בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בספרות לעולים חדשים בחמ"ד 4.3‎-18

החל ממועד קיץ התשס"א תהיינה בחינות הבגרות בספרות לעולים חדשים
בחמ"ד חיצוניות, ותוערכנה על ידי מעריכים במרכז הבדיקה של משרד
החינוך. לבחינות בית ספריות יהיו זכאים רק תלמידים בעלי אישורים
מיוחדים.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אסתר קולומבוס, המפמ"רית לספרות
בחמ"ד,
טל' 02‎-5601004 ו-02‎-5604127.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/6, ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001