נספח ב לסעיף 5.3‎-26

1. בקשת אישור ליציאת משלחת נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה
(תמולא על ידי מנהל המוסד המשגר את המשלחת ותישלח יחד עם הבקשה
לאישורה הביטחוני - ראה להלן)
תאריך הגשת הבקשה: ___________
אל: מנהל מינהל החברה והנוער במחוז _____________
בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל אבקש אישור ליציאת משלחת נוער ממוסדנו
לפולין, לליטא ולצ'כיה. הריני מודיע בזאת כי מוסדנו מבצע את כל ההכנות
הנדרשות ליציאת המשלחת בתחומים של קביעת המלווים ואופן הכנתם,
בחירת בני הנוער ואופן הכנתם ובניית תכנית המסע, כמפורט בחוזר הוראות
הקבע תשסא/5ב, סעיף 26-.5.3
להלן הפרטים הקשורים ליציאת המשלחת ממוסדנו
שם המוסד: ____________ כתובתו: ____________
מס' הטלפון שלו: ___________מס' הפקס': _________
שם המנהל: _________________________________
היעד, המועד ומשך הנסיעה
המשלחת תסייר במדינות האלה: פולין / ליטא / צ'כיה (הקף במעגל).
תאריך היציאה: ________תאריך החזרה: ___________סה"כ ימים: ________
בני הנוער
גיל המשתתפים:_________ מס' המשתתפים: _______
הרשימה המפורטת של המשתתפים נמצאת במוסדנו - כן / לא (הקף במעגל).

 
שם ממלא הטופס:___________מס' הטל' שלו בבית:___________
מס' הפקס' שלו:____________ הכתובת להתכתבות:______________
חתימת מנהל הגוף המשגר/מנהל בית הספר:________________
10)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -אל: הקב"ט הארצי במשרד החינוך
פקס' 02‎-5602533
מאת: היחידה נותנת החסות______________
שם:_______________ תפקיד: _________________
הריני להודיעך כי המשלחת שבנדון קיבלה את החסות והיא משלחת רשמית.
בדקתי את פרטי התכנית ואישרתי אותה.
_____________ _____________
חתימה תאריך


3. רשימת אתרים בפולין
ורשה
בית הקברות
בית קורצ'אק
כיכר השילוחים (אומשלגפלאץ)
ארמון התרבות
בית הכנסת נוז'יק
אנדרטת רפופורט
הבונקר
חומת הגטו (רח' זלוטה)
רח' WALICOW
כלודנה
מסעדת "מנורה"
גן "ססקי"
המכון היהודי
קבר החייל האלמוני
פאביאק
גן שופן
גן קרשינסקי
העיר העתיקה
בית המשפט (רח' לשני)
גן "וילנוב"
כיכר שלושת הצלבים
גורה קליוריה
קרקוב
אושוויץ
בירקנאו
מכרות המלח "וילצ'קה"
מפעל "שינדלר"
פלאשוב
ארמון ואוול
העיר העתיקה
בית הקברות
מסעדת "אריאל"
הגטו
הרובע היהודי "קזימייש"
לובלין
קזימייש דולני - מרכז העיירה/קיר המצבות
בית הקברות הישן
בית הקברות החדש
הישיבה
הגטו (העיר העתיקה)
מאיידנק
טרבלינקה
טיקוצ'ין
זקופנה
הערות
מכיוון שיש עוד אתרים רבים שאינם מוזכרים כאן, אפשר כמובן
להוסיפם, אך חשוב לפרט את שם האתר בכל עיירה (לדוגמה: לודז'
- בית הקברות).
 
1. 
יש לציין את שעת ההגעה לאתר ואת שעת היציאה ממנו.
 
2. 
יש לסיים את הפעילות ולהגיע למלון לא יאוחר מהשעה 22.
 
3. 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/5ב, ו' טבת תשס"א,, 1 בינואר 2001