ארגון ומינהל 3.
רישום והעברות תלמידים 3.10
הנחיות והבהרות בעניין רישום והעברות תלמידים 3.10‎-5
 
1 במרס 2001
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר מיוחד ד',
ו' תשם וחוזר תשסא/6(א)
סעיף 3.10‎-4
 
  מטרת הפרסום  הנחיות אלה באות להוסיף על הנאמר בנושא בחוזרים קודמים: חוזר
מיוחד ד', התש"ם, חוזר מיוחד ו', התש"ם, וכן חוזר הוראות הקבע
תשסא/6(א), סעיף 4-.3.10
 
1. 
מנהלי בתי הספר הרשמיים לא ירשמו לבית ספרם תלמידים שאינם
גרים באזור הרישום שנקבע לבית הספר. זיהוי מקום המגורים של הילד
ייעשה על פי הכתובת הרשומה בתעודת הזהות של ההורה הרושם.
הנחיה זו חלה גם על מקרים שבהם הרישום מתבצע ברשות המקומית.
הורים של תלמיד רשאים להגיש לרשות החינוך המקומית שהתלמיד גר
בה בקשה להעברה ממוסד אחד למשנהו במועד ההעברה.
 
2. 
בתי ספר שיקלטו תלמידים שאינם גרים באזור הרישום ללא האישורים
המתאימים לא יקבלו תקנים והוצאות נלוות בגין תלמידים אלה.
 
3. 
בשיקולי הדעת של הקצאת משאבים מהמשרד, ובכלל זה שעות תקן,
הסעות, השתתפות בשכר דירה, בנייה חדשה וחידוש מבנים לא יילקחו
בחשבון תלמידים הלומדים בבית הספר שאינם גרים באזור הרישום או
שעברו אליו ללא כל האישורים המתחייבים מתקנות הרישום ומתקנות
ההעברות.
 
4. 
רשויות חינוך מקומיות שתלמידים הגרים בתחומן לומדים מחוץ להן
ללא אישור לימודי חוץ מתבקשות לפנות למנהל המחוז. את העתק
הפנייה יש להעביר גם לסגן מנהל המינהל לפיתוח,
כדי לקבל סיוע להחזרת התלמידים לבתי הספר בתחום מגוריהם.
מומלץ להעביר פניות אלה עד שלושים ואחד במאי של כל שנה.

 
5. 
העברות תלמידים תתבצענה על פי תקנות הרישום. מנהלי המחוזות
יבדקו את היקף האישורים לבקשות העברה של השנה החולפת, בתוך
היישוב ובין יישובים, ויתריעו בפני ראשי הרשויות על מקרים חריגים.
 
6. 
על רשות החינוך המקומית להקפיד לא לאשר בקשות העברה כאשר
ההעברות תגרומנה לתוספת תקנים; ההעברות תבאנה לכך שבבתי הספר
הקולטים תחולקנה כיתות ובבתי הספר שהתלמידים עזבו תיסגרנה
כיתות; ההעברות תפגענה במרקם החברתי ובאינטגרציה של בתי הספר;
ההעברות תגרומנה להוצאה כספית נוספת הקשורה לפיתוח: בנייה,
חידוש מבנים, תשלום שכר דירה, הסעות.
 
7. 
למען הסר ספק אנו חוזרים ומזכירים כי גם בהעברות בין יישובים אין
די בהסכמת הרשות המשגרת והרשות הקולטת. מנהלי המחוזות
מוסמכים להתנגד להעברות מסוג זה כאשר הן עלולות לפגוע באזורי
הרישום בהתאם לנאמר ב-7 לעיל.
 
8. 


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר שי כנעני, סגן מנהל המינהל לפיתוח,
טל' 02‎-5603382/3, ואל הגב' רבקה גפן, מנהלת אגף אמח"י
במינהל הפדגוגי, טל' 02‎-5604001.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/7א, ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001