בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
תכנית הלימודים לבחינת הבגרות ביהדות בחינוך המוכר
החרדי
4.3‎-17
הופיעה חוברת חדשה של "תכנית הלימודים לבחינת הבגרות ביהדות
בחינוך המוכר החרדי" הכוללת תיקוני טעויות והבהרות לתכנית
הלימודים הקיימת. בחינת הבגרות בקיץ התשס"א תהיה על פי מהדורה
זו.
 
1. 
מתוך החוברת הישנה, מהסעיף 5.2.2.1, "פרקי השקפה ומוסר", הוצא
התת-סעיף "אור צפון".
 
2. 
בשאלון הבגרות התשס"א יאוחדו הפרק השלישי, "ספרים ביהדות",
והפרק הרביעי, "פרקי השקפה ומוסר", ועל התלמידים יהיה לענות על
10 מתוך 12 השאלות.
 
3. 
הסעיפים הבאים נוספו בחוברת החדשה: סימן קכ"ב, סעיפים א'-ג'
ו-ז'-ט', וסימן קמ"א, סעיף ט"ז. תוספת זו תיכלל בבחינת הבגרות החל
משנת התשנ"ב.
 
4. 
התכנית החדשה ביהדות נשלחה לכל בתי הספר הנבחנים על פיה.
 
5. 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר ליהדות בחינוך המוכר החרדי,
הרב שרייבר, טל' 02‎-5602970/69.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/6, ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001