ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
מחשוב מוסדות החינוך - תקציב 2001: הנחיות לפעולה 3.6‎-2
1. כללי
החל משנת 2000 שונו עקרונות התקצוב של תכנית המחשוב של מערכת
החינוך על ידי מפעל הפיס. תקציבי המחשוב לרכישת מחשבים, הממומנים על
ידי מפעל הפיס, הם חלק מכל התקציב היישובי שכל יישוב מקבל על פי
המפתחות והעקרונות שהפיץ מפעל הפיס לרשויות עוד במהלך שנת 2000.
את תהליך הגשת הבקשות למחשוב תמשכנה להפעיל הרשויות המקומיות. על
כל רשות מקומית לתכנן מראש את גובה התקציב שבכוונתה להקצות לטובת
מחשוב מוסדות החינוך מתוך סך-כל תקציבי מפעל הפיס העומדים לרשותה.
בעקבות שינויים אלו יש להיערך למתכונת עבודה שונה מכפי שהייתה עד
עתה בנוהלי הגשת הבקשות ובהכנת תכניות העבודה הבית-הספריות. על בתי
הספר ועל הגנים המעוניינים להשתלב בתהליך המחשוב לפעול באמצעות
הרשות המקומית, כמפורט להלן. כמו כן נפרט להלן את דרכי הפעולה ואת
הנהלים להגשת הבקשות ברמת הרשות המקומית, משרד החינוך ומפעל הפיס.
כן יפורטו הקריטריונים והנחיות כלליות הקשורים לנושא.
חשוב לעמוד בלוחות הזמנים להגשת הבקשות, שכן בקשות שתגענה
לאחר המועד לא תטופלנה.
2. דרכי פעולה - נוהל הגשת בקשות
 
רשויות מקומיות
על רשות מקומית המעוניינת להשתלב בתכנית המחשוב 2001 לפעול
כדלהלן:
 
א. 
עליה לחשב במדויק את סך כל היקף התקציב העומד לרשותה
ממפעל הפיס לשנת 2001 על פי העקרונות בחוברת "מורה הדרך"
(החוברת נשלחה לרשויות על ידי מפעל הפיס עוד במהלך חודש
אפריל 2000).
 
1.   
עליה להחליט על גובה ההקצאה התקציבית שהיא מעוניינת
להעמיד לטובת מחשוב מוסדות החינוך לשנת 2001.
 
2.   
עליה לאסוף מידע על פי הטופס "תמונת מצב בית ספרי לשנת
התשס"א" שנשלח למחלקות החינוך ברשויות המקומיות.
 
3.   
עליה לבצע מיפוי עירוני על פי תיאור מצב שנשלח לרשויות.  4.   
עליה לגבש רשימת בתי ספר וגנים שהיא מבקשת למחשב על פי
סדר עדיפויות.
 
5.   
עליה לשלוח את החומר המוזכר ב-5‎-3 לעיל למשרד החינוך, לידי
הגב' שרה אקו, על פי הכתובת המצוינת ברשימת הכתובות שלהלן.
6.   
עליה לסכם סופית את רשימת ההמלצות המדורגת עם נציגי
המשרד, הפיקוח המחוזי למחשוב וגף מחשבים במפגשים
משותפים שיארגן המשרד באזורים/במחוזות השונים. התאריכים
והמקומות של המפגש נשלחו למחלקות החינוך ברשויות
המקומיות זה מכבר.
 
7.   
עליה להכין תכנית מחשוב בית ספרית, בשיתוף עם המפקח
המחוזי למחשוב במשרד החינוך (רשימת המפקחים המחוזיים
מובאת להלן).
 
8.   
עליה לשלוח למפעל הפיס, באמצעות האינטרנט, את הבקשות של
המוסדות המומלצים על פי הרשימה המוסכמת עם משרד החינוך
והמאושרת על ידו בהתאם להנחיות בחוברת הנהלים שיפרסם
מפעל הפיס בהמשך.
 
9.   
עליה להפעיל את תהליך הרכש וההתקנה על בסיס האישור
התקציבי ממפעל הפיס.
 
10.   
משרד החינוך
על משרד החינוך לבצע את הפעולות האלה:
 
ב. 
עליו לשלוח את תמונת המצב היישובית המעודכנת לרשויות
ולצוותי הפיקוח של המשרד במחוזות במטרה לאסוף נתונים
ולהתארגן לגיבוש רשימת המלצות על פי סדרי עדיפויות.
 
1.   
עליו לארגן ולקיים מפגשים אזוריים משותפים לצוותי המשרד
ולרשויות המקומיות כדי להבהיר את דרכי הפעולה החדשות,
לסייע ולזרז את תהליכי ההתארגנות ברשויות ולסכם את
הרשימות המומלצות.
 
2.   
עליו לסכם את רשימת המוסדות המומלצים על בסיס הסיכומים
עם הרשויות ועם צוותי הפיקוח במחוזות.
 
3.   
עליו להשלים הכנת תכניות מחשוב בית ספריות בעזרת הצוותים
המחוזיים וצוותי ההנחיה ולאשרן.
 
4.   
עליו להפעיל מערך בקרה לביצוע ההתקנות בשטח, בהתאם
לאישורי מפעל הפיס.
 
5.   
מפעל הפיס
על מפעל הפיס לבצע את הפעולות האלה:
 
ג. 
עליו לשלוח חוברת הנחיות להגשת בקשות להקצבות פיתוח של
מפעל הפיס (החוברת הירוקה) המפרטת את נושאי רכישת
המחשבים.
 
1.   
עליו לקלוט מהרשויות המקומיות בקשות למחשוב באמצעות
האינטרנט.
 
2.   
עליו לבדוק ולעבד את החומר הנקלט.  3.   
עליו לאשר בדירקטוריון של מפעל הפיס את המוסדות המומלצים
לתקצוב.
 
4.   
עליו לשלוח לרשויות המקומיות הודעות תקציביות על ידי מנכ"ל
מפעל הפיס.
 
5.   
3. תרשים התהליך


4. קריטריונים
יש ל לשינויים ולעדכונים הבאים בקריטריונים:
מספר המחשבים לבית ספר יכול לעלות על יחס של עמדת מחשב אחת
לכל 10 תלמידים. היחס הזה צריך להיות לא פחות ממחשב לכל עשרה
תלמידים, ולא יותר מאשר מחשב לכל חמישה תלמידים.
 
א. 
מתוך שאיפה להגיע למחשוב בתי הספר ביחס שווה של מחשבים
לתלמיד לא תאושר העשרה במחשבים לבית ספר ברשות ביחס העולה
על 10:1 - עמדת מחשב אחת לכל 10 תלמידים - כל עוד יהיה ברשות
בית ספר שטרם הגיע ליחס הזה.
 
ב. 
מוסדות חינוך הנמצאים בתכנית השדרוג (אשר מוחשבו בשנת 1998)
לא יוכלו להיכלל בתכנית לתוספת מחשבים אלא לאחר השלמת השדרוג,
כנדרש.
 
ג. 
בבחינת המוסדות המיועדים למחשוב יש להביא בחשבון את יכולתו של
בית הספר לקלוט מחשבים ולהקים תשתיות פיזיות ופדגוגיות.
 
ד. 
בקביעת כמות המחשבים המבוקשים לכל בית ספר יש להביא בחשבון
את יכולתו של בית הספר לקלוט את המחשבים ולהטמיע את תהליכי
השימוש הפדגוגי היעיל בהם. יש לתת ביטוי ליכולת זו ולמטרות
וליעדים הבית-ספריים בתחום התקשוב במסגרת תכנית התקשוב
הבית-ספרית שכל בית ספר מתמחשב מתבקש להכין בשיתוף עם
הצוותים הפדגוגיים של המשרד.
 
ה. 
5. הנחיות כלליות
בקשות למפעל הפיס יש להגיש באמצעות הרשויות המקומיות בלבד
ובמועד.
 
א. 
יש ל להדגשים האלה:  ב. 
בקשות שתתקבלנה לאחר המועד הסופי לא תכובדנה.  1)   
לכל מוסד (גם לגני ילדים) יש להגיש בקשה בנפרד - כמפורט
בהנחיות מפעל הפיס.
 
2)   
מפעל הפיס יאשר לתקצב אך ורק מוסדות חינוך שיש להם אישור
פעולה ממשרד החינוך.
 
3)   
רצוי להגיש בקשות עבור מוסדות נוספים שישמשו כעתודה, כדי
שאפשר יהיה להסב הקצבות בעתיד לפי הצורך.
 
4)   
יש להגיש בקשות לבתי ספר פעילים בלבד.  5)   
יש להקפיד על סדר העדיפויות והקריטריונים שפורטו לעיל ולכלול
את כל המוסדות שמחשובם נדרש תחילה, ובכלל זה מוסדות חינוך
שאינם בבעלות, הרשות.
 
6)   
מומלץ לבדוק היטב לפני הגשת הבקשות אם יש באפשרות הרשות
לעמוד בתקציבי המימון המקביל לצורכי תשתית, לומדות וכו'.
 
7)   


בשאלות אפשר לפנות אל מר סמי קפלן, מנהל גף מחשבים, טל'
02‎-5603811/0.


6. רשימת שמות, כתובות וטלפונים של מטה תכנית התקשוב ושל
בעלי התפקידים במחוזות

מס' הטלפון  הכתובת  השם  תיאור התפקיד   
02‎-5603810/1
פקס' 02‎-5603870
 
משרד החינוך,
רח' דבורה הנביאה 2,
ירושלים 91911
 
סמי קפלן
 
מנהל גף מחשבים
בחינוך
 
1
 
02‎-5378588, שלוחה 2
פקס' 02‎-5378497
 
ת"ד 36367, ירושלים
92363
 
שרה אקו
 
גף מחשבים בחינוך
 
2
 
02‎-5601537
פקס' 02‎-5601618
 
משרד החינוך, מחוז
ירושלים,
רח' כנפי נשרים 22,
גבעת שאול, ירושלים
 
גילה מוניקנדם
 
מפקחת מחוזית
במחוז ירושלים
 
3
 
06‎-6500338/9
פקס' 06‎-6500341
 
משרד החינוך, אגף
שח"ר,
לשכת מחוז צפון, ת"ד
530,
נצרת עילית 17105
 
נילי בוסל
נעמי שרוני
 
המפקחות המחוזיות
במחוז צפון
 
4
 
04‎-8353751/3
04‎-8332005
04‎-8590114
04‎-8345789
פקס' 04‎-8353752
 
לשכת מחוז חיפה,
רח' חורי 2,
חיפה 33045
 
אלינוער גל
 
המפקחת המחוזית
במחוז חיפה
 
5
 
03‎-6896678
טלפקס
03‎-9052817
 
משרד החינוך, מחוז
מרכז
רח' השלושה 2, יד
אליהו,
תל-אביב
 
אתי סמואל
 
המפקחת המחוזית
במחוז מרכז
 
6
 
03‎-6896238
03‎-5281766,
שלוחה 125
פקס' 03‎-5256389
 
משרד החינוך,
מחוז תל-אביב,
רח' השלושה 2, יד
אליהו,
תל-אביב
 
קרן דונר
 
המפקחת המחוזית
בתל אביב
 
7
 
07‎-6464240
פקס' 07‎-6464053
 
משרד החינוך, שד'
הנשיאים,
באר שבע
 
צביה שמוקלר
 
המפקחת המחוזית
במחוז דרום
 
8
 
6297511‎-2‎-02
054‎-718666
פקס' 02‎-6297514
 
עיריית ירושלים,
ככר ספרא, בניין 3,
ירושלים
 
רחל קרופל
 
המפקחת המחוזית
בעיר ירושלים, מנח"י
 
9
 
06‎-6477444/424
04‎-9915181,
052‎-814259
פקס' 06‎-6477438
 
משרד המפקחים
הערביים, רח'
פאולוס השישי 39,
נצרת 16000;
בבית: ת"ד 2430, עכו
24123
 
ד"ר נימר ביעאה
 
המפקח על המחשוב
במגזר הערבי
 
10
 
03‎-6898812/9
פקס' 03‎-6898793
 
רח' השלושה 2,
ת"ד 9419,
תל-אביב 61090
 
דובי קדישאי
 
המפקח באגף לחינוך
התיישבותי
 
11
 
03‎-6896046
פקס' 03‎-6896060
 
האגף לחינוך
קדם-יסודי,
רח' השלושה 2,
בניין מוסקוביץ,
תל אביב
 
ענת סלע
 
הפיקוח על התקשוב
בגני הילדים
 
12
 
03‎-5715656/9
פקס' 03‎-5732583
 
המרפ"ד הארצי לחינוך
מיוחד,
רח' פליטי הספר 30,
תל-אביב 67948
 
מיכל דראל
 
רכזת ההנחיה לחינוך
מיוחד
 
13
 
03‎-9298370
פקס' 03‎-9298362
 
חב' טלדור,
רח' היצירה 13,
ת"ד 10266,
פתח תקוה
 
חנה ליפשיץ
אורנה דך
 
מוקד הבקרה
 
14
 
03‎-6182327
053‎-516197
פקס' 03‎-6199165
 
חוני המעגל 35, אלעד
 
יוסי מילר
 
הממונה על המחשוב
במגזר החרדי
 
15
 
02‎-5604100
פקס' 02‎-5604220
 
משרד החינוך,
רח' שבטי ישראל 27,
ירושלים 91911
 
הרב זכריה טובי
 
מפקח מתאם
בחינוך הממ"ד
 
16
 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/5, ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001