חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
חידונים 7.3
תכנית להעמקת הזהות היהודית-ציונית בקרב בני הנוער 7.3‎-2
(חידון וסמינר) - התשס"א
מבוא
מינהל החברה והנוער במשרדנו, בשיתוף עם אוניברסיטת בר-אילן, הקרן
הקיימת לישראל והסוכנות היהודית, יוזמים ומפעילים פרויקט להעמקת
הזהות היהודית-ציונית בקרב בני הנוער בארץ ובתפוצות.
הפרויקט מזמן לבני הנוער אתגר תחרותי ללימוד עצמי של פרקים נבחרים
מתולדות ישראל, ובכלל זה שלבים בבניית החזון הציוני ודרכי הגשמתו
ומבחר מגוון מתרבות ישראל.
שיאו של התהליך החינוכי יבוא לידי ביטוי בשתי פעולות שתתקיימנה בקרב
בני הנוער היהודי בארץ ובתפוצות:
1. חידון לזהות יהודית ציונית
2. סמינר משותף בנושא "תפקידה של מנהיגות נוער".
פרקי הלימוד המוצעים יוצרים גשר תרבותי בין בני הנוער בארץ ובתפוצות
המושתת על מבנה משותף של ידע בתחום תולדות העם והארץ והמפעל הציוני
ומורשתו התרבותית, תוך הרחבת ההיכרות עם הערכים האנושיים,
הלאומיים, החברתיים והדתיים של עם ישראל לדורותיו.
ראוי שמחנכים ומדריכים יעודדו את בני הנוער ליטול חלק בתהליך
חינוכי-ערכי חשוב זה.
1. החידון לזהות יהודית-ציונית
1.1 מטרות החידון
לעודד את ההתעניינות, את הלימוד ואת העיון של בני הנוער היהודי
בנושאים שונים הקשורים בתולדות העם והארץ, במפעל הציוני
ובמורשתו התרבותית
 
א. 
להרחיב את ההיכרות של בני הנוער היהודי עם הערכים האנושיים,
הלאומיים, החברתיים והדתיים של עם ישראל לדורותיו
 
ב. 
לבסס ולהעמיק בקרב בני הנוער היהודי בארץ ובתפוצות את תחושת
השייכות לעם ישראל ואת הזיקה לארץ ישראל, למורשת ישראל
ולמדינת ישראל
 
ג. 
ליצור מסגרת חינוכית-חברתית משותפת לבני נוער יהודי מכל החוגים,
הגוונים והסוגים של האוכלוסייה היהודית בארץ ובתפוצות, שבמרכזה
הנושא "ישראל ערבין זה לזה".
 
ד. 

1.2 ארגון החידון
החידון הוא שיאו של תהליך חינוכי, כמפורט להלן:
החידון הארצי, על כל שלביו, הוא חלק בלתי נפרד מהחידון העולמי
לנוער יהודי שמשרדנו שותף בהנהלתו.
 
א. 
לקראת החידון העולמי יתקיים סמינר.
 
ב. 
מינהל החברה והנוער במשרדנו, בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן,
יקבע את הרכב ועדת ההיגוי הארצית של החידון.
 
ג. 

1.3 המשתתפים
רשאים להשתתף בחידון הארצי תלמידי חטיבת הביניים בכיתות ז'-ט'.
 
א. 
מי שהשתתף בחידון העולמי הפומבי המשודר בטלוויזיה אינו רשאי
להשתתף בחידון.
 
ב. 
גורמים ציבוריים-חינוכיים, כגון תנועות נוער, רשויות מקומיות,
מתנ"סים וכו', שירצו לקיים במסגרתם חידוני זהות יהודית-ציונית
פנימיים, מקבילים לחידונים הבית ספריים, ידאגו לקבל אישור מראש
מאת המרכז הארצי של החידון לזהות יהודית-ציונית. הזוכים יהיו
רשאים להשתתף בחידונים המחוזיים. המעוניינים בכך יפנו לאחראים
המחוזיים לחידוני זהות יהודית-ציונית במינהל החברה והנוער.
 
ג. 

1.4 התהליך
החידון ייערך בארבעה שלבים:
שלב א': חידונים בית ספריים
שלב ב': חידונים מחוזיים
שלב ג': מבחן מיון ארצי
שלב ד': חידון עולמי.
1.5 החומר לחידון לשנת התשס"א
החומר לחידון נקבע על ידי ועדת תכנים משותפת שכללה את נציגי מינהל
החברה והנוער, נציגי אוניברסיטת בר-אילן, נציג הסוכנות היהודית ונציג
קק"ל. מינהל החברה והנוער קובע את חלוקת החומר לכל שלב בחידונים
במדינת ישראל בהתאם להחלטת ועדת התכנים, ומפרסם זאת בחוזר המנכ"ל.
החומר לשנת התשס"א הוא כדלקמן:
החוברת "החידון הבין לאומי לזהות יהודית" - תשנ"ח/1998, ובה
הפרקים האלה:
פרק א': מגילת העצמאות
פרק ב': בין עם לארצו במרוצת הדורות
פרק ג': עלייה
פרק ד': תולדות ירושלים
פרק ה': יובל לישראל
פרק ו': ממלחמה לשלום
פרק ז': חגי ישראל ומועדיו
פרק ח': ערכים ביהדות
פרק ט': תרבות, ספרות ואמנות
 
1. 
חוברת השלמה לחוברת הנ"ל, ובה הפרקים האלה:
מבחר מארון הספרים היהודי
הזכות לכבוד והחובה לכבד - מבחר מדברי חכמים וקטעי ספרות
קהילות ועדות בישראל.
חלוקת החומר על פי שלבי החידון היא כדלהלן:
לשלב הבית ספרי:  
2. 
חמישה פרקים מהחוברת "יובל החמישים למדינת ישראל":     
פרק א': מגילת העצמאות     
פרק ב': בין עם לארצו במרוצת הדורות     
פרק ד': תולדות ירושלים     
פרק ז': חגי ישראל ומועדיו     
פרק ט': תרבות, ספרות ואמנות     
שני פרקים מחוברת ההשלמה:     
הזכות לכבוד והחובה לכבד - מבחר מדברי חכמים וקטעי
ספרות
 
   
קהילות ועדות בישראל.     
לשלב המחוזי (תוספת לנ"ל):   
ארבעה פרקים מהחוברת "יובל החמישים למדינת ישראל":     
פרק ג': עלייה     
פרק ה': יובל לישראל     
פרק ו': ממלחמה לשלום     
פרק ח': ערכים ביהדות     
פרק אחד מחוברת ההשלמה:     
מבחר מארון הספרים היהודי     
לשלב הארצי:
כל החומר של השלב הבית ספרי והשלב המחוזי.
 
 

1.6 הנושא המרכזי של החידון
החידון לזהות יהודית-ציונית יעמוד גם השנה בסימן הנושא המרכז השנתי
הנקבע על ידי משרד החינוך. הנושא השנה הוא "ערבות ומעורבות - כל ילדה
שווה, כל ילד שווה".
1.7 לוח הזמנים לחידון
החידונים הבית ספריים:
יום שלישי, ו' בשבט התשס"א, 30.1.2001
החידונים המחוזיים: יום שלישי, כ"ה באדר התשס"א, 20.3.2001
החידון הארצי: יום שלישי, כ"ד בניסן התשס"א, 17.4.2001
החידון עולמי: יום שני, כ"א באייר התשס"א, 14.5.2001
1.8 תקנון החידון וסדריו
 
החידון הבית ספרי
התהליך  
1.8.1
 
 
בכל בית ספר ימונה מורה אחראי לארגון החידון לזהות
יהודית-ציונית.
 
א.   
החידונים בבתי הספר יתקיימו במועד אחד בכל בתי הספר,
על פי שאלון אחיד שיומצא לבתי הספר על ידי האחראי
במחוז מטעם מינהל החברה והנוער.
 
ב.   
בכל בית ספר ימונה על ידי המנהל מורה אחד מבין מורי בית
הספר לבדיקת טופס הבחינה.
 
ג.   
שלושת הזוכים במספר הנקודות הגדול ביותר בכל בית ספר
יעלו לחידון המחוזי.
 
ד.   
האחראי המחוזי על החידון לזהות יהודית-ציונית והמורה
האחראי על החידון בכל בית ספר ידאגו לשמירה על סודיות
שאלוני החידון ולעריכתו על פי כללי התקנון.
 
ה.   
החידון המחוזי
התהליך
 
1.8.2
 
 
בכל חידון מחוזי יהיו שני חלקים: מבחן מיון בכתב וחידון
פומבי. לחידון הפומבי יעלו 18‎-16 המשתתפים שזכו במספר
הנקודות הגדול ביותר במבחן המיון בכתב.
 
א.   
כל המשתתפים בחידונים המחוזיים יקבלו תעודות.  ב.   
שלושת הזוכים במקומות הראשונים בחידון המחוזי יוכתרו
כחתן/כלת החידון לזהות יהודית-ציונית המחוזיים וסגניהם,
יוענקו להם תעודות ופרסים, והם יעלו לשלב החידון הארצי.
ג.   
הזוכה במקום הראשון מכל מחוז יעלה לשלב החידון
העולמי.
 
ד.   
ארבעת הזוכים במקומות הראשונים יוזמנו להשתתף בסמינר
לזהות יהודית ציונית (ראה להלן).
 
ה.   
לכל אחד מהחידונים ימנה המנהל המחוזי של מינהל החברה
והנוער, על פי המלצת האחראי המחוזי על החידון לזהות
יהודית, מנחה וחבר שופטים. המנחה וחבר השופטים חייבים
להיות אנשים נייטרליים, משוחררים מכל פנייה אישית לגבי
בתי הספר והתלמידים המשתתפים בחידון.
 
ו.   
האחראי המחוזי על החידון לזהות יהודית-ציונית ידאג
לשמירה על סודיות שאלוני החידונים ולעריכתם על פי כל
כללי התקנון.
 
ז.   
המבחנים והחידונים יתקיימו בכל הארץ באותו מועד
ובאותה שעה.
 
ח.   
שלבי החידון המחוזי   
מבחן המיון בכתב  א.   
המבחן יתקיים לפני החידון הפומבי, במועד שייקבע
מראש.
 
1)   
ישתתפו בו חתני/כלות בתי הספר וסגניהם.  2)   
החידון הפומבי  ב.   
ישתתפו בו 18‎-16 הנבחנים שצברו את מספר הנקודות
הגדול ביותר במבחן המיון המחוזי בכתב.
 
1)   
לזכות הנבחנים תעמודנה הנקודות שצברו במבחן
המיון.
 
2)   
בשלב החידון הפומבי יהיו שלושה מחזורי שאלות.  3)   
בסיום כל מחזור שאלות ירדו כל הנבחנים מהבמה,
השופטים ימסרו למנחה את שמות הנבחנים שצברו את
מספר הנקודות הגדול ביותר ואת שמות העולים לשלב
הבא, והמנחה יזמין אותם לבמה.
 
4)   
הניקוד לכל שאלה ומספר העולים ממחזור שאלות אחד
למשנהו יירשמו בגוף השאלון.
 
5)   
זוכים, תעודות ופרסים   
בתום החידון יוזמנו כל המשתתפים לשבת במקומותיהם על
הבמה, ותוענקנה להם תעודות השתתפות בחידון.
 
1)   
שלושת הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו
כחתן/כלת החידון המחוזי וסגניו/סגניה. סדר ההכתרה יהיה
מן הסגן השני לסגן הראשון וממנו לחתן/לכלה. במקרה של
ניקוד זהה יוכרז על יותר מחתן אחד/כלה אחת.
 
2)   
לכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה ופרסים.  3)   
הזוכה במקום הראשון ייצג את המחוז בחידון העולמי,
בתנאי שיעמוד במבחן המיון הארצי (ראה להלן).
 
4)   
מבחן מיון ארצי  1.8.3
 
 
התלמידים יידרשו לעמוד במבחן המיון הארצי בציון של מעל
80 נקודות.
 
א.   
הצלחה במבחן זה תקנה להם את האפשרות להשתתף בחידון
העולמי הפומבי המשודר.
 
ב.   
ארבעת הזוכים במקומות הראשונים יוזמנו להשתתף בסמינר
לזהות יהודית-ציונית (ראה להלן).
 
ג.   
2. הסמינר לזהות יהודית-ציונית
2.1 מטרות הסמינר
ליצור מפגש בין משתתפי הסמינר - בני נוער מהתפוצות ומהארץ - כדי
להביא לידי היכרות ביניהם
 
א. 
להפגיש את משתתפי הסמינר עם נופים ועם אתרים בארץ תוך הדגשת
הקשר בין האתרים לבין התכנים שנלמדו לקראת החידון
 
ב. 
לדון על הקשרים המצויים והרצויים בין מדינת ישראל לבין יהודי
התפוצות ולבחון את תרומתם האפשרית של המשתתפים לחיזוק
הקשרים האלה.
 
ג. 
2.2 המשתתפים
ארבעת הזוכים בחידון המחוזי לזהות יהודית-ציונית לנוער
 
א. 
בני נוער מהתפוצות נציגי הארצות השונות שהשתתפו בחידון שעלו
לשלב האחרון בחידון בארצותיהם
 
ב. 
בני נוער נציגי מועצת התלמידים והנוער הארצית ובני נוער נציגי
המועצה הציונית.
 
ג. 
2.3 התהליך
בסמינר ישולבו סיורים ברחבי הארץ, שיחזקו את ההיכרות עם העם ועם
הארץ ויזמנו מפגש עם חלק מהאתרים ומהתכנים שנכללו בחומר הלימוד
לקראת החידון.
במסגרת הסיורים יבואו לידי ביטוי הנושאים האלה: ירושלים, נופי טבע
וארץ, התחדשותו של עם ישראל בארץ ישראל, זיכרון והנצחה, ריבונות
ועצמאות. יתקיים גם מפגש עם בונים, עם חולמים ועם לוחמים.
במהלך הסמינר תתקיימנה סדנאות שמטרתן להכיר בין בני הנוער.
2.4 לוח הזמנים
הסמינר יתקיים מיום שני, י"ד באייר התשס"א, 7.5.2001, ועד יום שלישי,
כ"ב באייר התשס"א, .15.5.2001


פרטים והרשמה:
לצורך קבלת פרטים ולהרשמה לחידון יש לפנות אל המחוז שבית
הספר שייך אליו. להלן רשימת המחוזות בצירוף מספרי הטלפון שלהם:
מחוז ירושלים: טל' 02‎-5601515/6, פק' 02‎-5601510
מחוז דרום: טל' 07‎-6464014, פקס' 07‎-6464147
מחוז תל-אביב: 03‎-6896183, פקס' 03‎-6896631
מחוז מרכז: טל' 03‎-6896428, פקס' 03‎-6896758
מחוז חיפה: טל' 04‎-8353717, פקס' 04‎-8353718
מחוז צפון: טל' 06‎-6500110, פקס' 06‎-6500188.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/5, ו' טבת תשס"א, 1 בינואר 2001