ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
"מחשוב מוסדות החינוך - תקציב 2001: הנחיות לפעולה" -
תיקון לסעיף 3.6‎-3 בחוזר הודעות ומידע סא/5
3.6‎-4

בחוזר הודעות ומידע סא/5 פרסמנו בסעיף 3.6‎-3 הודעה על "מחשוב מוסדות
החינוך - תקציב 2001: הנחיות לפעולה". תת-סעיף 4 של הסעיף עוסק
בקריטריונים, ומקטע ב' שלו נשמטה בטעות ההתייחסות לגני ילדים. אנו
מביאים שוב את תת-סעיף 4 בשלמותו ומבקשים ל במיוחד לקטע ב'.

4. קריטריונים
יש לשים לב לשינויים ולעדכונים הבאים בקריטריונים:
מספר המחשבים לבית ספר יכול לעלות על היחס של עמדת מחשב אחת
לכל 10 תלמידים. היחס הזה צריך להיות לא פחות ממחשב לכל עשרה
תלמידים ולא יותר מאשר מחשב לכל חמישה תלמידים.
 
א. 
מתוך שאיפה להגיע למחשוב בתי הספר ביחס שווה של מחשבים
לתלמיד לא תאושר העשרה במחשבים לבית ספר ברשות ביחס העולה
על 10:1 - עמדת מחשב אחת לכל 10 תלמידים - כל עוד יהיה ברשות
בית ספר שטרם הגיע ליחס הזה או גן ילדים שאין בו מחשב אחד
לפחות.
 
ב. 
מוסדות חינוך הנמצאים בתכנית השדרוג (אשר מוחשבו בשנת 1998)
לא יוכלו להיכלל בתכנית לתוספת מחשבים אלא לאחר השלמת השדרוג
כנדרש.
 
ג. 
בבחינת המוסדות המיועדים למחשוב יש להביא בחשבון את יכולתו של
בית הספר לקלוט מחשבים ולהקים תשתיות פיזיות ופדגוגיות.
 
ד. 
בקביעת כמות המחשבים המבוקשים לכל בית ספר יש להביא בחשבון
את יכולתו של בית הספר לקלוט את המחשבים ולהטמיע את תהליכי
השימוש הפדגוגי היעיל בהם. יש לתת ביטוי ליכולת זו ולמטרות
וליעדים הבית-ספריים בתחום התקשוב במסגרת תכנית התקשוב
הבית-ספרית שכל בית ספר מתמחשב מתבקש להכין בשיתוף עם
הצוותים הפדגוגיים של המשרד."
 
ה. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/6, ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001