תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
תכנית הלימודים המעודכנת בספרות לחטיבה העליונה
בחינוך הממ"ד
9.7‎-1

בימים אלה יצאה לאור מהדורה מתוקנת ומעודכנת של תכנית הלימודים
בספרות לחטיבה העליונה בחינוך הממ"ד. תכנית זו בנויה בעיקרה במתכונת
תכנית הלימודים הקודמת (משנת התשנ"א).

החידושים בתכנית הם:
חובת הוראה-למידה של מדרשי חז"ל (מעשי חכמים מספרות התלמוד
והמדרש)
 
א. 
הוראת פרקי השירה על פי נושאים תמטיים.
 
ב. 
כן נוספו יצירות לבחירה בכל התחומים.
בשנה זו לא יהיו שינויים מהותיים במבנה בחינות הבגרות.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אסתר קולומבוס, המפמ"רית לספרות
בחמ"ד,
טל' 02‎-5601004 ו-02‎-5604127.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/6, ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001