ארגון ומינהל 3.
בינוי ופיתוח 3.2
הנוהל להגדרת צורכי הפיתוח של מוסדות חינוך מתקציב
הפיתוח לשנת 2002 - בנייה חדשה וחידוש מבנים קיימים
3.2‎-1
מנהלי אגפי/מחלקות החינוך ברשויות המקומיות שקיים בהן צורך בבינוי או
בהרחבת מוסדות חינוך ידאגו להגשת רשימה כוללת של צורכי הפיתוח עד
סוף חודש מרס 2001. ברשימה תפורטנה כל הבקשות לחידוש מבנים,
להרחבת מוסדות חינוך קיימים ולבניית מוסדות חינוך חדשים, כנגזר
מהתחזית ומההחלטות שהתקבלו במסגרת תכנית האב למערכת החינוך
ביישוב.
לגבי בנייה יש לכלול ברשימה גם בקשות שהוגשו בעבר ושטרם תוקצבו, גם
אם הצורך בהן הוכר. לגבי חידוש מבנים יש להגיש רק בקשות הנוגעות
לשינויים ולתוספות בתכנית הרב-שנתית. הנוהל להגדרת הצרכים והטפסים
שבהם יש לפרט את הבקשות מופיעים בחוזר הוראות הקבע תשסא/5(א), סעיף
3.2‎-3, וכן באתר האינטרנט של משרדנו, שכתובתו:
http://www.education.gov.il/development.
בנוהל מופיעה גם דרישה חדשה להגשת תכנית בינוי ותכנית עדכנית המפרטת
את מצאי המבנים הקיימים על מגרש בית הספר כתנאי לאישור פרוגרמה
לתוספת בנייה במוסד קיים או לחידוש מבנים. בעתיד הקרוב יהיה צורך
להגיש כתב משכנתה/משכון כתנאי נוסף לאישור פרוגרמה למוסד
חדש ולמוסד קיים ולחידוש מבנים.


למידע ולפרטים נוספים אפשר לפנות אל האגף למיפוי ולתכנון
במינהל הפיתוח, טל' 02‎-5603382/3.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/5, ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001