עם משרד הקב"ט הארצי.
 
ד. 
בכל מקרה של צירוף קב"ט/ים (ראה 3-ו לעיל) על ראש המשלחת לטפל
בארגון סידורי הטיסה והלינה ולצייד את הקב"ט במכשיר טלפון נייד על
חשבון המשלחת, על פי הנחיות האבטחה שניתנו ממשרד הקב"ט
הארצי.
הערה: תיתכן דרישה לצייד את המשלחת במכשיר טלפון נייד גם
במקרה שלא יצורף אליה קב"ט. מספר הטלפון יועבר למשרד הקב"ט
הארצי לפני היציאה לחו"ל.
 
ה. 
ככלל תחול עלות האבטחה על המשלחות.
 
ו. 
6. אחריותם של הגופים נותני החסות
גוף הנותן את אישורו ליציאת המשלחת בתחומו יגדיר בעל תפקיד
שיהיה בקשר שוטף עם משרדו של הקב"ט הארצי בכל תחום הקשור
למשלחת. מעת לעת יבוצע רענון הנהלים לבעלי התפקידים.
 
א. 
אישור יציאת המשלחת יבוצע לאחר בחינת התכנים הפדגוגיים
והחינוכיים, בהתאם להגדרת מטרת הנסיעה.
 
ב. 
אופן הדיווח על יציאת משלחת יהיה בהתאם ל-4-ג לעיל.
 
ג. 
משלחות הנוער והתלמידים חייבים לקבל את חסות המשרד; אבטחת
המשלחת מותנית בקבלת החסות הזו.
 
ד. 
טיולים לחו"ל לא יאושרו.
 
ה. 
7. אחריות הגוף המשגר
על הגוף המשגר לקבל את הטופס "בקשה ליציאת משלחת לחו"ל" מהגוף
הנותן את חסותו למשלחת.
 
א. 
הגוף המשגר אחראי למילוי הטפסים כמפורט ב-4 לעיל (הוא יוכל
להסתייע בחברת הנסיעות, אולם החומר יועבר על ידו לגוף הנותן את
חסותו).
 
ב. 
 
הגוף המשגר אחראי לתחום המינהלתי לפני יציאת המשלחת, ובכלל זה:
ג. 
קיום קשר מתמיד עם משרד הקב"ט הארצי לגבי תכנית המשלחת
וכל שינוי האמור להתקיים;
 
1)   
הודעה במועד למשרד הקב"ט הארצי לגבי שינויים הנוגעים למועדי
הטיסה, לשהייה בבתי מלון וללוחות זמנים (כל שינוי מותנה
באישור הקב"ט הארצי);
 
2)   
האחריות לתשלום בגין האבטחה.
 
3)   
הגוף המשגר אחראי למילוי הנחיות האבטחה כפי שתינתנה על ידי
משרד הקב"ט הארצי כמפורט ב-5 לעיל.
 
ד. 
8. אחריות ראש המשלחת
בכל משלחת ימנה הגוף המשגר ראש משלחת.
 
א. 
ראש המשלחת אחראי על המשלחת והוא איש הקשר היחיד מול משרד
הקב"ט הארצי בכל הקשור למשלחת.
 
ב. 
ראש המשלחת אחראי, בעת השהייה בחו"ל, לסדר היום וללוח הזמנים
שהועבר מבעוד מועד.
 
ג. 
ראש המשלחת אחראי על כל שינוי בלוח הזמנים או באתרי הביקור. כל
החלטה שלו על שינוי כזה תהיה באישור אנשי האבטחה.
 
ד. 
מודגש בזאת כי למשרד החינוך אין כל אחריות כלפי חברת הנסיעות
ולכן הגוף המשגר וראש המשלחת הם הכתובת הבלעדית לכל דבר
ועניין.
 
ה. 
9. אחריות נאמן הביטחון
בכל משלחת שיש בה שלושה אנשים או יותר ימנה הגוף המשגר נאמן
ביטחון על פי הקריטריונים האלה:
 
א. 
מומלץ: בוגר שירות מלא בצה"ל, רצוי בעל עבר פיקודי  1)   
בעל כושר ארגון ושליטה  2)   
בעל יכולת ניהול דו-שיח עם המקומיים - רצוי דובר שפת המקום.
 
3)   
אלה תפקידי נאמן הביטחון:  ב. 
יישום הנחיות הביטחון בהתאם לתדרוך שניתן בארץ בנושא
התנהגות מונעת
 
1)   
תיאום וביצוע הקשר עם קב"ט הנציגות בחו"ל כפי שתודרך.  2)   
דיווח לקב"ט הנציגות בחו"ל בזמן אמיתי על תקלות או על
אירועים חריגים במהלך השהייה בחו"ל
 
3)   
תיאום וביצוע הקשר עם השלטונות המקומיים על פי הצורך
ובכפיפות לתדרוך הביטחוני
 
4)   
עם שובו לארץ - דיוווח לקב"ט המשרד על תקלות או על אירועים
חריגים במהלך הנסיעה.
 
5)   
הערה: אם קב"ט משרד הביטחון מצורף למשלחת, יהיה הוא האחראי
לביצוע האבטחה, ונאמן הביטחון יסייע לו כפי שנדרש.
 
 
10. התדרוך הביטחוני
כאמור ב-5-ד לעיל, כל משלחת תתודרך לפני יציאתה לחו"ל בכללי
התנהגות המונעת, למעט משלחות שקיבלו תדרוך במהלך 3 החודשים
שקדמו למועד היציאה לחו"ל.
 
א. 
להלן עיקרי התדרוך:
1) התנהגות מונעת
2) סקירה של רמת האבטחה שנקבעה
3) הצורך בשמירה על קשר עם קב"ט הנציגות במסלול הנסיעה
4) חובת הדיווח על שינויים בתכנית ובמסלול הנסיעה לקב"ט הנציגויות
  הישראליות בחו"ל
5) תדרוך יסודי של נאמן הביטחון והדגשים על רמת האבטחה.
 
ב. 
   
11. תשלום בגין האבטחה
עלות האבטחה של המשלחת תשולם על פי קביעת משרד הביטחון, על
ידי הגוף המשגר, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה בנדון.
 
א. 
אי-הפקדת התשלום בגין האבטחה תגרור הסרת חסות של המשרד
וביטול מערך האבטחה בחו"ל.
 
ב. 
12. אישור ביטחון ליציאת משלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה -
דגשים
כללי
ההנחיות ליציאת משלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה הן כמפורט
ב-11‎-1 לעיל, נוסף לדגשים המפורטים להלן.
 
א. 
נותני החסות  ב. 
הגורם המאשר יציאת משלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה הוא
מנהלי מינהל החברה והנוער במחוז, הממונים על אישור יציאת
משלחות הנוער לפולין, לליטא ולצ'כיה (את רשימת מנהלי
המחוזות של מינהל החברה והנוער ראה בחוזר הוראות הקבע
תשס/6, סעיף 7.6‎-4).
 
1)   
לא ניתן לצרף למשלחת שקיבלה את חסות משרד החינוך חברי
משלחת אחרת, שלא קיבלו חסות.
 
2)   
היציאה לפולין מותרת רק בחודשים מרס, אפריל
ואוגוסט-אוקטובר.
 
3)   
בקשה ליציאת משלחת  ג. 
לצורך קבלת אישור ליציאת משלחת נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה
על מנהל המוסד המשגר לפנות אל המפקח המחוזי הממונה על
אישור יציאת משלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה. הפנייה תיעשה
באמצעות הטופס "בקשת אישור ליציאת משלחת נוער לפולין,
לליטא וצ'כיה" המובא בנספח ב/1) להלן.
לטופס הבקשה הזה יש לצרף את הטופס "בקשה לאישור ביטחוני
ליציאת משלחת לחו"ל - נסיעה לפולין, לליטא ולצ'כיה", וזאת
בהתאם להוראות הקבע המעודכנות בנושא. טופס הבקשה לאישור
ביטחוני לפולין, לליטא ולצ'כיה מובא בנספח ב/1) להלן.
את הבקשה יש להגיש 45 יום לפחות לפני המועד המתוכנן
לנסיעה.
 
1)   
המפקח המחוזי הממונה על אישור יציאתן של משלחות נוער
לפולין, לליטא ולצ'כיה יבדוק את הבקשה על פי הנהלים
וההנחיות.
 
2)   
אישור היציאה מותנה במילוי כל הנתונים שנרשמו בטופס
הבקשה. אם חלו שינויים לאחר שניתן האישור, על מנהל המוסד
המשגר להודיע על כך בכתב למפקח המחוזי הממונה על אישור
יציאת משלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה ולקבל את אישורו
לשינויים. לפיכך, אם חלו שינויים בנתונים לאחר שניתן אישור
יציאה, ומנהל המוסד המשגר לא פעל כמפורט לעיל, יפוג תוקפו של
האישור.  
3)   
על המפקח לדווח לכל הגורמים הרלוונטיים על השינויים שאושרו
על ידו.
 
4)   
נוסף להנחיות המפורטות ב-4-ד לעיל יש להדפיס תכנית ביקור
באתרים בפולין על פי השעות כמפורט בנספח ב/2(7) להלן, בדגש
על:
א) שעת היציאה מהמלון בתחילת יום הסיור;
ב) שעת ההגעה לאתרים ושעת עזיבתם;
ג) תכנון הגיוני של זמני הביקורים באתרים השונים;
ד) תכנון הגיוני של זמני התנועה מאתר לאתר;
ה) זמני ומקומות הארוחות והתפילות.
 
5)   
זמני הפעילות יהיו בין השעות 22‎-6 (השעה 22 תהיה זמן
ההגעה האחרון למלון).
 
א)  6)   
סיום הפעילות במלון יהיה בשעה .23.30  ב)   
לא תאושר יציאה מהמלון לפני השעה 6.  ג)   
לא יאושרו שינויים בלוח הזמנים ובתכניות שנשלחו למשרד
החינוך 21 יום לפני מועד יציאת המשלחת.
 
ד)   
רמת האבטחה ואישור יציאת המשלחת  ד. 
ככלל יצורפו למשלחת קב"טים מהארץ בהתאם לגודל המשלחת
ולמספר האוטובוסים, וכל זאת על פי קביעה בלעדית של גורמי
הביטחון.
 
1)   
על כל המורים/המדריכים/ראשי המשלחות להשתתף בתדרוך
מיוחד המאורגן על ידי המחוזות של מינהל החברה והנוער, ובו
יינתנו דגשים והנחיות מיוחדות לראשי המשלחת ולמורים
המלווים על ידי קב"ט המשרד.
 
2)   
על כל חברי המשלחת, ובכלל זה מורים מלווים, מדריכים,
תלמידים וועדים להשתתף בתדרוך הביטחוני להתנהגות מונעת
אשר יינתן על ידי נציג קב"ט המחוז הרלוונטי.
 
3)   
נאמן הביטחון של המשלחת יסייע לקב"ט המשלחת ככל שיידרש
במילוי תפקידו.
 
4)   
 
אחריות ראש המשלחת  ה. 
ראש המשלחת הוא האחראי הבלעדי על המשלחת מצאתה מהארץ
ועד חזרתה.
 
1)   
על ראש המשלחת להיות בתיאום מלא ומסודר עם קב"ט המשלחת
ולסייע לו ככל שיידרש במילוי תפקידו.
 
2)   
על ראש המשלחת להישמע להנחיות הביטחון בכלל ולקב"ט
המשלחת בשטח פולין בפרט, ללא סייגים, ולסייע לו בביצוע
ההנחיות בשטח.
 
3)   
לוח הזמנים שנשלח על ידי הגוף המשגר למשרד הקב"ט מחייב,
בשל פעילות אבטחתית מיוחדת למשלחות, נוסף לפעילות הקב"ט,
של כוחות אבטחה ישראלים ופולנים באתרים, במלונות ובתנועה.
על כן אין לשנות את לוח הזמנים שאושר על ידי משרד החינוך/אגף
הביטחון. יחד עם זאת, במקרה של אילוצים שונים (עיכובים
במעברי גבול, מזג אוויר קשה וכו') אפשר לבקש אישור לשינויים,
וזאת בתיאום עם קב"ט המשלחת, עם נציגי משרד החינוך ועם
אנשי האבטחה בחו"ל.
הבקשה תיבדק על ידי נציג משרד החינוך ואנשי האבטחה לאור
נחיצות השינוי והיכולת האבטחתית לתת מענה כנדרש, ותאושר או
לא תאושר בהתאם.
 
4)   
על ראש המשלחת להקפיד על קיום הפסקות מתאימות למנוחה
לקב"ט המשלחת ולנהגי האוטובוסים (לפחות 6 שעות שינה בלילה
למאבטח ו-8 שעות שינה לנהג), ועל כן יש להקפיד על הגעת
המשלחת למלון בזמן שנקבע - 22 לכל המאוחר - ועל סיום
הפעילות לא יאוחר מהשעה .23.30
יש לציין כי כל איחור בהגעה למלון יגרום לדחיית התחלת
הפעילות ביום שלמחרת בהתאמה.
 
5)   
דגשים נוספים  6)   
ראש המשלחת הוא איש הקשר היחיד בין אנשי
האבטחה/קב"ט משרד החינוך למשלחת.
 
א)   
שינויים בלוח הזמנים לא יאושרו החל מ-21 יום לפני יציאת
המשלחת. אם מתחייבים שינויים במהלך המסע עקב אירוע
חריג שלא ניתן לחזות מראש, הם יאושרו רק על ידי נציג
הקב"ט של משרד החינוך השוהה במקום.
 
ב)   
אתרים רבים שהמשלחות מבקרות בהם ממוקמים בלב אזורי
מגורים. על ראש המשלחת לוודא כי חברי המשלחת אינם
מפריעים לתושבי המקום ואינם מרעישים וחוסמים את
התנועה.
 
ג)   
בכניסה לחצרות יש לתת את ההסבר מחוץ לחצר, ברחוב,
כדי שהשהייה בחצר תהיה קצרה ככל האפשר.
 
ד)   
לבישת בגדי הייצוג של המשלחות והנפת דגלי הלאום מותרות
רק בשטחי המחנות ובטקסים רשמיים באתרי ההנצחה.
שירה וריקודים באזורים מיושבים אסורה.
 
ה)   
בפולין יש מספר לא מבוטל של מלונות שאינם מוכנים לשכן
משלחות מישראל בעקבות התנהגות לא הולמת של משלחות
כאלה בעבר. יש להקפיד כי חברי המשלחת לא יפריעו
לאורחי המלון, דבר שיכול לגרום גם לפגיעה פיזית על ידי
אורח שנפגע.
 
ו)   
יש לרכז את לינת המשלחת בקומה/קומות ולא לפזרה במלון.
ז)   
בפולין יש חיקויים של כלי נשק ואקדחים אמיתיים מעוקרים
למכירה לכל דורש. יש לוודא שחברי המשלחת לא יקנו כלים
כאלו כדי שלא יסתכנו בפגיעה על ידי שוטר מקומי או
מאבטח מחברת השמירה או ייעצרו על ידי המשטרה
המקומית.
 
ח)   
יש להקפיד על התנהגות הולמת של חברי המשלחת בזמן
הטיסה.
 
ט)   
יש להקפיד על ריכוז חברי המשלחת בזמן הנחיתה בפולין
ולמנוע עיכובים מיותרים בשטח הטרמינל. כדי למנוע
עיכובים על ראש המשלחת לוודא כי:
החלפת כספים תבוצע במלון ולא בשדה התעופה.
כל תיקי המשלחת יסומנו בסימון אחיד עוד בארץ.
חברי המשלחת יתרכזו בנקודת מפגש מוגדרת בטרמינל לאחר
שיאספו את המזוודות ויצאו משם בהנחיית המאבטח לחניון
האוטובוסים.
 
י)   
על ראש המשלחת לוודא כי חברי המשלחת אינם עולים על
האוטובוס לפני קבלת הנחיה מהמאבטח.
 
יא)   
יש לוודא כי המושב הראשון באוטובוס פנוי כולו למאבטח.  יב)   
בתנועה רגלית יקפיד ראש המשלחת על תנועה בגוש אחד.
חשוב כי אחד המורים יוצב בתפקיד מאסף.
 
יג)   
המשלחת מטופלת ביטחונית רק כאשר חבריה מצויים יחדיו.
אם הוחלט להפריד ילד בודד מהמשלחת, הוא אינו באחריות
הביטחונית של מערך האבטחה, וראש המשלחת הוא האחראי
היחיד לו. אם החליט ראש המשלחת להפריד ילד משאר
חברי המשלחת, הוא יקפיד על ההוראות הבאות בתנאי
שיקבל אישור בכתב ממנהל בית הספר ומהורי התלמיד לפני
יציאת המשלחת:
הילד ילווה על ידי מורה/הורה ישראלי.
תיקבע נקודת מפגש מסודרת.
הילד יצויד בטלפון נייד.
הילד יצויד במספר הטלפון הנייד של המשלחת ושל הקב"ט
        למקרה של תקלה.
הילד יצויד בשם המלון שבו תשהה הקבוצה בלילה, בכתובתו
         ובמספר הטלפון שלו.
יד)   
נסיעה ברכבות: ככלל לא מומלץ להשתמש ברכבות מעורבות
שכן הן יעד מועדף לכייסים מקצועיים. אם יוחלט לנסוע
ברכבות יש להקפיד על ההוראות האלה:
 
טו)   
הימצאות כל הקבוצה במרוכז, רצוי בקרון נפרד  (1)   
הימצאות מבוגר ער (מורה/הורה/מלווה במשלחת)
במשך כל שעות הנסיעה במסדרון השולט על הכניסות
ועל היציאות של הקרון.
 
(2)   
סיורים בלילה: ככלל אפשר לקיים סיורים בשעות החשכה,
וזאת על פי התכנית המקורית והאישור הביטחוני ליציאת
המשלחת. לא יאושרו סיורים וביקורים בשעות החשכה
ביערות ובבתי קברות.
 
טז)   
נסיעת המשלחת באוטובוס קומתיים אסורה.
 
יז)   
13. נספחים
נספח א לסעיף 5.3‎-26 - בקשה ליציאת משלחת לחו"ל - כללי

לפולין, לליטה ולצ'כיה - ראה נספח ב-1)


נספח ב לסעיף 5.3‎-26
יש לציין את שם המסעדה שהמשלחת אוכלת בה.
 
4. 
נספח ג לסעיף 5.3‎-26 - שירותים רפואיים בפולין

ככלל יהיו השירותים הרפואיים בפולין מושתתים על הרפואה המקומית,
כדלקמן:

הערות  מס' הטלפון  הכתובת  שם בית החולים  העיר 
ביה"ח ברמה רפואית
טובה.
 
22‎-8236411
מיון: 22‎-8227494
 
מרכז העיר,
רח' BANACHA
 
BANACHA
 
וארשה
 
1. מיועד לילדים עד
גיל 18.
2. מצויד בציוד רפואי
מתקדם מאוד ובעל
רמה רפואית טובה
מאוד.
 
  בין פלשוב
לויליצ'קה, ליד
המרכז המסחרי HIT
 
POLISH-AMERICAN

CHILDREN

HOSPITAL

 
קראקוב
 
למבוגרים - מחלקת לב
ומחלות פנימיות -ציוד
טוב ומתקדם.
 
  רח' סקווינסקה 8,
ליד הרובע היהודי
 
COLLEGIUME
MEDICAL
 
למבוגרים - טראומה -
לא ברמה טובה.
 
  רח' קופרניקה 21
(ליד תחנת הרכבת)
 
II CATTEDRAL
CHIRRURGY
 
למבוגרים - בעיות
ראש.
 
  רח' BOTANCZNQ 3  קליניקה
נוירוכירורגית
 
  999
 
רח' LAZARZA  תחנת אמבולנסים
מרכזית
 
לא מומלץ - רק בשעת
חירום, כשאין אפשרות
להגיע לקראקוב.
 
  בין אושווינצ'ים
לקצוביץ
 
בי"ח אושווינצ'ים
 
אושוויץ
 
בי"ח אזורי מעט טוב
יותר מאושווינצ'ים.
 
    SZPITAL
WOJEWOEENI
 


נספח ד לסעיף 5.3‎-26 - התחייבות בלתי חוזרת
אני/אנו_______________________ הח"מ, מצהירים בזאת כי הנני/הננו
מורשה/ים לייצג את חברת/אגודת/עיריית/המועצה המקומית _____________
(להלן המוסד) לחתום בשם המוסד ולהתחייב בשמו.
 
1. 
הנני/הננו מתחייב/ים בשם המוסד לשלם למשרד החינוך/משרד
הביטחון (להלן המשרד) כל סכום שיוצא על ידי המשרד לצורכי
אבטחת המשלחת בחו"ל, וזאת בהתאם לחשבון שיוגש על ידי המשרד.
 
2. 
מוסכם כי החשבון שיוגש על ידי המשרד הוא סופי והמוסד מוותר
מראש על כל טענה נגד נכונות ואמיתות החשבון.
 
3. 
המוסד מתחייב לפרוע את החשבון עד 5 ימי עבודה לפני יציאת
המשלחת לחו"ל. התשלום ייעשה בשקלים ולפי השער הרשמי של
המטבע אשר שימשה לתשלום ההוצאות המוזכרות ב-2 לעיל ביום
התשלום.
 
4. 
הנני/הננו מסכימים כי משרד החינוך רשאי לקזז כספים בגובה
ההתחייבות מכל סכום שמגיע ו/או יגיע לנו מכל קופה של משרד
החינוך.
 
5. 
התחייבות זו היא בלתי חוזרת.
 
6. 
ולראיה באתי על החתום:
________ ___________ ________ _______
חותמת      שם החתום      התפקיד     חתימה
________ ___________ ________ _______
חותמת      שם החתום      התפקיד     חתימה
כתובת המוסד___________________________
מס' הטלפון________________ נחתם ביום _________________
מס' הפקסימיליה _____________

נספח ה לסעיף 5.3‎-26 -
משוב הטיפול במשלחת בנושא הביטחון
לכבוד
הקב"ט הארצי במשרד החינוך התרבות והספורט
רח' דבורה הנביאה 2
ירושלים 91911
הנדון: משוב הטיפול במשלחת בנושא הביטחון

שם המשלחת: ____________ תאריך היציאה לחו"ל: __________.
 
1. 
התדרוך בנושא הביטחון ניתן על ידי -____________ בתאריך: ____________.
מקום התדרוך: ___________________________
 
2. 
האם התדרוך היה רלוונטי וניתן בצורה נאותה?_________
____________________________________________
____________________________________________
 
3. 
האם חסרו בתדרוך נושאים שלדעתכם היה רצוי להוסיפם?
__________________
מה הם? _________________________________
 
4. 
האם היו בתדרוך נושאים שלדעתכם היה רצוי לוותר עליהם?___________
מה הם? ________________________________________
 
5. 
האם התעוררו שאלות או בעיות בנושא הביטחון שלא קיבלתם עליהן
הנחיות? מה
הן?________________________________________
  ___________________________________________
6. 
האם סדרי האבטחה שנקבעו בארץ ונמסרו לכם לפני יציאתכם תאמו
את אלה שבוצעו בפועל? ______________________
  ________________________________________
7. 
האם נתקלה המשלחת באירועים הקשורים לצד הביטחוני (אנשים
חשודים, חפצים חשודים, איומים, הודעות אנונימיות, אבדן דרכונים
וכו')? אם כן, כיצד טופל העניין?
_________________________________________________
_________________________________________________
 
8. 
האם קיימתם קשר טלפוני שוטף עם קב"ט/ים בשגרירות, והאם יש
הערות על כך?
  _______________________________________________
9. 
האם היו מקרים שחברי המשלחת חרגו מהוראות הביטחון?____________ פרטו:
  _____________________________________________
10. 
האם היו הנחיות שנמסרו בתדרוך הביטחוני ושלא ניתן היה לבצע
אותן? מה הן ומה הסיבות?_________________
  _____________________________________
11. 
הערות נוספות:__________________________
 
12. 
________________        ___________      ____________       ___________
שם פרטי ושם משפחה     התפקיד במשלחת     מס' הטלפון בבית     מס' הטלפון בעבודה


נספח ו לסעיף 5.3‎-26 -
הטיפול בבקשה ליציאת משלחת לחו"ל
סיווג משלחות  א. 
משרד החינוך קבע את היחידות המפורטות להלן כיחידות
הנותנות חסות וכמוסמכות לקבוע אם משלחת היא משלחת
רשמית מטעם המשרד:
 
1)   
המועצה הציבורית לחילופי נוער וצעירים  א)   
מנהלי מחוזות  ב)   
המזכירות הפדגוגית  ג)   
מינהל החברה והנוער  ד)   
מינהל החינוך הדתי  ה)   
האגף לחינוך התיישבותי  ו)   
גורם אחר שאושר על ידי מנכ"ל המשרד.  ז)   
משלחות רשמיות תקבלנה טיפול אבטחתי מלא על ידי משרד
החינוך.
 
2)   
העברת טופסי המשלחת  ב. 
גוף המבקש להוציא משלחת לחו"ל בטיפול אבטחתי של משרד
החינוך יפנה לאחת היחידות נותנות החסות המפורטות ב-א לעיל
לקבלת הטפסים למילוי.
 
1)   
יש למלא את הטופס במקור ולהחזירו ליחידה נותנת החסות
לפחות 45 יום לפני מועד יציאת המשלחת לחו"ל.
 
2)   
היחידה נותנת החסות תבדוק את המשלחת, תציין על הטפסים את
החלטתה, ותעביר את המקור, ללא עיכוב, אל הקב"ט הארצי
במשרד החינוך, פקס' 02‎-5602533.
 
3)   
לתשומת לב: על הגוף משגר המשלחת לוודא כי הטפסים אכן הגיעו
למשרד הקב"ט הארצי במשרד החינוך לא יאוחר מ-35 יום לפני יציאת
המשלחת.
 
 
מילוי הטפסים  ג. 
יש למלא (בהדפסה) את כל הסעיפים המופיעים בטופס באופן
ברור ומדויק.
 
1)   
יש להקפיד במיוחד לתת את פרטי איש הקשר/המארח בכל מדינה
בחו"ל, וחובה לציין את מספר הטלפון שלו. יש להודיע למארח
בחו"ל כי משגרירות ישראל באותה ארץ ייצרו עמו קשר וכי עליו
לעדכן את הפונה בכל פרטי תכנית השהייה של המשלחת (בנסיעה
לפולין יש לצרף תכנית מודפסת בעברית ובאנגלית על פי הימים
והשעות).
 
2)   
בסעיפים שבהם אין די מקום למילוי כל הפרטים המבוקשים יש
להוסיף דף נפרד ולפרט בו את המידע הרלוונטי.  
3)   
בכל מקרה יש לצרף לטפסים את הטופס "התחייבות הבלתי
חוזרת" (נספח ד), חתום על ידי נציג מוסמך של הגוף המשגר.
 
4)   
מילוי הטפסים בכל הפרטים המבוקשים והגעתם אל הקב"ט
הארצי לא יאוחר מ-35 יום לפני יציאת המשלחת - אלה הם
תנאי הכרחי לטיפול במשלחת.
 
5)   
מינוי האחראי לביטחון  ד. 
הגוף המשגר את המשלחת ימנה אחראי לביטחון מבין חברי
המשלחת שיהיה בעל כישורים מתאימים לתפקיד. רצוי שהאחראי
יהיה מי שמילא תפקיד פיקודי בצה"ל/במשטרה/במערכת הביטחון
ובכל מקרה בעל אזרחות ישראלית.
 
1)   
המינוי הסופי של האחראי לביטחון יהיה כפוף לאישור הקב"ט
הארצי.
 
2)   
במקרים שבהם יוחלט לצרף מאבטח מטעם משרד הביטחון יסייע
האחראי על הביטחון, אשר מונה על ידי הגוף המשגר את
המשלחת, למאבטח מטעם משרד הביטחון.
 
3)   
החזרת הוצאות
על הגופים המשגרים משלחות להיערך לאפשרות כי הטיפול על ידי
משרד הביטחון כרוך במקרים מסוימים בכיסוי ההוצאות הנגרמות בגין
הטיפול באבטחת המשלחת. בכל מקרה, כיסוי ההוצאות חל על הגוף
המשגר את המשלחת, וההעברה הכספית אל משרד הביטחון תבוצע לפני
יציאת המשלחת.
 
ה. 
טיסות  ו. 
ככלל מומלץ השימוש במטוסי חברות התעופה הישראליות, בכל
מסלול שבו הדבר אפשרי.
 
1)   
לגבי טיסות בחברות תעופה אחרות, יש להתייעץ עם הקב"ט
הארצי במשרד החינוך.
 
2)   
 
תדרוך ודיווח  ז. 
כ-10 ימים לאחר מתן הטפסים ליחידה נותנת החסות יש להתקשר
עם קצין הביטחון או עם סגנו כדי לתאם תדרוך ביטחוני למשלחת.
1)   
ראשי המשלחות/הגוף המשגר יעדכנו את קצין הבטיחות בכל שינוי
בתכנית, בלוח הזמנים, בטיסות ובמארחים שייוודע להם עליו לפני
יציאת המשלחת. שינויים שייקבעו לאחר יציאת המשלחת ידווחו
על ידי ראשי המשלחת לקב"ט בשגרירות הישראלית בארץ שבה
המשלחת מבקרת, והם מותנים באישורו.
 
2)   
ראשי המשלחת/האחראי לביטחון ידווחו לקב"ט הארצי על גבי
הטופס "משוב הטיפול במשלחת בנושא ביטחון" (נספח ה) שבוע
לאחר שהמשלחת תחזור לארץ.
 
3)   


בשאלות אפשר לפנות אל:
- מר אריה מור, ממונה הביטחון הארצי
- מר רן בר, סגן ממונה הביטחון הארצי
- מר יעקב סיגל, עוזר ממונה הביטחון הארצי
- הגב' רויטל כרמלי, עוזרת ממונה הביטחון הארצי
במספרי הטל' האלה: 02‎-5602544, 02‎-5602545
ו-02‎-5602325.
לנספחיםהוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/5ב, ו' טבת תשס"א,, 1 בינואר 2001