ארגון ומינהל 3.
רישום והעברות תלמידים 3.10
אזורי רישום לגני ילדים, לבתי ספר יסודיים ולחטיבות
ביניים
3.10‎-4
 
1 בפברואר 2001
 
  תאריך תחולה 
תוספת לחוזר מיוחד ד', התש"ם
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


על פי החוזר המיוחד ד', התש"ם, אזורי הרישום ורובעי החינוך נקבעים
על ידי הרשות המקומית, באישור מנהל המחוז (ראה פרק ב' של החוזר
שנושאו "הכנות לקראת רישום").
 
1. 
להלן תוספת לפרק ב' בחוזר זה:  2. 
על הרשות המקומית להגיש את הצעותיה לאזורי רישום ולרובעי
חינוך גם על גבי מפת היישוב (רצוי מפה ממוחשבת), ולא רק
במלל.
 
2.1   
על הרשות המקומית להגיש מפות נפרדות לחינוך הממלכתי
ולחינוך הממלכתי-דתי, לחינוך היסודי ולחטיבות הביניים (סה"כ
4 מפות).
 
2.2   
על הרשות המקומית להעביר עותק של הצעתה (כולל המפות) גם
לסגן מנהל המינהל לפיתוח מערכת החינוך במשרדנו.
 
2.3   
אזורי הרישום ורובעי החינוך יאושרו על ידי מנהל המחוז,
כמקובל. לפני האישור יקיים מנהל המחוז התייעצות ותיאום עם
סגן מנהל המינהל לפיתוח מערכת החינוך. בכל הקשור לחינוך
הממ"ד יתייעץ מנהל המחוז, כמקובל לגבי כל נושאי החינוך
הממ"ד, עם המחמ"ד.
 
2.4   
לקראת הרישום בפעם הראשונה יהיה צורך להגיש את כל החומר
הנדרש לעיל. בהמשך יהיה צורך להגיש מפות רק במקרה שיהיו שינויים
מהשנה הקודמת. אם לא יהיו שינויים, תודיע על כך הרשות בכתב
למנהל המחוז ולסגן מנהל המינהל לפיתוח.
 
3. 


בשאלות אפשר לפנות אל סגן מנהל המינהל לפיתוח, ד"ר שי כנעני,
טל' 02‎-5603382/3.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/6(א), ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001