.ןכדועמה עטקל עיגהל ידכ ןאכ וצחל  .ןוכדע םסרופ הז רזוחל :בל ומיש


ךוניחה תודסומב םייח תוחרוא .2
תומילא 2.1
תוללעתה תעינמ" ,ח"נשתה ,'א דחוימ רזוחב 12 ףיעס ןוקית
"עשי ירסחבו םיניטקב
2.1-4
 
2001 ראורבפב 1
 
   הלוחת ךיראת
ףיעס ןוקית
רזוחב 12
,'א דחוימ
ח"נשתה
 
     םוסרפה תרטמ
 
   
לבקתהש (םידלי תנגה) תויאר יניד ןוקיתל קוחל 6 'סמ ןוקית תובקעב
,ואידיווב םוליצ ןוגכ דועית יעצמאב שומיש רעונה רקוחל ריתמה ,הנורחאל
ח"נשתה ,'א דחוימה רזוחל 12 ףיעסב ףיסוהל שי ,הביתכ וא תילוק הטלקה
,יאשר םידליה קוח" טפשמה ירחא ,היינשה הקספה ףוסב ,(רזוחב 14 'מעב)
הב דמול אוהש תיכוניחה תרגסמב דימלתה תריקח תא עצבל ,ךרוצה תעב
:הזה טפשמה תא ,"תננגה וא יכוניחה דסומה להנמ םע שארמ םואית רחאל
,הנורחאל לבקתהש (םידלי תנגה) תויאר יניד ןוקיתל קוחל 6 'סמ ןוקית יפל"
וא תילוק הטלקהב ,ואידיווב םוליצב הריקחה תא דעתל יאשר םידליה רקוח
."בתכב


תעינמל הדיחיה שאר ,ןמרמיצ שוש 'בגה לא תונפל רשפא תולאשב
.02-5603234 'לט ,םידליב תוללעתה
עבק תוארוה


2001 ראורבפב 1 ,א"סשת טבש 'ח ,(א)6/אסשת ל"כנמ רזוח