בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בגיאוגרפיה - קיץ התשס"א 4.3‎-19

במועד קיץ התשס"א תיכלל בפרק "ארץ-ישראל" שאלה לבחירה שתתבסס על
מפות מתוך "אטלס ישראל החדש" בהוצאת המרכז למיפוי ישראל
והאוניברסיטה העברית בירושלים. כידוע האטלס נכלל בין חומרי העזר
המותרים בשימוש במבחן.
מומלץ למורים לתרגל עם התלמידים שאלות שבהן התלמיד נדרש להפיק
מידע ממפות באטלס.
אפשר לרכוש את האטלס במרכז למיפוי ישראל, רח' לינקולן 1, ת"א, טל'
03‎-6231969. פרטים נוספים אצל מר אבי עיט, טל' 03‎-6231997. מחיר
האטלס 40 שקלים בלבד, והרוכשים אותו מקבלים גם מפת ישראל נפרדת מן
האטלס בקנה מידה 400,000:1.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לגיאוגרפיה, מר יצחק הינברגר,
טל' 02‎-5603598.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/6, ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001