דרכי הוראה 6.
ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
היתר להדרכת טיולים במערכת החינוך 6.2‎-19
 
1 במרס 2001
 
  תאריך תחולה 
תוספת לסעיף
6.2‎-18 בחוזר
הוראות הקבע
סא/1(א)
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


הכשרת מדריכי הטיולים מבוצעת החל מהתשס"א על ידי מוסדות
הכשרה אשר הוכרו לשם כך על ידי משרד החינוך.
 
1. 
החל משנת הלימודים התשס"ג יורשו להדריך בטיולי מערכת החינוך רק
מדריכי טיולים בעלי היתרי הדרכה המאושרים על ידי משרד החינוך.
 
2. 
מדריכים ותיקים, אשר הוכשרו לפני שנת התש"ס באמצעות מוסד
הכשרה מוכר ומאושר על ידי משרד החינוך ושסיימו את חובותיהם,
רשאים להגיש בקשה ל"ועדת חריגים" לקבלת תעודה של מדריך
טיולים.
 
3. 
הוראה זו היא תוספת לסעיף 6.2‎-18 בחוזר הוראות הקבע סא/1(א),
בנושא היתר להדרכת טיולים במערכת החינוך.
 
4. 


לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות אל מרכז הוועדה ל"תו תקן"
במשרד החינוך, מינהל החברה והנוער,
תחום של"ח, וידיעת הארץ, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים,
טל' 02‎-5603888 ו-02‎-5603190/1, פקס' 02‎-5602054.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/7א, ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001