ארגון ומינהל 3.
בינוי ופיתוח 3.2
תמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור חזות מבני חינוך, 2001
- נוהל ההפעלה, המימון והביצוע
3.2‎-2

המחלקה לעיצוב חזות מבני חינוך פועלת במגמה לפתח וליישם מדיניות
בתחום עיצוב המבנה החינוכי וחזותו ועיצוב הסביבה הלימודית בתשומת לב
להיבטים אסתטיים.
במסגרת זו המחלקה מסייעת בייעוץ מקצועי בתחומים הקשורים לעיצוב
הסביבה הלימודית המורחבת (כולל חצר בית-הספר), בשיפור חזות המבנה הן
בתהליכי חידוש מבנים והן במבנים החדשים, בפיתוח המודעות האסתטית
ובשילוב עבודות אמנות ועבודות עיצוב ייחודיות במרחב בית-הספר.
בתכנית העבודה לשנת 2001 מתוכננת התערבות עיצובית ואמנותית במבני
חינוך ותמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור החזות.
אפשר להגיש בקשות לתמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור חזות מבני חינוך
לשנת 2001, באמצעות הרשות המקומית בלבד ועל פי הנחיות הנוהל להגשת
בקשה לתמיכה בפרויקט, עד כ' באדר התשס"א (15.3.2001).


את הנוהל ואת הטפסים להגשת בקשה לתמיכה בפרויקט אפשר
לקבל בפנייה
לפקס' 02‎-5603462, או בדואר, לפי הכתובת הזו: המחלקה
לעיצוב חזות מבני
חינוך, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.
אפשר גם למצוא
אותם באתר האינטרנט של המחלקה:
www.education.gov.il/development .
לפרטים נוספים אפשר להתקשר לטל' 02‎-5602117/8.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/6, ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001